دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، اخلاق حرفه ای، حسابداری مدیریت، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

قالب پژوهشی با عنوان “چالش ها و فرصت های مرتبط با اخلاق حسابداری در برنامه ی درسی رشته حسابداری” به تحقیق و پژوهش در خصوص لزوم وجود واحدی با عنوان اخلاق حرفه ای در برنامه ی درسی رشته ی حسابداری پرداخته اند. شایعات و بدگویی های موجود در قرن بیست و یکم در خصوص رشته حسابداری و حسابداران سبب شد تا افراد استانداردهای اخلاقی در حرفه ی حسابداری را مورد نقد و بررسی قرار دهند. محققان نشان دادند که زمان محدودی است که درسی با این عنوان در رشته ی حسابداری وارد شده است. افراد بیشماری در هیئت علمی رشته ی حسابداری برای اختصاص دادن 150 ساعت امتحان CPA، با یکدیگر جلسه برگزار نمودند. نتیجه ی حاصل از آن ایجاد جلسات اضافی برای این واحد درسی بود. از جمله ی آن ها جلساتی در خصوص اخلاق حرفه ای حسابداری بود. در این پژوهش در خصوص چالش ها و فرصت هایی در رابطه با تدریس “اخلاق حرفه ای”، به عنوان بخش جداناپذیر در این رشته بحث شده است .
کرتسچمار و همکاران ( 2013) طی پژوهشی با عنوان ” اخلاقیاتی برای حسابداران و حسابرسان” به بررسی سوالاتی در این خصوص پرداخته اند. از آن جمله می توان به این موراد اشاره نمود: چگونه یک شرکت عملکرد اخلاقی کارکنان خود را مدیریت می نماید؟ چه تفاوت هایی بین اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی وجود دارد؟ موسسات جدید باید چه الزامات اخلاقی را رعایت نمایند؟ در این کتاب، اخلاقیات بد و خوب جوامع حسابدار و حسابرسان برشمرده شده است .
بوناچی و همکاران (2013) مقاله ای با عنوان “مباحثه ی شخصیت های دولتی بر اخلاقیات حرفه ای در شغل حسابداری”، به بررسی اخلاق حرفه ای حسابداران پرداخته اند. به عبارت دیگر این مقاله، به صورتی ویژه به اخلاق حرفه ای در حوزه ی شغلی حسابداری پرداخته است. پس از آن بحث در این خصوص، خلاصه ای از وقایع اخیر مورد بحث قرار گرفته است. این امر سبب می شود تا مروری بر شخصیت های دولتی، حسابرسان اخلاقی داشته باشند. در حقیقت آنان سعی بر این داشته اند تا اخلاقیاتی را در نگرش حرفه ای حسابداری یافته که به وسیله ی آن بتوانند حدودی را برای این فن و حرفه تعیین نمایند. در نهایت عنوان کردند که با توضیح اخلاق در حسابداری آن ها قادر خواهند بود که تحلیل هایی بر اساس پیشرفت های اخیر که توسط افراد حرفه ای اروپایی وضع شده است، انجام دهند. این یافته ها سبب شده است تا راه هایی برای نقش عملکرد حرفه ای حسابداران در جامعه ارائه شود.
جین سئوك و همکاران ( 2013 ) در تحقیق خود به دنبال بررسی اثر اخلاق شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها بودند. آن ها در تحقیق خود از متغیرهاي میانجی تعهدات جمعی سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی استفاده کردند. پژوهشگران ابتدا اثر اخلاق شرکتی را بر دو متغیر میانجی ارزیابی کرده و نتیجه این اثر را بر عملکرد مالی با استفاده از معادلات ساختاري مورد آزمون قرار دادند. نکته قابل توجه این تحقیق این است که داده هاي مالی فقط براي سالی که پرسشنامه در آن سال جمع آوري شده، گردآوري شده و به صورت مقطعی این تحقیق انجام گردید . نتایج مربوطه نشان می دهد که اخلاق شرکتی از طریق متغیرهاي میانجی تعهدات جمعی سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی اثر معناداري بر عملکرد مالی شرکت داشته و افزایش میزان اخلاق شرکتی موجب افزایش عملکرد مالی شرکت می گردد.

2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران
بهرامفر و رسولی ( 1377 ) نیز با بررسی 70 شرکت مورد بررسی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس نشان داد که اطلاعات حسابداري مدیریت ، ویژگی کیفی مربوط بودن، کامل بودن، صحیح بودن و بموقع بودن را دارد و این ویژگی ها به ترتیب دامنه گستردگی آن شامل صحیح بودن، مربوط بودن، بموقع بودن و کامل بودن است. مدیریت ، هنگام ارزیابی عملکرد، شناسایی انحرافات و دلایل آنها و نیز بررسی کارایی و اثربخشی از اطلاعات حسابداري مدیریت استفاده می کند .
نمازي ( 1378 ) در تحقیقی به بررسی آینده حسابداري مدیریت پرداخت .یکی از نتایج مهم تحقیق، این بود که حسابداران مدیریت باید خود را براي آینده از نظر توانایی هاي فنی و شایستگی حرفه اي و اخلاقی در ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی ، آماده سازند .در غیر این صورت مدیران، از روي اجبار به سایر اشخاصی مراجعه خواهند کرد که توانایی در عرصه اطلاعات مربوط و به هنگام دارند . در این حالت، آینده حسابداري مدیریت از نظرقدرت و ارتقاي سازمانی به شدت به خطرخواهد افتاد و آنان جایگاه رفیع امروز خود را ا دست خواهند داد .
بهرامفر، خواجوي و ناظمی ( 1387 ) در تحقیقی به بررسی موانع توسعه حسابداري مدیریت در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنها که از طریق ارسال پرسشنامه و انجام مصاحبه صورت گرفته است بیانگر این است که، چهار عامل عدم توسعه حسابداري مدیریت در شرکت هاي ایرانی عبارتند از:1-آشنانبودن مدیران نسبت مفاهیم وروش هاي آماري حسابداري مدیریت 2- عدم آموزش کافی و مناسب در دانشگاه ها و مراکز آموزشی به منظور آماده سازي مدیران آینده 3-عدم تهیه اطلاعات به موقع توسط سیستم هاي حسابداري 4- تغییرات پیاپی در سیاست ها اقتصادي. از سوي دیگر، نبودن استانداردهاي پذیرفته شده در حسابداري مدیریت مانعی بر سر راه توسعه این رشته نیست.
اعتمادي و دیانتی ( 1388 ) تحقیقی را با عنوان “تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش هاي مالی شرکتها” انجام دادند. در این تحقیق اخلاق مدیران مالی با استفاده از پرسشنامه موقعیت اخلاقی سنجیده شد.کیفیت گزارشگري مالی نیز با استفاده از متغییرهاي مشاهده پذیر کمی شد. مطالعه بر روي 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت و براي داده پردازي از روش الگوي معادلات ساختاري، مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داده است دیدگاه اخلاقی مدیران مالی و آرمانگرایی بر کیفیت گزارش هاي مالی موثر است به طوري که 18% تغییرات این متغییر را تبیین می نماید.
بهاری فر و جواهری کامل (1389 ) ، در تحقیقی اقدام به بررسی پیامدهای ارزش اخلاقی سازمان و تعهد سازمانی پرداخته اند. در این تحقیق به رابطه بین مقررات قانونی و اصول اخلاقی توجه شده است. مدل و روش مورد استفاده در این تحقیق ، بر مبنای الگوی بیکر است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان ، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به عنوان پیش زمینه های مهم رفتار اخلاقی می باشند و همچنین سازمان نقش مهمی در رفتارها و اخلاقیات کارکنان ایفا می کند و به طور مثبتی، تاثیر می گذارد .
اعتمادی و همکاران (1391)، در تحقیقی اقدام به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر قابلیت اتکا صورت های مالی پرداخته اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد استفاده ، مجموعه ای از مدیران مالی، مدیران حسابرسی، سرپرستان حسابرسی، مولفین کتاب هلی حسابداری می باشد . اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است . برای سنجش داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیروف برای آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها و آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای حسابدارن در تمامی ابعادش، رابطه معناداری وجود دارد و ارتباط تنگاتنگی با ابعاد ویژگی قابلیت اتکا صورت های مالی، وجود دارد .
ناظری (1391) در پژوهشی با عنوان “چارچوب حرفه ای آموزش اخلاق در حسابداری”، به بررسی چگونگی تقویت ارزش ها و رفتارهای اخلاقی دانشجویان حسابداری پرداخته است. این پژوهش با هدف تقویت ارزش ها و رفتارهاي اخلاقی دانشجویان حسابداري، ترغیب آنان به رفتارهاي خوب و تشویق آنان به داشتن عزت نفس، توصیه ها و روش هایی را ارائه می دهد و بر اهدافی همچون یکپارچگی دوره هاي آموزش حسابداري و علوم اخلاقی، به کارگیري مدل رشد اخلاقی در آموزش حسابداري، شناسایی روش هاي آموزشی خاص براي آموزش دهندگان حسابداري تأکید می کند. همچنین وی عنوان نموده است که در پایان این پژوهش یک چارچوب خاص با تکیه بر مدل رشد اخلاقی کولبرگ براي آموزش ارزش هاي اخلاقی در برنامه آموزش حسابداري ارائه شده است که می تواند به اساتید حسابداري در آموزش علوم اخلاقی کمک نماید .
صدیقیان و آرامش شورکی (1391) در تحقیقی با عنوان” اخلاق اسلامی، نیاز امروز حرفه حسابداری” اخلاق اسلامی را به عنوان نیازی برای حسابدارن مورد بحث قرار داده اند. آنان عنوان نمودند که حسابداران همانند شاغلان ساير حرفه ها، مسئوليت هاي اخلاقي خاصي دارند و بايد علاوه بر تبحر كاري، اصول اخلاقي لازم در شغل خود را نيز رعايت نمايند اما متاسفانه رخدادهاي اخير حسابداري در جهان و بررسي روند گزارشگري در ايران و ساير كشورها نشان دهنده تصورات اخلاقي در اين حرفه است. در ادامه نیز اظهار داشتند که هرچند دير زماني است كه مجامع حرفه اي حسابداري در كشورهاي مختلف به منظور حفاظت از منافع عمومي و الزام حسابداران به رعايت اخلاق حرفه اي اقدام به تدوين آيين رفتار حرفه اي نموده اند، اما گويا آيين نامه رفتار حرفه اي به تنهايي نمي تواند مشكلات موجود را حل كند و همچنان رسوايي هاي حرفه ی حسابداري در گوشه و كنار جهان به وقوع مي پيوندد. آنان در آخر به تجزیه و تحلیلی اطلاعات گردآوری شده پرداختند و به دسته بندی زیر اشاره نمودند:
عده اي با استفاده از فرض هاي بنيادين اقتصادي ذات بشر را فرصت طلب و بي توجه به اخلاق دانسته و خواستار قوانين سختگيرانه تر در حرفه حسابداري مي باشند. برخي نيز نخبگان و استادان حسابداري را مسئول رسوايي هاي اخير مي دانند و ادعا مي كنند كه گرايش دانشگاهيان حسابداري به كسب احترام علمي و جدايي آن ها از حرفه آن ها را از يافتن ارزش هاي مشترك مورد نياز براي جلوگيري از رسوايي هاي اخير ناتوان كرده است. تعدادي نيز افق ارزش هاي اخلاقي در اجتماع را دليل زيرپا گذاشتن معيارهاي اخلاقي مي دانند.
پورعلی و شعبان زاده (1391) طی پژوهشی با عنوان “بررسی نقش اخلاق در حرفه حسابداری”، عنوان نمودند که تداوم حيات حرفه ای حسابداری به كيفيت خدماتي است كه ارائه مي كند و اعتماد و اعتباري است كه در نتيجه ی اين خدمات به دست مي آید. ضوابط حرفه اي و اخلاقي خط مشي هر حرفه را تشكيل مي دهد اين ضوابط كه در حرفه حسابداري عمومي «آيين رفتار حرفه اي» ناميده مي شوند، وظيفه و مسئوليت حرفه را در قبال جامعه و ديگران مشخص مي كنند. پاي بندي به آيين رفتار حرفه اي موجب پذيرش و اعتماد اجتماعي كه لازمه فعاليت هر حرفه مي باشد، مي گردد. همان طور كه عدم وجود فضائل اخلاقي، فاصله بين نيازمندان به اطلاعات حسابداري را با حسابداران و حسابرسان بيشتر كرده و موجب بي اعتمادي استفاده كنندگان به حسابداري و حسابداران خواهد شد. اين مقاله به منظور بررسي نقش اخلاق در حرفه حسابداري مي پردازد.

نیکومرام و همکاران (1393)، در تحقیقی اقدام به ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت با استفاده از تکنیک آنتروپی-فازی پرداخته اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد استفاده، شامل حسابداران صنعتی شاغل در حرفه که با مفاهیم مختلف حسابداری مدیریت آشنا هستند می باشد. اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این موضوع نشان دهنده اهمیت اخلاق حرفه ای در واحد های مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتور های موثر می باشد. در بین ابعاد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابداران مدیریت بیشترین، سپس عینیت و بی طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت دارند.

2-6 خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان مفاهیم پایه ای، مانند معنا و مفهوم کلمه اخلاق ، اخلاق حرفه ای به طور کلی و ویژگی های آن پرداخته شد. سپس به بیان عوامل پايه‌اي و اساسي در اخلاق حرفه اي از دیدگاه زیونتس پرداخته شد و مشخص گردید که استقلال حرفه‌اي اخلاق علمي و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، بهای تمام شده، واحدهای تجاری، ارزش افزوده Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اخلاق حرفه ای، حسابداران، حسابداری مدیریت، بورس اوراق بهادار