دانلود پایان نامه درمورد حقوق انسان، اجتماع محور، اجتماع محو، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

و با شعبات محلي خود در ارتباط هستند . اهداف محلي را با لحاظ اهداف ملي تعريف و تعقيب مي نمايند . و به همين دليل از ساختار سازماني پيچيدهاي برخوردارند.
گاهي نيز NGO هاي بين المللي چند کشور با هم ادغام شده NGO هاي بين المللي44 مي سازند كه در سطح كشورهاي مختلفي که مي توان در جنبه هايي سنخيت ها و مشابهت هايي در آنها يافت دفاتر نمايندگي و عضو دارند كه هدف يا اهداف مشتركي در سطح تمام اين كشورها تعقيب مي نمايند . در هر صورت طبق تعريف سازمان ملل NGO هاي بين المللي سازمانهايي هستند كه با توافق ميان دولتها به وجود نيامده اند( گلشن پژوه، محمود رضا ، 1386، ص 12 ) اينگونهNGO ها اغلب ساختار سازماني پيچيده مي يابند و به شكل بوروكراتيك و ديوان سالاري سازمانهاي عظيم دولتي و خصوصي نزديك مي شوند. نوع سطح يك سازمان مردم نهاد در نقش و مسئوليت اخلاقي آن تأثير ژرفي دارد . سطح و قلمرو جغرافيايي فعاليت سمن با ملاكها و مسئوليتهاي اخلاقي آن نسبت معناداري دارد . زيرا ملاك اخلاقي در سازمانهاي فراملي وسيعتر از ملاكهاي اخلاقي سمن در سطح ملي است، همانگونه كه معيارهاي اخلاقي در سازمانهاي مردم نهاد ملي بسي فراتر از اين ملاكها در سمن هاي محلي است.
طبقه بندي رايج ديگري نيز براي NGO ها بکار مي رود که آنها را به دو گروه عملياتي45 و حمايتي46 تقسيم مي كند. سازمانهاي عملياتي هدف اصلي شان تدوين و اجراي پروژه هاي توسعه است، سازمانهاي حمايتي هم هدف اصلي شان دفاع در برابر يك معضل خاص و تأثيرگذاري بر سياستها و رويه هاي نهادهاي خاص است. هم چنين بر اساس يك تقسيم بندي ديگر بسته به اهداف كوتاه مدت يا بلند مدتي كه تعقيب مي كنند نيز طبقه بندي مي شوند.
بر طبق تقسيم بندي ديگري كه ديويد كورتن در كتاب ورود به قرن بيست و يکم ، انجام مي دهد آنها را شامل4 بخش مي داند بدين ترتيب :
1. سازمانهاي داوطلبانه كه مأموريتي اجتماعي را با استفاده از تعهدي كه به ارزشهاي مشترك دارند تعقيب مي كنند.
2. پيمانكاران خدمات عمومي كه وظيفه دارند بعنوان كسب و كارهاي غير انتفاعي بازارمدار به اهداف عمومي خدمت كنند.
3. سازمانهاي مردمي كه تجلي بخش منافع اعضاء شان بوده و داراي رهبري پاسخگو به اعضا مي باشند و اساساً داراي ويژگي خود اتكايي هستند.
4. سازمانهاي غيردولتي حكومتي كه بوسيلة حكومت ايجاد شده اند و بعنوان ابزار خط مشي هاي حكومت ايفاء نقش مي كنند.( همان صص 26-7 )
اين طبقه بندي ها و تقسيمات به هيچ وجه انحصاري نيستند و صرفاً براي فهم بهتر ساختارNGO بكار مي روند . بعنوان مثال يك NGO مي تواند در زمينه مذهبي، در سطح ملي با پيگيري اهداف كوتاه مدت و بلندمدت صرفاً به شكل حمايتي فعاليت كند.
NGOها با هر نوع فعاليتي به طرق و شيوه هاي مختلفي كار مي كنند.گاهي فقط جنبه مشاوره اي و برنامه ريزي دارند گاهي فعاليتهاي آنها جنبه اجرايي مي يابد و آنها پروژه هايي را پياده مي كنند و گاهي نيز در هر دو زمينه فعاليت مي كنند و در هر حال بايد از ارتباطات عمومي قوي برخوردار باشند چرا كه هدف اصلي آنها عامه مردم است.
ب. طبقه بندي برحسب جهت گيري سازماني . آنچه بيان شد ، گزارش ديدگاههاي دانشمندان مغرب زمين در تقسيم بندي سمن است. در يك طبقه بندي دقيقتر مي توان سازمانهاي مردم نهاد ر ا برحسب جهت گيري فعاليت آنها چند قسم دانست:
سازمان ها ي دفاع از حقوق انسانها :
بسياري از سمن ها در پي دفاع از يك حق يا حقوق انسانها و يا دفع يك محروميت تأسيس مي شوند. اين سازمان غالباً به صورت واكنش در قبال تعدي و ستم به وجود مي آيند و ماهيت و آرماني كاملاً اخلاقي دارند . به عنوان مثال، بسياري از سازمانهاي فراملي در برابر جرم هاي سازمان يافته و جهاني بوجود آمده اند. جمعيت هاي دفاع از حقوق مصرف كننده ، جمعيت دفاع از فلسطين، سازمان هايي كه به مبارزه مستمر با قاچاق آدم، پولشويي، توليد اسلحه كشتار جمعي و … مي پردازند . اين سازمانها مي توانند در سطح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني فعاليت كنند.
سازمان هاي حمايت از محيط زيست :
برخي از سازمانها مانند قسم نخست هويت دفاعي و نجات بخش دارند و به حمايت از ستم بر منابع طبيعي و محيط زيست مي پردازند. گروه هاي سبز و جمعيت هايي كه مروج دوستي با طبيعت و دفاع از حيوانات نمونه هاي بارز چنين سازمانهايي اند . اين سازمانها نيز در سطوح مختلف شخصي تا جهاني فعاليت دارند.
سازمان هاي امدادگر :
بسياري از سازمانهاي مردم نهاد به عنوان گروههاي امداد در شرايط بحراني و حوادث غيرطبيعي سازمان مي يابند. حوادث بحران آور مانند زلزله، سيل، جنگ و … آسيب جبران ناپذير جامعه بشري مي آورند و انسانهاي در معرض اين بحران محتاج ياري رساني همنوعان هستند . سازمانهاي امدادگر براي ارائه چنين خدماتي ارائه مي شوند و شامل خدمات درماني، بهداشتي، امكان، غذا، مراقبت روحي و … مي شوند جمعيت هاي هلال احمر، سازمانهاي صليب سرخ در دو سطح ملي و منطقه اي نمونه هاي بارز آنهاست.
سازمان هاي صنفي :
بسياري از سازمانهاي صنفي كه هويت مردم نهاد دارند از نقش هدايتي برخوردارند . اين سازمانها داراي اعضاي خاص صنفي اند و در قبال صاحبان صنف كه عضويت مي يابند نقش حمايتي و هدايتي دارند . آنان علاوه بر حمايت از اعضا در چارچوب مقررات به رهبري اعضا در جهات مختلف مي پردازند ارتقاء سطح دانش، مهارت، توانايي، نگرش ويژه حرفه اي اعضاء فعاليت اصلي چنين سازمان هايي است . در ايران بسياري از اصناف از چنين سازمانهايي برخوردارند . جامعه مهندسان مشاور ، كانون وكلا، انجمنهاي حرفه اي نمونه هايي از سمن هاي صنفي اند.( همان صص 32-27 )
سازمان هاي هدايتي:
سازمانهاي مردم نهاد ر ا علي رغم زمينه هاي فعاليتي بسيار متنوع، مانند فرهنگي، صنفي، علمي، … به دو گروه مي توان تقسيم كرد . سازمانهايي كه در پي رفع محروميت و برطرف كردن وضعيت ناگوار در عرصه هاي مختلف اند و سازمانهايي كه در پي رهنمون ساختن جامعه از وضعيت خوب به عالي اند. سازمانهايي كه درپي ارتقاء سطح رفاه و بهداشت و تعالي فرهنگ معنوي و ترويج ارزشهاي انساني اند.
NGOها معمولاً در عضوگيري محدوديتي قائل نمي شوند. و حتي از افزايش هر چه بيشتر اعضاء استقبال مي كنند اما اغلب افراد داوطلبانه به عضويت NGO در مي آيند حتي افرادي هم هستند كه آن را سازماندهي مي كنند. البته هميشه هم اينطور نيست و ممكن است افرادي براي درآمدزايي هم به فعاليت در NGO بپردازند47 جدول 2-1 انواع طبقه بندي سازمان هاي مردم نهادNGO
ملاک طبقه بندي
گونه هاي سمن

زمينه فعاليت

فرهنگي، اجتماعي، آموزشي – پژوهشي يا آموزش – فني و حرفه اي، تفريحي، مذهبي، صنفي، توسعه اي، زيست محيطي، انسان – دوستانه، حقوقي و حقوق بشر، اضطراري، خانواده و سلامت، اخلاقيات و ارزشها، منابع انساني و طبيعي، صلح و امنيت، پناهجويان وضعيت زنان ملل متحد، توانمندسازي اقليتهاي قومي – نژادي – زباني

سطح فعاليت

محلي، ملي، بين المللي، عملياتي و حمايتي

جهت گيري سازماني

سازمان هاي داوطلبانه، پيمانكاران خدمات عمومي
سازمان هاي مردمي ، سازمان هاي غير دولتي ،
سازمان هاي دفاع از حقوق انسانها ، سازمان هاي
حمايت از محيط زيست، سازمان هاي امدادگر، سازمان هاي صنفي ، سازمان هاي هدايتي
( گلشن پژوه، محمود رضا ، 1386، ص 26 )
نتيجه :
همه فعاليت هاي سازمان مردم نهاد علي رغم تنوع و گوناگوني از يك خصلت مشترك برخوردارند و آن جهت گيري غيرانتفاعي است . اين امر در تأمين بودجه سمن به منزلة يك خط مشي مورد توجه قرار مي گيرد.
طبقه بندي رايج ديگري براي NGO ها بكار مي رود که آن ها را دو گروه عملياتي و حمايتي تقسيم مي كند.
اما ساختار NGO ها در ايران را مي توانيم به سه نوع سنتي در سطح محلي، نيمه سنتي يا نيمه مدرن در سطح ملي و مدرن در سطح ملي و بين المللي تقسيم كنيم.
سازمان هاي مردم نهاد به گونه هاي مختلفي چون دفاع از فنون انسانها، حمايت از محيط زيست، امدادگر، معطوف به فعاليت هاي صنفي و سازمانهاي هدايتي تقسيم مي شوند.
سازمان مردم نهاد سابقه طولاني دارد و نشانه هايي از حضور فعال آنها را در دوره ايران باستان نيز مي توان نشان داد . اما شكل نوين سمن از نيمه قرن نوزدهم ميلادي ظهور يافت.
تشكل هاي غير رسمي و غير انتفاعي در ايران باستان و در تمدن هزار و چند سالة اسلامي فعاليت داشته اند. آموزه هاي ديني در قرآن و روايات بر همياري و تعاون در امور خير تأكيد دارند.
سرچشمه هاي مختلف ارزشهاي حاكم بر سمن (ايران باستان، آموزه هاي اسلامي و فرهنگ غربي ) مي تواند سازمان مردم نهاد را با تعارض ارزش ها روبرو كند و راه پيشگيري و درمان اين امر مهندسي ارزش ها و سامان بخشي به اخلاق سمن است.
1-13-3 سازمان هاي ايمان محور يا سام (FBO ) :
با گسترش تحولات مديريتي جهاني در يک قرن اخير ، سازمان ها در ابعاد مختلف به ارائه خدمات اجتماعي و توليد کالاها مي پردازند. جوامع سنتي از ميان رفته اند و جوامع تخصصي پديد آمده اند. از طرفي مفهوم توسعه در طي دوران مختلف دچار تحولات گوناگون شده است. آنچه مي توان به عنوان يک فرض اثبات شده در تمامي اين تطورات مفهومي در نظر داشت، اين است که دستيابي به توسعه تنها به وسيله دولت ، ناممکن است . به سخن ديگر، تا زماني که مشارکت مردمي در قالب سازمان وجود نداشته باشد، توسعه ابتر مي ماند.
به طور کلي، در هر کشوري ، سازمان ها به سه دسته کلي تقسيم مي شوند : سازمان دولتي ؛ سازمان خصوصي( شرکت خصوصي يا بنگاه ) و سازمان هاي غير دولتي ( مردم نهاد ، غير انتفاعي، بخش سوم ، تعاوني و… ). آنچه مي تواند توسعه متوازن در جامعه را تضمين کند ، رشد هماهنگ مجموعه نهادهاي ياد شده براي حل مشکلات جامعه است. به طوري که در بسياري از جوامع اشتياق فزاينده اي از جانب مردم براي حضور در تدارک خدمات اجتماعي وجود دارد.
يکي از مصاديق اين اشتياق فزاينده ، سازمان هايي هستند که با عنوان سازمان هاي ايمان محور48 يا سازمان هاي مذهبي49 شناخته مي شوند. اين گونه سازمان ها که با محوريت ايمان به فعاليت مي پردازند، هم اکنون داراي ميليون ها عضو در سراسر جهان هستند و انبوهي از خدمات اجتماعي را ارائه مي دهند. با وجود اين تاکنون ادبيات علمي دقيق و مشخصي درباره اين سازمان ها ايجاد نشده است. بنابراين باتوجه به تمايلات گسترده جهاني در اين زمينه و عضويت انبوهي از افراد علاقه مند در اين سازمان ها ، لازم است تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد و پشتوانه هاي عميق علمي به حمايت از اين سازمان ها بپردازند.
سازمان هاي اجتماع محور نيز که به صورت غير انتفاعي ، داوطلبانه و خود اتکا از نظر مالي هستند، به ارائه خدمات اجتماعي در يک اجتماع محلي واحد مي پردازند.از گونه هاي بارز اين گونه سازمان ها مي توان به سازمان هاي ايمان محور اشاره کرد که علاوه بر دارا بودن ويژگي هاي ذکر شده براي سازمان هاي اجتماع محور ، از ويژگي بارز ديگري به نام ” ايمان ” بهره مي گيرند. بنابراين، قبل از تعريف سازمان هاي ايمان محور به چيستي ايمان مي پردازيم.
سازمان هاي ايمان محور ، سازمان هايي مردم نهاد هستند که در دهه هاي اخير جايگاه خود را به عنوان سازمان هايي اثر بخش در پيشبرد خدمات اجتماعي تثبيت کرده اند. اگر چه تأسيس چنين سازمان هايي در دهه هاي گذشته رشد قابل ملاحضه اي داشته، ولي تعريف هاي علمي از چيستي اين سازمان ها پيشرفت چشمگيري نداشته است. چنان که دي.هيون50 بيان مي کند : با اين همه هنوز هم تعريف دقيقي سازمان ها به عمل نيامده است و همچنان در مورد اين سازمان ها ، تعريف ها به سوي گيج کنندگي و چند پارگي گرايش دارد. ( Dehaven, Mark J ,2004 ). با وجود اين ، به برخي از تعريف ها که از سازمان هاي ايمان محور ارائه شده مي پردازيم.
سازمان ايمان محور ، به سازمان ، گروه ، برنامه ، يا پروژه اي اطلاق مي شود که خدمات انساني را به وسيله عامل ايمان تنيده شده با خدمات ارائه مي دهد. عامل ايمان ، بخش جدايي ناپذير سازمان است که از طريق رهبران ، نيروي کار، و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، حقوق بشر، اهداف سود Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اجتماع محور، صاحب نظران، اجتماع محو