دانلود پایان نامه درمورد درون داده، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان انجيلي – توحيدي خود را معرفي مي کنند ، وافراد نيز انگيزه هاي مشارکتشان را انجيلي – توحيدي بيان مي کنند . دوم ، به صورت فردي يا سازماني ، مفاهيم پايه اي مهم در رسالت سازماني به صورت توحيدي (قدرت ،اجتماع ،رسالت ) شکل مي گيرد . سوم ، سنجه هاي ارزيابي و ارزشيابي داراي زير مجموعه هاي خدا شناسانه است . او همچنين در تحقيقات خود ، هفت مفهوم پايه اي را که از طريق آن مي توان ويژگي سازمان هاي ايمان محور اثر بخش را بر شمرد ، معرفي کرد :
1 .ايمان : از ذخيره ايماني قديمي ترين نهاد داخل شهر-کليسا -استفاده مي کنند .
2 .قدرت : در پي درک پيچيدگي هاي قدرت سياسي و اقتصادي هستند و از قدرت مردم از يک موقعيت خداشناسانه منطقي براي رويارويي با نخبگان بومي تأثير گذار استفاده مي کنند .
3 .اجتماع : از نظر اعتقادي (خداشناسي) براي بهبود ابعاد چندگانه اجتماعشان بر انگيخته مي شوند تا از آن طريق بتوانند به ايجاد وفاداري سازماني واجتماعي وهمچنين به ظرفيت سازي براي افراد و نهاد هاي محلي براي پذيرش مسئوليت محيط هايشان بپردازند .
4 . رسالت : اهداف سازماني شان را به عنوان دعوتي از جانب خداوند مي دانند و نه فقط به عاملي براي انجام خوب کار .
5 . سازمان : داراي ساختار ها واهداف سازماني مشخصي هستند که مشارکت را تشويق مي کند .
6 . رهبري : رهبري خود را با استفاده از رهبران گروه هاي مذهبي ،سپاس از نقش کليدي رهبران مراکز مذهبي ، با روش هايي که از نظر فرهنگي مناسب باشند ، بستر سازي مي کنند .
7. شهرت : موفقيت هايشان را در معرض عموم قرار مي دهند تا با اهرم قرار دادن آن به مشروعيت ، قدرت سياسي ،کمک هاي دولتي ، منابع و اعضاي جديد دست يابند .
ايباق وديگران150 (2003) سازمان ها را بر اساس ويژگي هاي اهداف سازماني ، منابع مالي ،اولويت هاي برنامه اي ، فرهنگ آژانس و فراهم کردن خدمات اجتماعي به سازمان هاي ايمان محور و سکولار تقسيم نموده اند . همان گونه که در ذيل نشان داده شده ، سازمان هاي ايمان محور با يک يا چند ويژگي ذيل مشخص مي شوند :
1 . هويت : استفاده از جمله پردازي مذهبي در بيانيه رسالت و استفاده بيش از اندازه از نماد هاي مذهبي .
2 . تأمين منابع انساني : تمايل آنها به تکيه نمودن بيشتر به داوطلبان يا کارکنان با پرداخت دستمزد ، يا افرادي با تعهدات مذهبي که به خاطر دلايل مذهبي به سمت کار بر انگيخته مي شوند .
3 . منابع مالي : ميزان پشتيباني که آنها از فرقه ها و ديگر سازمان هاي مذهبي مي گيرند .
4 . فرهنگ : تمايل طبيعي آنها به ارايه خدمات مذهبي به عنوان جز و بخشي از ارائه خدمات اجتماعي آنها.
5 . فعاليت هاي سازماني : استفاده آنها از خبره بودن معنوي براي دستيابي به تصميمات مديريتي .

برينکرهاف ويژگي هاي هفت گانه اي را براي سازمان هاي ايمان محور موفق بر مي شمارد :
1 . اينگونه سازمان ها پايه ايماني دارند و بر روي رسالت خود متمرکز مي شوند . به بيان ديگر ،ايمان علت وجودي آنها است و رسالت علت بقاي آنها به حساب مي آيد . ايمان به آنها مي گويد که ” چه هستند ” و رسالت برايشان روشن مي سازد که ” چه بايد بکنند “.
2. اين سازمان ها افراد داوطلبي دارند که نقش هاي کليدي را با دانش وشايستگي پر مي کنند . اشتياق و علاقه تنها به سپردن کار به افراد منجر مي شود .اين که در اين ساز مان ها پول داده نمي شود ، دليل آن نيست که افراد نالايق استخدام شوند .
3 . اين سازمان ها کارکنان ستادي دارند که از استعداد هايشان استفاده کرده و به ديگران نيز اجازه مي دهند که از استعداد هايشان استفاده کنند .
4 . اين سازمان ها توجه نزديکي به بازارهاي خود دارند و به بيان ديگر ، بازاريابي خوبي دارند .
5 . سازمان هاي ايمان محور موفق ، به ” عالي بودن ” کار ، چه در امور مالي و چه در برنامه ريزي راهبردي و چه در مديريت منابع ، اهميت مي دهند .
6 . اين سازمان ها انعطاف پذيري را در کنار ارزش ، ساختار ارزش مي دانند .
7 . همچنين اين سازمان ها برروي يک رشد مستمر و پايدار تمرکز دارند . .
سازمان هاي غير انتفاعي مذهبي به طور سنتي در ادبيات عمومي غير انتفاعي ناديده گرفته شده اند . تنها در ده سال گذشته يک دسته تحقيقات منظم انجام شده است . علاقه اخير در خصوص سازمان هاي غير انتفاعي مذهبي تا اندازه اي ، از تدارک قانون خيريه در قانون آشتي فرصت هاي کاري و مسئوليت شخصي در سال 1996م تأثير پذيرفته ، است . اين قانون ، گروه هاي ايمان محور را در رقابت براي دريافت بودجه دولتي تشويق مي کند ، بي آن که شخصيت مذهبي آنها محدود شود) Ebaugh . &Pipes 2006,18 ) . چنان که مقيمي ( 1383 ) بيان مي دارد: از جمله فعاليت هايي که براي رسيدن به اهداف خود در سازمان هاي مبتني بر ايمان پيگيري مي شود ، حمايت از خانواده هاي بي سرپرست به منظور توانمند سازي آن ها در زمينه هاي مختلف و شناسايي آن ها و جلب و جذب کمک هاي افراد خير و نيکوکار و جمع آوري کمک تأمين هزينه ، تهيه جهيزيه ، بالا بردن اميد در ميان سالمندان و توجه و حمايت از سالمندان از طريق برآوردن نياز هاي اجتماعي ، حمايت از بيماران کليوي و سرطاني و اقشار آسيب پذير ، زنان بي سرپرست جامعه ، خدمات آموزشي و تهيه نوشت افزار به دانش آموزان نيازمند و مواردي ديگر از اين دست است . اين سازمان ها ، به مردم فقير در مناطق محروم رسيدگي مي کنند و به آنها ياري مي رسانند . به علاوه ، از جمله اهداف اين سازمان ها ، مشارکت عمومي و پيشرفت جامعه و نو آوري متناسب با نيازها و شرايط محلي است. بر اساس قانون خيريه ، سازمان هاي مذهبي نوعاً ” يمان محور ” خوانده مي شوند تا بر حق آنها براي حفظ مشخصه ايماني شان تأکيد شده باشد و برنامه هايي را که به طور نمونه اي نشانگر منظر مذهبي آن باشد ، پيشنهاد دهد . غلبه مسيحيت و حتي کليساهاي تبليغي مسيحي و رهبران آنها مي تواند دليل خوبي براي انتخاب واژه ” ايمان ” باشد ( ,20 Colon-mollfulleda , 2008 ) .
جانسون151 ( 2009 ) بيان مي کند : سازمان هاي ايمان محور ، اهرم اثر بخشي براي توانمند سازي مردم و تأثيرگذاري تغييرات بلند مدت در جامعه به حساب مي آيند . سازمان هاي ايمان محور به عنوان منابع دائمي براي اداره منابع انساني مطرح مي شوند . خط مشي گذاران معتقدند برنامه هاي خدمات انساني بايد از يک اساس و پايه مالي به رويه ارتباط دهي و توانمند سازي شهروندان براي خدمات رساني تبديل شوند . اين ايدئولوژي ، اعتقاد اوليه کلينتون وگور152 را پيش گرفت که منابع دولتي ديگر قادر به بودجه دهي به برنامه هاي غير اثر بخش را ندارند .جنسن ( 2001 ) اين سازمان هاي را نهاد هايي جذاب براي مفهوم بازآفريني برنامه هاي دولت برمي شمارد ؛ زيرا تمرکزشان بر محور نتيجه است (,17 Johnson, A. 2009 ) .
به طور کلي سازمان هاي ايمان محور براي سياستگذاران جذاب هستند ؛ چرا که به نظر مي رسد بر صرفه جويي ، پاسخگويي فردي ، حاکميت کمتر ، حساسيت پذيري و انعطاف پذيري در فراهم سازي خدمات اجتماعي تأکيد مي کنند ، اما مديريت آن ها به طور پيوسته اي چالشي است و به شدت با فقدان تعريف روشن از معناي ” ايمان محوري ” درگير است (,21 Colon- Mollfulleda ,2008 ) .
از جمله عللي که براي تقويت چنين سازمان هايي در آمريکا ذکر شده است مي توان به موارد ذيل اشاره کرد :
تمايل به کاهش نقش بخش دولتي در برخي حوزه ها
وجود تعداد کم ولي بسيار موفقيت آميز حمايت کليسا هاي بزرگ از طرح مسکن و توسعه اقتصادي
درک کمتر ديگر مؤسسه هاي قدرتمند از موقعيت هايي که در آن ها سرمايه گذاري نشده است
انتظار زياد از پتانسيل ” جوامع ايماني ” براي پرداختن به مشکلاتي که ديگران آن ها را مهار ناشدني مي دانند ( Vidal , A.C . 2001,22 ) .
با توجه به اينکه جو عمومي بسياري از کشور ها به سمت تنوع و گوناگوني سير مي کند و در مقابل ، مشکلات اجتماعي آنها نيز پيچيده تر مي شود . در چنين محيطي ، با تاکيد بر چنين تنوع غني از درون دادها گروه هاي گوناگون بايد از طرف دولت ، به فعاليت ترغيب شوند . چرا که يک واحد به تنهايي نمي تواند تمام مشکلات جامعه را حل کنند . از اين رو لازم است که تمامي جامعه ، سازمان هاي ايمان محور ،آموزش ، آژانس هاي خصوصي و عمومي ، با همديگر ، در يافتن راه حل ها و به کارگيري آن ها نقش ايفا نمايند . کليسا و ساير گروه هاي ايمان محور نهاد هاي خود جوش سازمان دهي شده اي هستند که دولت از طريق آن ها مي تواند از مشارکت جامعه بهره مند شود. همکاري با دولت مي تواند براي رهبران وزارتخانه ها ، فرصت هاي ارتباط با شبکه هاي جديد ، مثل شرکاي تجاري جديد ، سازمان هاي غير انتفاعي ديگر ، يا خيرين بالقوه در بخش خير خواهانه را فراهم کند . دلايل بسياري براي مشارکت دادن تمامي اجتماعات ، از جمله گرو ه هاي ايمان محور در فعاليت هاي دولت وجود دارد . اول ، از يک ديدگاه رهبري يا مديريتي ، دريافت درون داد از منابع گوناگون ، تصميم گيري عقلايي را بهبود مي بخشد . طرح هاي ابتکاري قانون خيريه به درون دادهاي سازماني پايين به بالا از گروه هاي مذهبي اجازه مي دهند که بتوانند احتمال افزايش کيفيت و کميت رويکردها و ايده هاي ارائه گزينه ها براي يک هدف يا مشکل خاص را در يک رشد فزاينده ارتقا دهند . (,15 Wilson , p. 2003 ) .
بنابراين نهادهاي ايمان محور، سازمانهايي هستند كه بر پايه باورهاي ديني شكل گرفته و يا با شخصيت هاي مذهبي مرتبط اند و به انجام فعاليت هاي فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي مي پردازند . حداقل تفاوتي که بين اين نهادها با ديگر سازمان هاي مردمي وجود دارد اين است که سازمان هاي ايمان محور در محله هايي از شهر شکل پيدا مي کنند که در آنها فعاليت ها و امور مختلف زندگي روزمره انساني، از مذهب و اعتقادات ديني(اعم از مسيحيت، اسلام و ساير اديان) متأثر مي شوند. درحالي که معمولا سازمانهاي اجتماعي- محله اي، در جوامع سکولار و يا متأثر از شرايط دموکراتيک شکل مي گيرند. ولي هر دو اين سازمانها داراي وجوه اشتراک زيادي هستند از جمله مهمترين اين وجوه، توجه به نيازهاي اساسي انساني بويژه خدمات اجتماعي و آموزشي است.
سازمانهاي ايمان محور در جوامع جهاني شده امروز، همگي به دنبال جلب مشارکت هاي مردمي و با تخصص هاي مختلف هستند بگونه اي که آثار فضايي آنها نشأت گرفته از همين مشارکت هاي مردمي است. البته در برخي از برنامه ريزي هاي شهري هم مي توان حضور و تشکل انسجام يافته و منتظمي از اين سازمانها يافت. براي نمونه زماني که مي خوانيم برنامه ريزان شهري چون نبيل حمدي، برنامه ريز و پژوهشگر شهري- منطقه اي برجسته در اين زمينه نوشته اند:
….. براي جلب مشارکت همه گروهها و سازمانها اينطور برنامه ريزي کرديم که گروههاي مشترک تشکيل داديم و براي آنها نقش هاي مشخصي تعريف کرديم. اين ترکيب عبارت بود از: سازمانهاي غيردولتي بين المللي، خيرين، متنفذين محلي، کارشناسان و مهندسان شهرداري، سازمانهاي محله محور، هيئت مؤسسان احزاب سياسي در سطح محله. همه اين گروهها موظف بودند به مشارکت مردمي توجه داشته و آن را در دستور کار خود قرار دهند. هرچند مفهوم و نوع مشارکت ها براي هريک از اين گروهها، متفاوت بود ولي شناخت آنها و اقدام در جهت جلب مشارکت در اولويت کاري آنها قرار داشت (Hamdi. N. 2010:88-9). اهميت و جايگاه اجتماعي-فرهنگي اين نهادها در شهرهايي مانند مونترال تا به آن حد است که آمادگي کافي براي استقبال و خدمات دهي به همه مراجعه کنندگان اعم از هم کيشان و غير آنها را دارند. حضور قوي و مستمر آنها در تمام ايام سال و بويژه شرايط خاص زماني مانند اعياد، مراسم اعتقادي، ناملايمات طبيعي( تشديد سرما، يخبندان و …) بسيار چشمگير است. سازمان هاي ايمان محور زيادي از جمله نهادهاي مردمي جامعه مسلمان مراکش در مونترال كه به فعاليت هاي مختلف مشاوره، آموزش و ايجاد تسهيلات گوناگون مي پردازد (فني ، زهره ،1391 ، 7). يکي از زمينه هاي فعاليت اين سازمانها ايجاد و تجهيز مراکز آموزشي دانش محور به منظور تقويت مهارت هاي شغلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سفارتخانه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، انقلاب مشروطه، بازار برق