دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

بحراني كسب و كار ميباشد (آپوهامي،2007،ص29)2.

15-1-4-2) مدل كارگزار فناوري
مدل كارگزار فناوري كه توسط بروكينگ توسعه داده شده است، دانش سازماني را به چهار طبقه : دارائيهاي انسان-محور،دارائيهاي زيرساختي، دارائيهاي فكري و دارائيهاي بازار تقسيم بندي ميكند و ارزش سرمايه فكري سازمان را طي يك فرآيند ارزيابي مشخص ميكند. هر بخش از مدل بوسيله پرسشنامه هاي مميزي مخصوص درباره متغيرهاي مرتبط با طبقه دارائي بررسي ميشود. بخش اول پرسشنامه مشتمل بر 20 سئوال است كه بر نياز به تقويت سرمايه فكري تاكيد دارد و در ادامه پرسشنامه شامل 178 سئوال است كه مرتبط با چهار طبقه نامبرده از سرمايه فكري ميباشد. در مقايسه با ساير چهارچوب ها، اين مدل بخش دوم (سرمايه ساختاري يا ساختار داخلي) را به سرمايه زيرساختي (فرآيندها، روشها و فناوريها) و دارائيهاي فكري (مالكيت معنوي، ابداعات ثبت شده، علامات تجاري و رموز تجاري) تفكيك ميكند . قابل توجه است كه شباهتهاي زيادي بين سئوالات مميزي سرمايه فكري كارگزار فناوري و اندازه هاي سرمايه فكري هدايت كننده اسكانديا وجود دارد (همان منبع،ص92)3.

16-1-4-2)روش ارزشگذاري جامع
روش ارزشگذاري جامع كه توسط مكفرسون90 توسعه يافت، ارتباط مابين اندازه گيري ارزش شركت، سرمايه فكري و مقادير پولي را به منظور ارزشگذاري جامع كسب و كار مورد استفاده قرار ميدهد. اين روش سه دسته ارزش زير را مورد استفاده قرا ميدهد:
• ارزش اصلي: كه نمايش دهنده اثربخشي داخلي شركت است؛
• ارزش فرعي: كه توسط اثربخشي توزيع شركت اندازه گيري ميشود؛ و
• ارزش ابزاري: كه نشان دهنده فشارها در محيط رقابتي ميباشد.
روش ارزشگذاري جامع، سعي در تهيه كردن ارزش جامع كسب و كار ميكند كه ماحصل مجموع سرمايه فكري و جريانهاي نقدي شركت ميباشد به عبارتي در اين روش ارزش افزوده مركب، حاصل تركيب ارزش افزوده پولي با ارزش افزوده ناملموس است.

2-4-2) ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدل هاي سنجش سرمايه فكري
جدول (3-2) نتايج تحليلي – تطبيقي روش هاي مختلف سنجش و اندازه گيري سرمايه فكري ارائه
مي نمايد. هر يك از اين روش ها بر حسب كمي يا كيفي بودن ، مبتني بر عملكرد گذشته و يا آينده بودن و قابل الگوبرداري بودن يا نبودن مورد مقايسه قرار مي گرفته اند.

جدول 3-2 مقايسه ارزش گذاري سرمايه هاي فكري(رودو و لیلرت)91
روش
كمي يا كيفي
عملكرد تاريخي يا آينده
قابليت استفاده در الگوگيري
ترازنامه نامرئي
سرمايه ساختاري
سرمايه فردي
تاحدي كمي
مبتني بر هزينه هاي تاريخي
خير
كنترل دارايي هاي ناملموس
ديد بيروني
ديد دروني
شايستگي افراد
دارايي هاي ناملموس

كيفي

هردو

خير

كارت نمره متوازن
ديد مالي
ديد مشتري
ديد فرايند
ديد نوآوري و يادگيري

كيفي

هردو

خير
ارزش افزوده اقتصادي
طرح ريزي مالي
بودجه بندي
هدف گذاري ،جبران

كمي

مبتني بر هزينه هاي تاريخي

فقط دروني
شاخص سرمايه فكري
استراتژي و معيارهاي مالي و غير مالي

تك معياره
مبتني بر عوامل بالقوه ايجاد
ارزش كننده
محدوده
كارگزار تكنولوژي
دارايي هاي بازار
دارايي هاي انساني
مالكيت معنوي داراييهاي زير بنائي

از كيفي به
كمي شدن

هر دو نگرش (هزين،بازار)

محدود
نرخ بازده دارايي ها
عملكرد كلي دارايي ها
تك معياره
مبتني بر هزينه هاي تاريخي
بلي
سرمايه فكري مستقيم
بازار
مالكيت معنوي
تكنولوژي
دارايي هاي انساني

كمي

مبتني بر اجزاي دارايي هاي بازار

بلي
جهت يابي تجاري اسكانديا
مالي ، مشتري
فرايند انساني
توسعه

تا حدي كمي

هردو

خير
روش هاي مالي
انساني
سرمايه مشتري و ساختاري و اشتراك اين دو

كمي

مبتني بر قيمت بازار

بلي

منبع: (چن گوه ،2005 ،ص392)92
3-4-2) طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد کلاینت و دارن
شيوه هاي اندازه گــيري براي دارايــي هاي نامشهود در درون چهــار مقوله اصلي از شيوه هاي اندازه گيـري مطرح داده شده است. اين طبقه بندي ها با توسعه طبقه بندي هاي ویلیام93ز)2000) و لیوتی94 (1998) توسط کلاینت و دارن 95پيشنهاد شده اند (گلی صدقی ،1386،ص 48)4.

1-3-4-2) روش هاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري5
برآورد ارزش دلاري دارايي هاي نامشهود بوسيله شناختن اجزاء مختلف آن مي باشد. يكبار اين اجزاء مشخص مي شود ، آنهايي كه مي توان بطور مستقيم عرضه كرد، بطور جداگانه و يا بصورت يك ضريب جمع شونده ، ارزيابي مي شود (همان منبع، ص25)6.

2-3-4-2) روش هاي برآورد ارزش بازاري سرمايه 7
تفاوت برآورد شده بين ارزش بازاري سرمايه يك شركت و حقوق صاحبان سهام بعنوان ارزش سرمايه فكري و يا دارايي هاي نامشهود مي باشد.

3-3-4-2) روش هاي برگشت دارايي ها8
ميانگين عايدات بعد از ماليات يك شركت براي يك دوره زماني ، تقسيم بر ميانگين دارايي هاي مشهود شركت شود نتيجه ROA شركت است كه پس ازآن با ميانگين صنعت مقايسه مي شود.تفاوت ايجاد شده با ميانگين دارايي هاي مشهود شركت در برآورد يك ميانگين درآمد سالانه از دارايي هاي نامشهود است ،با تقسيم كردن ميانگين درآمد ها مذكور بر ميانگين هزينه هاي سرمايه شركت يا يك نرخ بهره ، مي توان برآوردي از ارزش دارايي هاي نامشهود يا سرمايه فكري استنتاج كرد.

4-3-4-2) روش هاي كارت امتياز96
اجزاي مختلف دارايي هاي نامشهود يا سرمايه فكري شناخته شده اند و مقياس ها و شاخص هاي ساخته شده در برگه هاي امتيازي گزارش شده اند و يا بصورت نمودار نشان داده شده اند. روش هاي SC شبيه روش هاي DIC هستند كه هيچ برآورد دلاري از دارايي هاي نامشهود ندارند.

جدول 4-2 خلاصه روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري به شرح جدول زير ارايه شده است:

(منبع: جعفري و همكاران،1387،ص10)1
جدول 5-2 روش هاي ارزشيابي سرمايه فكري IC ( گردآوري اریک سویبی) 2
توصيف نحوه اندازه گيري
طــبقه
استدلال كننده اصلي
اصطـــلاح
سال توسعه تقريبي
تركيبي از چهار شاخص : هويت ،سرمايه انساني،سرمايه دانش و شهرت.توسط مشاورين “گروه سرمايه انساني” نروژ توسعه داده شده است.

SC

Sandvik
2004

Topplinjen/ Business IQ

2004
پيشنهادي از طرح پژوهشي مورد حمايت دولت كه موسسات دانماركي چگونه دارايي هاي نامشهود خود را گزارش نمايند.سرمايه فكري عبارت است از : 1)شرح دانش، 2) مجموعه توانايي مديريت، 3) تعداد ابتكارات ، 4) شاخص هاي مربوطه

SC

Mouritzen ,Bukh & al. 2003

Danish Guidelines
(رهنمودهاي دانماركي)

2003
توسعه چارچوب جهت دهنده اسكانديا و تركيب آن با تفكر مانيتور دارايي هاي نامشهود: نرخ كارايي ، تجديد و ريسك

SC

Edvinsson 2002

IC Rating
نرخ سرمايه فكري
2000
يك ماتريس از شاخص هاي غير مالي در سه طبقه مطابق سيكل توسعه مرتب شده است: اكتشاف (يادگيري) ، پياده سازي (انجام )،تبديل بصورت بازرگاني (تجاري كردن)

SC

Lev B
2002
Value Chain Scoreboard
(تابلوي امتيازات زنجيري ارزش)

2002
از يك طرح پژوهشي مورد حمايت EU ، چارچوبي براي مديريت و افشاي دارايي هاي نامشهود حاصل شده است. 1)تعريف اهداف استراتژيك،2)تعريف منابع نامشهود3)اقدام جهت توسعه منابع نامشهود. سه دسته دارايي هاي نامشهود: سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه ارتباطات.

SC

Meritum Guidelines 2002

Meritum guidelines
رهنمودهاي مريتم

2002
يك روش براي تشخيص دادن شش بعد علمي از توانايي هاي يك سازمان در چهار قدم است:1)دارايي هاي كليدي دانش را تعريف كنيد ، 2)فرايندهاي كليدي دانش را مشخص كنيد ،3)برنامه ريزي اقدامات روي فرايند دانش،4)بهبود اسباب اجرا ونظارت ، سپس بازگشت به مرحله 1

SC

Marr & Schiuma
2001

Knowledge Audit Cycle
(سيكل حسابرسي دانش)

2001
متدولوژي حسابداري بوسيله KMPG براي حسابگري و اختصاص دادن ارزش جهت 5 نوع دارايي نامشهود پيشنهاد شد: 1)داراييها و اوقاف، 2)مهارتها و دانش ضمني، 3)ارزشهاي جمعي و هنجارها، 4)تكنولوژي و دانش آشكار، 5)فرايندهاي مديريت و فرايندهاي اصلي.

DTC

Andriessen
&
Tiessen
2000

The value ExplorerTM
(جستجوي ارزش)

2000
متدولوژي براي تعيين كردن ارزش دارايي فكري

DTC

Sullivan
2000
Intellectual
asset valuation
(ارزشيابي دارايي فكري)

2000

طرحي است كه توسط يك موسسسه كانادايي بنياد نهاده شده است . TVC نقدينگي به صورت نزولي برنامه ريزي شده را بكار مي برد تا چگونگي تاثير حوادث بر فعاليت هاي با برنامه را آزمايش كند.

DTC

Anderson
& Mcleen
2000
Total Value Creation, TVCTM
(ايجاد ارزش كل)

2000
درآمدهاي سرمايه دانش بعنوان بخشي از كل درآمدهاي عادي برآورد شده اند وبيش از درآمدهاي قابل استناد دراييهاي دفتري مورد انتظار مي باشد.

ROA

Lev
1999
Knowledge Capital Earnings
(منابع سرمايه دانش)

1999
سلسله مراتب مصارف شاخص هاي وزني كه تركيب شده اند و ترجيحا روي ارزشهاي نسبس متمركز شده اند تا روي ارزشهاي مطلق .ارزش افزودني تركيبي = ارزش افزوده پولي + ارزش افزوده داراييهاي نامشهود

DTC

McPherson
1998
Inclusive valuation Methodology (IVM)
(متدولوژي ارزشيابي فراگير)

1998
يك سيستم نزولي برنامه ريزي شده است. تفاوت مابين ارزش AFTF در آخر و شروع دوره ،ارزش افزوده در طي دوره است.

DTC

Nash H
1998
Accounting for the future
(AFTF)
(حسابداري براي آينده)

1998
تعبير كردن ارزش خالص شركت به ارزش بازاري سهام آن و تقسيم آن بصورت
سرمايه مشهود + { IC درك شده + تحليل IC + SCA(مزيت رقابتي قابل توجه )}

MCM

Standfield
1998
Investor assigned market value (IAMV TM)
(ارزش بازاري تعيين شده توسط سرمايه گذار)

1998
ارزش سرمايه فكري ،تفاوت ميان ارزش بازاري سهام شركت و ارزش دفتري آن
مي باشد.

MCM
Stewart 1997
Luthy 1998)
Market -to-
Book Value
)ارزش بازاري به دفتري)

1997

بوسيله تعديل سود اعلام شده شركت با هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي نامشهود ، حساب شده است. تغييرات در تهيه ارزش افزوده اقتصادي (EVA) نشانه اي از سرمايه فكري شركت است، خواه توليدي يا غير توليدي.

ROA

Stewart
1997

Economic Value Added (EVATM)
(ارزش افزوده اقتصادي)

1997
بازده اضافي بر دارايي هاي ثابت را محاسبه مي كند آنگاه اين صورت را بعنوان نسبتي از بازده مربوط به دارايي هاي نامشهود بكار مي برد.

ROA
Stewart
1997

Luthy
1998
Calculated Intangible Value
)ارزش دارايي نامشهود برآورد شده)

1997

ميزان و كيفيت كارايي سرمايه فكري بكار رفته در خلق ارزش بر اساس سه مولفه اصلي زير اندازه مي گيرد: 1) سرمايه بكاررفته ،2) سرمايه انساني، 3) سرمايه ساختاري
ROA
(don’t quite fit any of the catagories)

Pulic
1997
Value Added
Intellectual
Coefficient
(VAICTM)
(ارزش افزوده كارايي فكري)

1997
يكي كردن همه شاخص هاي فردي ارائه دهنده خصوصيات و مولفه هاي فكري در يك شاخص واحد مي باشند. تغييرات در شاخص هستند كه منجربه تغييرات درارزش بازاري شركت مي گردند.

SC
Roos , Roos , Dragonetti
And
Edvinsson
1997

Ic-IndexTM
)شاخص سرمايه)

1997
ارزش سرمايه فكري يك شركت بر اساس تحليل تشخيصي از پاسخ يك شركت به 20 سوال، شامل چهار مولفه اصلي سرمايه فكري تعيين
مي شود.

DIC

Brooking
1996

Technology Broker
)تكنولوژي بروكر)

1996

سرمايه فكري عملكردد آن بر اساس تماس توسعه تلاش هاي پژوهشي روي يك سري از شاخص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار سهام