دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد
يكي از دستاوردهاي بزرگ سازمان ملل متحد ايجاد مجموعه اي كامل از قوانين حقوق بشر مورد حمايت جهاني بوده كه همة ملتها بتوانند آن را بپذيرند و به آن بپيوندند. بنياد اين مجموعه قوانين ، منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر است كه در 1945 و 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است.
در شش دهه اي كه از تدوين و پذيرش منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر مي گذرد، پيمانهاي چند جانبه بسياري در زمينة حقوق بين الملل بشر (Internationalhu – man Rights) تدوين شده به گونه اي كه به باور پاره اي از صاحبنظران، حقوق بين الملل بشر دچار تورم هنجاري شده است زيرا اكنون بيش از دهها سند بين المللي (پيمان ، اعلاميه و قطعنامه) در زمينة حقوق بشر وجود دارد.
در اين اسناد چند جانبه گونه هاي حقوق بشر روشن شده و مورد شناسايي جهاني قرار گرفته و در بسياري از موارد، مكانيسمهايي براي نظارت بر اجراي آنها در نظر گرفته شده است. مهمترين و نخستين مكانيسم در سطح جهاني براي پي گيري اهداف حقوق جهاني بشر در سال 1946 در نخستين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد با عنوان كميسيون حقوق بشر ملل متحد (United Nations Com –mission On Human Rights) بر پاية متن منشور ، بويژه مادة 68 آن، پا گرفت. وظيفة اين كميسيون پيشنهاد ، توصيه و دادن گزارشهايي دربارة حقوق بشر به مجمع عمومي از را شوراي اقتصادي و اجتماعي بود.
كميسيون حقوق بشر در بيش از نيم سده فعاليت خود خدمات چشمگيري به بهبود حقوق بشر در جامعة جهاني كرد كه يكي از مهمترين و اصلي ترين خدمات آن تهيه و تدوين اعلامية جهاني حقوق بشر (Universal Declarationof Human Rights) بود كه در مجمع عمومي در 1948 به تصويب رسيد. پس از گذشت سالها از پذيرش اعلامه در مجمع عمومي همة دولتها اين اعلاميه را تأييد كرده اند تا آنجا كه اصول مندرج در آن اكنون در شمار حقوق بين الملل عرفي قرار گرفته و اين اعلاميه «معيار مشترك» براي همة ملتها دانسته مي شود.
تا 1989 كه قرار شد دومين كنفانس جهاني حقوق بشر برگزار شود، كميسيون مجموعه اي فراگير از قواعد حقوق بين الملل بشر و نيز مكانيسمي بر پاية پيمانها و به موازات آن ، سيستمي فراكنوانسيوني مشهور به «روشهاي ويژه» ، به دست داد.
كار سازمان ملل متحد در زمينة حقوق بشر در اين شش دهه بر آميزه اي از نگراني ها در زمينه نياز به حمايت از شأن انسانها استوار بوده است. بنيانگذاران سازمان ملل متحد بر اين باور بودند كه احترام به حقوق اساسي بشر ، عنصر اصلي پيدايش يك بافت اجتماعي نيرومند است و مشروعيت هر دولت به ميزان رعايت (respect) ، حمايت (protect) و تحقق (realize) حقوق شهروندانش بستگي دارد. از اين رو، دولتهاي عضو، مجموعه اي از حقوق بين الملل بشر را به دست دادند سپس در اعلامية جهاني حقوق بشر، كنوانسيونها، پروتكها و توافقنامه هاي بعدي تدوين شد. ولي با وجود بيش از نيم سده تلاش جدّي جامعه بين المللي براي بهبود وضع حقوق بشر كه به گفتة كوفي انان، دبير كل سازمان ملل متحد ، يكي از دستاوردهاي سترگ در سدة بيستم به شمار مي آيد، هنوز هم موارد نقض حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان به اندازه اي است كه بخشهايي از سازمان ملل كه كار آنها بررسي و نظارت بر اين موارد است، توان لازم را براي برخورد مناسب با آنها ندارند. از جمله اين بخشها كميسيون حقوق بشر بود كه در سالهاي پس از جنگ سرد، بويژه در هزارة تازه سخت مورد انتقاد واقع شده و درخواست براي اصلاح ساختار آن افزايش چشمگير يافته بود.
شواهد بارز و گفته هاي دست اندركاران صلاحيتدار سازمان ملل متحد همواره ناتواني سازمان ملل در بهبود بخشيدن به وضع حقوق بشر و پاسداري از آزاديهاي اساسي را، با وجود تلاشهاي چشمگير در اين زمينه، نشان داده است. در اين مورد دو دليل اساسي آورده مي شود كه عبارت است از: 1- سياسي كاري و بهره بر داري تبليغاتي از موضوع حقوق بشر و 2- بي توجهي به مفاهيم اخلاقي و ارزشهاي مذهبي.
بايد يادآور شد كه دربارة اصلاح مكانيسم نظارت و اجراي حقوق بشر سزمان ملل ، نمي توان بيرون از چارچوب كلي اصلاح ساختار خود سازمان كه در اين سالها گفتگو دربارة آن به اوج رسيده است، چندان سخن گفت.
از سوي ديگر ، نمي توان اصلاحات كلان سازمان ملل را جدا از اصلاح مكانيسم آن براي حفظ و بهبود حقوق بشر دانست. امروزه بسياري كسان بر اين باورند كه تا زماني كه حقوق بشر در كانون برنامه هاي سازمان ملل جانگيرد اين سازمان در مفهوم بنيادي خود با شكست روبه رو خواهد شد. با دقّت در گسترة اقدامات سازمان ملل در مي يابيم كه هر كاري كه اين سازمان صورت دهد، سرانجام در راستاي حفظ حقوق فردي كه در قوانين بين المللي تعريف شده است ارزيابي مي شود.
سازمان ملل در جستجوي صلح و امنيت بي توجه به ارزشها نيست، بلكه خواهان صلح و امنيتي است كه بر پاية حقوق بشر استوار باشد. افزون بر اين سازمان ملل در پي هر گونه توسعه نيست، بلكه در پي توسعة پايدار است كه بازتاب محوريت فرد باشد. پس پشتيباني از حقوق بشر در چار چوب سازمان ملل يك موضوع حاشيه اي نيست بلكه هدف اصلي اين سازمان است و با مسائل امنيتي و اقتصادي و ديگر موضوعات بنيادي پيوند دارد.
سيستم سازمان مللع با وجود ضعفهاي خود ، در سالهاي پس از جنگ سرد بسيار درگير تحولات حقوق بشر بوده است كه از جمله مي توان به مداخلات بشر دوستانه و برگزاري دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر در ژوئن 1993 در وين با حضور نمايندگان 171 كشور و ايجاد كميسارياي عالي حقوق بشر اشاره كرد. گفتمان سالهاي گذشته دربارة لزوم اصلاح ساختار كميسيون حقوق بشر نيز در همين راستا است هر چند نبايد روند كلي اصلاحات سازمان ملل و فشار قدرتهاي بزرگ را از نظر دور داشت.
كميسيون حقوق بشر و ايرادهاي آن
ارگانهاي بين المللي حقوق بشر از نظر نوع و كار كرد به دو گروه كلي تقسيم مي شود: الف) ارگانهاي پديد آمده بر پاية منشور ملل متحد؛ ب) نهادهايي كه بر پاية ميثاقها و كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر موجوديت يافته است.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در شمار ارگانهاي مبتني بر منشور ملل متحد بود كه از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد بر اساس مادة 68 منشور بنياد نهاده شد.
كميسيون حقوق بشر در 1946 با هدف تهية طرح بين المللي حقوق بشر كه در 1966 كامل شد، پديد آمد. شمار اعضاي كميسيون در پي افزايش اعضاي سازمان ملل افزايش يافت به گونه اي كه شمار اعضاي آن در 18 عضو نخستين به 21 عضو در 1961 ، 32 عضو در 1966 ، 43 عضو در 1979 و 53
________________________________________
• با وجود بيش از نيم سده تلاش جدي جامعه بين المللي براي بهبود وضع حقوق بشر كه به گفتة كوفي انان، دبير كل سازمان ملل متحد ، يكي از دستاوردهاي سترگ در سدة بيستم به شمار مي آيد ، هنوز هم موارد نقض حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان به اندازه اي است كه بخشهايي از سازمان ملل كه كار آنها بررسي و نظارت بر اين موارد است، توان لازم را براي برخورد مناسب با آنها ندارند.
• شواهد بارز و گفته هاي دست اندركاران صلاحيتدار سازمان ملل متحد همواره ناتواني سازمان ملل در بهبود بخشيدن به وضع حقوق بشر و پاسداري از آزاديهاي اساسي را، با وجود تلاشهاي چشمگير در اين زمينه، نشان داده است. در اين مورد دو دليل اساسي آورده مي شود 1- سياسي كاري و بهره برداري تبليغاتي از موضوع حقوق بشر و 2- بي توجهي به مفاهيم اخلاقي و ارزشهاي مذهبي.
________________________________________
عضو در 1992 افزايش يافت.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ، ابزار اصلي و بين المللي سازمان براي بهبود و پشتيباني از حقوق بشر بود كه در فعاليتهاي خود با كميسارياي عالي حقوق بشر همكاري داشت. بيشتر نشستهاي كميسيون را شوراي اقتصادي و اجتماعي تنظيم مي كرد و بر پاية قطعنامة 1156 شورا،
كميسيون سالي يك بار نشست داشت كه شش هفته به درازا مي كشيد و نيز مي توانست نشستي ويژه به مدت يك هفته براي گروههاي كاري داشته باشد.
اين كميسيون در گذر سالها گسترش چشمگيري در امور مشاركتي پيدا كرد تا شمار بيشتري از اعضاي سازمان ملل را در برگيرد. بايد در نظر داشت كه جدا از حق راي ، كشورهاي غير عضو كميسيون از بيشتر حقوق اعضاء بهره مند بودند كه از جمله آنها مي توان به حق دادن طرح اشاره كرد.
در سالهاي فعاليت كميسيون حقوق بشر، سازمانهاي مدني و غير دولتي همكاري گسترده اي با كميسيون پيدا كرده بودند به گونه اي كه شمار مشاركت كنندگان غير دولتي در واپسين نشست كميسيون در مارس – آوريل 2006 به چند هزار رسيد.
تمركز اصلي كميسيون بر اجراي معيارهاي جهاني حقوق بشر بود. چهار موضوع مهم و محوري زير در رابطه با فعاليتهاي كميسيون نمود بيشتري داشت:
1- هدف كميسيون بررسي، نظارت و انتشار گزارشهايي دربارة وضع حقوق بشر در كشورها (مكانيسم كشوري) و همچنين دربارة نقضهاي موضوعي حقوق بشر (مكانيسم موضوعي) بود.
2- كميسيون در 1987 تصميم به ايجاد صندوق همكاريهاي فني داوطلبانه در زمينة حقوق بشر گرفت و در 1988 نيز روشي را برگزيد كه در آن تمركز اصلي بر معيارهاي پيشگيري و آموزش حقوق بشر بود.
3- در 1990 تصميم گرفته شد كه كميسيون نشستهايي ويژه – افزون بر نشست سالانة خود برگزار كند كه اين تصميم در 1992 به اجرا در آمد.
4- پس از 1994 موضوعات حقوق بشري در مأموريتهاي سازمان ملل در نظر گرفته شد.
با وجود اين در سالهاي گذشته انتقاد از كميسيون افزايش يافته بود كه اين انتقادات سر انجام به جايگزيني آن با نهاد حقوق بشري تازه اي انجاميد. البته بايد يادآور شد كه اين تغيير بويژه از زمان برگزاري كنفرانس جهاني حقوق بشر در 1993 دروين سرانجام رخ مي داد. در كنفرانس وين، دستور كار حقوق بشر از سوي جامعة جهاني از نوفرمول بندي شد و اولويتهاي تازه اي در بيانيه و برنامة اقدام وين پديد آمد. در چنين متن و زمينه اي است كه پيدايش شوراي حقوق بشر بايد بررسي شود. كوفي انان در گزارش خود براي نشست سران ملل متحد در سپتامبر 2005 به نام «در آزادي بيشتر: به سوي توسعه ، امنيت و حقوق بشر براي همه» تهيه شده بود به اين نكته اشاره كرد كه توان كميسيون براي اجراي وظايفش، به علت كاهش اعتبار و گرايشهاي حرفه اي اش كاهش يافته است.
يكي از انتقادهاي جدّي كه از كميسيون حقوق بشر مي شد، تركيب اعضاي آن بود؛ بويژه اينكه گفته مي شد كه چند كشور عضو آن پيشينة بايسته اي در زمينة حقوق بشر ندارند و حتي در پاره اي دوره ها اين كشورها به رياست كميسيون نيز برگزيده شده اند.
در 4 مه 2004، سيشان سيو (Sichan Siv) نمايندة آمريكا در كميسيون حقوق بشر در اعتراض به گزينش سودان به عضويت كميسيون، نشست آن را ترك كرد و اين گزينش را پوچ و بي معنا خواند زيرا به باور او سودان با توجه به پاكسازي قومي در دارفور مشكل بزرگي در زمينة رعايت حقوق بشر دارد. در دوران فعاليت كميسيون ، بويژه پس از جنگ سرد، گروههاي پوياي حقوق بشر همواره نگراني خود را از عضويّت كشورهايي چون چين، كوبا، آمريكا، پاكستان، الجزاير، سوريه، ليبي و ويتنام ابراز مي داشتند. اين كشورها بارها به نقض حقوق بشر متهم شده اند و نگراني اصلي همواره اين بود كه بر ضد قطعنامه هاي كميسيون كه نقض حقوق بشر از سوي آنها را محكوم مي كرد، اقدام كنند كه اين امر به گونة غير مستقيم استبداد و ستم داخلي آنها را شدت مي داد.
يكي از آثار مهم گزنش سودان به عضويت كميسيون ، نبود تمايل در پاره اي از كشورها به همكاري با كميسيون بود. آنها مي گفتند در 30 ژويية 2004 ، شوراي امنيت سازمان ملل بوده نه كميسيون حقوق بشر كه قطعنامه اي بر ضد سودان صادر كرده است مبني بر اينكه اگر وضع در منطقة دارفور در 30 روز آينده بهبود نيابد، خارطوم با تحريم روبه رو خواهد شد.
ايراد ديگري كه به كميسيون وارد مي شدد اين بود كه كميسيون كمتر به نقض حقوق بشر در كشورهاي صنعتي شمال از جمله شكنجه ، بازداشتهاي خود سرانه ، برخوردهاي نادرست و غير انساني با مهاجران و پناهندگان مي پردازد.
بر پايه همين ايرادها، در سند پاياني نشست سران كشورهاي عضو سازمان ملل در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق، سازمان ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق، سازمان ملل متحد