دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، ابراز وجود، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

ل مرتبط با رضايت جنسي در زنان شهر گچساران. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دوره 11، شماره 4 ( پی در پی 32).
شريعتمداري ، علي(1377). روانشناسي تربيتي . تهران، انتشارات اميركبير .
شریعتی، مریم، قمرانی، امیر، صولتی دهکردی، سید کمال، عباسی مولید، حسین(1388). بررسی رابطه الکسی تیمیا و رضایت جنسی در گروهی از دانشجویان دختر متاهل دانشگاه تبریز، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 21 .
شیخان، زهره، پازنده، فرزانه، آذر، ماهیار، ضیایی، طاهره، علوی مجد، حمید. (1389). بررسی وضعیت رضایت جنسی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان یائسه، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره ی 18، شماره ی 71 .
صادق مهدوی ، سیدمحمد و نسیمی ، مریم (1387). بررسی جامعه شناختی رضایت زنان از مناسبات زناشوئی . پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال دوم ، شماره سوم .
صفدرخاني، فائقه (1387).تاثیرکارگاههایآموزشي پيش از ازدواج بر باورهاي غيرمنطقي نسبت به ازدواج، پاياننامه كارشناسي روان شناسي عمومي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه يزد.
طاهری ، مهدی ؛ یاریاری ، فریدون ؛ صرامی ، غلامرضا و ادیب منش ، مرزبان (1392). رابطه بین سبک های هویت ، شادکامی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان . فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ، سال 14 ، شماره 51.
عسگري، پرويز، شرف الدين، هدا .. (1391)رابطه اضطراب اجتماعي، اميدواري و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان، مجله علمی – پژوهشی یافته های نو در روان شناسی.
عسگري، پرویز، پاشا، غلامرضا، آذر کیش، مریم(1390) مقايسه ي تعهد زناشويي، رضايت جنسي و رضايت از زندگي زنان شاغل و خانه دار، فصلنامه علمی- پژوهشی انديشه و رفتار، دوره ششم، شماره ی 21.
فروتن، ک.(1387). 50% طلاقها ريشه در مشكلات جنسي دارد. روزنامه سلامت، سال سوم. شماره165.
فلاح ، سمیرا ؛ محرابی ، آرزو ؛ رضایی ، عطیه ؛ نباتی ، کلثوم و چلبیانلو ، غلامرضا (1392). بررسی مقایسه ای عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و سالم . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، ویژنامه پنجمین کنگره سایکوسوماتیک .
قوجازاده، مرتضی، بهرامی، نسیم(1385) . مقایسه میزان رضایت جنسی بین زوجین بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی_ درمانی الزهرا (س)تبریز، مجله پرستاري و مامایی تبریز، شماره 5.
کایوند، فریدون، شفیع آبادی، عبدالله، سودانی، منصور(1388 ). اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اضطراب اجتماعي دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحيه 4 آموزش و پرورش شهر اهواز، دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي، شمارة چهل و دو .
کریمی، اقدس، دادگر، سلمه، عافیت، ملیحه، رحیمی، نفیسه(1391). بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر رضایت جنسی زوجین، مجله زنان، مامائی و نازائی ایران، دوره پانزدهم، شماره چهل و دوم .
کیهان نیا، اصغر (1388)، جوانان و ازدواج، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات ذهن آویز.
كيخاي فرزانه، محمد مجتبي. (1390). اثر بخشي آموزش گروهي ابراز وجود بر اضطراب اجتماعي، پيشرفت تحصيلي و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان، فصلنامه روانشناسي تربيتي، سال دوم، شماره اول، پیاپی 5 .
گراوند، فریبرز، افضلي، محمدحسن، شکري، امید، پارسیان، منیره، پاکلك، ملینا، خدایي، و طولابي، سعید(1389). تفاوتهاي سني و جنسي در اضطراب اجتماعي دوره نوجواني. مجله ي روانشناسي تحولي )روانشناسان ایراني(، دوره هفتم، شماره 26 .
مربي، مهرانگيز. (1387) بررسي رابطه بين سبك‌هاي تفكر و هويت با روش هاي كنار آمدن در ميان نوجوانان پيش دانشگاهي مرودشت. پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.
مسعودنيا، ابراهيم .(1388) . بررسي رابطه بين عزت نفس و اضطراب اجتماعي در دانشجويان دوره كارشناسي، دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشگاه شاهد، سال شانزدهم ، شماره 37 .
مهرابي زاده هنرمند، مهناز، نجاريان ، بهمن ، بهارلو، رويا(1378) . رابطه كمال گرايي و اضطراب اجتماعي ، مجله روانشناسي ، شماره ٣.
نورانی سعد الدین، شهلا، جنیدی، الهام، شاکری، محمدتقی، مخبر، نغمه(1387). مقايسه رضايت جنسي در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به مراكز دولتي شهر مشهد. فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 10، شماره 4 .
نوروزي، ش.(1376) میزان اضطراب در دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادي و رشته تحصیلي. پایان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي تربیتي، دانشگاه شیراز.
نيسي، عبدالكاظم و شهني ييلاق، منيجه(1389) تأثير آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود ، عزت نفس ، اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي دبيرستاني شهر اهواز. مجله علوم تربيتي و روان شناسی . دانشگاه شهيد چمران اهواز .
نيسي، عبدالكاظم، شهني ييلاق، منيجه، فراشبندي، افسانه (1384). بررسی رایطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز پایه اول دبیرستان های شهرستان آبادان، مجله علوم تربيتي و روانشناسي، دوره سوم، سال دوازدهم، شماره ٣ .
ویسي، فاطمه(1389). بررسي رابطه بین ترس از ارزیابي مثبت و اضطراب اجتماعي در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسي روانشناسي بالیني، دانشگاه شهید چمران اهواز.
هرمزي نژاد، معصومه(1380) . رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس كمال گرايي و اضطراب اجتماعي با ابراز وجود دانشجويان دانشگاه شهيد چمران ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
هنرپروران، نازنين، تبريزي، مصطفی، نوابي نژاد، شکوه ، شفيع آبادي، عبدالله (1389). اثربخشي آموزش رويكرد هيجان مدار بر رضايت جنسي زوجين. فصلنامه علمی- پژوهشی انديشه و رفتار، دوره ي چهارم، شماره 15.
منابع انگليسي
Ahmadi Kh , Azad Marzabady E, Molla Zamany A, Pakgohar M, Vizheh M, Babaee Gh, et al.(2008) Effect of counseling on sexual satisfaction among infertile women. Article in Persian. Hayat; 14(1):21-30.
Ahmadi Kh, Azad Marzabady E, Molla Zamany A.(2005) The Study of Marital Adjustment in Islamic Revolutionary Guard Corps (Sepah) Staff. J Mil Med.;7(2):141-52. Persian.
Aliakbari Dehkordi M.(2010) Relationship between woman sexsual function and martial adjustment. Article in Persian. J Behav Sci;4(3):199 -206.
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. ed). Washington, DC: APA.
Amir, N., Foa, E. B., & Coles, M. E. (1998). Negative interpretation bias in social phobia. Behaivour Research and Therapy, 36, 945-957.
Anderson KM, Sharpe M, Irvine DS.(2003) Distress and concerns in couples referred to a specialist infertility clinic. J Psychosomat Res.; 54:353-5.
Asghari H. (2002) The role of mental health on marriage and divorce. Goftego Publications, 1st ed (Persian).
Ballenger, J. C., Davidson, J. R., & Lecrubier, Y. (1998). Consensus statement on social anxiety disorder from the international consensus group on depression andanxiety. Journal of Clinical Psychiatry, 59, 54-60.
Baranyi, A., Stepan, A., & Rothenhausler, H. (2009). Sexual dysfunction inremittent depressive women. Der Nervenarzt, 80, 9, 1093-1102.
Barrientos, J. E. (2006). Psychological variables of sexual satisfaction.Journal of Sex of Marital therapy, 32, 351- 368.
Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books.
Beidel, D. C., & Turner, S. M. (2007). Shy children, phobic adults: Nature and treatment of social phobia. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Berek SJ.(2007) Berek and Novak’s Gynecology. 14th. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Berzonsky, M.D.,(2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and individual differences,44: 645-655.
Blake J. (2006) Menopause: evidence-based practice. Clin Obst Gynecol; 6: 799-839.
Bootzin RR, Bower GH, Crocker J, Hall G.(1991) Psgycology today: an Introduction. 14th ed. London: McGraw-hill .
Botros SM, Abramov Y, Miller JJ, Sand PK, Gandhi S, Nickolov A, et al.(2006) Effect of parity on sexual function: an id

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، اضطراب اجتماعی، روان شناسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، توزیع فراوانی، کشاورزی پایدار