دانلود پایان نامه درمورد درصد تجمعی، توزیع فراوانی، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

متغیرهای (عوامل) در هر دو ناحیه به طور جداگانه سنجیده شده است و به نوعی یک بررسی مقایسه ای انجام پدیرفته است.
همانطور که قبلا اشاره شد در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که دارای پنج گزینه خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب به هریک از این گزینه ها اعداد یک تا پنج تعلق می گیرد. به طور مثال چنانچه میانگین 4 باشد بیانگر تاثیر زیاد متغیر در بروز رفتارهای ناهنجار دانش آموزان است درصورتی که عدد بدست آمده در میانگین به صورت اعشار باشد چنانچه کمتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر زیاد و در صورتی که بیشتر ازچهار و نیم باشد بیانگر تاثیر خیلی زیاد متغیر است.

مبحث دوم: ارائه داده های آماری
گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی
الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی

جدول3-4

تعداد پاسخ
164

پاسخ داده نشده
0
میانگین
4.01
انحراف استاندارد
1.201

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
10
6.1
6.1
6.1

کم
12
7.3
7.3
13.4

متوسط
21
12.8
12.8
26.2

زیاد
45
27.4
27.4
53.7

خیلی زیاد
76
46.3
46.3
100.0

مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-4
از مجموع 164 دانش‌آموز از هر دو ناحیه همه به این سؤال پاسخ داده‌اند و میزان تأثیر این عامل از منظر همه دانش آموزان به این صورت است: (10 نفر معادل 1/6 خیلی کم، 12 نفر معادل 3 /7 کم،21 نفر معادل 8/12 متوسط، 45 نفر معادل 4/ 27 زیاد، 76 معادل 3/46 خیلی زیاد). مطابق جدول 3-22و نمودار 3-22میانگین تأثیرگذاری این عامل از منظر دانش آموزان ناحیه 2 (02/4 درصد) و از منظر دانش آموزان ناحیه 4 (99/3 درصد) است. میانگین مجموع تأثیرگذاری این عامل از منظر دانش آموزان هر دو ناحیه برابر (01/4 درصد) است، بنابراین نتیجه کلی مطابق با تحلیل آماری بیانگر این است که این عامل به میزان (زیاد) در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تأثیرگذار است.

ب: میانگین و توزیع فراوانی بیماری هاومشکلات جسمانی
جدول 3-5

تعداد پاسخ
164

پاسخ داده نشده
0
میانگین
2.75
انحراف استاندارد
1.158

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
24
14.6
14.6
14.6

کم
48
29.3
29.3
43.9

متوسط
52
31.7
31.7
75.6

زیاد
25
15.2
15.2
90.9

خیلی زیاد
15
9.1
9.1
100.0

مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-5

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، رسانه‌های جمعی، گروه همسالان Next Entries منبع مقاله با موضوع ادراک خود