دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، مدیریت کیفیت، تامین کننده، قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

از این دانش لازم برخوردارند.
بنابراین فعالیتهای هزینهیابی باید به شکل مشترک انجام گیرند. اگر حسابداران بخواهند آن را به تنهایی انجام دهند، بسیاری از جزئیات کار را از دست داده و یا توسط افراد، گمراه میشوند. حسابداران معمولا از کارکنان تضمین کیفیت برای ارزیابیهای خود راهنمایی میخواهند. از طرف دیگر اگر متخصصین فنی و تضمین کیفیت به تنهایی اقدام به این کار نمایند، ممکن است به عنوان مثال به کشف هزینههایی که حسابداران خبره از دید آنان مخفی نگه داشتهاند نائل نشده و در نتیجه هزینههای جمعآوری و ارائه شده از اعتبار برخوردار نباشند. علاوه بر این ممکن است آنان از مفهوم حقیقی و یا حساسیت نسبی برخی اطلاعات هزینهیابی آگاهی نداشته باشند. همچنین ممکن است در تعبیر و تفسیر اطلاعات هزینهیابی موجود در سیستم هزینهیابی و مفهوم حقیقی آن نیز مشکل داشته باشند. با این وجود باید به خاطر داشت حسابداران مدیریت همیشه برای ایجاد همه انواع هزینهها تحت فشار بوده و اگر هزینهیابی کیفیت در شرکتها کنار گذاشته شود آنان باید بپذیرند که انجام این فعالیتها ارزش تلاش را دارد. یکی از عوامل مثبت درگیر کردن ادارات حسابداری در این امر آنست که محاسبات انجام شده توسط آنان معمولا در جلب توجه مدیران به معیارها موثر است. در آینده مدیران مالی شرکت باید بیش از پیش در جمعآوری هزینههای کیفیت فعال باشند تا اعتماد مدیران ارشد را نسبت به اعتبار اطلاعات هزینهیابی کیفیت به عنوان ارزیابی عملکرد کاری افزایش دهند (دیل و پلانک، 1381).
2-19- تشریح عناصر هزینههای کیفیت
در این بخش به تشریح تفضیلی عناصر هزینههای کیفیت پرداخته میشود و انواع هزینههای کیفیت در موسسات صنعتی و خدماتی مورد بحث قرار میگیرد.
1. هزینههای پیشگیری
هزینه تمامی فعالیتهایی که مشخصا برای جلوگیری از بروز کیفیت ضعیف در محصولات و خدمات صرف میشود.
1-1. بازاریابی/ مشتری/ استفاده کننده
هزینههایی که برای ارزیابی مداوم تصورات و نیازهای کیفی مشتریان (شامل بازخورهایی که درباره قابلیت اطمینان و عملکرد محصول گرفته میشود) صرف میشود و این مشخصهها با توجه به محصولات و خدمات شرکت بر رضایت مشتری تاثیر میگذارند.
1-1-1. تحقیقات بازاریابی
بخشی از هزینههای تحقیقات بازاریابی که صرف شناسایی و تعیین نیازهای کیفی مشتریان و استفاده کنندگان میشود. شامل شناسایی و تعیین مشخصههایی از محصول یا خدمات که سطح بالایی از رضایتمندی را در مشتری فراهم میکند.
1-1-2. مشتری/ بررسی تصورات استفاده کننده
هزینه برنامههایی که برای ارتباط برقرار کردن با مشتریان/ استفادهکنندگان برای نیل به اهدافی که از قبل عنوان شده، شامل شناسایی و تامین تصورات آنها از کیفیت محصول یا خدمات در هنگام استفاده یا تحویل صرف میشود.
1-1-3. بازنگری اسناد/ قرارداد
هزینههایی که صرف بازنگری و ارزیابی قراردادهای مشتری یا سایر اسناد و مدارکی میشود که بر نیازمندی ها و مشخصات محصول یا خدمات تاثیرگذار است (از جمله استانداردهای کاربردی صنعت، قوانین و مقررات دولتی یا مشخصات داخلی مشتری) برای تعیین قابلیت و توانایی سازمان در برآوردن نیازمندیهای عنوان شده، قبل از پذیرش خواستههای مشتری.
1-2. توسعه محصول/ خدمات/ طراحی
شامل هزینههای صرف شده برای ترجمه نیازها و خواستههای مشتری و استفاده کننده به نیازمندیها و استانداردهای قابل اطمینان کیفی و مدیریت توسعه محصول/ خدمات جدید، قبل از اینکه مدارک طراحی مربوطه جهت شروع تولید صادر شود. این هزینهها معمولا برنامهریزی و بودجه بندی میشوند و در مورد تغییرات عمده طراحی نیز به کار برده میشوند.
1-2-1. بازنگری پیشرفت کیفیت طراحی
کل هزینههایی که شامل برنامهریزیهای نهایی و موقتی بازنگریهای پیشرفت طراحی جهت حداکثر کردن تطابق طراحی محصول یا خدمات با نیازها و خواستههای مشتری یا استفاده کننده با توجه به عملکرد، پیکره بندی، قابلیت اطمینان، ایمنی، قابلیت ساخت، هزینه واحد محصول و در صورت کاربرد، قابلیت تعمیر داشتن، قابلیت تعویض و جایگزینی و قابلیت نگهداری. این بازنگریهای رسمی قبل از صدور مدارک طراحی جهت ساخت نمونههای اولیه یا شروع تولید آزمایشی انجام میگیرد.
1-2-2. فعالیتهای پشتیبان طراحی
کلیه هزینههایی که مشخصا برای ایجاد پشتیبانیهای محسوس از کیفیت، در مرحله طراحی و توسعه محصول/ خدمات صرف میشوند. در صورت کاربرد فعالیتهای پشتیبان طراحی شامل کنترل اسناد و مدارک طراحی، برای اطمینان از انطباق با استانداردهای داخلی، انتخاب و ارزیابی شرایط اجزا و قطعات و یا مواد مورد نیاز که در محصول/ خدمات نهایی استفاده میشوند، تحلیل ریسک برای استفاده ایمن از محصول/ خدمات نهایی، بررسی قابلیت تولید برای اطمینان از اقتصادی بودن تولید محصول، تحلیلهای نگهداری و تعمیرات، فعالیتهای تضمین قابلیت اطمینان مانند استفاده از روش تجزیه و تحلیل خطا و بررسی اثرات آن، تحلیل استفادههای نادرست مشتری از محصول به صورت بالقوه و تهیه یک طرح مدیریت کیفیت کلی میشود.
1-2-3. آزمون واجد شرایط بودن طراحی محصول
کلیه هزینههای صرف شده برای طرحریزی و هدایت آزمون واجد شرایط بودن محصولات جدید و تغییرات عمده در محصولات موجود. شامل هزینههای بازرسی و آزمون تعدادی از محصولات تولید شده، در شرایط ایده آل و شرایط بسیار بد محیطی. بازرسی و آزمون واجد شرایط بودن، برای تصدیق تامین کلیه نیازها و خواسته های طراحی در محصول نهایی است تا هنگامی که خطایی رخ میدهد به روشنی مشخص باشد که کدام قسمت از محصول به طراحی مجدد نیاز دارد. آزمون واجد شرایط بودن محصول بر روی نمونههای اولیه، تولید آزمایشی یا بر روی نمونهای از اولین سریهای تولیدی انجام میشود (بعضی از این منابع، این ردیف را جزو هزینههای بازرسی و آزمایش محسوب مینمایند).
1-2-4. طراحی خدمات/ تعیین صلاحیت
هزینههای صرف شده برای فرآیند تعیین صلاحیت یا محک زدن نحوه ارائه خدمت جدید یا تغییرات اساسی در نحوه ارائه خدمت برای خدمات موجود، شامل هزینههای برنامهریزی و اجرای آزمایشی با استفاده از نمونه سازی، در صورت نیاز یا تامین برای اولین تولید است. شامل هزینههای اندازه گیری یا بازبینی هر کدام از ابعاد ارائه خدمت در شرایط معمولی و شرایط کاملا نامطلوب برای تعداد مناسبی از محصولات یا در طی دوره زمانی مناسب به منظور تطابق یکنواخت با نیازمندیها یا به منظور تعیین اینکه در کجاها نیاز به طراحی مجدد هست (برخی منابع این دسته را یک هزینه ارزیابی در نظر میگیرند).

1-2-5. شرایط آزمایشی
هزینههای صرف شده برای ارزیابی و مشاهدات برنامهریزی شده از عملکرد محصول در شرایط آزمایشی، معمولا با همکاری نزدیک مشتریان صادق و با وفا انجام میشود. البته فروش محصول در بازارهای آزمایشی نیز جزو این دسته است. شرکت در این مرحله از زندگی محصول/ خدمات بایستی اطلاعاتی بسیار بیشتر از پاسخ به سوالات زیر کسب کند. آیا محصول جواب داد؟ یا آیا فروش رفت؟ (بعضی منابع این ردیف را جزو هزینههای بازرسی و آزمون محسوب مینمایند).
1-3. هزینههای پیشگیرانه خرید
هزینههای صرف شده برای تعیین تطابق با نیازمندیهای تامینکنندگان قطعات، مواد یا فرآیندها و حداقل کردن تاثیر عدم انطباقهای تامینکننده بر روی کیفیت محصولات/ خدمات نهایی. شامل فعالیتهایی که قبل و بعد از سفارش خرید انجام میشود.
1-3-1. بازنگری تامینکنندگان
کل هزینههای بررسی برای ارزیابی و بازنگری قابلیت تامینکنندگان در تامین خواستههای کیفی شرکت. معمولا این کار توسط تیمی مجرب از نمایندگان بخشهای ذیربط شرکت انجام میشود که میتواند به صورت دورهای در یک بازه زمانی طولانی انجام شود.
1-3-2. رتبهبندی تامینکنندگان
در صورت کاربرد، هزینههای مربوط به ایجاد و برقراری یک سیستم، جهت تعیین تداوم قابل پذیرش بودن هر تامینکننده برای کسب و کار آینده. این سیستم بر اساس عملکرد واقعی هر تامین کننده در قبال نیازمندی های مشخص شده، تحلیلهای دورهای و امتیازبندی کیفی و کمی که انجام میشود، بنا نهاده شده است.
1-3-3. بازنگری دادههای فنی سفارش خرید
شامل هزینههای بازنگری دادههای فنی سفارش خرید (که معمولا توسط همکارانی به جز همکاران بخش خرید انجام میشود) جهت حصول اطمینان از اینکه این دادهها، نیازمندیهای کیفی و فنی را به نحو مناسبی در اختیار تامین کننده قرار میدهند.
1-3-4. طرحریزی کیفیت تامینکننده
مجموع کل هزینههای برنامهریزی برای بازرسی و آزمون محصولات ورودی و منابع و برنامهریزی آزمونهای مورد نیاز برای تعیین پذیرش محصولات تامین کننده. شامل تدارک مدارک ضروری و هزینههایی که برای تامین تجهیزات جدید بازرسی و آزمون مورد نیاز است.
1-4. هزینههای پیشگیرانه عمیاتها (ساخت یا خدمات)
هزینههای صرف شده برای تضمین قابلیت و آمادگی عملیاتها برای تامین نیازمندیها و استانداردهای کیفیت، طرح ریزی کنترل کیفیت برای تمامی فعالیتهای تولیدی و آموزش کیفیت به همکاران بخش تولید.
1-4-1. صحهگذاری فرآیند عملیاتها
هزینه فعالیتهای انجام شده برای تضمین قابلیت روشهای جدید تولید، فرآیندها، تجهیزات، ماشینآلات و ابزارها، تا از ابتدا و به صورت پایدار در محدودههای تعریف شده عمل کنند.
1-4-2. طرحریزی کیفیت عملیاتها
کلیه هزینههای لازم برای ایجاد و توسعه بازرسی و آزمونهای ضروری محصول، رویههای ممیزی محصول، سیستم مستندسازی ارزیابیها و استانداردهای نیروی انسانی یا استانداردهای صورت ظاهر محصول، جهت تضمین تداوم دستیابی به نتایج قابل قبول کیفی. همچنین کلیه هزینههای مرتبط به طراحی و توسعه برای استفاده از تکنیکهای جدید کنترلی یا اندازهگیری به خصوص گیجها و تجهیزات را نیز شامل میشود.
1-4-2-1. طراحی و توسعه تجهیزات کنترل و اندازهگیری کیفیت
شامل کلیه هزینههای مشتمل بر مهندسین تجهیزات آزمون، برنامهریزان و طراحان، مهندسین گیجها56، مهندسین تجهیزات بازرسی، برنامهریزان و طراحان.
1-4-3. طرحریزی کیفیت برای پشتیبانی از عملیاتها
تمامی هزینههای طرحریزی کنترل کیفیت برای تمامی فعالیتهای مورد نیاز جهت فراهم کردن حمایت و پشتیبانی محسوس از کیفیت برای فرآیند تولید. در صورت کاربرد، فعالیتهای پشتیبانی کننده تولید شامل موارد زیر بوده ولی تنها به این موارد محدود نمیشوند:
آمادهسازی مشخصات و ساختار یا خرید تجهیزات جدید تولید، تهیه دستورالعملهای کاربران، برنامه زمانبندی و طرح های کنترلی برای تامین تولید، پشتیبانی از تحلیلهای آزمایشگاهی و پردازش دادهها و حفظ و نگهداری دادههای دفتری.
1-4-4. آموزش کیفیت به کاربران
شامل هزینههای صرف شده برای توسعه و ایجاد برنامههای آموزشی رسمی کاربران با تاکید بر هدف برنامه های پیشگیری از خطا، که تاکید زیادی بر ارزش کیفیت و نقشی که هر کاربر در موفقیت کار ایفا میکند، دارد. این آموزشها شامل تدارک برنامههای آموزشی برای کاربران، در موضوعهایی از قبیل کنترل کیفیت آماری، کنترل فرآیند، حلقههای کیفیت، روشهای حل مساله و … میشود. منظور از این مورد پوشش آموزشی تمامی کسانی است که به تازگی وارد شرکت شدهاند ولی آموزش مهارتهای مورد نیاز برای احراز شرایط و واگذاری مسئولیت در یک شرکت نمیباشد.
1-5. سرپرستی کیفیت
هزینههای صرف شده برای اداره و سرپرستی عمومی بخش مدیریت کیفیت.
1-5-1. حقوق اداری
هزینههای حقوق و مزایا برای تمامی کارکنان بخش کیفیت (به عنوان مثال مدیران، سرپرستان و امور دفتری) که وظایف آنها صد در صد اداری است.
1-5-2. هزینههای اداری
تمامی سایر هزینههایی که برای بخش مدیریت کیفیت صرف شده و در هیچ جای دیگری نیز ثبت نمیگردد (مانند گرما، روشنایی، تلفن، آب و …).
1-5-3. طرحریزی برنامه کیفیت
هزینههای ایجاد و برقراری نظامنامه کیفیت، جمعآوری دادههای مورد نیاز، نگهداری سوابق کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک و کنترل بودجه.
1-5-4. گزارش عملکرد کیفیت
هزینههای صرف شده برای جمع آوری دادههای عملکرد کیفیت، گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتظار آنها در قالب فرمهای گزارش برای ارتقا بهبود مستمر عملکرد کیفیت. گزارش هزینههای کیفیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نیروی انسانی، تامین کننده، زیست محیطی، بهبود کیفیت