دانلود پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، سرمایه در گردش، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

داراننهادیمیباشندکهاطلاعاتداخلیباارزشدربارهچشماندازهایآتیوراهبردهایتجاریوسرمایهگذاریهایبلندمدتشرکت٬ازطریقارتباطمستقیمبامدیریتشرکتدراختیارشانقرارمیگیرد. گرایشبهمالکیتمتمرکزوانتقالآنازاشخاصحقیقیبهنهادهایحقوقی٬مکانیزمهایحاکمیتشرکتیدرآمریکاوانگلیسراتحتتاثیرقراردادهاست. درهمینراستاسرمایهگذاراننهادی٬بهعنوانعاملیموثرجهتیکسانسازیعلایقمدیریتوسایرسهام دارانمطرحمیباشند. امروزهبیشازهرزماندیگر٬ازسرمایهگذاراننهادیبهعنوانبخشیجداییناپذیرازسازوکارهایحاکمیتشرکتی٬یادمیشود. سولومون، ٢٠٠٧،معتقداست٬مشکلاتنمایندگیناشیازمالکیتپراکندهباوجودسهام داراننهادیکهمنجربهتمرکزمالکیتشدهاند٬کاهشیافتهاست٬ چراکهآن هامدیریتراتحتنظارتخودقرارمیدهند. سهام داراننهادی٬سرمایهگذارانحرفهایبودهکهبهاهدافبلندمدتتوجهویژهایدارند. باتوجهبهاینکه٬سرمایهگذاریدرسایرشرکتهابهعنوانیکیازکارهایتخصصیاینسازمانهامیباشد٬مهارتخاصیدراینامرپیدامیکنند. اینموضوعمیتواندبهجایتمرکزبراهدافکوتاهمدتسودآوریموجبتوجهبهحداکثرسازیارزششرکتدربلندمدتگردد.
وجودسهام داراننهادیمنجربهایجادساختارپیچیدهمالکیتشدهاستکهاینپیچیدگی٬خودعاملیجهتکاهشاعتمادمتقابلمدیرانوسهام دارانمیگرددواینازوظایفسهام داراننهادیاستکه٬شکافحادثبینذینفعانراپرنماید. باتوجهبهآنکهسهام داراننقشاساسیدرمکانیزمهایحاکمیتشرکتیدارند٬لذاترکیبمختلفآن هادرشرکتمیتوانداثرهایمتفاوتیرابرعملکردشرکتها٬همچنیننحوهانعکاساطلاعاتشرکتدربازارداشتهباشد.
نقشسهام داراننهادیدرحاکمیتشرکتیدرگزارشکادبری، ١٩٩٢،توجهویژهاییافتهبود. اینامردرقسمتمربوطبهحقوقسهام دارانووظایفشانکاملامشهوداست.
بهعبارتیمیتوانعنوانداشتکه٬اساسیترینجنبهموفقیتکمیتهکادبریتوجهدوبارهبهحاکمیتشرکتیبودهاست. بهعبارتیاینکمیتهنقشهیئتمدیرهوسهام داران٬علیالخصوصسهام داراننهادیرادوسویهوبهطورموازیموردارزیابیقرارداد. اینبدانمعنابودکه٬قدرتسهام داراننهادیبرایتاثیرمثبتیااحیانامنفیبرمکانیزمهایحاکمیتشرکتی٬موردتوجهقرارگرفت. شایانذکراست٬منظورازقدرتسهام داراننهادی٬آگاهیازاطلاعاتپنهانیاستکهممکناستدراختیارسهام دارانجزءنباشد. بهعبارتی٬سهام داراننهادیدارایمزیتنسبیدرجمعآوریاطلاعاتبودهوبهاطلاعاتداخلیبا ارزشدربارهچشماندازهایشرکتوسیاستهایخارجیدسترسیدارند. سولومون،٢٠٠٧ ٬معتقداست٬تغییربنیادیدرنگرشسهام داراننهادیپسازگزارشکادبریدردههاخیررخدادهاست. بهنحویکهسهام داراننهادیرویکردفعالانهتریرادرقبالاعمالشرکتپیشگرفتهاند.
سهام دارانعمدهبزرگنقشمهمیدرحاکمیت شرکتیایفامیکنند. بههمیندلیل،حضورچنینسهام دارانواندازههلدینگهایآن ها،معمولاًبهعنوانیکمتغیرتوضیحیدرتحقیقاتمالیبهکارمیروداگرچهاینفرضدرادبیاتوجودداردکهسهام دارانبزرگ،قدرتبیشتریوانگیزههایقویتریبرایحداکثرکردنارزشسهامداردارند(فرضیههمراستاییانگیزهها)،رابطهنظریمیانسهام دارانبزرگوارزشمؤسسهمبهماست. مالکیتعمدهبالاترازسطحمشخصممکناستمنجربهحفاظتمدیرانمالکودرنتیجهسلبمالکیتازسهام دارخردشود. مسألهکلیدیدرحاکمیت شرکتیایناستکهآیاسهام دارانبزرگ (عمده) بهحلمشکلنمایندگیکمکمیکنندیاآنراشدتمیدهند.
مشکلاتنمایندگیزمانیبوجودمیآیدکهمدیرانفعالیتهاییمثلحداکثرکردنفروشیارشدداراییرادنبالمیکنندکهخلافارزشسهام داراستوباعثمنفعتآن هامیشود،درحالیکهبهضررسهام دارانخارجیمنتهیمیگردد. راههایزیادیبرایکاهشاینمسألهوجوددارد.
حقمالکیتبهوسیلهمدیرانونظارتبهوسیلهسهام دارانعمدهبزرگدوراهیاستکهبه طوربالقوهمیتواندمشکلاتنمایندگیراکاهشوارزشمؤسسهراافزایشدهد. وجودسهام دارانعمدهبزرگمیتواندمیزاننظارتراافزایشدهدیاآنرابهبودبخشدوبنابراینبهعملکردبهترمؤسسهمنجرشود.
حقمالکیتعمدهبهوسیلهمدیران،منافعآن هارابامنافعسهامدارانهمراستامیکند،بهطوری کهمدیریتمحرکلازمبرایفعالیتهایحداکثرکنندهارزشرادارد.
وجودسهام دارانعمدهنیزمیتواندمیزاننظارتراافزایشیاآنرابهبودبخشدوبنابراینبهعملکردبهترمؤسسهمنجرمیشود (سایفرتوهمکاران، ٢٠٠٥،ص ١٩١ و ١٧١) .
بهطورخلاصهمیتوانسازوکارهایکنترلیشرکتهارابرایکنترلمسألهنمایندگیبهشرحزیربیانکرد☹حساس یگانه ،1386)
١- وجودسهام دارانداخلیشرکت (مدیران)
٢- وجودسهام دارانعمدهخارجازشرکت
٣- سرمایهگذاراننهادیوشرکتهایسرمایهگذاریسهام دار
٤- استفادهشرکتهاازبدهی
٥- رقابتدربازارنیرویکارمدیریتی
٦- استفادهشرکتهاازاعضایغیرموظفدرهیئتمدیره
٧- بازارقبضهیاکنترلمالکیتشرکتها
اینسازوکارها، شقوقمختلفکنترلعملکردشرکتهاهستندوازآن هامیتوانبهجاییکدیگراستفادهکردوعملکردیکسانیحاصلنمود. سهسازوکارازاینهفتسازوکارکنترلیمستقیماًبهنوعمالکیتشرکت هامربوطمی شودکهعبارتنداز: سهام دارانعمدهداخلی(مدیران)، سهام دارانعمدهخارجازشرکتوسرمایهگذاراننهادیوشرکتهایسرمایهگذاری.

نقش شرکت های دولتی در حاکمیت شرکتی
مالکیتشرکتهایتجاریدرهرکشوروصنعت٬دارایمنطقخاصخودبودهودرطولزماننیزاینمنطقدچارتحولشده٬امادرمجموعدربرگیرندهانگیزههایاجتماعی٬اقتصادیوبرنامههایکلاناست. درمواقعینیزمالکیتدولتیباعثایجادانحصارشدهاست.
طیچنددههاخیرجهانیشدنبازارها٬تغییراتفنآوریوآزادسازیفضایبازارورفعانحصارهامنجربهتعدیلوتغییرساختارشرکتهایدولتیشدهاست. دولتبهمنظورانجاممسئولیتهایخودبهعنوانمالکمیتواندازسازوکارهاییکمکبگیردکهدربخشخصوصیمورداستفادهقرارنمیگیرد. یکیازاینسازوکارهاحاکمیتشرکتیاست. اگرچهبایدتوجهداشتکهشرکتهایدولتیباچالشهایحاکمیتیخاصخودمواجهاندکهممکناستبرایشرکتهایخصوصیمطرحنباشد. یکیازاینمعضلاتمداخلههایآشکاروپنهانتوامباانگیزههایسیاسیاست. شرکتهایدولتیاغلبدربرابردوتهدیدعمدهپیشرویشرکتهایخصوصییعنیقبضهوورشکستگیمصونهستند.(نبوی چاشمی ،1389،ص48-56)
بنیادیترینمشکلاتحاکمیتشرکتیدراینموسساتناشیازاینواقعیتاستکهپاسخگویینسبتبهعملکرددرزنجیرهایپیچیدهازکارگزاران ( مدیر٬هیاتمدیره٬مالکان٬وزارتخانههاودولت) تنیدهشدهکهمرزیدقیقبینآن هامتصورنیست. بنابراین٬بنیاننهادنگسترهپیچیدهایازپاسخگوییبهاینهدفدشوارخواهدبودکهتصمیماتاتخاذشدهدرشرکتهاکاراباشدوحاکمیتشرکتیمطلوبیاستقراریابد. شرکتهایدولتیدرمحیطیآکندهازقوانینومقررات٬فعالیتمیکنند. ناسازگارییابعضاتضاداینساختاربهسادگیمیتواندباعثآسیبپذیریبازار٬تضعیفپاسخگوییمدیرانودولتدرجایگاهمالکشود. .(همان منبع)
تقسیمصریحوظایفدربینمسئولان٬روانوموثرسازیساختارهایقانونیتوامباانسجاموعدمتعارض آن هاسبببهبودوارتقایحاکمیتشرکتیخواهدشد. دولتمعمولانقشدوگانهایدرقالبتنظیمکنندهبازارومالکشرکتهایدولتیبازیمیکند. ازاینروهمزماننقشبازیگروداورراعهدهداراست. لذاتفکیککاملوظایفاجراییدولتبرایتنظیمبازارازنقشمالکانهآنپیششرطاساسیبرایفراهمکردنشرایطبرابرفعالیتورقابتبینشرکتهایدولتیوشرکتهایبخشخصوصیاست.
مسالهمهمدیگراستفادهازشرکتهایدولتیبهعنوانابزاراجرایسیاستهاوخطمشیهایصنعتیاست. اینامربهسادگیمیتواندباعثسردرگمیوتضادبیناینخطمشیهاووظایفمالکانهدولتشود.
تفکیکایندوازیکدیگرازیکسو٬نقشمالکانهدولترابرجستهوازسوددیگرسببتعریفمشخصترازاهدافومتعاقبانظارتبرعملکردمیشود. فراهمکردنزمینهفضایرقابتمنصفانهبینشرکتهایدولتیوشرکتهایخصوصیمستلزمآناستکهشکلقانونیونحوهعملشرکتهایدولتیبهگونهایتغییرکندکهدستاعتباردهندگانبرایفشارومطالبهادعایشانبازباشدوقادربهارائهدرخواستورشکستگیباشند.
تعدیلوروانسازیقوانینبایدشرکتهایدولتیراتاحدممکنمشمولقانونتجارتوقوانینناظربرشرکتهاکندو ازایجادقوانینکلیخاصبرایآن هاپرهیزشود. بهگونهایکهسازوکارهاوابزارهایمورداستفادهمالکانخصوصیدردستدولتنیزبهعنوانمالکقرارگیرد. ازجملهاینمواردتاکیدبرنقشواختیاراتمتولیانحاکمیتشرکتی٬شفافیتوافشایتعهداتاست.
یکیازمسائلمهمیکهباعثمنصفانهشدنمحیطرقابتبینشرکتهایدولتیوخصوصیمیشود٬رقابتیشدنشرایطدسترسیبهمنابعمالیاست. برایدستیابیبهاینوضعیتلازماستروابطشرکتهایدولتیبابانکها٬موسساتمالیوسایرشرکتهایدولتیصرفامبتنیبرمبنایضوابطتجارتباشد.
اولين بار موضوع ” مقررات حاكميت شركتي” درتيرماه سال ١٣٧٨ با چاپ مقاله اي با عنوان ” حاكميت سهامي، چالش ها و چشم اندازها” درنشريه بورس مطرح شد. در ادامه سازمان بورس آئين نامه اي تهيه و به وزارت اقتصاد ارائه كرد. شايد بتوان گفت كه تجربه جهاني نقش بسزايي در برجسته شدن موضوع در ايران داشت. پس از تصويب قانون سربينز- آكسلي در امريكا، مديران بورس ايران هم دريافتند كه قانون موجود در بورس كه مربوط به ۵۰ سال قبل است كارايي لازم ندارد. بنابراين مقرراتي راتنظيم كردند كه حاصل آن پيش نويس آئين نامه ” اصول راهبري شركت هاي پذيرفته شده در بورس” بود. آيين نامه اصول راهبري شركتهاي پذيرفته شده در بورس در ١١/٨/١۳٨۶به تصويب رسيد.
برخي ازمفاد اين آئين نامه به شرح زير مي باشد:
– هيئت مديره: مسئوليت اصلي هيئت مديره، ايجاد حاكميت كارآمد بر امور شركت در راستاي منافع سهام داران و تعادل در منافع ذينفعان مختلف آن ازجمله مشتريان، كاركنان، سرمايه گذاران و جوامع محلي مي باشد. دركليه اقداماتي كه هيئت مديره به عمل مي آورد، از مديران انتظار مي رود تصميمات تجاري خود را به گونه اي اتخاذ كنند كه منطقاً معتقدند بهترين منافع شركت در آن است. در ايفاي اين تعهد، مديران مي توانند به صداقت ودرستكاري عوامل ارشد اجرايي و مشاوران و حسابرسان مستقل آن تكيه كنند .
– استقلال هیئت مديره: اعضاي هيئت مديره بايد مستقل و غير موظف باشند. استانداردهاي استقلال مدير همسو با قوانين حاكميت شركتي بورس اوراق بهادار و كليه قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به استقلال مدير است كه بر اساس شرايط زماني لازم الاجرا مي باشد. درصورتي كه هيئت مديره تشخيص دهدكه يك مدير، بر اساس آنچه در استانداردهاي مدير تعريف شده است، ارتباط با اهميتي با شركت ندارد، واجد شرايط استقلال براي خدمت درهيئت مديره وكميته هاي آن خواهد بود.
– تعهد مالكيت سهام: هيئت مديره مشمول تعهد مالكيت سهام طبق قانون تجارت و اساسنامه هستند كه بر اساس تمهيدات درنظر گرفته شده در آن، به محض اجراي دستورالعمل هاي معين و به حصول شرايط تعهد، درطول مدتي كه عضو هیئت مديره يا مديريت ارشد مي باشند، بايد تعداد سهام عادي لازم را تا تاريخي كه مشمول تعهد مي شوند دراختيار داشته باشند.
به منظور افزايش كارآمدي كاركنان و مديران و شركت هاي تابعه، هيئت مديره تمهيداتي خواهد انديشيد كه كاركنان و مديران تعداد معيني از سهام را در اختيار داشته باشند. اين حداقل تعداد سهام تا تاريخ همكاري كاركنان و مديران بايد حفظ شود.
سرمايه گذاري ها/ معاملات: شركت، مديران اجرايي و اعضاي نزديك خانواده آن ها، به صورت انفرادي يا با هم، نبايد درشركت يا واحد خصوصي ديگري سرمايه گذاري نمايند كه عضو هيئت مديره در آن رئيس است، يا شركتي كه سهام آن توسط عموم معامله مي شود و در آن عضو هيئت مديره مالك يا كنترل كننده بيش از 10% منافع است.
خريد و فروش سهام شركت هاي بورسي توسط مديران و كاركنان شركت طبق دستورالعملي است كه بر اساس قوانين بورس به تصويب هيئت مديره خواهد رسيد. مدير عامل، معاونان و افراد تحت تكفل آن ها حق خريد و فروش سهام شركت هاي بورسي را ندارند. خريد و فروش سهم خود شركت بورس از اين قاعده مستثني است.

پيشينه تحقيق:
پيشينه خارجي:
فاما و جنسن (1983)36 نیز استدلال می کنند که تمرکز مدیریت تصمیم گیری و کنترل تصمیم گیری در یک فرد خاص مانع تاثیر هیئت مدیره براینظارت بر مدیران ارشد می شود. فقدان رهبری مستقل برای مدیران رده بالا ایجاد مشکل می کند.
(کیرباه _کولمن 2007)37 با این حال، هنگامی که یک مدیر اجرایی از رییس هیئت مدیره تفکیک می شودسبب میگردد که تصمیم گیری در زمینه پروژه ها بدون نفوذ ناروا اداری و ساختاری انجام گیرد )بنابراین، دوگانگی CEO می تواند بهره وری سرمایه در گردش را بهبود بخشد.)مطالعه پیشگامنادری (1969)38 یک مدل برای انجام مطالعات در مورد سرمایه در گردشمدیریت ساخته است. نادری یک مطالعه بر روی منابع نقدی ، که از جمع آوری داده ها از کارخانجات ایالات متحده آمریکا از سال 1948 تا 1964 انجام داده که با برآورد مدل مربوط به توازنی بین سطح مورد نظر و واقعی پول نقد دست یافته است. نویسنده نشان می دهد که تقاضا برای مانده پول نقد واقعی در شرکت با نیازهای خروجی وجه

پایان نامه
Previous Entries حفاري، اشيائي، قضائي Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی