دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، هزینه تحقیق و توسعه، هزینه حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

از طريق اختلاف بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت محاسبه مي شود. در واقع نسبت MB ارزيابي بازار از شركت را بيان مي كند. طريقه محاسبه MB به شرح زير مي باشد:

رابطه1-2
MB=MV/BV = (ارزش دفتري شركت)/(ارزش بازار شركت)
Tobin q: كيو توبين از جمله شاخصهايي مي باشد كه اولين بار توسط جيمز توبين104 ، برنده جايزه نوبل اقتصاد ، بمنظور اندازه گيري ارزش شركتها مطرح گرديد در حال حاضر در مباحث مديريت مالي و سرمايه گذاري اين شاخص به صورت گسترده براي اندازه گيري ارزش شركت ها استفاده مي شود. شاخص فوق درواقع بيانگر نسبت ارزش بازاری داراييها به بهاي جايگزين بر ارزش دفتری داراييهاي شركت بوده كه ازرابطه زير محاسبه شده است(صامتی وتهرانی،1386،ص47)1:
رابطه2-2

Q=(COMVAL+PREFVAL+SBOND+STDEBT)/SRC
COMVAL= ارزش بازاری سهام
PREFVAL= ارزش سهام ممتاز
SBOND= ارزش دفتری بدهی های بلند مدت
STDEBT= ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت
SRC= ارزش دفتری کل داراییهای شرکت
باتوجه به نبود سهام ممتاز در ایران و جهت ساده نمودن معادله فوق از رابطه زیر جهت محاسبه نسبت توبین استفاده شده است:

Q=(M.V.S+B.V.D)/(B.V.A)
M.V.S105= ارزش بازار سهام عادی
B.V.D106= ارزش دفتری بدهی ها
B,VA107= ارزش دفتری داراییها

بازده مجموع داراييها108 :را اندازه گيري مي كند كه به ازاي يك واحد از منابع شركت چه مقدار سود در طي يك سال حاصل شده است. در واقع ROA يك نسبت سود آوري را براي شركت بيان مي كند. اين نسبت براي نشان دادن قدرت سودآوري شركت ، نسبت به جمع ارزش دفتري داراييها تهيه مي گردد كه خيلي از اوقات زماني كه بين دو يا چند شركت در يك صنعت در اندازه هاي مختلف مقايسه مي شود. طريقه محاسبه ROA به شرح زير مي باشد:
رابطه3-2
ROA= OP / TAS = (جمع دارايي ها)/ (سود عملياتي) رابطه8-7-1
نسبت گردش دارایی ، جمع درآمد سال به جمع داراييها (ATO) را اندازه گيري مي كند كه به ازاي يك واحد از منابع شركت در طي يك سال چه مقدار قدرت كسب درآمد (يا فروش) وجود دارد. در واقع ATO يك نسبت فعاليت از عملكرد كسب و كار شركت را بيان مي كند. طريقه محاسبه ATO به شرح زير مي باشد:
رابطه4-2
ATO= TR / TAS = (جمع دارايي ها)/ (جمع درآمد)
نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E):شاخص فوق نسبت قیمت به عایدی را اندازه گيري مي كند در واقع يك نسبت و رابطه قیمت به بازده را بيان مي كند.
رابطه5-2
P/E= (عایدی هر سهم)/ (قیمت بازار سهم)
بازده سالانه سهام109 :اندازه گيري تغييرات سهام شامل سودهاي سهام و تعديلات براي هر نوع تجزيه سهام مي باشد. سود حاصله از مالكيت سهام از دو منبع بدست مي آيد.
سود سهام و توزيع وجوه نقد 2- افزايش ارزش سهام
در اين روش تحقيق براساس اين مدل بازده حقوق صاحبان سهام عبارت است از:
رابطه6-2
0P= قيمت سهام عادي در سالX0
1P= قيمت سهام عادي در سالX1
D= سود تقسيمي
بازده مجموع حقوق صاحبان سهام :سود حاصله سال به حقوق صاحبان سهام110 رااندازه گيري مي كند كه به ازاي يك واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در طي يك سال حاصل شده است. در واقع ROE يك نسبت سود آوري را براي سهامداران بيان مي كند.
اين نسبت براي نشان دادن قدرت سودآوري شركت ، نسبت به سرمايه دفتري سهامداران تهيه مي گردد كه خيلي از اوقات زماني كه بين دو يا چند شركت در يك صنعت در اندازه هاي مختلف مقايسه مي شود. طريقه محاسبه ROE به شرح زير مي باشد:
رابطه7-2
ROE= OP / TE = (سود عملياتي) / ( جمع حقوق صاحبان سهام)
ارزش افزوده اقتصاديEVA:
سالهاي پيش اقتصاد دانان معروفي از جمله هاميلتون111 در سال 1377 و الفرد مارشال112 در سال 1890 عقيده داشتند كه شركتها براي ايجاد ارزش بايد بازدهي بيش از هزينه سرمايه (بدهي و سهام ) ايجاد كنند. پيتر دراكر113مي گويد : “چيزي را كه معمولا سود مي نماييم ، پولي كه براي كيفيت خدمات باقي مي ماند ،معمولا سود نيست .تا زماني كه يك شركت بازدهي بيش از هزينه سرمايه ايجاد نكند داراي زيان است در قرن بيستم اين مفهوم با عناويني مثل سود باقي ماند114 به كار رفت. سود باقي مانده عبارتست از سود عملياتي بعد از عمليات پس ازكسر هزينه سرمايه منابع به كارگرفته مي باشد.
سايرعناوين شامل سود مازاد115 توسط كنينگ116 در سال 1992 وپـــرينريچ117 درسال 1936 ،

سود برتر يا ســود محض118 توســط ادي119 درســال1957 ، سـودمــازاد قابل تحقق120 توسط ادوارد 121 و بل در سال 1961 ، درآمد مازاد توسط كي122 در سال 1976 و پنسل123 در سال 1981 و سود غير عادي 124توسط فلتمن 125 و اوهلسن 126 در سال 1995 مطرح شده (خوش طینت و فلاحتی ،1386،ص15) 17.
در دهه 1990 ، با تغييراتي كه استوارت127 در مفهوم سود باقي مانده ايجاد كرد ، ارزش افزوده اقتصادي به عنوان يك ابزار نوين اندازه گيري عملكرد مالي بوجود آمد بنابراين ارزش افزوده اقتصادي مفهوم جديدي نيست و از مدت ماقبل با نام سود باقي مانده وجود داشته است. ارزش افزوده اقتصادي از حاصلضرب تفاوت بين نرخ بازده(r)و نرخ هزينه سرمايه(c)در مبلغ سرمايه بدست مي آيد(همان منبع).
برای محاسبه EVA دو رويكرد برای بدست آوردن NOPAT و سرمایه وجود دارد.
رویکرد مالی
رویکرد عملیاتی
در دیدگاه و رویکرد مالی ،محاسبه NOPAT و سرمایه در سه مرحله انجام مي گيرد.
گام اول : از بين بردن اثر اهرمي در نرخ بازده128
اولين تعديل ،حذف اثرات بدهي (هزينه هاي مالي) از سود مي باشد كه براي اين منظور كليه بدهي هاي بهره دار (و ارزش فعلي اجاره هاي سرمايه اي نشده) را به حقوق صاحبان سهام و هزينه بهره اين بدهي ها به سود حسابداري اضافه مي شود.صرفه جويي مالياتي هزينه بهره نيز بايد كسر گردد. به بيان ديگر كل سود خالص عملياتي واحد تجاري اندازه گيري مي شود،كه براي پرداخت مخارج تامين سال اعم از بهره بدهي ها و سود سهامداران شركت موجود است. البته حذف اثر اهرمي به اين معني نيست كه اهرم ها در ارزيابي عملكرد فاقد اهميت هستند. بدهي هاي بهره دار ،سود عملياتي را در مقابل ماليات حمايت مي كند.
اين صرفه جويي مالياتي ، در محاسبه ميانگين موزول هزينه سرمايه لحاظ مي شود. بنابراين در محاسبه EVA ، اثر صرفه جويي مالياتي ناشي از بهره در سرمايه به حساب آورده مي شود.
گام دوم : حذف اثرات ساير انحرافات مالي :
اين مرحله به اضافه كردن حقوق صاحبان سهام ممتاز و سهامداران اقليت به سرمایه وبرگرداندن درآمد توزيع شده بين اين صاحبان سهام به NOPAT صورت مي گيرد. NOPAT نشان دهنده جمع بازده هاي قابل تخصيص به تمامي تامين كنندگان وجوه براي شركت مي باشد با اين روش تاثير تامين مالي بر بازده سرمايه بطور كامل از بين مي رود.
آخرين مرحله ، حذف انحرافات حسابداري از نرخ بازده از طريق اضافه كردن معادله حقوق صاحبان سهام به سرمايه و تغييرات دوره اي اين ذخاير به NOPAT مي باشد (خوش طينت 1386،ص17)1 .
سرمایه
NOPAT
= سهام عادي
= سود موجود براي سهامداران عادي
+ معادلهاي حقوق صاحبان سهام
+ افزايش در معادلهاي حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام تعديل شده
درآمد خالص تعديل شده
+سهام ممتاز
+ سود سهام ممتاز
+ حقوق اقليت
+ سهم سود سهامداران اقليت
+ كل بدهي
+هزينه بهره بعد از ماليات

همانطور كه ملاحظه مي شود براي هر جزء سرمایه يك جزء متناظر براي محاسبه NOPAT وجود دارد . ارتباط بين اجزاي NOPAT و سرمایه به اين صورت مي باشد كه هر جزء از NOPAT نشان دهنده سودي است كه منبع آن در سرمایه مي باشد براي مثال سود سهام عادي ، سودي است كه به سرمايه عادي نسبت داده شده و هزينه بهره پس از كسر ماليات ، سود منفي است كه بدهي هاي بهره دار ، نسبت داده شده است (همان منبع،ص 18)1.
با توجه به توضيحات ذكر شده مقابله تراز متداول و تراز مبتني بر EVA به شرح زير است:

موجودي نقد
بدهي كوتاه مدت بهره دار
بدهي كوتاه مدت بدون بهره
نقد اضافي يا نقد غير عملياتي
بدهي كوتاه مدت بهره دار
حسابهاي دريافتني+
موجودي كالا +
پيش پرداخت ها +
بدهي بلند مدت
ساير بدهي بلند مدت
سرمايه در گردش ضروري
بدهي بلند مدت بهره دار

حقوق صاحبان سهام

سايربدهي هاي بلند مدت بهره دار
حقوق صاحبان سهام
دارايي ثابت

دارايي ثابت

تراز متداول
تراز EVA

(منبع:خوش طينت ،1386،ص 18)1
بنابر اين براي بدست آوردن ارزش افزوده اقتصادي از فرمول زير استفاده شده است:
رابطه8-2
EVA= (r-c) ×Capital
NOPAT- Cap Chg ± Acc Adj
=(EBIT+ATInt)- Cap Chg ± Acc Adj
EVA==EBIT +ATInt – Cap Chg ± Acc Adj
سود قبل از سر اقلام غير مترقبه129
سود قبل از كسر اقلام غير مترقبه عبارت است از سود خالص پس از كسر اقلام غير مترقبه.
هزينه بهره پس از صرفه جويي مالياتي130
جهت بدست آوردن کل هزینه سرمایه (سهامداران + بدهی بهره دار) لازم است هزینه بهره پس از صرفه جویی مالیاتی به سود خالص قبل از کسر اقلم غیر مترقبه اضافه شود . هزينه بهره پس از كسر صرفه جويي مالياتي عبارت است از هزينه بهره پس از كسر مزاياي مالياتي كه به شرح زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
رابطه9-2
(نرخ ماليات (t) -1)هزينه بهره = هزينه بهره پس از كسر صرفه جويي مالياتي
هزينه سرمايه اي Cap Chg
هزينه سرمايه اي عبارت است از هزينه منابع مالي در اختيار شركت شامل استقراض ، انتشار سهام و يا اندوخته سود . جهت محاسبه هزينه سرمايه ، ميانگين هزينه سرمايه 131 محاسبه و حاصل در سرمايه بكارگرفته شده سرمایه ضرب شده است.
رابطه10-2
WACC= Wd× Kd+ We× Ke
Wd= درصد مشاركت بدهي در ساختار سرمايه
Kd= هزينه بدهي بهره دار
We= درصد مشاركت حقوق صاحبان سهام در كل ساختار سرمايه
Ke= هزينه حقوق صاحبان سهام
در صد مشاركت هريك از اجزاي بدهي و حقوق صاحبان سهام در كل ساختار سرمايه ، از تقسيم هريك از اجزاء بر كل سرمايه بكارگرفته شده بدست آمده است كه سرمايه نيز با استفاده از رابطه زير محاسبه شده است
مجموع بدهي هاي بهره دار+حقوق صاحبان سهام =سرمايه
Wd=(دار بهره بدهی مجموع)/سرمایه و We=(سهام صاحبان حقوق)/سرمایه
بدهي بهره دار از حاصل جمع تسهيلات مالي دريافتي كوتاه مدت و بلند مدت كه در تراز نشان داده مي شود بدست آمده است. و جهت محاسبه هزينه بدهي بهره دار از رابطه زير استفاده شده است:
Kd=( مالی هزینه )/(دار بهره بدهی مجموع)=(I-t)
هزینه حقوق صاحبان سهام: در این تحقیق هزینه حقوق صاحبان سهام ،بر اساس این مدل ، عبارت است از:
رابطه11-2
0P= قيمت سهام عادي در سالX0
1DPS= سود تقسيمي هر سهم در پایان سال اول
g= نرخ رشد سود تقسيمي
EPS= سود هر سهم
g=(EPS-DPS)/P
اقلام معادل های سرمایه: اقلامی هستند که بدلیل رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری تحت عنوان هزینه از سود گزارشهای مالی کسر شده و بعلاوه دارای تاثیر بلند مدت سرمایه ای می باشند این اقلام عمدتا به سود برگشت داده شده (اضافه)و در سرمایه گرفته شده نیز احتساب می شود.بدین ترتیب معادل های سرمایه برای هر دوره مالی از رابطه زیر قابل محاسبه است:
ذخیره کاهش ارزش موجودی + ذخیره مزایای پایان خدمت +ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری = اقلام معادل های سرمایه
هزینه تبلیغات و بازار یابی +هزینه تحقیق و توسعه+هزینه آموزش و تربیت نیروی انسانی+ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
تعدیلات حسابداری Acc Adj: در این تحقیق اقلام معادل های سرمایه ای شامل هزینه تحقیق و توسعه،هزینه بازار یابی وهزینه آموزش و تربیت نیروی انسانی تحت عنوان تعدیلات حسابداری به NOPAT و سرمايه اضافه شده است.همچنین مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، ذخیره کاهش ارزش موجودی ، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ، ذخیره مزایای پایان خدمت به سرمايه و افزایش در این ذخیره ها به NOPAT اضافه می شود.

رابطه12-2
تربیت نیروی انسانی)تعدیلات حسابداری+مجموع بدهي هاي بهره دار+حقوق صاحبان سهام Acc Adj =تعدیلات سرمایه ای
+مانده ذخیره کاهش ارزش موجودی +هزینه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار سهام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار سهام، حقوق صاحبان سهام