دانلود پایان نامه درمورد دستور زبان، شعر معاصر، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

چون نسل دوم و نسل سوم، بومی آنجا می شوند و به زبان کشور میزبان خواهند نوشت. یعنی زبان مادری نسل بعد ، زبان سرزمینی است که در آنجا رشد می کنند و بزرگ می شوند. آنها به هر زبانی که بنویسند با فرهنگ و بینش همان کشور خواهند نوشت . این ادبیات مهاجرت دچار بحران و بی هویتی خواهد شد.”41

1-6-5-2 -1 كارنامة ادبي شاعران اين رساله

1- ژاله اصفهاني:
الف: شعر
– گلهاي خودرو، 1322 (نخستين مجموعه شعر)
– زنده رود، 1344، مسكو
– تجديد چاپ زنده رود، 1358، تهران
– انتشار نقش جهان، 1358، مسكو
– انتشار اگر هزار قلم داشتم، 1360، تهران
– انتشار البرز بي شكست،1362، لندن
– انتشار اي باد شرطه، 1365، لندن
– تجديد چاپ البرز بي شكست، 1365، نيويورك
– هر گلي بويي دارد، 1366، لندن ترجمة آثار شاعران روس و ملل ديگر شوروي پيشين.
– خروش خاموشي، 1371، سوئد، (گزينة شعرها )
– انتشار سرود جنگل،1373، لندن (گزينة شعرها)
– ترنم پرواز، 1375، لندن
– موج در موج،1376، تهران
– ساية سال ها،1379، آلمان، كه سرگذشت ژاله به قلم اوست.
– شكوه شكفتن،1381، لندن
– ترجمة شعرها به انگليسي ، 1384
– بيست مجموعه برگردان شعرهاي ژاله به روسي ، آذري و زبان هاي ديگر ملل شوروي پيشين
– هفت دفتر از شعرها به خط فارسي،‌سيرليك كه در تاجيكستان چاپ و منتشر شده است.
– ترجمه و نشر اشعار به زبان چك توسط پروفسور ايرژي بچكا و نيز توسط محمد ملا كريم به زبان هاي عربي و كردي

ب: پژوهش ادبي (1339- 1359 )
– نيما يوشيج پدر شعر نو ،به زبان روسي
– شعر نو چيست- بررسي تحقيقي و تطبيقي آثار شاعران ايران، افغانستان و تاجيكستان-.
– رسالة عارف قزويني – شعر و موسيقي مبارزش .
– برگردان چند نمايش نامه از زبان آذري به فارسي .
– ترجمة هزار بيت از شعرهاي شاعران كلاسيك و معاصر آذربايجان به شعر فارسي .
– گزينش اشعار سخنوران نوآور ايران براي برگردان و چاپ به شعر روسي.
– ايراد سخنراني هاي متعدد در كنگره ها و كنفرانس هاي بين المللي .
(هيچ يك از نوشتارها به زبان فارسي چاپ نشده است)

2- محمود كيانوش:
الف: شعر
– شبستان(يك شعر بلند)، 1340، تهران
– ساده و غمناك (مجموعه شعر)،1341، تهران
– شكوفة حيرت(مجموعة شبستان، ساده و غمناك،شباويز، ماه و ماهي در چشمة باد، آب هاي خسته، خرخاكي ها، يونجه ها و كلاغ ها، كتاب دوستي و كجاست آن صدا)، 1343، تهران
– شباويز ( يك شعر بلند)، 1344، تهان
– ماه و ماهي در چشمة باد (مجموعة شعر)، 1347، تهران
– آبهاي خسته ( مجموعه شعر)،1349، تهران42
– به انسان، اما براي خرخاكي ها، يونجه ها و كلاغ ها (مجموعه شعر)
– كتاب دوستي ( مجموعه شعر)
– كجاست آن صدا (يك شعر بلند)
– قصيده اي براي همه ( يك شعر بلند)
– من مردم هستم (يك شعر بلند) ،1357، لندن
– از پنجرة تاج محل ( مجموعه شعر) {با نام مستعار پراديپ اوماشانكار}
– پنجمين و آخرين ميخ ( مجموعه شعر به زبان انگليسي )
– ناگهان انسان و زمينش( يك شعر بلند)، 1380، لندن

ب: داستان:
– در آنجا هيچ كس نبود ( مجموعه داستان كوتاه)
– مرد گرفتار ( يك داستان بلند)
– غصه اي و قصه اي ( هفت داستان پيوسته)
– آينه هاي سياه ( مجموعة داستان كوتاه)
– حرف و سكوت ( يك داستان بلند)
– و بلا آمد و شفا آمد ( پنج حديث)
– علامت سؤال (نمايشنامه)
– علامت سؤال ( نمايشنامه)
– غواص و ماهي ( يك داستان بلند)
– در طاس لغزنده ( مجموعه داستان كوتاه )
– ساقي، جام را پر كن ( يك داستان بلند به زبان انگليسي )
– برف و خون ( يك داستان بلند) {با نام مستعار ديگنوده آلابانتزا}

ج: نقد ادبي
– بررسي شعر و نثر فارسي معاصر ( مجموعه مقالات )
– قدما و نقد ادبي
– شعر كودك در ايران
– نظم، فضيلت و زيبايي ( تأملاتي دربارة هنر و ادبيات )
– ملاحظه و مكاشفه در شعر معاصر
– بررسي نمايشنامه هاي اكبررادي
– نگرشها و دريافت ها (مجموعه مقالات)

د: شعر براي كودكان و نوجوانان
– زبان چيزها
– طوطي سبز هندي
– نوك طلاي نقره بال
– باغ ستاره ها
– بچه هاي جهان
– طاق هفت رنگ
– آفتاب خانة ما
– شعر به شعر (ترجمه شعرهاي خارجي به شعر فارسي)

ه: داستان براي كودكان و نوجوانان
– آدم يا روباه
– دهكدة نو
– از بالاي پله چهلم
– سه حماسه ( بازنويسي)

ي: تعليم و تربيت:
با فرزندان خويشتن باشيم

3- اسماعيل خويي:
الف: شعر
– بي تاب. مشهد:نادري، 1335
– بر خنگ راهوار زمين. تهران: توس ،1376، چ چهارم. تهران: جيبي، 1357
– بر بام گردباد.تهران: رز، 1349، چ سوم. تهران: جيبي، 1357
– از صداي سخن عشق. تهران: رز، 1349، چ سوم. تهران:جيبي،1357
– زان رهروان دريا.تهران: رز، 1349، چ سوم. تهران:جيبي،1357
– فراتراز شب اكنونيان، تهران: رز، 1350، چ دوم. تهران:جاويدان،1357
– بر ساحل نشستن و هستن. تهران: رز، 1352، چ دوم. تهران:جيبي،1357
– ما بودگان.تهران: جيبي،‌1357
– گزينة شعرها.تهران: ،1352، چ دوم، تهران: ،1357
– كابوس خون سرشتة بيداران.چ دوم. لندن: شما، 1363
– در نابهنگام. لندن: شما،1363
– زيرا زمين زمين است.لندن: شما،1363
– در خوابي از همارة هيچ. لس آنجلس: كانون فرهنگي نيما،1367؛چ دوم، لندن: پيام
– گزارة هزاره.لندن،1370؛چ سوم،لس آنجلس: شركت كتاب
– از فراز و فرود جان و جهان. فرانكفورت: گستره،1370
– نگاه هاي پريشان به نظم.لندن ،1372
– يك تكه ام آسمان ابري بفرست.لندن: ارس، 1373؛چ سوم، لس آنجلس: شركت كتاب،1375
– غزلقصيدة آغوش عشق و چهرة زيباي مرگ.لندن: نشر ويژة شعر،1376؛.چ سوم، لس آنجلس: شركت كتاب، 378
– از ميهن آنچه در چمدان دارم.لس آنجلس: نشر كتاب،1376؛.چ دوم، لس آنجلس: نشر كتاب، 1378
– غزلقصيدة من هاي من.تورنتو: افرا،1377
– نهنگ در صحرا.لس آنجلس: هومن،1378
– پژواك جانسرود دلآئينگان.آلمان: گردون،1378؛چ دوم،لس آنجلس: نشر كتاب، 1378
– شاعر خلقم ، دهن ميهنم(كهن سروده ها).لندن: هومن،1378؛چ دوم،لس آنجلس: نشر كتاب،1378
– جهان ديگري مي آفرينم.استكهلم: آرش، 1379
– عشق، اين خرد برتر.آستين: يوتاچ،1379
– تا انفجار گريه. آستين: يوتاچ،1379
2002,omega publication:atlanta,voice of exile-
– مجموعة چهار دفتر(كيهان درد، سنگ بر يخ، از بام آه، جانانة شعرو جان زيبايي) در يك كتاب. آتلانتا: بنياد اسماعيل خويي،1382

ب: نوشته ها
– حافظ(ويراستة دو كتاب از دكتر محمود هومن). تهران:‌توس، 1347؛چ چهارم،تهران: جيبي، 1357
– جدال با مدعي.تهران: سپهر،1350؛ چ دوم، تهران:جاويدان،1357
– از شعر گفتن.تهران: سپهر،1350
– شعر چيست؟ ( بحثي با دكتر محمود هومن)چ دوم ،تهران: اميركبير، 1355
– آزادي، حق و عدالت (مناظره با دكتر احسان نراقي). تهران: سپهر،1356؛ چ دوم ،تهران: جيبي،1357
– شناختنامة اردشير محصص.تهران: جيبي، 1357

4- ميرزا آقا عسگري:
الف: شعر
– فردا، اولين روز دنياست. تهران:گام، 1354
– من با آبها رابطه دارم.تهران: گام، 1355
– ترانه هاي صلح.تهران: جمعيت ايراني هواداران صلح، 1361
– آوازهاي جمهوري . تهران: هدهد، 1361
– سرزمين تلخ. آلمان: 1364
– خطابه از سكوي سرخ. آلمان: نويد، 1366
– ماه در آيينه. آلمان: نويد ، 1367
– پرواز در توفان. آلمان: نويد ، 1367
– ترانه هاي مهتاب ( نوار شعر)، سوئد: كانون فرهنگي و هنري نسترن، 1367
– عشق،واپسين رستگاري. آلمان: نويد، 1369
– كتيبة جاري( نوارشعر با صداي شاعر). آمريكا: كانون فرهنگي يلدا، 1370
– سنفوني ايراني ( به آلماني) . آلمان: نشر فرهنگ بين الملل، 1370
– شاعران مهاجر و مهاجران شاعر.(گردآوردة شعر برون مرزي). سوئد: بيان،1371
– ميناي تابان (گزينه اي از اشعار عاشقانة شاعر).آلمان: هومن، 1371
– زير درخت واژه. آلمان، هومن، 1372
– ترانه هاي جادة ابريشم. تهران: مرواريد، 1373
– ستاره در شن. تهران: كانون فرهنگي و تبليغاتي صدا، 1374
– سپيدة پارسي. آلمان: هومن، 1378

ب: نوشته ها:
– حماسة هستي و راكب . تبريز: دارويژ، 1357
– مناظر زادبومي. سوئد: نسترن، 1367
– عناصر شعر. آلمان: نويد، 1368
– خشت و خاكستر(اتوبيوگرافي شاعر). سوئد: كتاب ارزان، 1376

ج: براي كودكان
– گرگ خسته(نمايشنامة منظوم). تهران: الهام، 1357. چ دوم، سوئد: نسترن،1367. چ سوم، آمريكا: رنگين كمان
– برويم ستاره بچينيم. تهران: الهام، 1357
– قصة عمه گلچين(با منوچهر كريم زاده). تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1358
– خاله بارون(با منوچهر كريم زاده). تهران: شركت 48 قصه، 1364
– الاغ زنگوله دار (با م. كريم زاده ). تهران: شركت 48 قصه، 1364
– سرزمين هميشه بهار(به فارسي). آلمان: نويد، 1366
– سرزمين هميشه بهار( به دانماركي).دانمارك: اُرِننس فورلاگ، 1368

5- مهدي فلاحتي:
– پرسه در اقليم حيرت آور زنبق ها. سوئد: باران، 1377
– پنجاه گفتگو. كانادا: پگاه- افرا،1384
– پنج اقليت و نوشته هاي ديگر. سوئد: باران، 1378
– در شبانة بي خويش. آلمان:ندا،1369
– ماه نقش ناخن ماست بر ديوار.ايران: كاروان،1381
– كندوي رفته با باد. سوئد: باران،1371
– ترانه ماه. آلمان: تنديس، 1368
– كوير پر از ماه. كانادا: افرا- پگاه، 1384
– ياس ها و داس ها. آلمان: تنديس، 1368
– اگر كه بايد تبعيدم كني. آلمان: تنديس، 1366

– عباس صفاري: 6
– كبريت خيس، چ چهارم. تهران: مرواريد
– دوربين قديمي و اشعار ديگر،
– تاريكروشناي حضور ، لوس آنجلس: تصوير،1374
– حكايت ما (شعر بلند دوزبانه)، چ دوم، نيويورك: كلمات بدون مرز، 1380
– در ملتقاي دست و سيب، چ دوم، كاليفرنيا: انتشارات ميز آشپزخانه، 1382
– عاشقانه هاي مصر باستان(ترجمة شعر)، چ دوم، تهران: مرواريد، 1387
– ماه و تنهايي عاشقان(ترجمة شعر)، چ دوم، تهران: آهنگ ديگر، 1382
– كلاغنامه – از اسطوره تا واقعيت- چ دوم، مرواريد،1388

-زيبا كرباسي:7
– كژدم در بالش. لندن: مركز كتاب، 1376
– با ستاره اي شكسته بر دلم. سوئد: باران، 1375
– دريا غرق مي شود.لندن: هومن، 1379
– جيزّ.لندن: فرهنگ فردا، 1380
– تا كمر در باد ريخته ام. لندن: فرهنگ فردا،1386

-گراناز موسوي:8
– خط خطي روي شب. تهران: سالي، 1376
– پابرهنه تا صبح. تهران: سالي، 1379
– آوازهاي زن بي اجازه. تهران: سالي، 1381

فصل دوم: ساختار شعر برون مرزي

ساختار در لغت به معني اسكلت و استخوان بندي است و در اصطلاح نقد ادبي به طور كلي به شيوة اتصال ميان عناصر و اجزاء سازندة اثر ادبي گفته مي شود. 43در شعر، ساختار ، تشكيل و تنظيم ارتباطي است قوي و يكپارچه بين همة عناصر شعر كه شاعر آن را با به كار بردن تدابير فن شعر به وجود مي آورد.
در بررسي همه جانبه و دقيق شعر برون مرزي ايران ،توجه به ساختار، لازم و ضروري است چرا كه بخشي از قوت و ضعف شاعر در نحوة به كار گيري ابزارهاي ادبي براي بيان مؤثرتر موضوع در اين سطح نمايان مي شود. هرچند پرداختن به اين موضوع، بحثي دقيق و درازدامن را مي طلبد ، اما در اين مجال، سعي مي كنيم در حد امكان به نكات اساسي و مهم در ساختار شناسي شعر برون مرزي ايران در دو سطح زباني و ادبي بپردازيم.

2-1 سطح زباني
محور همة تحولات شعر،‌زبان و اجزاي آن است. زبان پديدة بسيار پيچيده اي است كه در سه حوزة موسيقي ، لغت و دستور زبان درخور بررسي است.

2-1-1 موسيقي
از آنجا كه شعر و موسيقي رابطه اي تنگاتنگ دارند و به جرأت مي توان گفت :” شعر چيزي نيست جز به موسيقي رسيدن كلام”44 ، ابتدا بايد تعريفي دقيق از موسيقي ارائه كرد ، سپس به بررسي انواع آن در شعر برون مرزي پرداخت.
شفيعي كدكني در كتاب ارزشمند “موسيقي شعر” ، مفهوم موسيقي را از حوزة تعريف رايج و سنتي آن كه محدود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نمایشنامه، فرهنگ و زبان، شاعران معاصر، زبان و فرهنگ Next Entries دانلود پایان نامه درمورد وزن و آهنگ، آهنگ کلام