دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، حمل و نقل، بیمه گذار، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

که به بررسی تمام ابعاد و به صورت اختصاصی به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها پرداخته باشد صورت نگرفته است ؛ فقط به صورت پراکنده اشاراتی شده است که در ذیل به آنها پرداخته می شود.
علیر ضا حسنی (1390) در مقاله ایی با عنوان « بررسي ابعاد حقوقي بيمه حمل و نقل دريايي كالا و مقايسه تطبيقي با انگلستان» اشاراتی به موضوع بحث این پایان نامه دارد و می نویسد بیمه حمل و نقل دریایی بر پایه ی قراردادی است که به صورت بیمه نامه یا سند بیمه نمودار می شود. از دیدگاه حقوقی این قرارداد متکی بر اصول حقوقی فرمانروا بر همه ی قراردادهاست. ولی افزون برآن، قرارداد از لحاظ تکالیف طرفین درمقابل هم، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها، با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت هست. آنچه که عمدتاً در بیمه ی حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است.
زهرا دشتکی پور(1389) در مقاله ایی با عنوان « تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق بیمه دریایی » اشارات مفیدی به برخی از مباحث مرتبط با این پایان نامه دارد و می نویسد زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسايل و ابزار مختلفی به این منظور به کا ررفته است. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند بررسی کرده است.
4)اهداف :
4-1) هدف اصلی :
بررسی و تبیین نقش بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها .
4-2)اهداف فرعی:
بررسی و تبیین موارد و شرایط خاص پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها .
بررسی و تبیین موارد و شرایط خاص بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی .

5)سؤالات تحقیق:
5-1)سوال اصلی :
بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها دارای چه نقش و جایگاه می باشند؟
5-2)سوالات فرعی
پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها چه مواردی را شامل می شود ؟
در صورتی که بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی انجام گیرد چه مواری را شامل می شود؟

6)فرضيه‏هاي تحقیق:
6-1)فرضیه اصلی :
وجود بیمه های دریایی برای جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها امری ضروری و بدیهی است.
6-2)فرضیه های فرعی :
پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها فقط موارد خاصی را تحت پوشش دارد .
بیمه دریایی که توسط انجمن های حمایتی در زمینه تصادم کشتی ها انجام گیرد تابع شرایط خاص است و برخی از موارد بیمه ایی را تحت پوشش دارد.
7)روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی است. بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.
8) ساختار تحقیق
این پایان نامه شامل فصلهای فصل اول کلیات که شامل مبحث اول تعاریف و مفاهیم، مبحث دوم چارچوب اجرای حقوق دریایی ، مبحث سوم سیر تاریخی حقوق دریایی ، مبحث چهارم یکسان سازی حقوق دریایی و حقوق دریایی در ایران و فصل دوم نقش بیمه در صنعت کشتیرانی که شامل مبحث اول تعاریف و مبانی قرارداد بیمه ، مبحث دوم مبانی بیمه کشتیرانی در صورت تصادم کشتی ها ، مبحث سوم بررسی مقررات بین المللی و مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت بروز خسارت و تصادم کشتی ها و فصل سوم جبران خسارات بیمه ایی در صورت تصادم کشتی ها که شامل مبحث اول پوشش جبرانی بیمه گران دریایی ، مبحث دوم پوشش جبرانی انجمنهای حمایت و جبران خسارت می باشد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: تعریف حقوق دریایی
غالب حقوق دانان عموماً حقوق دریایی را در معنای وسیع آن عبارت از مجموعه ی قواعد قانونی می دانند که به کشتی رانی یا دریانوردی مربوط می شود. حقوق دریایی به معنایی که گذشت شامل قواعد حقوقی تنظیم کننده ی روابط دریایی میان دولت ها در زمان صلح و جنگ است. به این قواعد «حقوق بین ا لمللی عمومی دریایی»1 اطلاق می شود. که موضوعاتی چون آزادی دریانوردی، محاصره ی دریایی، قاچاق دریایی و غنایم جنگی را در بر می گیرد. بخش دیگری از قواعد دریایی به روابط بین اشخاص، که اقدام به بهره برداری دریایی می کنند، از یک طرف و دولت یا سازمان ها و نهاد های آن از طرف دیگر اختصاص دارد. این قواعد بر سلامت کشتی ها، قابلیت دریانوردی آن ها، استخدام دریانوردان، شرایط فرماندهان کشتی ها و مهندسان دریایی حاکم اند. از همین رو برای این بخش از مقررات عنوان «حقوق اداری دریایی»2 استفاده می شود.
از سوی دیگر مجموعه ای از قواعد جرایم مربوط به کشتی رانی را در بر می گیرد که به «حقوق کیفری دریایی»3 معروف شده است.
به همین ترتیب مجموعه ای از قواعد حقوقی فوق، که در شاخه ی معین فعالیت های دریایی استفاده می شود، «حقوق عمومی دریایی»4 را تشکیل می دهند.
اگر چه در مباحث آتی به ناچار باید به برخی از این قواعد پرداخت، اما مطالعه ی مستقل هر یک از این بخش ها خارج از حوصله ی این کتاب است. بنابراین، باید در پی مطالعه ی حقوق دریایی به معنای اخص آن بود. برخی از مؤلفان، حقوق دریایی را به معنی اخص آن مجموعه قوانین، مقررات و عرف های دریایی می دانند که حاکم بر روابط افراد و دولت ها در امور حمل و نقل بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی رانی بازرگانی و ایمنی در دریا را در بر می گیرند.5 با تکیه بر این تعریف عناوین دیگری را نشری «حقوق بازرگانی مربوط به کشتی رانی»6 یا «حقوق کشتی رانی»7 برای حقوق دریایی قائل اند.
هرچند سال هاست که از تعریف فوق می کذرد، ولی به لحاظ اصولی باید این تعریف را قابل قبول دانست. با این حال نباید از نظر دور داشت که مسائل و موضوعات مربوط به کشتی رانی امروز، به لحاظ توسعه و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی با سال های گذشته تفاوت های بسیاری پیدا کرده است و در نتیجه باید در تفسیر و تعرف فوق علاوه بر ایمنی به مسائلی چون آلودگی نفتی، آلودگی های غیر نفتی از نوع سموم و زباله های کشتی ها و موارد دیگری از این دست توجه داشت.
توسعه ی دامنه ی موضوعات و مطالعات حقوق دریایی باعث شده است تا این رشته از حقوق، که در گذشته بیشتر در قلمرو و حقوق خصوصی قرار می گرفت، در حوزه ی مطالعات حقوق عمومی نیز وارد شود. در نتیجه در برخی از موارد نقش دولت ها نسبت به گذشته پر رنگ تر شده است.
بند اول : بیمه حمل ونقل دریایی
اصولا بيمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششي‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درمقابل‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ازبيمه‌گذار، تعهد مي‌كند كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌نامه ‌تلف‌ و يا دچار خسارت ‌شد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌گرديد، زيان‌ وارد به‌كالا را جبران‌ كرده‌ و هزينه‌ها را هم‌ بپردازد. البته‌علاوه ‌بر پوشش هاي‌ گفته‌شده‌، دربعضي از موارد زيان‌ وخسارات ‌وارد به ‌اشخاص ‌ثالث‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ اين ‌بيمه‌نامه‌ها قرار مي‌گيرد

بند دوم : بیمه‌ نامه دریائی: Marine Insurance Policy
قرارداد بيمه‌ باربري‌ دريايي‌، قراردادي‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ بيمه‌گر تعهد مي‌كند كه‌ خسارات‌ وارد به‌ كالاي‌ موردبيمه‌ را كه‌ در جريان‌ حمل‌ بر اثر حوادث‌ دريا حادث‌ شده‌ باشد باتوجه‌ به‌ شرايط و استثنائات‌ بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. بايدبه‌ اين‌ واقعيت‌ توجه‌ كرد كه‌ تعهد بيمه‌گر در جبران‌ خسارت‌ واردصرفاً مربوط به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ تلف‌ كالا و ياخسارت‌ ناشي‌ از خطرات دريا و يا حوادث‌ وسيله‌ نقليه‌ باشد. در ايران‌ شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ طور معمول‌، بيمه‌نامه‌هاي‌باربري‌ دريايي‌ خود را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌هاي‌ انستيتوي‌ بيمه‌گران‌ لندن‌ صادرمي‌كنند، يعني‌اين‌ كه‌ صنعت‌بيمه‌ كشور پذيراي‌ اصول‌ و مقررات‌ يكنواخت‌ بازارهاي‌ بيمه‌ جهاني‌ شده‌است‌ تا داد و ستد اتكايي‌ هم‌ دراين‌ زمينه‌تسهيل‌شده‌باشد.
نگاهي‌ به‌ حجم‌ واردات‌ و صادرات‌ كالا چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ گوياي‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ كشور است‌ واهميت‌ استراتژيك‌ بيمه‌نامه‌ حمل‌ و نقل‌ دريايي‌، زميني‌ و هوايي‌ را نشان‌ مي‌دهد.كالاي‌ خريداري‌ شده‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ نحوه‌ خريد آن‌ به‌ وسيله‌ خريدار و يا فروشنده‌ بيمه‌ مي‌شود. در بيمه‌نامه‌باربري‌ دريايي‌، بيمه‌گر تعهدات‌ خود را در قبال‌ بيمه‌گذار به‌روشني‌ در بيمه‌نامه‌ تصريح‌ و استثنائات‌ را مشخص‌مي‌كند. به‌ منظور ارائه‌ يك‌ تقسيم‌بندي‌ مفيد و ساده‌، بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌ را برحسب‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ و نوع‌ كالاي‌ موردحمل‌ مي‌توان‌ به‌ چهار گروه‌ اصلي‌ و اساسي‌ تقسيم‌ كرد كه‌ به‌ اختصار به‌ شرح‌ آنها مي‌پردازيم‌. قبل‌ از ورود به‌ بحث‌درباره‌ انواع‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌، لازم‌ است‌ اين‌ مسئله‌ توضيح‌ داده‌ شود كه‌ بيمه‌ بدنه‌ كشتي، خسارت‌همگاني، هزينه‌هاي‌ نجات‌،عدم‌ تحويل‌ كالا و خطر جنگ در طبقه‌بندي‌ بيمه‌هاي‌ دريايي‌ قرارمي‌گيرند
خساراتی که در بیمه نامه دریائی تحت پوشش قرار می گیرد: باید توجه داشت که فقط خطرات و خساراتیکه جنبه اتفاقی و غیر قابل پیش بینی دارد در تحت بیمه نامه دریائی پوشیده است ، لذا ، خساراتیکه ناشی از فرسودگی طبیعی کشتی و یا کالا و عیب ذاتی کالا مثلاً کرم خوردگی در خشکبار ، زنگ زدن در تیر آهن باشد شامل پوشش بیمه نمی باشد ، بنابراین خسارات وارده به دو طبقه مشخص تقسیم می شود .
1– خسارات عمدی که ممکن است از روی حسن نیت و بمنظور حفظ کشتی و جلوگیری از غرق شدن آن حادث شده باشد مانند ریختن کالا به دریا Jettison به منظور سبک کردن کشتی در مواقع طوفان که در این صورت تابع مقررات GENERALAVERAGE خواهد بود.
2– خسارات غیر عمدی که در اثر حوادث اتفاقی و غیر قابل پیش بینی به وجود آید بشرح زیر می باشد:
الف ) زیانهای حاصل از دریا : این خسارات شامل کلیه خطراتی می گردد که در اثر سفر دریا حاصل می شود مانند: تصادم کشتی با کشتی دیگر یا به گل نشستن و غرق شدن کشتی.
ب) آتش سوزی در دریا که ممکن است کشتی یاکالا بطور اتفاقی دچار آتش سوزی شود و یا کالا به علت اطفاء حریق آبدیده شود.
ج) احتراق کالاهای محترقه یا آبدیگی یا خطرات ناشی از دزدان دریائی .
بند سوم : فرانشیز
معافیت از جبران خسارت که در اصطلاح بیمه به فرانشیز معروف است ،عبارت از میزان معینی از خسارت است که بیمه گر از پوشش آن معاف است ، مثلاً : اگر فرانشیز بیمه ای یکهزار ریال باشد در صورتیکه خسارت وارده به کالا بالغ بر 6000 ریال باشد ، شرکت بیمه از پرداخت یکهزار ریال او

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، حمل و نقل، متصدی حمل، جبران خسارات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، بیمه گذار، آسیب دیدگی، شرکتهای بیمه