دانلود پایان نامه درمورد حقوق ثبت، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

.34
موافقت نامه تريپس نيز علائم تجاري را شامل هرگونه علامت يا تركيبي از علائم كه بتواند كالاها يا خدمات يك فعاليت را از كالاها يا خدمات فعاليت هاي ديگر متمايز گرداند دانسته است . 35
طرح صنعتي :36 طرح صنعتي يك هنر كاربردي است كه بوسيله آن جنبه هاي زيبايي شناختي و كاربردي محصول براي بازار پسندي و توليد ، بهبود پيدا مي كند . 37
مطابق با قانون ايران ، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بُعدي يا خطوط ، رنگها و يا بدون آن ، به گونه اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد ، طرح صنعتي محسوب مي شود . 38
طرح صنعتي از نظر شوراي بين المللي انجمن طرحهاي صنعتي ، يك فعاليت خلّاقانه است كه هدف آن ايجاد كيفّيات چند وجهي براي اشياء ، فرآيندها ، خدمات و سيستم هاي مربوط به آنها در كل چرخه زندگي است .39
در موافقت نامه تريپس هيچگونه تعريفي از مالكيت صنعتي نشده است و تنها به شرائط حمايت از آن پرداخته كه در مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت .
نشانه هاي جغرافيايي :40 نام يا سمبلي است كه براي معرفي برخي كالاها كه به محل يا مبدأ جغرافيايي خاصي (مانند شهر ، منطقه يا كشور ) تعلّق دارند به كار مي رود .41
نشانه اي جغرافيايي در قوانين ايران به نشانه هايي اطلاق مي شود كه مبدأ كالائي را به قلمرو يا منطقه يا ناحيه اي از كشور منتسب سازد ، مشروط بر اينكه كيفيّت و مرغوبيّت ، شهرت يا ساير خصوصيّات كالا اساساٌ قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد .
در موافقت نامه تريپس ، نشانه هاي جغرافيايي ، نشانه هايي هستند كه مشخص مي كنند مبدأ يك كالا واقع در قلمروي يك عضو يا منطقه يا ناحيه اي در قلمروي مزبور است ، مشروط بر اينكه كيفيّت معيّن ، شهرت يا ديگر مشخصات كالا اساساٌ قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد . 42
در تعريفي ديگر ، نشانه هاي جغرافيايي يعني منطقه ، مكان خاص يا ، در موارد استثنايي ، نام كشوري كه براي توصيف يك محصول كشاورزي يا يك ماده غذايي بكار مي رود كه :
الف ) مبدأ آن همان منطقه ، مكان خاص يا كشور است ،
ب ) داراي كيفيّت ، شهرت يا ساير خصوصيّات خاص است كه قابل انتساب به آن منطقه جغرافيايي هستند و توليد و يا فرآوري و يا تهيه آن در آن منطقه جغرافيايي تعيين شده ، انجام مي شود . 43
اسرار تجاري : فرمول ، رويّه ، فرآيند ، طرح ، ابزار ، الگو يا مجموعه اطلاعاتي است كه در يك كسب وكار براي به دست آوردن مزيّت نسبت به رقبا مورد استفاده قرار مي گيرد . در برخي از نظام هاي حقوقي به اين اسرار ، اطلاعات ” افشاء نشده ” نيز اطلاق مي گردد . 44
مدار يكپارچه :45 يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست . طراحي هاي نقشه ، جانمايي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب 01/04/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب 14/04/1337 مورد حمايت مي باشد .

فصل دوم : تاريخچه مالكيت فكري
مبحث نخست : مروري بر تاريخچه مالكيت فكري
گفتار نخست : تاريخچه مالکيت فکري در جهان
واقعيتي كه بايد به آن اذعان نمود اين است كه به رسميت شناختن حقوق مالكيت فكري براي صاحبان فكر و انديشه ، بحث نويني نبوده و در طول تاريخ مورد توجه و عنايت بوده است . ” علل پيدايش مسئله (حق مولف ) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزي و در نتيجه تقاضاي نسخه هاي بيشتري از آثار مولفان است . بديهي است كه در شرايط جديد قواعد سنتي مربوط به استنساخ دستي از آثار ديگران كه قاعدتاً با اجازه مولف صورت مي گرفت ، پاسخگو نبود ؛ زيرا استنساخ يك نسخه از اثر ديگري براي استفاده شخصي ، ماهيتي بسيار متفاوت از چاپ و نسخه برداري گسترده از آثار ديگران براي فروش و تجارت دارد .
احترام به حقوق مالكيت فكري و احترام به آثار علمي ، ادبي و فني به تمدنهاي باستاني باز مي گردد . آندره موريو در اين باره مي گويد : ” حقوق معنوي مولّف از زماني كه انسان توانست قلم مويي در دست بگيرد وجود داشته است . مبدا چنين حقي ، در ظلمات اعصار ناپديد است . به محض اينكه ادبياتي بوجود آمد ، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اينكه قوانين تدوين شد ، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد .”46
مي توان گفت كه نخستين قانون حمايت از حقوق ادبي و هنري در سال 1709 ميلادي در كشور انگلستان تحت عنوان ” قانون ملكه “47 به مولفّين تعلّق گرفت . پس از آن در فرانسه در سال 1777 به فرمان لويي شانزدهم پيش بيني و لازم الاجرا شد . در امريكا ابتدا به عنوان قانون محلي در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 بصورت يكي از قوانين ملي و در قالب قانون اساسي متجلّي گشت . در زمينه علائم تجاري نيز با گسترش بازرگاني در نيمه دوم قرن نوزدهم و رواج سوء استفاده ها و تقليدها ، اولين قانون حمايت از علامت تجاري در فرانسه در سال 1857 و در انگلستان در سال 1862 و در امريكا 1870 و در 1871 در آلمان به تصويب رسيد . 48
بدين لحاظ قراردادهاي مهمي را در زمينه هاي مختلف پيش بيني و به تصويب رساندند كه به شرح ذيل به آنها خواهيم پرداخت :
1 – كنوانسيون پاريس :49 عدم استقبال از نمايشگاه اختراعات وين در سال 1874 توسط مخترعان و اعتراض آنها مبني بر عدم وجود حمايت هاي بين المللي ، دولت اتريش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نمايد به توافقات مهم بين المللي در حمايت از اختراع و مخترع بوجود بياورند و اين پيشنهاد منجر به تشكيل دو جلسه در سال هاي 1880 و 1883 شد كه در سال 1383 منجر به معاهدهايي گرديد كه امروز به كنوانسيون پاريس در حمايت از اختراعات ، طرح هاي صنعتي ، علائم تجاري ، طراحي مدل كالاها و … مشهور مي باشد . اين كنوانسيون در سالهاي 1900 در بروكسل ، 1911 در واشنگتن ، در لاهه 1925 ، 1934 در لندن ،در 1958 در ليسبون ، در سال 1967 در استكهلم و نهايتأ در 28 سپتامبر 1979 مورد تجديد نظر واقع و اصلاحاتي در مفاد آن صورت گرفته است .
2 – معاهده برن :50 در حمايت از آثار ادبي و هنري در سال 1886 در شهر برن سوئيس منعقد شد و در سال هاي 1908 در برلين ، در 1914 در برن ، در 1928 در رم ، در 1948 بروكسل ، در 1967 در استكهلم ، پاريس 1971 ،1986 در پاريس و در 1989 مجدداٌ در پاريس مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفت .
3 – معاهده رم :51 وظيفه اين معاهده حفاظت از حقوق تهيه كنندگان آثار صوتي ، اجرا كنندگان و نيز برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني است . اين معاهده در سال 1961 به تصويب رسيده است . اين معاهده در تلاش است تا توازني ميان مجموعه اي از صاحبان حقوق تهيه كنندگان آثار صوتي و اجرا كنندگان و توزيع كنندگان برقرار نمايد .
4 – معاهده مادريد و پروتكل الحاقي آن :52 اين معاهده در باره ثبت بين المللي علائم و حفاظت از حق استفاده از يك مارك بين المللي است اين معاهده در سال 1891 به تصويب رسيد و پروتكل آن در سال 1989 وضع شد . اين پروتكل شامل اصلاحاتي با هدف افزايش انعطاف و فراگيري موافقت نامه مادريد بود .
5 – معاهده مادريد :53 طبق اين معاهده كشورهاي عضو موظف هستند از درج جعلي نام كشور سازنده يك كالا بركالاي ديگر ممانعت بعمل آورند . اين معاهده در سال1989 از تصويب گذشت .
6 – معاهده بروكسل :54 اين کنوانسيون که معروف به کنوانسيون ماهواره است کشورهاي متعهد را ملزم به انجام اقدامات مناسب جهت جلوگيري از پخش بدون مجوز سيگنالهاي حامل برنامه بوسيله ماهواره در و يا از سرزمينشان مي نمايد ، در صورتيکه سازمان تصميم گيرنده در رابطه با چگونگي برنامه که نوعا سازمان پخش هستند مجوزي نداده باشد آن پخش بدون مجوز تلقي مي شود . الزمات کنوانسيون بر سازمانهاي تابع دول متعهد حاکم است .
با اين وجود مقررات اين کنوانسيون در رابطه با سيگنالهاي منتشره که توسط پخش مستقيم ماهواره اي صورت مي گيرد قابل اعمال نيست . اين معاهده از سال 1974 تاكنون در حال اجرا مي باشد .
7 – معاهده نايروبي :55 معاهده فوق مربوط به حفاظت از سمبل المپيك و جلوگيري از سوء استفاده از نشان المپيك مي باشد . اين معاهده در سال 1981 تصويب و تاكنون اجرائي است .
8 – معاهده همكاري در حفظ حق ثبت انحصار :56 اين معاهده در سال 1970 تصويب و از سال 1978 تاكنون در حال اجرا است . هدف آن تسلط يافتن بر برخي مشكلات در نظام ثبت اختراع ملّي و كاستن از نسخه برداري هاي غير قانوني است . هم چنين اين معاهده از ثبت اختراع مكرر در كشورهاي مختلف جلوگيري به عمل مي آورد .
9 – معاهده بوداپست :57 اين معاهده شامل حفاظت از حق استفاده از ميكرو ارگانيسم هاي جديد مي باشد . براي اين منظور دولت هاي عضو متعهد هستند كه سپرده گذاري ميكروارگانيسم ها را براي ثبت حق اختراع پذيرفته يا مقرر مي دارند ، براي اين منظور بايد سپرده گذاري ميكروارگانيسم نزد هر مرجع سپرده گذاري بين المللي را به رسميت بشناسد . اعم از اينكه اين مرجع در داخل يا خارج از قلمرو دولت مربوطه قرار داشته باشد . اين معاهده در سال 1977 به تصويب رسيده است .58
10 – معاهده قانون حفاظت از نشان هاي تجاري :59 اين معاهده در سال 1994 تاكنون به تصويب و در حال اجرا مي باشد .
11 – معاهده ليسبون :60 حق استفاده از القاب مشخص كننده كشور محل ساخت يك كالا ، براي صنايع مستقر در آن كشور از نظر جغرافيايي را به رسميت شناخته و در سال 1958 به تصويب رسيده است . اين معاهده سپس در سال 1967 در استكهلم مورد تجديد نظر و در سال 1979 نيز مجدداٌ اصلاح گرديد .
12 – معاهده لوكارنو :61 اين معاهده طبقه بندي طراحي هاي صنعتي را تحت حمايت قرار داده و در سال 1968 به تصويب رسيده است ؛ اما نسخه هاي جديدتري از اين طبقه بندي به جامعه صنعتي كشور ارائه گرديده است . ” دبيرخانه وايپو در اجراي موافقت نامه لاهه در باره سپرده گذاري بين المللي طرحهاي صنعتي و اداره طرحهاي نيلوكس نيز از اين طبقه بندي استفاده مي نمايند .” 62
13 – معاهده نيس :63 معاهده فوق شامل طبقه بندي كالاها و خدمات براي سهولت در ثبت علائم تجاري و خدماتي مي باشد . هر عضو در هنگام ثبت علائم تجاري بايد شماره طبقه كالا را بيان كند . اين معاهده در سال 1957 به تصويب رسيده است . در طبقه بندي اوليه 34 طبقه براي كالا و 8 طبقه براي خدمات پيش بيني شده است . اين معاهده در سالهاي 1976 استكهلم و 1977 در ژنو مورد بازنگري قرار گرفته و در سال 1979 اصلاحاتي را پذيرفت .
14 – معاهده استراسبورگ :64 شامل طبقه بندي بين المللي حقوق ثبت انحصاري مي گردد و در سال 1971 به تصويب رسيده است .
15 – معاهده وين :65 طبقه بندي عناصر مشخصه ي مارك ها از وظائف اين معاهده به شمار مي رود و از سال 1973 در حال اجرا است .
16 – معاهده ژنو:66 معاهده مذکور با يک مقدمه و هفده بند در بيست آوريل 1989 در شهر ژنو به تصويب رسيد . هدف اين معاهده مقابله با سرقت آثار سمعي و بصري ومحتويات آن و ايجاد امنيت قانوني درتبادل آثار سمعي و بصري در عرصه بين المللي است که زمينه گشترش تبادلات بين المللي آثار سمعي و بصري و افزايش خلق آثار سمعي و بصري را فراهم مي آورد.
بدين منظور معاهده اتحاديه اي را تحت عنوان اتحاديه ثبت بين المللي آثار سمعي و بصري پيش بيني کرده است و ايجاد بايگاني بين المللي آثار سمعي و بصري را به منظور ثبت بين المللي مقرر داشته است .اين بايگاني بعنوان شعبه اجرايي سازمان جهاني مالکيت فکري در کشور اطريش تا زماني که معاهده مربوط به مقر اين بايگاني بين سازمان جهاني مالکيت فکري و کشور اطريش مجري است مستقر است ودر غير اينصورت به شهر ژنو منتقل مي گردد .
17 – معاهده واشنگتن : هدف از اين معاهده حفاظت از دانش فني مدارهاي متمركز مي باشد.
18 – معاهده كپي رايت سازمان جهاني مالكيت فكري :67 مطابق اين معاهده حفاظت از مالكيت فكري آثار رايانه اي بايد مطابق مفاد كنوانسيون هاي پاريس و برن رعايت شود . اين معاهده در سال 1996 به تصويب رسيده است .
19 – معاهده جهاني حفاظت از حقوق ثبت انواع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حق ثبت اختراع، مصرف كننده، فرهنگ عامه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، قانون نمونه