دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

دوم تعداد 29 سوال دارد که به طور همزمان و در قالب یک پرسشنامه ميان 350 نفر از سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسات که به کمک جدول کرجسی و مورگان تعيين گرديد، توزيع و در نهايت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزيه و تحليل آماري جمع آوري شدند. برای بررسی وضعیت متغیرها و نظرخواهی در خصوص رابطه بین متغیرها با توجه به پرسشنامه اول از آزمونt تک نمونهای و برای بررسی فرضیات پژوهش با توجه به پرسشنامه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل با نرم افزار LISREL 8.50 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها و مطلوب بودن وضعیت متغیرها میباشد. همچنین یافتههای حاصل از پرسشنامه دوم نشاندهنده تایید فرضیات پژوهش میباشد.به طوری که کلیه فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های فوق مورد تایید واقع شدند ، که نشان از اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر آن بر ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مدیران می باشد.

کلید واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های نوین رهبری مالی

1-1 مقدمه
مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفهای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که علاوه بر نفع و انگیزه های شخصی که لازمه زندگانی بشری است ، و در مواردی هم می تواند منجر به بهبود اوضاع در جامعه گردد، موارد دیگری مانند ارزش های اخلاقی ، حداکـثر کردن سود اجتماعی که در آخر کار نصیب جامعه می شود و همچنین توجه داشتن به اصول و هنجارهای انسانی و اجتماعی می تواند به بهبود وضع جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر و ساختن کشوری متمدن تر کمک کند. اخلاق در زندگی انسان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زیرا انسانیت در انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند. اولين نمودي که از يک شخص در جامعه ظاهر مي شود اخلاق آن فرد است . این مهم در مشاغل هم ورود می کند و اخلاق حرفه ای حسابداری ، مسئله مهمی است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می تواند منجر به فعالیتهای متقلبانه شود. به همین خاطر در این تحقیق تصمیم بر آن است که به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداری در بهبود و پیشرفت سبک های نوین رهبری مالی پرداخته شود.

بیان مساله
امروزه دنياي پيرامون ما با سرعت زيادي در حال تغيير است. اين تغيير در همه ي ابعاد زندگي انسان ها به وضوح قابل مشاهده است. مقوله حسابداری و پیشرفت ها و تغییرات حاصله در امر حسابداری هم از این مقوله مستثنی نیست به طوری که، از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار گرفته مباحث مالی و مباحث مربوط به حرفهی حسابداری بوده است. حسابداري، اختراع بشر و نتیجهی توافقات بشري است. همانطور که از تعریف حسابداری مشخص است، حسابداري، عبارت است از مجموعهی قواعد و روش هایی که با به کارگیري آنها، اطلاعات مالی و اقتصادي یک مؤسسه گردآوري، طبقهبندي و به شکل گزارشهاي حسابداري تلخیص میشود و براي تصمیم گیري در اختیار اشخاص علاقه مند و ذینفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنماي آینده مؤسسه مطلع شوند.از طرفی همان طور که می دانیم، ویژگیهای هر حرفه عبارت است از:1-پذیرش وظیفه ی خدمت به جامعه2-وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه ی مورد نظر، همانند مهارتهای تخصصی که از طریق آموزش و تجربه به دست می آیند.3-پایبندی اعضای حرفه به مجموعهای از اصول، ضوابط و ارزش های مربوط در آن حرفه (علی مدد، 1385).بنابراین از آن جا که، اخلاق1 در کسب و کار یکی از بخش های اخلاق کاربردی است و اخلاق حرفه ای2 نیز به عنوان زیر مجموعهای از اخلاق کسب و کار3 می باشد، بهتر است که این حرفه را از منظر اخلاق حرفه ای مورد بحث بگذاریم. اخلاق حرفه ای شامل احکام و روش های پسندیده ای است که در یک حرفه مورد استفاده قرار می گیرد. از اخلاق حرفه ای به عنوان دانشی یاد شده است که به نحوی روشمند، رفتار مناسب و درست را در هر حرفه تبیین نموده و رهنمودهای عملی و کاربردی را به منظور تعیین حد و مرز مسئولیت ها، ارائه می دهد (بیات، 1387). به طوری که ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه از مهم ترین خط مشی های آن حرفه به شمار می آید. بنابراین باید برخی از استانداردهای اخلاقی ، با دقت و حساسیت بیشتری رعایت شود از طرفی، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیران کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیتهای عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. و با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد. و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود. اینکه حسابداران تا چه میزان در اهمیت اطلاعاتی که ارائه می کنند توجه ویژه ای به اخلاق حرفه ای دارند نکته قابل توجهی است.

همان طور که مشخص است واحد حسابداری به عنوان یکی از بخش های سازمان مورد توجه است. این بخش نیز همانند سایر بخش ها تحت نظارت و رهبری خواهد بود تا بتواند در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان با دیگر واحدهای سازمان همگام شود. محققان بیان کردهاند که رهبری، توانایی اثر گذاشتن بر نگرش ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی است. هر چند سال ها رهبری یک موضوع اصلی بین محققان بوده است اما به دلیل تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده است، باعث شده همچنان بحث رهبری و سبکهای نوین آن بیشتر خود را جلوه نمایند (دوکت و مکفارلَن4، 2003). سبكهاي رهبري خدمتگزار و تحول گرا كه از سبكهاي نوين رهبري هستند به دليل ريشه و مبناي يكسان از شباهت هاي زيادي برخوردارند كه اين پژوهش ضمن تعريف و بيان هرسبك به بيان ویژگي هاي اين دو سبك پرداخته و به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء کاربرد و به کارگیری این سبک ها می پردازد.
با توجه به توضیحات ارائه شده، مسئله اصلی تحقیق عبارت از این می باشد که: « رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران چه تاثیری در ارتقاء سبک های نوین رهبری در بخش مالی می تواند داشته باشد؟»

1-3 اهمیت موضوع تحقیق
پيشرفت همواره مورد توجه حسابداران در مباحث مربوط به اخلاق و رعایت اخلاق حرفه ای بوده، که در طول زمان به وجود مي آيد. اهميت اين موضوع در اين است كه حرفه ی حسابداری نیز یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست. این حرفه به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می نماید باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري و اخلاقی آن بستگی دارد (آئین رفتار حرفه ای، 1385).
هم اکنون به دلیل عدم آموزش اخلاق حرفه اي در چارچوب حسابداري حرفه اي، تجارت جهانی با مشکلات بسیاري مواجه شده است. قلب، جعل و اغراق عمدي در حسابداري شرکت ها و دیگر رفتارهاي سوء حرفه اي منجر به افزایش مؤسسات مالی در حال ورشکستگی شده است. نمونه هایی همچون، فروپاشی شرکت هاي بزرگی مانند انرون، وردکام، گلوبال کراسینگ در ایالات متحده آمریکا و … همگی اعتبار گزارش هاي مالی و پاسخگویی آنها را به شدت پایین آورده است. مواردی از این دست تا حدي ممکن است منجر به اثرات نامطلوب بر روي وضعیت اقتصادي کشورها شود. همچنین، فعالیت هاي متقلبانه سبب شده است تا اثرات مخربی بر سرمایه گذاري و بازارهاي مالی وارد شود، زیرا مردم چنین استدلال می کنند که این اعمال به دلیل رفتارهاي غیر اخلاقی حسابداران و عدم درك صحیح آنها از اصول اخلاقی صورت گرفته است و باعث بحران اخلاقی در حرفه حسابداري شده است. لذا تحقیق و پژوهش در خصوص تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی، لازم و ضروری جلوه می نماید و می تواند رهنمود هایی را در جهت بهتر شدن شرایط فراهم کند.

1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
مطالعه و بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
اهداف فرعی
1-بررسی رابطه ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
2- بررسی رابطه الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
3- بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
4- بررسی رابطه رازداری و بی طرفی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

1-5 سوالات تحقیق
1-5-1 سوال اصلی
آیا بین اخلاق حرفهای حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری در حوزهی مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
1-5-2سوالات فرعی
1- آیا بین ارزشهای فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
2-آیا بین الزامات قانونی در حوزهی حسابداری و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
3-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟
4-آیا بین رازداری و بیطرفی حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد؟

1-6 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری در حوزهی مالی رابطه معنیدار وجود دارد.

1-6-2 فرضیات فرعی
1-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
2-میان الزامات قانونی در حوزهی حسابداری و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
3-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبکهای نوین رهبری مالی رابطه معنیدار وجود دارد.
4-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد

1-7 مدل تحقیق

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق

1-8 متغیرها و واژه هاي كليدي
این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی” می باشد، که با استفاده از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از متخصصین حسابداری، در ابتدا رابطه ی چهار مولفه اخلاق حرفهای که در قالب مدل مفهومی فوق بیان شده اند را با شش مولفه اصلی سبک های نوین رهبری، شامل ارزش هاي رهبران در بعد تبيين کننده وضع موجود، صلاحيت هاي رهبري، خود مديريتي، وظايف کارکنان، روابط انساني و ارتباط با مشتریان ، مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با توجه به روابط این مولفه ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

1-8-1 تعاریف نظری
اخلاق و اخلاق حرفه ای: اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف نمود که ارزش را با توجه به رفتار انسان در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز خوبی یا بدی نیست و پیامدهای اقدام ها مورد توجه قرار می دهد (اسمیت و لی5، 2009).
تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه شده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اخلاق کار، متعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، مدل اندازه گیری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحول گرا، رهبری تحول گرا، رهبری خدمتگزار، اخلاق حرفه ای