دانلود پایان نامه درمورد حمایت خانواده، رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه ارشد

مشکل‎آفرین
٭٭419/0ـ
٭٭349/0ـ
٭٭304/0ـ
٭٭286/0ـ
٭128/0ـ
٭٭347/0
1

نتایج بالای قطر ماتریس، همبستگی متغیرهای نهفته در گروه دختران را نشان می‎دهد. این نتایج مبیّن آن است که در گروه دختران بین کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) و سه متغیر حمایت همسال، کنش‎وری مدرسه، و انسجام هویت، همبستگی غیر معنادار است. همچنین، در این گروه بیشترین میزان همبستگی در رابطة رفتار مشکل‎آفرین (گزارش نوجوان) و سردرگمی هویت مشاهده می‎شود. این در حالی است که در گروه پسران بین کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) و دو متغیر انسجام هویت و سردرگمی هویت، همبستگی غیر معنادار است. در این گروه بیشترین همبستگی به رابطة کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) و حمایت همسال اختصاص دارد.
نتایج همبستگی‎های دومتغیرة نشانگرها در پیوست ب گزارش شده است.

5ـ4 پارامترهای الگوی‎های پژوهش
الگوی پیشنهادی پژوهش که در پایان فصل سوم درشکل 2ـ3 ارائه شده است، از رابطة بین چهار متغیر برون‎زا (کنش‎وری خانوادگی در قالب دو متغیر پنهان بر اساس گزارش والدین و نوجوانان)، کنش‎وری مدرسه و حمایت همسال، و یک متغیر درون‎زا (رفتار مشکل‎آفربن) و واسطه‎گری دو متغیر درون‎زای دیگر (انسجام هویت و سردرگمی هویت) به دست آمده است.
همان‎طور که پیش‎تر بیان شد، در پژوهش حاضر سه الگو (الگوی کلی، الگوی دختران و الگوی پسران) مورد بررسی قرار می‎گیرند. در ادامه، اثر مستقيم متغيرهاي نهفته درون‎زا (اتا) بر ديگر متغيرهاي نهفته درون زا (پارامتر مشخصه بتا)، اثر مستقيم متغيرهاي برون‎زا (کسای) بر متغیرهای درون‎زا (پارامتر مشخصة گاما)، اثر غير مستقيم متغيرهاي نهفته برون‎‎زا بر متغيرهاي نهفته درون‎زا، اثر كل متغيرهاي نهفته برون‎زا بر متغيرهاي نهفته درون‎زا، اثر متغير‌ها‌ي نهفته برون‎زا بر متغيرهاي مشاهده‎شده Χ (پارامتر مشخصه لامبدای ایکس)، اثر متغيرهاي نهفته درون‎زا بر متغيرهاي مشاهده Υ (پارامتر مشخصه لامبدای وای) هر یک از الگوها، در جدول‎های جداگانه ارائه مي‎شوند.

1ـ5ـ4 پارامترهای الگوی کلی
در جدول 6ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفتة درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفتة درون‎زا گزارش شده است.

جدول 6ـ4. اثر مستقیم متغیرهای نهفتة درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفتة درون‎زا (بتا)
جهت مسیر
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از انسجام هویت به

رفتار مشکل آفرین
07/0
07/0
06/0
15/1
از سردرگمی هویت به

رفتار مشکل آفرین
22/0
22/0
10/0
٭22/2

همان‎طور که بر اساس نتایج جدول 6ـ4 ملاحظه می‎شود، سردرگمی هویت با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 22/0، اثر مستقیمی بر رفتار مشکل‎آفرین دارد و این اثر با مقدارt برابر با 22/2 از نظر آماری معنادار است. همین‎طور نتایج مبین آن هستند که اثر مستقیم انسجام هویت بر رفتار مشکل‎آفرین با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیست.
در جدول 7ـ4 اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا گزارش شده است.
جدول 7ـ4. اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
اثر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
جهت مسیر
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t

از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

انسجام هویت
40/0
40/0
10/0
٭10/4
سردرگمی هویت
69/0ـ
69/0ـ
11/0
٭44/6ـ
رفتار مشکل‎آفرین
36/0ـ
36/0ـ
12/0
٭00/3ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

انسجام هویت
12/0ـ
12/0ـ
07/0
86/1ـ
سردرگمی هویت
07/0
07/0
07/0
98/0
رفتار مشکل‎آفرین
00/0
00/0
06/0
07/0
از کنش‎وری مدرسه به

انسجام هویت
12/0
12/0
09/0
40/1
سردرگمی هویت
01/0
01/0
09/0
08/0
رفتار مشکل‎آفرین
15/0ـ
15/0ـ
07/0
٭97/1ـ
از حمایت همسال به

انسجام هویت
00/0
00/0
07/0
05/0
سردرگمی هویت
09/0ـ
09/0ـ
07/0
28/1ـ
رفتار مشکل‎آفرین
02/0
02/0
06/0
28/0

ادامه جدول 7ـ4
اثر غیر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
جهت مسیر
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

رفتار مشکل‎آفرین
13/0ـ
13/0ـ
08/0
64/1ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

رفتار مشکل آفرین
01/0
01/0
02/0
32/0
از کنش‎وری مدرسه به

رفتار مشکل‎آفرین
01/0
01/0
02/0
47/0
از حمایت همسال

رفتار مشکل‎آفرین
02/0ـ
02/0ـ
02/0
06/1ـ
اثر کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

رفتار مشکل‎آفرین
49/0ـ
49/0ـ
08/0
٭94/5ـ
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

رفتار مشکل‎آفرین
01/0
01/0
06/0
17/0
از کنش‎وری مدرسه به

رفتار مشکل‎آفرین
14/0ـ
14/0ـ
08/0
81/1ـ
از حمایت همسال به

رفتار مشکل‎آفرین
00/0
00/0
06/0
05/0ـ

نتایج جدول 7ـ4 در باب اثر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زای پژوهش مبین آن است که اثر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر انسجام هویت با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 40/0 با مقدارt برابر با 10/4، اثر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر سردرگمی هویت با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 69/0ـ با مقدارt برابر با 44/6 ـ، اثر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 36/0ـ با مقدارt برابر با 00/3ـ ، اثر کنش‎وری مدرسه بر رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 15/0ـ با مقدارt برابر با 97/1ـ ، از نظر آماری معنادارند. همین‎طور نتایج حاکی از آن هستند که اثر مستقیم کنش‎وری مدرسه بر انسجام و سردرگمی هویت و اثر مستقیم حمایت همسال بر کلیه متغیرهای نهفتة درون‎زا، با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.
همان‎طور که ملاحظه می‎شود نتایج جدول 7ـ4 در مورد اثر غیر مستقیم متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا نشان می‎دهند که کلیة آثار غیر مستقیم با مقدار t کمتر از 96/1 از لحاظ آماری معنادار نیستند.
نتایج جدول 7ـ4 در باب اثر کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا، یعنی، مجموع اثر مستقیم و آثار غیرمستقیم این متغیرها، نشان می‎دهد که اثر کل کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد B برابر با 49/0ـ با مقدارt برابر با 94/5 ـ از لحاظ آماری معنادار هستند. ضمناً اثر کل کنش‎وری مدرسه بر رفتار مشکل‎آفرین و اثر کل حمایت همسال بر رفتار مشکل از نظر آماری معنادار نیست.
در جدول 8ـ4 اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X ارائه شده است.
جدول 8ـ4. اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (لامبدای X)
جهت مسیر
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به

حمایت خانواده
46/1
64/0
10/0
٭08/14
ارتباط والدـ نوجوان
50/5
70/0
35/0
٭77/15
دل‎مشغولی والدین
04/2
63/0
15/0
٭69/13
والدگری مثبت
70/1
56/0
14/0
٭99/11
از کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به

حمایت خانواده
56/0
28/0
10/0
٭51/5
ارتباط والدـ نوجوان
90/4
61/0
39/0
٭62/12
دل‎مشغولی والدین
22/4
85/0
25/0
٭18/17
والدگری مثبت
32/1
60/0
11/0
٭35/12
از کنش‎وری مدرسه به

پیوند با مدرسه 1
44/0
45/0
05/0
٭53/8
پیوند با مدرسه 2
44/0
47/0
05/0
٭84/8
حمایت معلم 3
69/0
58/0
06/0
٭09/11
حمایت معلم 4
82/0
63/0
07/0
٭85/11
از حمایت همسال به

حمایت همسال 1
01/2
78/0
11/0
٭03/19
حمایت همسال 2
88/1
75/0
10/0
٭99/17
حمایت همسال 3
39/2
77/0
13/0
٭57/18
حمایت همسال 4
67/1
65/0
11/0
٭91/14
حمایت همسال 5
75/1
68/0
11/0
٭72/15
همان‎گونه که در جدول8ـ4 مشخص شده است، کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) واجد چهار متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد ( لامبدای X) 56/0 تا 70/0 و مقادیر معنادار t (بالاتر از 2) است که در این میان والدگری مثبت کمترین ضریب استاندارد و ارتباط والد ـ نوجوان بالاترین ضریب استاندارد را دارند. همچنین الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به ترتیب 41/0، 49/0، 39/ و31/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. ضرایب خطای تتا دلتا در پیوست ب گزارش شده است .
نتایج جدول 8ـ4 نشان می‎دهند که کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) واجد چهار متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 28/0 تا 85/0 و مقادیر t ( بالاتر از 2) است که حمایت خانواده کمترین ضریب استاندارد و دل‎مشغولی والدین بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده‎اند. ضمنا الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به ترتیب 77/0، 37/0، 71/0و36/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
نتایج جدول 8ـ4 در باب پارامترهای الگوی اندازه‎گیری کنش‎وری مدرسه حاکی از آن هستند که چهار متغیر مشاهده‎شدة این متغیر پنهان، دارای ضرایب استاندارد (لامبدای X) 45/0 تا 63/0 و مقادیر t (بالاتر از 2) هستند. در این میان، پیوند با مدرسه 1 کمترین و حمایت معلم 4 بیشترین ضریب استاندارد را دارا هستند. الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای کنش‎وری مدرسه به ترتیب 21/0، 22/0 34/0 و 39/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
در نهایت، نتایج جدول فوق مبیّن آن هستند که حمایت همسال واجد پنج متغیر مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدای X) 65/0تا 78/0 و مقادیر t (بالاتر از 2) است که حمایت همسال 4، کمترین ضریب استاندارد و حمایت همسال 1، بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده اند. ضمناً الگوی اندازه‎گیری متغیر نهفتة برون‎زای حمایت همسال به ترتیب 61/0، 56/0، 59/0، 42/0 و 46/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
جدول 9ـ4 تأثیر متغیرهای نهفته درون‎زا را بر متغیرهای مشاهده‎شدهY نشان می‎دهد. همان‎طور که بر اساس نتایج جدول 9ـ4 ملاحظه می‎شود در چهار پارامتر، انسجام هویت بر سؤال يك، سردرگمی هویت بر سؤال يك، رفتار مشکل‎آفرین بر رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان)، به علت آن كه توسط برنامه به عنوان متغير ملاك براي مقايسه ديگر پارامترها درنظرگرفته شده‎اند، خطاي استاندارد برآورد مشخص نشده است. نتایج جدول بالا حاکی از آن است که متغیر نهفتة انسجام هویت بر متغیرهای مشاهده‎شده با ضرایب استاندارد (لامبدایY) بین 50/0 تا 69/0 به‎طور معنادار (با درنظرگرفتن مقادیر t بالاتر از 2) تأثیر دارد. الـگوی اندازه‎گیـری متغیـر نهفتـة انسجـام هویت به تـرتیب 28/0، 25/0، 48/0، 35/ و26/0 از واریـانس
جدول 9ـ4. اثر متغیرهای نهفته درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (لامبدای Y)
جهت مسیر
برآورد
پارامتر b
پارامتر
استاندارد شدهB
خطای
استاندارد برآورد
t
از انسجام هویت به

انسجام هویت 1
63/0
53/0

انسجام هویت 2
57/0
50/0
08/0
٭65/7
انسجام هویت 3
76/0
69/0
09/0
٭93/8
انسجام هویت 4
66/0
60/0
08/0
٭42/8
انسجام هویت 5
62/0
51/0
08/0
٭67/7
از سردرگمی هویت به

سردرگمی هویت 1
61/0
58/0

سردرگمی هویت 2
59/0
44/0
08/0
٭09/7
سردرگمی هوی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار