دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، اختلافات تجاری، آرای داوری

دانلود پایان نامه ارشد

رسیدگیهای بعدی موکول کند؛ یا ممکن است «نهایی» که شامل کل دعوی میشود.
3ـ ابلاغ رای
دبیرخانه مسئول ابلاغ رای داوری است طبق ماده 25 (3) قواعد طرفین میپذیرند که شیوهی دیگری برای ابلاغ رای لازم نیست. مطابق ماده 28 (1) قواعد پس از این که دبیرخانه اطمینان حاصل نمود که هزینههای داوری اتاق به صورت کامل پرداخت شده، رای را ابلاغ میکند. یک نسخه رای در دبیرخانهی دیوان داوری اتاق تودیع میشود و اگر طرفین نسخ اضافی بخواهند، آن را تصدیق و به ایشان تسلیم مینماید.
مطابق ماده 28 (6) قواعد، رای داوری قطعی و لازمالاجرا است و طرفین با مراجعه و قبول قواعد داوری اتاق حق خود را برای اعتراض و استیناف خواهی نسبت به رای صادره ساقط میکنند ـ البته تا جایی که این اسقاط حق قانوناً ممکن باشد.
4ـ اصلاح و تفسیر رای
یکی از نوآوریهایی که هنگام تجدیدنظر در قواعد داوری اتاق در سال 1998 انجام شده، این است که رای داوری قابل اصلاح و تفسیر است و هم مرجع داوری و هم هر یک از طرفین میتوانند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضا کنند که اشتباهات نگارشی یا محاسباتی که احیانا در رای وجود دارد اصلاح شود یا اگر قسمتهایی از آن مبهم است، تقاضای تفسیر رای را بکنند (ماده 29 قواعد). درخواست اصلاح یا تفسیر رای باید به طرف مقابل ابلاغ و فرصتی ـ که به هر حال بیش از 30 روز نخواهد بود ـ به او داده شود که اظهار نظر نماید و سپس مرجع داوری به تقاضای مذکور رسیدگی مینماید. رای اصلاحی یا تفسیری مرجع داوری باید ظرف 30 روز صادر شود و جز رای اصلی محسوب میشود و همان تشریفات مربوطه به صدور رای اصلی ـ مانند بررسی توسط دیوان و ابلاغ از طریق دبیرخانه ـ در مورد رای اصلاحی و تفسیری نیز اجرا میشود (ماده 29 (3) قواعد).
5ـ اجرای رای داوری
گفته شد آرای داوری اتاق بازرگانی بینالمللی قطعی و لازمالاجرا است (ماده 28 (6) قواعد). اما لازمالاجرا بودن رای غیر از اجرای آن است و در صورتی که محکوم علیه حاضر نشود طوعاً مفاد رای را اجرا نماید، ناچار باید به محاکم داخلی کشور محل اقامت یا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسایی و اجرای رای را به عمل آورد. اجرای رای داوری در این مرحله موکول و محول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسایی نماید و سپس دستور اجرا صادر نماید.
سازمان داوری اتاق بازرگانی ابزار اجرایی برای این که رای داوری را به اجرا درآورد، ندارد. معذلک مطابق ماده 35 قواعد داوری، مرجع داوری و دیوان داوری اتاق مساعی لازم را برای این که رای اجرا شود به عمل میآورد که منظور بیشتر اقدامات اداری است تا قضایی و اجرایی.
اصولا مساله اجرای آرای داوری موکول به قوانین و مقررات کشوری است که از محاکم آن درخواست شناسایی و اجرای رای میشود. در حال حاضر مهمترین سند بینالمللی که در مورد اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد، «کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» است که بسیاری از کشورها به آن ملحق شدهاند و جزو قوانین داخلی آنها محسوب میشود. در این کنوانسیون نحوهی اجرای رای مشخص شده است. در صورتی که رای با ایرادات اساسی مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختیارات یا نقض نظم عمومی و …) قابل شناسایی و اجرا نیست. این کنوانسیون روی هم رفته تسهیلات و امکانات فراوانی برای اجرای آرای داوری قایل شده است.77

نتیجهگیری
در خصوص نتیجهگیری از موضوع حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بینالمللی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ اختلافات تجاری در روابط قراردادی و معاملات تجاری همواره محتمل است و این به میزان تعاملات تجاری طرفین بستگی دارد و هر چه تعاملات بین طرفین بیشتر باشد به همان اندازه اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا میکند. اختلافات تجاری ممکن است به صور مختلف دیده شود از جمله: اختلاف تجاری بین دو دولت، اختلاف تجاری بین فرد و یک دولت، اختلاف تجاری بین یک سازمان بینالمللی و یک دولت، گاهی هم اختلاف بین افراد علیه سازمانهای بینالمللی همچنین گاهی اختلاف تجاری بین شرکتها علیه یک دولت یا برعکس آن و … میباشد اما مهمترین توصیهای که توسط نظام بینالملل اعم از منشور ملل متحد و دیگر سازمانهای بینالمللی میشود حل و فصل مسالمتآمیز این اختلافات میباشد.
2ـ نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بینالمللی متعددی در سطح بینالملل فعال میباشند که عمدهترین آنها سازمانهای داوری بینالمللی شامل دادگاه داوری بینالمللی لندن (LCIA)، انجمن داوری آمریکا (AAA)، موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) و بسیاری دیگر میباشند که مهمترین آنها اتاق بازرگانی بینالمللی ICC میباشد و اکنون بیشترین و گستردهترین مقبولیت را در صحنه تجارت بینالملل دارد. هدف نهایی تمام سازمانهای مذکور حل و فصل اختلافات تجاری به صورت مسالمتآمیز و غیر سیاسی میباشد و تا میزان بسیاری هم موفق بودهاند. همچنین به جز سازمانهای داوری یاد شده کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد موسوم به آنسیترال که به منظور بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بینالملل و پیشبرد هماهنگی و یکپارچگی آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهه 1960 میلادی تاسیس گردید. از دیگر مراکز بینالمللی حل و فصل اختلافات میتوان به مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) نام برد که جهت حفظ موازنه منافع سرمایهگذاران و کشورهای میزبان توسط بانک جهانی در سال 1965 به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به ایکسید تاسیس گردید و هدف این مرکز ایجاد امکانات و آیین برای حل و فصل دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای سرمایهگذاری است که بین یک دولت کشور متعاهد و یک سرمایهگذار خارجی آن هم از کشور متعاهد دیگر ایجاد شده باشد.
3ـ حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روشهای مختلف حل اختلافات است که در مجموع از هر دسته از روشهای سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است. مراحل بعدی شامل رویههای اختیاری که اصولا دیپلماتیک میباشد و شامل مساعی جمیله، سازش، میانجیگری میباشد و بیشتر با مشارکت مدیرکل صورت میگیرد. همچنین مرحله بعدی هیئت رسیدگی است چنانچه مراحل قبلی با عدم موفقیت روبرو گردد، مرحله بعدی استیناف میباشد که همان تجدیدنظر خواهی نسبت به نظرات هیئت رسیدگی بدوی میباشد. مرحله پس از آن غرامت و تعلیق امتیاز میباشد که در صورت عدم اجرا، آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان میتواند درخواست غرامت یا تعلیق امتیازات را نماید. در نهایت توسل به اقدامات متقابل را شاهد خواهیم بود. در سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف برگردند و هدف برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ عنوان هدف جبران خسارت نیست و در واقع اقدامات متقابل آخرین حربهای است که مورد استفاده قرار میگیرد.
4ـ در بخشی از نوشتار اشارهای به گات شده است که همان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است و محصول کنفرانس برتن وودز میباشد که در سال 1947 میلادی تنظیم گردید و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است که برای کاهش و حذف تعرفههای گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد میباشد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا و هم خدمات تعرفههای گمرگی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند. موافقتنامه گان بر چهار اصل بنیانی مبتنی است: الف) اصل کاملهالوداد و عدم تبعیض. ب) کاهش تعرفههای گمرکی. ج) ممنوع بودن محدودیت کمی کالا. د) حل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر. موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولا تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفهها است، چون همه کشورهای عضو از آن متضر میشوند. بنابراین حل و فصل آن نیز محتاج مشارکت و اظهار نظر همه آنها است. رویه حل و فصل اختلاف در گات طی سه مرحله میباشد. مرحله اول عضو شاکی شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل و سایر اعضای ذیربط ارایه مینماید. مرحله دوم شورای گات درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی میکند. مرحله سوم تصمیم مناسب ظرف مدت معقول توسط هیئت رسیدگی منتخب شورای گات.
5ـ مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی. مزایای گات را میتوان به عنوان یک نظام منحصر به فرد بینالمللی برای رسیدگی به اختلافات بین دول قلمداد نمود که با تکیه بر استفاده از تمام روشهای دیپلماتیک و حقوقی موجود و نیز تاکید بر استفاده و به کارگیری مقررات خود گات به جای استفاده از سایر مقررات بینالمللی و از دیگر امتیازات گات این است که دول عضو را ملزم میکند نهایت تلاش خود را جهت اجرای مقررات گات به کار گیرند. از معایب گات پراکندگی مقررات مربوط به حل اختلاف در پیمان گات است که یک تشکیلات ثابت و منسجم را برای رسیدگی به اختلافات در نظر نگرفته است. همچنین رویه خاصی برای رسیدگی به اختلاف موجود بین کشورهای در حال توسعه عضو گات و کشورهای توسعه یافته نبود و دیگر این که نوعی حق وتو برای اعضا و بلوکه کردن تصمیمات هیات رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود، بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود میدید با رای منفی از اجرای آن جلوگیری میکرد. به طور نمونه وتوی آمریکا در خصوص واردات موز 1993 از دیگر معایب آن عدم وجود سیستم نظارت قوی بر اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و همچنین از دیگر مشکلات نظام حل و فصل اختلافات در گات وجود مراجع مختلف رسیدگی بود. در خصوص مزایا سازمان تجارت جهانی میتوان به نظام یکپارچه حل اختلاف، گرایش به سمت قاعدهمندی و قضایی شدن و نظارت بر اجرا میتوان اشاره کرد و از معایب آن عدم برخورداری نظام حمایت اعضا و اقدامات موقتی میتوان نام برد.
6ـ شیوههای جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلاف که به اختصار «آی.دی.آر» نامیده میشود به کلیه روشهایی اطلاق میشود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت میگیرد. این روش حل اختلاف روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. مزایای این روش بسیار است از جمله آنها کم هزینه بودن، انعطافپذیری و سرعت، کارآیی و اطمینان به ویژه در اختلافات ناشی از معاملات تجاری بینالمللی که طرفین به علت ناآشنایی و بدبینی و سیستم قضایی کشور متبوع طرف دعوی علاقهای به حضور در دادگاه خارجی ندارند. روشهای حل اختلاف جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردارند. برخی روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف شامل: مذاکره، میانجیگری، سازش، کارشناسی، ارزیابی بیطرفانه میباشند.
7ـ بهترین روش که میتوان با اتکا به آن مشکلات و اختلافات را در فضای دوستانه کارآمدتر حل و فصل کرد داوری است. داوری تشریفات ظاهری خاصی ندارد. برخی از دلایل مراجعه به داوری شامل سری بودن داوری یعنی این که اغلب بازرگانان و تجار تمایلی ندارند که اختلافاتشان علنی و برای عموم آشکار شود و در داوری برخلاف دادگستری این امکان وجود دارد که موضوع به خارج درز پیدا نکند و اغلب آرای داوری هرگز در هیچ نشریهای درج نمیشود مگر در مجلات تخصصی و آن هم قسمتی از آرای داوری که به اصول حقوقی مربوط است منتشر میشود. دیگر این که انتخاب شخص متخصص جز مزیت داوری است که انتخاب شخصی که افزون بر آگاهی به مسایل حقوقی به امور تجاری نیز آشنایی بیشتری دارد و داور در جریان داوری به دانش و تجربه خود متکی است و این امکان وجود دارد که در مسالهای خاص به داور متخصص در آن امور مراجعه کرد و یا انتخاب نمود از دیگر دلایل مراجعه به داوری کم هزینه بود آن به نسبت طرح دعاوی در محاکم قضایی است. در داوری که معمولا نحوه رسیدگی و قانون حاکم را طرفین معین میکنند و خود طرفین معمولا آگاهی فنی و تجاری بیشتری دارند مدارک لازم و لوایح مربوطه را خود به داور ارایه میدهند و کمتر از وجود وکلا استفاده میشود و بیشتر رسیدگی و جریان داوری بدون حضور وکیل انجام میشود. از دیگر مزیتهای داوری انتخاب آزاد زبان داوری است که طرفین در انتخاب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، دستور موقت، آیین دادرسی، قانون حاکم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، دانشگاه تهران، موافقتنامه داوری