دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

كاهش يافته است.
5- آمريكا به اين شيوه معترض است كه نشستهاي ويژه را بتوان تنها با يك سوم اعضاي شورا بر گزار كرد. واشنگتن مي گويد هر چند توان شورا براي رويارويي با اوضاع فوري و اضطراري حقوق بشري افزايش يافته اما تركيب شورا سبب مي شود كه چنين نشستهايي بيشتر دربارة رسيدگي به نقض حقوق بشر در آمريكا و اسرائيل برگزار شود تا درباره كشورهايي مانند چين و سودان.
________________________________________
• شايد مهمترين دگرگوني در مكانيسم اصلي سازمان ملل براي نظارت بر حقوق بشر، قرار گرفتن شوراي حقوق بشر زير نظارت مجمع عمومي به جاي شوراي اقتصادي و اجتماعي باشد. اين وضع تازه سبب مي شود كه موضوع حقوق بشر به حوزة سياست و امنيت بين الملل نزديكتر شود. اين امر همچنين تأييدي بر اين واقعيت است كه جلوگيري از نقض حقوق بشر به گونة مستقيم بسته به صلح و امنيت بين المللي است. اين واقعيت بايد بر جايگاه شوراي حقوق بشر به گونه اي اثر گذارد كه مركزيت بيشتري در تلاشهاي جامعة بين المللي براي اجرا و تحقق استانداردهاي حقوق بين الملل بشر پيدا كند.
________________________________________
6- از ديدگاه آمريكا شورا اختيار پيگيري اهداف و تعهدات ناشي از كنفرانسها و نشستهاي سازمان ملل را دارد در حالي كه بسياري از اين اهداف و تعهدات از پشتيباني جهاني و شأن حقوقي و قانوني لازم بي بهره است.
7- آمريكا بر اين باور است كه قطعنامة بر پايي شورا سبب فرسايش و كمرنگ شدن معيار دير پا و جا افتادة آزادي بيان مي شود. از ديد اين كشور واكنش سازمان كنفرانس اسلامي و موضوع كاريكاتورهاي موهن به ساحت مقدس پيامبر اسلام (ص) در رسانه هاي غربي به هنگام تهية پيش نويس قطعنامه سبب شده است كه تدوين كنندگان آن بر نقشها و مسئوليتها بيش از پشتيباني آشكار از آزادي بيان تأكيد كنند.
پس از رأي منفي آمريكا به قطعنامة برپايي شوراي حقوق بشر، آن كشور در 6 آوريل اعلام كرد كه قصد نامزد شدن براي عضويت در نخستين دورة اين شورا را ندارد. دربارة سبب اين تصميم واشنگتن گمانه زني هاي گوناگون شده است اما گمانه زني گسترده در سازمان ملل اين بوده كه تصميم آمريكا از ترس آن كشور از ناتواني در به دست آوردن آراي لازم (96 رأي) براي گرفتن كرسي در شورا مايه گرفته است زيرا رأي گيري براي گزينش اعضاء با آراي مخفي است و بسيار بعيد مي نمود كه تاكتيكهاي معمول آمريكا به اين كشور براي به دست آوردن آراي لازم كمك كند. بر پاية اين گمانه زني آمريكا آراي لازم را به دست نمي آورد شكست سنگيني براي آن شمرده مي شد.
ساختار و كار كردهاي شوراي حقوق بشر
شايد مهمترين دگرگوني در مكانيسم اصلي سازمان ملل براي نظارت بر حقوق بشر، قرار گرفتن شوراي حقوق بشر زير نظارت بر حقوق بشر، قرار گرفتن شوراي حقوق بشر زير نظارت مجمع عمومي به جاي شوراي اقتصادي و اجتماعي باشد. اين وضع تازه سبب مي شود كه موضوع حقوق بشر به حوزة سياست و امنيت بين الملل نزديكتر شود. اين امر همچنين تأييدي بر اين واقعيت است كه جلوگيري از نقض حقوق بشر به گونة مستقيم بسته به صلح و امنيت بين الملي است. اين واقعيت بايد بر جايگاه شوراي حقوق بشر به گونه اي اثر گذرد كه مركزيت بيشتري در تلاشهاي جامعة بين المللي براي اجرا و تحقق استانداردهاي حقوق بين الملل بشر پيدا كند.
شوراي حقوق بشر با اينكه در ابعاد گوناگون با كميسيون حقوق بشر تفاوت دارد اما در پاره اي كار كردها با آن يكسان است كه براي نمونه مي توان موارد زير را بر شمرد:
1- استاندارد سازي. شورا نيز مانند كميسيون وظيفة آماده سازي متن كنوانسيونها يا اعلاميه هاي تازه در زمينة تضمينها يا روشهاي حقوق بشري ويژه براي اجراي اصول حقوق بشر را بر عهده دارد.
2- نظارت بر وضع حقوق بشر در جهان و نشان دادن واكنش به نقض آن.
3- بهبود وضع حقوق بشر از راه مطالعات و برگزاري سمينارها، فراخواني كشورها براي تصويب پيمانهاي حقوق بشري يا فراهم آوردن خدمات مشورتي و همكاريهاي فني در زمينة حقوق بشر.
4- تشريح و تفسير مسائل و موضوعات مفهومي با به كارگيري ابزارهاي مطالعاتي ، گروههاي كاري، روشهاي موضوعي ويژه و فعاليتهاي استانداردسازي در پيوند با حقوق بشر از راه برگزاري نشستهاي عمومي اي كه سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي حقوق بشر ملي نيز اجازة مشاركت در گفتمانهاي آن را داشته باشند.
با اين حال شوراي حقوق بشر ويژگيها و كارهايي جدا از كميسيون دارد كه مهمترين آنها چنين است:

دسته بندي ديدگاههاي پاره اي از كشورها و گروههاي جغرافيايي – سياسي دربارة شوراي حقوق بشر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آئین بودا، آسیای مرکزی، منابع فارسی، ماوراءالنهر