دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، پرسش نامه، زنان و دختران، برنامه چهارم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

و گردشگري در برنامه چهارم توسعه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط بد خيلي بد

33- وجود نهادها و هياتهاي مذهبي در محله و فعال بودن آنها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

34- بالا بودن درصد جوانان در هرم سني جمعيت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

35- عدم نظارتهاي دولتي و ضعف مديريت اقتصادي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

36- عدم تامين مناسب خدمات اجتماعي (بيمه، بازنشستگي) چقدر نقش بازدارنده ايفا مي کند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

37- عدم آگاهي از حقوق شهروندي در اجراي مرکز محله چقدر تاثير دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

38- عدم ثبات اقتصادي (ركود، تورم ) در اجراي مرکز محله چقدر تاثير دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

39- آسيب پذيري اجتماعي (طلاق ، انحرافات ، فرار ازمحيط زندگي ، اعتياد ) چه نقشي در صيانت اجراي مرکز محله، ايفا مي کنند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

40- عدم پذيرش در مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي چه تاثيري بر اخذ تصميمات ميان نهادهاي شهري ايفا مي کند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

41- كمبود پس انداز چه تاثيري در اجراي مرکز محله دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

42- كمبود نيروي انساني متخصص در بدنه مديريتي و تصميم گيري بر اجراي مرکز محله چقدر نقش دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

43- ناديده گرفتن نقش مردم در تصميم سازي در تمام مراحل تهيه ، تصويب و اجراي طرح چه تاثيري دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

44- کمبود فضاهاي باز و سبز را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

45- عدم امکان جلب مشارکت مردمي و افراد با توان اقتصادي بالا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

با عرض سلام و احترام
پرسش نامه ي پيش رو در راستاي طرح پژوهشي با عنوان “طراحي مرکز محله اي (مجموعه فرهنگي، اجتماعي و تفريحي) جهت کاهش آسيب هاي اجتماعي مطالعه موردي محله شاه حسيني، بندرعباس” تهيه گرديده است. بدون ترديد همکاري شما در تکميل پرسش نامه، نقش مهمي دارد. پيشاپيش از همکاري و صبر جنابعالي کمال تشکر و سپاس را داريم.

سن: ميزان تحصيلات: جنسيت:
* کداميک از تصاوير زير را براي طرح مرکز محله خود بيش تر مي پسنديد؟

فهرست منابع و مآخذ:

منابع فارسي:
1- ارسطو(1381)، سياست، ترجمه حميد عنايت، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
2- اشرفي، امير حسين (1383)، مرکز فرهنگي اجتماعي شهرک اکباتان، دانشگاه تهران پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري.
3- افروغ، عماد (1377)، فضا و نابرابري اجتماعي، تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
4- امير ياراحمدي، محمود (1378)، به سوي شهرسازي انسان گرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري.
5- ايماني، عباس(1382)، انديشه هاي جرم شناختي، تهران: انتشارات آرويج.
6- باسيته، ژان- د رز، برنار(1377)، شهر، ترجمه دکتر علي اشرفي، تهران انتشارات دانشگاه هنر.
7- بحريني، حسين(1375)، تحليل فضاهاي شهري، انتشارات دانشگاه تهران.
8- بحريني، حسين (1377)، فرآيند طراحي شهري، انتشارات دانشگاه تهران.
9- بحريني، حسين (1378)، تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10- بلومنفلد، هانس(1353)، مادر شهر نوين، ترجمه حسين اديبي، نامه علوم اجتماعي، شماره چهارم، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقيقات علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
11- بنياد اماني، ليلا(1378)، بررسي ارتباط شهرنشيني با بزهکاري نوجوانان پسر در کانون اصلاح و تربيت تهران. تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي.
12- بي تا(1380)، طرح پيشگيري، تهران معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا، اداره کل مطالعات طرح پيشگيري.
13- بي تا(1375)، بررسي علل برقراري رابطه نامشروع توسط زنان و دختران تهران، دفتر مطالعات و پيشگيري از وقوع جرم، تهران: مرکز تحقيقات قوه قضائيه.
14- بي تا (1363)، ابعاد اجتماعي مسکن (سمينار بين منطقه اي جنبه هاي اجتماعي مسکن)، ترجمه عباس مخبر، مرکز مدارک اقتصادي- اجتماعي سازمان برنامه و بودجه.
15- پارک (1358)، مفهوم شهر (1)، ترجمه فرخ حساميان و ديگران، گروه تحقيقات و مطالعات شهري.
16- پيکا، ژرژ (1370)، جرم شناسي، ترجمه دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
17- پي ناتل، ژان (1345)، جرم شناسي، ترجمه رضا علوي، انتشارات اميرکبير.
18- ترنر، تام (1376)، شهر همچون چشم انداز، ترجمه دکتر فرشاد نوريان، تهران: شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري.
19- توسلي، غلام عباس (1355)، عارضه هاي مسکن ناسالم و واکنشه اي اجتماعي، مجله محيط شناسي، شماره (1)، تهران.
20- تيموري، آرش، معماري و شهرسازي و ارتباط آن ها با جرم، دانشگاه شهيد بهشتي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري.
21- توسلي، محمود (1372)، طراحي فضاهاي شهري، تهران مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
22- توسلي، محمود و بنيادي، ناصر، طراحي فضاي شهري (19، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
23- چلبي، مسعود(1375)، جامعه شناسي نظم، نشر ني.
24- حبيبي، سيد محسن (1375)، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران.
25- حبيبي، سيد محسن (1379)، فضاي شهري: برخوردي نظريه اي، مجله صفه، شماره 33، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.
26- دانش، تاج زمان(1368)، مجرم کيست؟ و جرم شناسي چيست؟ تهران: انتشارات کيهان.
27- خشکود، واحد (1383)، مرکز خدمات اجتماعي خانواده، دانشگاه تهران پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري.
28- ديکنز، پيتر(13779، جامعه شناسي شهري، ترجمه دکتر حسين به روان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.
29- راموز، مليحه (1383)، تربيت ديني و امنيت اجتماعي، فصلنامه علمي- کاربردي مطالعات امنيت اجتماعي، پيش شماره دوم، تهران: معاونت اجتماعي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا).
30- رباني، رسول (1381)، جامعه شناسي شهري، تهران: انتشارات دانشگاه اصفهان و سمت.
31- رفع پور، فرامرز(1378)، آنومي يا آشفتگي اجتماعي (پژوهشي در زمينه پتانسيل آنومي در شهر تهران)، انتشارات سروش.
32- رجب زاده، رضا (1385)، مجموعه فرهنگي- تفريحي شيروان، نگارش: دانشگاه تهران پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري.
33- زنجاني، حبيب اله (1371)، جمعيت و رفاه اجتماعي، سلسله مقالات جمعيت و توسعه، وزارت مسکن و شهرسازي.
34- ژاگو، ايوز (13819، شهر و قانون. ترجمه مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهري شهرداري تهران، ماهنامه شهرداري ها، شماره 39، تهران: سازمان شهرداري ها.
35- ساروخاني، باقر(1378)، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي، جلد دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
36- ستوده، هدايت اله (1375)، آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)، تهران: انتشارات آواي نور.
37- سگراني طرقبه، محمود (1377)، سياست هاي شهري موثر در پيشگيري از جرايم، تهران، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس.
38- سعيد نيا، احمد (1368)، مکان شهر تهران، مجله محيط شناسي، شماره 15.
39- سياهويي، حميد رضا(1377)، خشونت شهري، ماهنامه امنيت، سال دوم، شماره پنجم و ششم، تهران، معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور.
40- سيد صدر، ابوالقاسم (1380)، معماري رنگ و انسان. تهران: آثار و انديشه.
41- شکويي، حسين (13699، جغرافياي اجتماعي شهرها (اکولوژي اجتماعي شهر)، جهاد دانشگاهي.
42- شکويي، حسين (1373)، ديدگاه هاي نور در جغرافياي شهري، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
43- شيخاوندي، داور (1353)، آسيب شناسي اجتماعي، نشر و پخش کتاب.
44- شيخي، محمد (1380)، تبيين فرآيند شکل گيري و دگرگوني سکونتگاه هاي خودرو. پيرامون لان شهر تهران، تهران: رساله دکتري، دانشگاه هنرهاي زيبا دانشگاه تهران.
45- عامري سياهويي، حميد رضا (1379)، خشونت در رويارويي با شهرسازي و معماري نوين، ماهنامه امنيت، سال چهارم، شماره نوزدهم و بيستم، معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور.
46- علي محسني، رضا (13799، مهاجرت، جرايم و آسيب هاي اجتماعي، ماهنامه امنيت، سال چهارم، شماره هفده و هجده، معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور.
47- فکوهي، ناصر (1383)، انسان شناسي شهري، تهران: نشر ني.
48- غلامي، مليحه (1390)، طراحي مرکز محله در بافت فرسوده نعمت آباد، ، دانشگاه شهيد بهشتي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري.
49- کاميار، غلامرضا (1379)، حقوق شهرسازي، محل نشر: انتشارات مجد.
50- کرير، راب(1375)، مفهوم عناصر تيپولوژيکي و مورفولوژيکي فضاي شهري، ترجمه خسرو هاشمي نژاد، تهران: جهاد دانشگاهي.
51- کلانتري، محسن (1380)، بررسي جغرافيايي جرم و جنايت در مناطق شهر تهران، تهران: راسله دکتري، دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.
52- گسن، ريموند (1374)، جرم شناسي نظري، ترجمه مهدي کي نيا، تهران: انتشارات مجد.
53-کلمن، جيمز(1384)، نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه انساني، در: سرمايه اجتماعي، اعتماد، دموکراسي و توسعه، ترجمه افشين خاکباز و حسن پويان، تهران: شيرازه.
54- گليزان، ژان (1376)، پليس و جرم، ترجمه علي اوسط، جاويدزاده، ماهنامه امنيت، شماره سوم، سال اول، تهران: حوزه معاونت امنيتي و نظامي کشور.
55- کلدي، عليرضا (1380)، انحراف، جرم و پيشگيري، فصلنامه رفاه اجتماعي، 2و 3.
56- لينچ، کوين (1372)، سيماي شهر، ترجمه منوچهر مزيني، محل نشر: انتشارات دانشگاه تهران.
57- لينچ، کوين (13769، تئوري شکل خوب شهر، ترجمه حسين بحريني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
58- محسني تبريزي، عليرضا(1383)، ونداليسم، تهران: انتشارات آن.
59- مساواتي آذر، مجيد (1374)، آسيب شناسي اجتماعي- جامعه شناسي انحرافات، تهران: انتشارات نوبل.
60- مرشدي، ابوالفضل (1387)، بررسي سرمايه اي در کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي دولتي شهر تهران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي.
61- مظلومان، رضا(13519، شناخت جامعه شناسي کيفري و بررسي روابط محيط طبيعي با بزهکاران، جلد اول، انتشارات حرفي.
62- معاونت آموزش ناجا، اداره کل منابع و متون درسي، (1388): پيشگيري از جرم با رويکرد جامعه شناختي/ زير نظر محمد فرجيها رحمت الله صديق سروستاني، همايش پيشگيري از جرم (نخستين: 1388: تهران)، تهران: ص382.
63- نوربرگ، شولتز، کريستيان(13549، هستي، فضا و معماري، ترجمه محمد حسن حافظي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
64- موسوي، يعقوب(1382)، مباني شهري توسعه از نوع محله اي، مرکز مطالعات فرهنگي شهرداري تهران.
65- معيرطرقي، علي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع واقع گرایی، زیبایی شناسی، پست مدرنیسم، دال و مدلول Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کلان شهر تهران، دانشگاه تهران، استان هرمزگان، بافت فرسوده