دانلود پایان نامه درمورد حق ثبت اختراع، مصرف كننده، فرهنگ عامه

دانلود پایان نامه ارشد

، ميثاق مدني و سياسي و ميثاق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه بوده است و بررسي اين حقوق در حوزه مالكيت فردي معني پيدا مي كند .4
در قوانين ايران تعريفي از حق مالكيت فكري ارائه نشده است اما با در نظر گرفتن جميع جهات مي توان تعريف فوق را از مواد مختلف قانون استنباط نمود . ” حقوق معنوي ؛ مزايائي است قانوني ، غير مادي و مربوط به شخصيت پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن ، وي براي هميشه از يك دسته حقوق برخوردار است . ” 5
بدين سبب مزايايي براي صاحب فكر و انديشه بوجود مي آيد كه اين مزايا پايدار بوده و قابليت انتقال به غير را داراست .
برخي از حقوق دانان در سه بخش به تعاريفي از حقوق مالكيت ادبي و هنري و مالكيت حق تاليف و مالكيت حقوق صنعتي پرداخته اند .
” مالكيت ادبي و هنري : حق استفاده مالي و انحصاري و موقت هنرمند يا نويسنده از هنر يا نوشته خود مي باشد .
مالكيت حق تاليف : اختيار قانوني نويسنده در مورد استفاده مالي از اثر قلمي خود در مدتي كه قانون معين كرده است .
مالكيت حقوق صنعتي : اختيار قانوني مخترع نسبت به استفاده مالي از اختراع خود و نيز اختيار قانوني استفاده از علامت فابريك و يا اسم تجارتي و يا هر نوع امتياز ديگر را گويند “. 6
عده اي از حقوقدانان نيز ” حقوق مالكيت معنوي را حقوقي مي داند كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت فكر و ابتكار انسان را مي دهد .” براي مثال حقي كه تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاري يا مشكل خاص و علامت كالاها و فرآورده هاي خود دارد ، يا حقي كه نويسنده اثر ادبي يا مخترعي نسبت به اثر و اختراع پيدا مي كند ، حق مالكيت فكري است .7
گروهي نيز به تبعيت از قانون مدني فرانسه ” اموال را به دو قسم مادي و غير مادي تقسيم نموده است و اموال غير مالي را اموالي مي داند كه وجود مادي و عيني در خارج ندارند ولي جامعه وجود آن را اعتبار نموده است و قانون هم آن را شناخته است . مانند حق تاليف ، حق تصنيف و حق اختراع .”8
برخي از حقوق دانان ” مالكيت معنوي را حقوقي مي داند كه داراي ارزش اقتصادي و داد و ستد است ولي موضوع آنها شيء معين مادي نيست و موضوع اين حقوق فعاليت و اثر فكري انسان است .” 9
اما در نگاهي ديگر حق مالكيت معنوي به معناي خاص يا مالكيت فكري را عبارت از ” رابطه حقوقي موجود بين اثر فكري يا آفرينه هاي ذهني و پديدآورنده آن كه به موجب قانون ، صاحب اثر ، حق بهره برداري مالي و معنوي از آن را پيدا مي كند ، مي دانند . 10
به اعتقاد يكي ديگر از صاحبنظران : ” حقوق مالكيت فكري ، حقي است كه شخص حقيقي و يا حقوقي مكتشف يا مبتكر يك ايده ( فكر ) علمي ، هنري و يا ادبي نسبت به حاصل انديشه و ابداع خود پيدا مي كند و مي تواند از حقوق و منافع آني و يا جاري آن برخوردار گردد . اين حقوق به فرد ذي حق امكان مي دهد كه بر عليه هر نوع شبيه سازي و يا كپي برداري بدون مجوز در محاكم ملي و بين المللي طرح دعوي نمايد . ” 11

گفتار دوم : تعاريف مالكيت فكري در كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي
گروهي از حقوقدانان اروپايي معتقدند: مالكيت فكري را به كاربردهاي انديشه و اطلاعاتي كه ارزش تجاري دارند اطلاق نموده است . “12
در تعريفي ديگر آمده است : مالكيت معنوي را مي توان استفاده يا ارزش يك انديشه دانست كه آفريننده انديشه ، آن را به جامعه معرفي مي كند و در صدد كنترل تقويم اجتماعي آفرينش خويش بر مي آيد . به بيان ديگر مالكيت معنوي را وسيله اي براي حفاظت از منافع شخصيت يا سازندگان فردي است .13
گروه ديگري نيز بر اين اعتقادند كه : حقوق مالكيت فكري امتيازهاي قاعده مندي است كه مالكيت و بهره برداري از اشياء انتزاعي در بسياري از حوزه هاي فعاليت انساني را تنظيم مي كند . 14
سازمان جهاني مالكيت فكري حق مالكيت فكري را در معناي وسيع كلمه ، ” عبارت از حقوق ناشي از آفرينش هاي فكري در زمينه هاي علمي ، صنعتي ، ادبي و هنري مي داند . “15
با توجه به تمام تعاريف ارائه شده در مورد مالكيت فكري ، مي توان به يك نكته مهم اشاره نمود و آن اينكه مالكيت فكري ، بيانگر حقوقي است كه به انديشه و تفكر انسانها تعلّق مي گيرد .

مبحث دوم : تعريف زير شاخه هاي مالكيت فكري
به طور كلي حقوق مالكيت فكري را به دو شاخه اصلي حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مالكيت صنعتي تقسيم بندي نموده اند .در موافقت نامه تريپس كه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري را شامل گرديده و مقررات ماهوي نسبتاً كاملي را در راستاي حمايت از آنها بيان مي‏دارد. در بند 2 ماده 1 موافقت نامه به حوزه شمول مالكيت فكري اشاره شده است به موجب اين بند اصطلاح مالكيت فكري ” به كليه انواع مالكيت فكري كه موضوع بخش هاي 1 تا 7 قسمت 2 هستند ، مربوط مي شود .اين هفت قسمت عبارتند از
1 – حق نسخه برداري و حقوق جانبي ؛
2 – علائم تجاري ؛
3 – نشانه هاي جغرافيايي ؛
4 – طرحهاي صنعتي ؛
5 – حق ثبت اختراع ؛
6 – طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه ؛
7 – حفاظت از اطلاعات افشا نشده ؛
چنانكه مشهود است ؛ اينكه بخش هاي فوق را مي توان در دو حوزه كلي تقسيم بندي نمود حوزه مالكيت ادب و هنري كه شامل حق نسخه برداري و حقوق جانبي مي شود و خود در طيف گسترده اي از حمايت ها شامل آثار مكتوب تا آثار سمعي – بصري ، آثار تجسمي ، صنايع دستي و نرم افزارهاي رايانه اي را بدنبال دارد . حوزه ديگر مرتبط به مالكيت صنعتي مي باشد ؛ كه در برگيرنده رديف هاي 2 الي 7 ذكر شده است . گرچه در اين حوزه نيز تقسيماتي را بوجود آورده اند و گروهي معتقدند كه حقوق مالكيت صنعتي را نيز به دو گروه حقوق مربوط به علائم شامل علائم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي و گروه مربوط به اختراع و طراحي صنعتي و اسرار تجاري مي باشد . وجه تمايز دو گروه اخير الذكر تمايز در مدت حمايت است كه در آتي به آن خواهيم پرداخت . موافقت نامه در بند 1 ماده 1 به شمول موافقت نامه اشاره نموده است . ” اعضا ، مقررات موافقت نامه حاضر را به اجرا در خواهند آورد ، اعضا بدون اينكه تعهدي داشته باشند ، مي توانند در قوانين خود حمايت گسترده تر از آنچه در اين موافقت نامه از آنها درخواست شده در نظر گيرند ، مشروط بر اينكه حمايت مزبور با مقررات موافقت نامه حاضر تعارض نداشته باشد . اعضا مخير خواهند بود كه در عرف و نظام حقوقي خود روش مقتضي براي اجراي مقررات اين موافقت نامه را تعيين كنند ” . قابل ذكر است كه گرچه در بند 2 ماده 1 موافقت نامه تنها به 7 بخش اشاره شده است ؛ اما در متن موافقت نامه و در بخش 8 نيز به كنترل رويه هاي ضد رقابتي در پروانه هاي ( ليسانس هاي ) قراردادي پرداخته است .
” دو دسته حقوق قوق از دو جهت نيز با هم تفاوت دارند : اول ، اينكه حمايت از دسته اول منوط به هيچگونه تشريفاتي نيست ، اما حمايت از دسته دوم منوط به تشريفات ثبت است ؛ ديگر اينكه مدت حمايت از حقوق دسته اول بلندمدت تر از حمايت از حقوق دسته دوم مي باشد ، و در دسته دوم تنها در علايم تجاري قابل تمديد است “.16

گفتار نخست : مالكيت ادبي و هنري
در اين باره در كتب مختلف به دو واژه مهم اثر و مولف پرداخته شده است كه ابتدا لازم است به تعاريفي از اين دو واژه پرداخت : ” اثر ” به معني بيان بكر و خلّاق احساس در حيطه ادب ، علم ، موسيقي و هنر است و كسي كه اثري را خلق مي كند ” مولف ” خوانده مي شود . 17
” اثر ادبي ” : هرگونه اثري است كه در قالب كلمات يا اعداد – خواه به صورت كتبي يا شفاهي – ارائه شده است به جزاثر ديداري – شنيداري .
“اثر ديداري – شنيداري ” : عبارت است از اثري متشكل از مجموعه اي از تصاوير متوالي و مرتبط به گونه اي كه مشاهده آنها احساس متحرك بودن را در ذهن به وجود آورد ، خواه به صورت همراه باشد يا نباشد .
” اثر مستعار ” : اثري است كه بر روي نسخه هاي آن نام غير واقعي پديد آورنده درج شده باشد .
حق مالكيت ادبي و هنري ( حق مؤلّف ) : حق پديد آورنده آثار ادبي ، هنري و علمي در ناميده شدن اثر به نام او و نيز حق انحصاري وي در تكثير ، توليد ، عرضه ، اجرا و بهره برداري از اثر خود است . 18
سازمان جهاني مالكيت فكري نيز حق مؤلّف ( كپي رايت )19 را يك اصطلاح حقوقي مي داند كه به ابداع كنندگان آثار ادبي و هنري تعلّق مي گيرد . 20
از آنجا كه قوانيني كه در پي مي آيد ، از نظر حقوقي به شخصي تعلّق مي گيرد كه اثري را خلق كرده است ( مولّف ) ، به همين دليل آن را ” حق مولّف ” مي نامند ..21
هنرهاي كاربردي : عبارت است از يك اثر هنري ، با خصوصيّات كاربردي يا اثري كه در يك كالا متبلور شده است ؛ اعم از اينكه به طريق دستي يا صنعتي توليد شده باشد .22
فولكلور ( آثار ابتكاري بر پايه فرهنگ عامه ) : به آفرينش هاي ادبي و هنري اطلاق مي شود كه پديدآورندگان معيني را نمي توان براي آن شناخت . اين آثار به تدريج از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و به عنوان باورهاي توده مردم ، ميراث فرهنگ سنتي را تشكيل داده اند .
هنرهاي تجسمي : هنرهايي هستند كه به آنها هنرهاي بصري يا ديداري نيز گفته مي شود ، آن گروه از هنرهاي مبتني بر طرح هستند كه شخصا حس بينايي را مخاطب قرار مي دهند .
نرم افزار : عبارت است از مجموعه دستورالعمل هايي كه به منظور انجام كاري به رايانه داده مي شود . به عبارتي ديگر ” دستورالعمل ها ، برنامه ها و جملات قابل اجرايي هستند كه توسط انسانها نوشته و به وسيله آن مي توان از سخت افزار رايانه استفاده كرد “.23
” برنامه رايانه اي ” متشكل از مجموعه اي از دستورات است كه به صورت كلمات ، كدها ، طرح برنامه يا هر شكل ديگري بيان شود و چنانچه در ابزار رسانه اي كه رايانه توانايي خواندن آن را دارد ، قرار گيرد ، سبب شود كه رايانه عمل خاصي را انجام دهد يا به نتيجه خاصي برسد “.24
داده پيام :25 عبارت است از هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي نوري و يا فناوري جديد اطلاعات توليد ، ارسال ، دريافت ، ذخيره يا پردازش شود . 26
توپوگرافي 27 : نقشه هاي با مقياس بزرگ و كوچك هستند كه براي نشان دادن خصوصيات فيزيكي سطح زمين بكار مي روند . اين نقشه ها براي مطالعات زمين شناسي بخاطر اطلاعات مفيد آن از جمله قابليت اندازه گيري فواصل افقي و يا ارتفاع عمودي نقاط مختلف يك وسيله اساسي به شمار مي روند .
ليتو گرافي28 : گونه اي چاپ مكانيكي شامل استفاده از صفحه هاي عكاسي يا صفحه هاي مشابه ، كه در سطح آنان ناحيه تصوير ، به صورت روغن دوست ( جوهرگير ) و نواحي غير تصويري به صورت آب دوست درآمده است . معمولا اين صفحات را با پودر آلومنيوم مي سازند . به زبان ساده تر مي توان گفت ليتوگرافي ، فني است كه با استفاده از روش هاي عكاسي ( شيميايي و فيزيكي ) قالب چاپ را مي سازند .
پانتوميم : انواع رقص و حركات موزون بدون صدا را گويند .

گفتار دوم : مالكيت صنعتي
مالكيت صنعتي : غرض از مالكيت صنعتي ، مفهوم عام آن است و اين مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگاني به معني اخص اطلاق مي شود بلكه صنايع كشاورزي و استخراجي و كليه محصولات مصنوعي يا طبيعي از قبيل برگ توتون ، ميوه و دام و گل و مواد معدني و آب هاي معدني ، آب جو ، آرد و دانه نيز شمول دارد .29
حق اختراع : قانونگذار ايران حق اختراع را نتيجه فكر فرد يا افراد دانسته كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارائه مي كند و مشكلي را در يك حرفه ، فن ، فناوري ، صنعت و مانند آن حل مي نمايد . 30
در تعريفي ديگر ، حق اختراع را مجموعه انحصاري مي دانند كه يك دولت به ثبت كننده اختراع براي مدتي معين در قبال افشاء اختراع اعطاء مي كند . 31
علائم تجاري :32 نشانه يا شاخصي است متمايز كننده كه موسسات بازرگاني يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از آن منحصراٌ براي تعيين منشأ كالا يا خدمات خود براي مصرف كننده و همين طور متمايز كردن آنها از كالاها يا خدمات ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده مي كنند . 33
قانونگذار ايران نيز در تعريفي علائم تجاري را عبارت از هر نشان قابل رؤيتي مي داند كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان تجارت جهاني، ساختار و نحو، منابع معتبر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق ثبت، قرن نوزدهم