دانلود پایان نامه درمورد خلیج فارس، فرامنطقه ای، قدرت های فرامنطقه ای، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

با كشورهاي عربي حاشيه جنوبي ………………………………………………………………………………………129
3-3-5 نقش آمریکا در ممانعت از ايجاد امنيت دسته جمعي در منطقه خليج فارس …………………………………………………..130
3-3-5-1 دخالت هاي آمریکا در بحران هاي منطقه و ترويج نا امني بيشتر (قبل از 11 سپتامبر)………………………………….130
الف)حمله عراق به ايران ………………………………………………………………………………………………………………………………..131
ب)حمله عراق به كويت ………………………………………………………………………………………………………………………………..134
3-3-5-2 حمله يك جانبه به عراق (پس از 11 سپتامبر ) ……………………………………………………………………………………..136
الف)اهداف آمریکا حضور درعراق …………………………………………………………………………………………………………………..138
1)اهداف نظامي …………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
2)اهداف سياسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………..140
3)اهداف اقتصادي ………………………………………………………………………………………………………………………………………..140
ب)پيامدهاي حمله آمریکا به عراق واشاعه ي بي نظمي ……………………………………………………………………………………..141
1)پيامدهاي سياسي دموكرات ……………………………………………………………………………………………………………………….141
2)پيامد هاي امنيتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………144
3)پيامد هاي اقتصادي …………………………………………………………………………………………………………………………………..146
3-3-6 سیاست های کلیدی آمریکا در ترویج واگراییی ………………………………………………………………………………………………..147
3-3-6-1 ايران هراسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………148
3-3-6-2 فرقه گرايي ………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
3-3-6-3 گسترش تسليحاتي ……………………………………………………………………………………………………………………………150
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..153
فصل چهارم
«نا امني خليج فارس ونووا قعگرايي»
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
4-4 نا امني در خليج فارس ………………………………………………………………………………………………………………………………158
4-2-1 هژمونيك گرايي …………………………………………………………………………………………………………………………………….158
4-2-1-1 حمله عراق به كويت ………………………………………………………………………………………………………………………..159
الف)ديدگاه شوراي همكاري خليج فارس (كشورهاي عرب منطقه) ……………………………………………………………………….160
ب)ديدگاه آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………162
ج)جمهوري اسلامي ايران وجنگ كويت ………………………………………………………………………………………………………….165
4-2-1-2 حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………………………………………166
الف) ديدگاه ايران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….168
ب)كشورهاي عرب منطقه خليج فارس ………………………………………………………………………………………………………….169
4-2-2 موازنه گرايي پس از جنگ سرد ………………………………………………………………………………………………………………..170
4-2-2-1 توازن قوا در خليج فارس ………………………………………………………………………………………………………………….171
4-2-2-2 توازن قوا در استراتژي آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..171
4-2-2-3 جنگ عراق وتوازن قواي جديد ………………………………………………………………………………………………………….173
نتيجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….175
فصل پنجم
«نتيجه گيري وپيشنهادها»
5-1 عوامل ضعف يا شكست سازمان منطقه اي ……………………………………………………………………………………………………179
5-2 راهکارهای رهایی از موانع امنیت جمعی………………………………………………………………………………………………………………180
5-3 توازن امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………183
الف) توازن امنیت با تاکید بر نقش ایران………………………………………………………………………………………………………………………183
ب)امنیت جمعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………186
فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..188

چکیده
منطقه خلیج فارس و به عبارتی کشورهای این منطقه دارای پتانسیل های بالقوه ای به صورت مشترک می باشند که می توانند امنیت دسته جمعی را در راستای توسعه و اتحاد منطقه ای همراهی کنند .
خلیج فارس بدلیل منابع عظیم نفتی و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همواره بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است . وابستگی امنیت بسیاری از کشورها با امنیت منطقه خلیج فارس باعث شده که حوادث و وقایع در آن جنبه فرامنطقه ای و بین المللی به خود بگیرد. در تحقیق حاضر با وجود شرایط مشترک منطقه ای، دلایل عدم شکل گیری امنیت دسته جمعی در منطقه را مورد بررسی قرار داده و مشخص می نماییم که چرا امنیت دسته جمعی نتوانسته است در این منطقه شکل بگیرد.
امنیت در این قسمت بدلیل مشکلات حاد و اختلاف هایی که در بین کشورهای منطقه حاکم است تحت تاثیر و نقش پررنگ قدرت های فرامنطقه ای قرار گرفته است. کشورهای منطقه تاکنون نتوانسته اند با وجود قدرت های خارجی به یک امنیت دسته جمعی و مشترک دست یابند. انجام مسئله مهم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس تحت تاثیر عواملی مهم در دو سطح منطقه ای ( بخش پیرامونی ، اختلافات سیاسی ، اقتصادی ،‌نظامی ، اجتماعی ) و سطح فرا منطقه ای ( تاثیرات غرب و عوامل تاثیر گذار جدید جهانی ) قرار دارند.
در این تحقیق با تاکید برموازنه گرایی هژمونیک که یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت نوواقعگرایی می باشد به بررسی مسائل امنیتی مربوط به منطقه خلیج فارس با تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی موثر می پردازیم . عوامل داخلی تحت تاثیر شدید عوامل فرامنطقه ای قرار دارند و وابستگی شدید بین این دو دست به دست هم داده تا هر چه بیشتر جو منطقه نا آرام و درگیر اموج سهمگین بی ثباتی باشد.
کلید واژه ها : خلیج فارس،نوواقعگرایی،امنیت منطقه ای،موازنه گرایی، هژمون ،جنگ سرد،امنیت دسته جمعی،

فصل یکم
(کلیات تحقیق)

1-1 مقدمه
خلیج فارس از مهمترین مناطق جهان از منظر ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك محسوب می شود و از طرفی می توان گفت که امنیت در منطقه از شرایطی برخوردار است که به نوعی پیوستگی امنیتی در بین کشورها را به همراه دارد.اخلافات در بین کشورهای منطقه خلیج فارس باعث شده است که آنها روابط خوبی را با همدیگر نداشته باشند . از طرفی باتوجه به شرایط ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك خلیج فارس و اهمیت آن برای قدرت های فرامنطقه ای و سعی آنها برای تسلط بر این منطقه مزید بر علت گردیده است وآنها را هرچه بیشر از هم دور کرده است. می توان گفت که امنیت در خلیج فارس ،كانون امنیت بین المللی محسوب می گردد. مسائلی مانند امنیت انرژی و … پیوند امنیت این منطقه با امنیت جهانی را افزایش داده است. بر این اساس ایجاد سازوكارهای مناسب برای شكل دهی به امنیت پایدار با توجه به موانع و چالش های موجود دغدغه ای با ابعاد منطقه ای و بین المللی تلقی می گردد.
خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی از كشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه ایران و عراق تشكیل شده و دربرگیرنده كشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، كویت، امارات متحده عربی، قطرو بحرین می باشد.
منطقه خلیج فارس از دیر باز شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است وامنیت و ثبات و آرامش در منطقه بویژه از ابتدای قرن بیستم ،یعنی از زمان کشف و استخراج نفت مختل شده است. به همین دلیل از آن تاریخ تا کنون مساله امنیت خلیج فارس و ترتیب های مطلوب در این راستا و چگونگی مشارکت دولت های منطقه ای و بین المللی در آن ، از جمله مهمترین و حساس ترین مباحث در منطقه بوده است .
جهت تامین امنیت در منطقه ،اقدامات اعتمادسازی از جمله راهکارهای پیش رو جهت ایجاد یک ساختار مشترک در بین کشورهای منطقه می باشد وقبل ازهراقدامی جهت گسترش روابط و همگرایی در منطقه ،عوامل تن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سپتامبر 2001، نفت وگاز Next Entries دانلود پایان نامه درمورد خلیج فارس، جنگ ایران و عراق، امنیت پایدار، ایالات متحده