دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، مصرف مواد، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

به سرمايه در گردش
5.86
-1.96
-853.48
-1.01
-0.82
-1.12
سود قبل از كسر ماليات و بهره
190,817,114
569,952,834
580,652,847
-429,937,692
28,707,330
666,640,907
هزينه بهره
66,970,614
59,830,029
76,983,162
134,530,250
250,949,110
283,216,958
نسبت توانايي پرداخت بهره
2.85
9.53
7.54
-3.20
0.11
2.35
هزينه اجاره+ سود قبل از كسر ماليات و بهره
192,006,472
576,149,618
586,288,176
-422,944,369
35,661,983
674,629,856
هزينه اجاره+ هزينه بهره
68,159,972
66,026,813
82,618,491
141,523,573
257,903,763
291,205,907
نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
2.82
8.73
7.10
-2.99
0.14
2.32
حقوق صاحبان سهام
656,313,194.00
851,881,036.00
1,081,777,301.00
210,908,663.00
-71,880,287.00
-47,895,579.00
كل دارائيها
3,109,793,991.00
3,228,498,101.00
4,672,885,035.00
########
4,494,867,464.00
5,098,505,027.00
نسبت مالكانه
0.21
0.26
0.23
0.04
-0.02
-0.01
د) نسبتهاي سودآوري
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
سود ناخالص
264,452,118
751,199,840
662,138,802
40,918,834
-69,564,715
556,272,172
فروش خالص
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
حاشيه سود ناخالص
12.31
26.54
20.76
1.31
-1.92
12.32
سود خالص پس از كسر ماليات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
فروش خالص
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
حاشيه سود خالص
5.15
14.32
13.14
-18.06
-6.14
0.53
سود خالص پس از كسر ماليات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
تعداد سهام / هزار عدد
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
سود هر سهم
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
145
سود نقدي پرداختي
55,125,978
216,959,771
160,272,230
0
0
0
تعداد سهام / هزار عدد
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
سود تقسيمي هر سهم
334
1,315
971
0
0
0
سود تقسيمي هر سهم
334
1,315
971
0
0
0
سود هر سهم
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
145
درصد سود تقسيمي
0.50
0.54
0.38
0.00
0.00
0.00
سود هر سهم در دوره مالي قبل – سود هر سهم در دوره مالي جاري
574
1,787
82
-5,960
2,074
1,492
سود هر سهم در دوره مالي قبل
96
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
رشد سود هر سهم
5.98
2.67
0.03
-2.35
-0.61
-1.11
قيمت هر سهم
12,000
12,000
11,616
14,000
10,000
9,615
سود هر سهم
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
145
P/E
18
5
5
-4
-7
66
سود نقدي پرداختي + ارزش بازار سهام در سال قبل – ارزش فعلي بازار سهام
55,125,978
216,959,771
96,912,230
393,360,000
-660,000,000
-63,525,000
ارزش بازار سهام در سال قبل
1,980,000,000
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
بازده سهام
0.03
0.11
0.05
0.21
-0.29
-0.04
سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات
160,063,077
277,050,437
469,146,904
462,350,474
71,222,496
297,153,560
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
بازده فروش
0.07
0.10
0.15
0.15
0.02
0.07
ارزش بازار سهام
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
1,586,475,000
بدهيها – دارائيها
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت كيوتوبين
3.02
2.32
1.77
10.95
-22.95
-33.12
سود خالص پس از كسر ماليات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
سرمايه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
بازده سرمايه در گردش
0.51
-0.88
-207.27
0.43
0.15
-0.02
سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات
160,063,077
509,550,437
469,146,904
-462,350,474
71,222,496
297,153,560
سرمايه بكار گرفته شده
2,501,721,305
2,435,505,204
3,840,706,872
3,282,655,731
3,252,675,859
3,530,922,360
ROI بازده سرمايه گذاري
6.40
20.92
12.22
-14.08
2.19
8.42
سود خالص پس از كسر ماليات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي دوره
591,753,827
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
ROE بازده حقوق صاحبان سهام
18.68
61.77
49.17
-52.18
-105.37
33.37
شاخصهاي كارايي
سال 84
سال 85
سال 86
سال 87
سال 88
سال 89
مقدار توليد كارگاه احياء (تن)
112,010
99,307
113,730
144,860
166,248
175,167
مقدار مصرف مواد اوليه (تن)
326,200
297,892
336,489
411,858
454,751
472,962
نسبت مصرف مواد اوليه در كارگاه احياء
0.34
0.33
0.34
0.35
0.37
0.37
مقدار آند توليد شده ((عدد)
827,515
756,824
678,121
679,439
539,233
390,415
مقدار مصرف مواد اوليه (تن)
108,573
101,193
92,828
100,933
71,654
51,959
نسبت مصرف مواد اوليه در كارگاه آند
7.62
7.48
7.31
6.73
7.53
7.51
مقدار توليد كارگاه احياء
112,010
99,307
113,730
141,860
166,248
175,167
تعداد پرسنل كارگاه احياء
1,032
963
1,023
1,144
1,118
932
توليد سرانه كارگاه احياء
109
103
111
124
149
188
مقدار توليد كارگاه آند
827,515
756,824
678,121
679,439
539,233
390,415
تعداد پرسنل كارگاه آند
193
197
197
195
180
144
توليد سرانه كارگاه آند
4,288
3,842
3,442
3,484
2,996
2,711
مقدار توليد كارگاه ريخت
114,232
102,478
124,352
145,030
166,911
178,192
تعداد پرسنل كارگاه ريخت
195
175
166
188
174
179
توليد سرانه كارگاه ريخت
586
586
749
771
959
995
مقدار توليد كارگاه احياء
112,010
99,307
113,730
141,860
166,248
175,167
ميزان مصرف برق كارگاه (مگا وات ساعت)
2,061,866
1,885,230
2,152,998
2,585,932
2,867,784
2,840,233
نسبت برق مصرفي
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
هزينه مواد مستقيم
1,103,901,053
1,217,461,574
1,505,627,422
2,103,688,795
1,749,700,337
2,224,608,207
هزينه كل توليد
1,842,179,658
2,062,063,347
2,593,578,112
3,509,426,812
3,299,256,469
4,001,965,307
سهم هزينه مواد از هزينه كل توليد
59.92
59.04
58.05
59.94
53.03
55.59
هزينه دستمزد مستقيم
138,812,353
162,042,747
188,288,066
227,697,358
340,367,282
347,080,532
هزينه كل توليد
1,842,179,658
2,062,063,347
2,593,578,112
3,509,426,812
3,299,256,469
4,001,965,307
سهم هزينه دستمزد مستقيم از هزينه كل توليد
7.54
7.86
7.26
6.49
10.32
8.67
هزينه سربار
625,849,751
712,269,255
916,387,712
1,260,407,478
1,260,351,933
1,475,604,441
هزينه كل توليد
1,842,179,658
2,062,063,347
2,593,578,112
3,509,426,812
3,299,256,469
4,001,965,307
سهم هزينه سربار از هزينه كل توليد
33.97
34.54
35.33
35.91
38.20
36.87
شاخصهاي اثربخشي
 
 
 
 
 
 
مقدار كل فروش (تن)
114,957
102,525
115,259
130,205
180,169
175,248
متوسط تعداد كاركنان
3,175
3,236
3,515
3,421
3,361
3,022
فروش سرانه
36
32
33
38
54
58
سود ناخالص
264,452,118
751,199,840
662,138,802
40,918,834
-69,564,715
556,272,172
متوسط تعداد كاركنان
3,175
3,236
3,515
3,421
3,361
3,022
سود ناخالص سرانه
83,292
232,138
188,375
11,961
-20,698
184,074
سود خالص پس از كسر ماليات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
متوسط تعداد كاركنان
3,175
3,236
3,515
3,421
3,361
3,022
سود خالص سرانه
34,820
125,272
119,174
-165,001
-66,124
7,937
متوسط بهاي تمام شده محصولات
16,638
23,654
21,918
23,703
20,475
22,594
متوسط مبلغ فروش محصولات
18,634
27,543
27,625
24,015
20,089
25,769
نسبت بهاي تمام شده به مبلغ فروش
89.29
85.88
79.34
98.70
101.92
87.68
هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش
95,608,383
71,898,598
68,385,864
125,363,283
86,920,247
113,565,722
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
نسبت هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به درآمد فروش
0.04
0.03
0.02
0.04
0.02
0.03
هزينه هاي مالي
90,495,371
67,461,598
97,103,539
137,474,336
253,342,040
285,316,836
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
نسبت هزينه هاي مالي به درآمد فروش
0.04
0.02
0.03
0.04
0.07
0.06
هزينه هاي مالي
90,495,371
67,461,598
97,103,539
137,474,336
253,342,040
285,316,836
بدهيهاي بهره دار
1,582,781,379
1,439,824,233
2,270,641,828
2,483,390,179
2,743,648,138
2,995,971,774
نرخ هزينه تامين مالي
5.72
4.69
4.28
5.54
9.23
9.52
مقدار فروش داخلي
84,020
73,053
81,395
68,760
120,645
103,047
حجم كل مصرف آلومينيوم در كشور
185,117
207,044
312,035
220,085
345,269
287,177
سهم از بازار فروش داخلي
45.39
35.28
26.09
31.24
34.94
35.88
مقدار فروش داخلي
84,020
73,053
81,395
68,760
120,645
103,047
مقدار كل فروش
114,957
102,525
115,259
130,205
180,169
175,248
درصد فروش داخلي
73.09
71.25
70.62
52.81
66.96
58.80
مقدار فروش سال قبل – مقدار فروش سالجاري
-20,690
-12,432
12,734
14,946
49,964
-4,921
مقدار فروش سال قبل
135,647
114,957
102,525
115,259
130,205
180,169
درصد رشد مقدار فروش
-15
-11
12
13
38
-3
سود خالص عملياتي
206,533,003
657,484,435
605,350,844
-462,350,474
91,899,995
383,423,949
(1-22.5%)
0.775
0.775
0.775
0.000
0.775
0.775
سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات(NOPAT)
160,063,077
509,550,437
469,146,904
-462,350,474
71,222,496
297,153,560
مجموع دارائيها
3,109,793,991
3,228,498,101
4,687,885,035
4,708,718,168
4,494,767,464
5,098,505,027
بدهيهاي جاري بدون بهره
608,072,686
792,992,897
847,178,163
1,426,062,437
1,242,091,605
1,567,582,667
سرمايه بكار گرفته شده(IC)
2,501,721,305
2,435,505,204
3,840,706,872
3,282,655,731
3,252,675,859
3,530,922,360
NOPAT/IC= بازده سرمايه (r)
6.3981
20.9218
12.2151
-14.0846
2.1897
8.4157
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
ارزش دفتري بدهيهاي بهره دار
1,582,781,379
1,439,824,233
2,270,641,828
2,483,390,179
2,743,648,138
2,995,971,774
وزن حقوق صاحبان سهام=WS
0.2931
0.3717
0.3227
0.0783
-0.0269
-0.0162
وزن بدهيهاي بهره دار=Wd
0.7069
0.6283
0.6773
0.9217
1.0269
1.0162
سود نقدي تقسيمي
55,125,978
216,959,771
160,272,230
0
0
0
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نرخ هزينه حقوق صاحبان سهام =

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، محدودیت ها Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام