دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، بیمه گذار، آسیب دیدگی، شرکتهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

ل معاف و فقط نسبت به 5000 ریال تأمین خسارت خواهد شد.
بند چهارم : خسارت خاص
قبل از هر چیز باید متذکر شد که کلمهAverage از کلمه Avarie فرانسه اخذ شده است و در مبحث بیمه دریائی به معنای خسارت عام می باشد که در حین سفر دریائی حادث شده است . از نظر قانون بیمه دریائی خسارت خاص عبارت است از خسارتی محدود به کشتی یا محمولات که در اثر خطرات دریائی ایجاد شده و مورد خسارت در قبال آن خطر یا خطرات تحت پوشش بیمه بوده و شامل خسارت عام General Average نباشد. برای مثال ممکن است کشتی با هوای طوفانی مواجه شده و در اثر فرو ریختن امواج بر روی عرشه و انبار های کشتی محموله کشتی ( مثلاً اگر شکر باشد ) قسمتی از شکرها در آب حل گردند ، در این صورت صاحب کشتی نیز بخشی از کرایة خود را هنگام تحویل محموله در مقصد از دست خواهد داد.
در خسارت خاص زیان وارده باید تصادفی و بطور اتفاقی و در اثر خطراتی که محموله در قبال آن بیمه شده بوقوع پیوندد و موضوع خسارت منحصراً مربوط به بیمه کننده و بیمه گر باشد ، نکته آخر ، تفاوت مشخص بین خسارت خاص و خسارت عام می باشد . جبران خسارت خاص از طرف بیمه گر ، برخلاف خسارت عام ، تابع فرانشیز مندرج در بیمه نامه می باشد .
خسارات خاصی که در مورد کشتیها مد نظر قرار می گیرد عبارتست از:
1– هزینه معقولانه تغییرات که بطور منطقی و موجه صورت گرفته باشد .
2– فرسودگی و شکستگی های مخصوص که بطور بخصوص بوجود آمده باشد .
3– هزینه انتقال کشتی از یک بندر که فاقد امکانات تعمیرات است به بندر دیگر .
4– دستمزد و آذوقه کارکنان کشتی که به جهت تعمیرات بیکار مانده اند .
بند پنجم : خسارت عمومی
خسارت عمومی یا همگانی خسارتهایی هستند که باتوجه به ضروریات سفر دریائی و در هنگام بروز خطر برحسب تصمیم عاقلانه ناخدای کشتی صرفاً بمنظور نجات کشتی ، به قسمتی از کشتی یا محمولات آن وارد میاید . خسارات عمومی باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
1– خسارات باید ماهیتاً فوق العاده باشد.
2– قبول خسارت و فداکردن محموله باید از روی تعقل و عاقلانه صورت گیرد.
3– اقدام به خسارت عمومی باید داوطلبانه و عمومی صورت گیرد بنابراین خسارتهای تصادفی شامل آن نمی شود.
4– خسارت عمومی در صورت به مخاطره افتادن کلی و عمومی کشتی موجه است .
هدف از قبول خسارت عمومی باید حفظ و نگهداری محصولات کشتی باشد.
زمانیکه در یک سفر عمل جنرال اورج صورت میگیرد کلیة طرفهای ذینفع که به علت اقدام به جنرال اورج از خسارت و زیان رهایی یافته اند به تناسب مشمول پرداخت سهم خود در خسارت یا هزینه ها می شوند.
اشیاء گرانبها مانند فلزات گران قیمت، پول و اسکناس و اسناد بهادار که بطور کلی در اصطلاح بیمه Specie نامیده میشود، مشمول جنرال اورج می گردند. تنها استثنائات محمولات پستی، متعلقات کارکنان و اموال شخصی مسافرینی است که برای آنها بارنامه صادر نشده باشد عموماَ طرفهای ذینفع سهم خود را بر اساس ارزش خالص کالا و کشتی در مقصد و یا در بندری که سفر متوقف شده است میپردازند. این نوع ارزیابی کالا و کشتی بنام ارزش اهدائی یا کمکی Contributing _ Value نام دارد و مبلغی که مبتنی بر ارزش یاد شده بطرفهای خسارت دیده بر اثر اقدام به جنرال اورج پرداخت میگردد وجه جبران خسارت Alloance یا Amount made good خوانده میشود. لازم به تذکر است که صاحب محموله خسارت دیده نیز سهم خود را در جبران خسارت میپردازد.
بند ششم : خسارت کلی بیمه
ازبین رفتن کلی به دو صورت رخ میدهد:
الف) از بین رفتن کامل واقعیActual Total Loss
ب) از بین رفتن فرضی Constructive Total Loss
بیمه هر دو شکل فقدان یا از بین رفتن کامل کالا را در بر می گیرد مگر اینکه شرایط متفاوتی در بیمه نامه قید شده باشد . در صورت وقوع از بین رفتن کلی واقعی و از بین رفتن فرضی بیمه گر موظف است کل مبلغ بیمه شده یا قیمت مورد را بطور کامل بپردازد.
بند هفتم : از بین رفتن فرضی:
در شرایطی که محموله بیمه شده بعلت حوادث دریائی تغییر ماهیت داده و یا بکلی فاقد ارزش گردد محموله را از بین رفته فرضی تلقی می نمایند . برای مثال چنانچه محمولات خرما در اثر مجاورت با آب دریا غیر قابل استفاده گردد .و یا تنباکو در اثر مجاورت و جذب بوی پوست خام گاو و گوسفند که یعلت نفوذ آب متعفن می شود تنباکو بطور کلی ارزش خود را از دست داده و از بین رفته تلقی می گردد ، زیرا کالا بطور کلی ماهیت خود را از دست داده و از نظر تجارتی غیر قابل داد دستد می گردد. بصورت شده باشد بیمه گر تنها در صورت از بین رفتن کامل کشتی (واقعی یا فرضی) متعهد خواهد بود.
بند هشتم : ازبین رفتن کامل فرضی
تعیین و شناخت شرایطی که در آن از بین رفتن کامل فرضی به وقوع پیوندد مشکل نیست ولی تعیین اینکه خسارت از بین رفتن کامل فرضی قابل جبران است یا خیر کار آسانی نیست . بهتر است ابتدا بروز شرایط تئوریک از بین رفتن کامل ، بر اساس تعریف قانون دریائی را مورد مطالعه قراردهیم . قانون بیمه دریائی از بین رفتن کامل فرضی را بدینگونه تعریف می نماید : زمانی از بین رفتن کامل بوقوع می پیوندد که مورد بیمه بعلت از بین رفتن کامل واقعی یا تحقیق آن شرایط غیر قابل اجتناب بوده و مورد بیمه متروکهAbandoned شود و یا نتوان آنرا بدون صرف هزینه ای که بیش از ارزش مورد بیمه است از بین رفتن کامل واقعی نجات داد برای مثال چنانچه یک کشتی بعلت هوای طوفانی به یک ساحل سنگی و خطرناک در فصلی نامساعد رانده شده و هر آن احتمال شکستن کشتی به علت برخورد با ساحل سنگی وجود داشته باشد وقوع از بین رفتن کامل واقعی Actual Total Loss غیر قابل اجتناب خواهد بود.
بند نهم : شناخته نشدن محموله
چنانچه علائم محموله بعلت حوادث و خطراتی که کالا در قبال آن بیمه شده است از بین رفته و صاحب آن شناخته نشود و تحویل آن به گیر ندگانش ممکن نگردد ،در چنین صورتی تا مادامیکه محموله ماهیتاً وجود دارد نميتوان آنرااز بین رفته تلقی نمود . چنین کالاهائی که صاحبانشان شناخته نشده اند پس از فروش آنها در مدت مقرر وجوه حاصله بین گیرندگان مختلف محمولات که بعلت عدم دریافت محمولاتشان آن همه مبالغ بر آنها تعلیق می گردد تقسیم می شود چنانچه مبالغ پرداخت شده به صاحبان محمولات کمتر از ارزش محمولات تحویل گرفته نشده بود بیمه گر مسئول پرداخت بقیة ارزش ( بعنوان خسارت خاص ) می باشد.
F.P.Aقبل‌ از بحث‌ درباره‌ شرايط سه‌ گانه‌ بيمه‌هاي‌ حمل‌ و نقل‌ كه‌ به‌ بحث‌ درباره‌ آنها خواهيم‌ پرداخت‌، بايد به‌ اين‌ نكته‌بسيار مهم‌ اشاره‌ كنيم‌ كه‌ در صورت‌ استفاده‌ بيمه‌گذار از هريك‌ از شرايط سه‌ گانه‌، پوشش‌ بيمه‌اي‌ محدود به‌ خطرهاي‌مذكور در بيمه‌نامه‌ها نخواهد بود، بلكه‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار با توافق‌ قبلي‌ و يا درج‌ در شرايط خصوصي‌ بيمه‌نامه‌،قادرند كه‌ تعهدات‌ خود را تعديل‌ (كاهش‌، يا اضافه‌) كنند. مثلا در بيمه‌نامه‌هاي‌ دبليو.ا. (W.A)(۱۵) مي‌توان‌ خسارات‌ناشي‌ از شكست‌، ريزش‌، چنگگ‌، نشت‌ را هم‌ اضافه‌ كرد و يا با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ فرانشيز خسارت‌ جزئي‌ را ازبيمه‌نامه‌ حذف‌ كرد.اصطلاح‌ اف‌.پي‌.ا. حروف‌ اختصاري‌ عبارت‌، Free From particular Average است‌ به‌ اين‌ معنا ومفهوم‌ كه‌ بيمه‌گر خسارات‌ در تعهد خود را بدون‌ پرداخت‌ خسارت‌ خصوصي‌ و يا خاص‌ مي‌پردازد. دراين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، تعهدات‌ بيمه‌گر از زمان‌ خروج‌ كالا از انبار و يا اسكله‌ محل‌ بارگيري‌ كالا كه‌ دربيمه‌نامه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ آغاز مي‌شود و تا زمان‌ تخليه‌ كالا در بندر مقصد و يا انبار بيمه‌گذار ادامه‌خواهد داشت‌. در اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر متعهد پرداخت‌ خسارات‌ خصوصي‌ (خسارت‌ جزء)نيست‌ مگراين‌ كه‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ ناشي‌ از حادثه‌ وسيله‌ نقليه‌، يعني‌ آتش‌ گرفتن‌، غرق‌شدن‌، تصادم‌ ويا به‌ گل‌ نشستن‌ شناور باشد.
خساراتي‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ اف‌.پي‌.ا. مورد تعهد بيمه‌گر است‌
در اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر متعهد پرداخت‌ خساراتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌.از بين‌ رفتن‌ كلي‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ (واقعي‌ و فرضي‌) به‌ طوري‌ كه‌ بيمه‌گذار از دريافت‌ كالاي‌ خودمحروم‌ بماند، كه‌ اين‌ خسارت‌ مي‌تواند ناشي‌ از حادثه‌ وسيله‌ نقليه‌ و يا شناور باشد.از بين‌ رفتن‌ و تلف‌ بخش‌ معيني‌ از كالا، در صورتي‌ كه‌ مورد بيمه‌ از چندين‌ قسمت‌ مختلف‌ تركيب‌شده‌ باشد و تمامي‌ يك‌ بخش‌ و يا قسمتي‌ از آن‌ از بين‌ برود، بدون‌ درنظر گرفتن‌ اين‌ كه‌ براي‌ آن‌ قسمت‌خسارت‌ ديده‌ سرمايه‌ بيمه‌اي‌ معين‌ منظور شده‌ و يا نشده‌ باشد.
از بين‌ رفتن‌ يك‌ صندوق‌، پالت‌ و يا. در طول‌ زمان‌ بارگيري‌، تخليه‌ و يا انتقال‌ محموله‌ ازشناوري‌ به‌ شناورديگر.پرداخت‌ خسارات‌ مستقيم‌ ايجاد شده‌ ناشي‌ از زيان‌ همگاني‌.كليه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ نجات‌ كالا هزينه‌هاي‌ خاص‌، چنانچه‌ پرداخت‌ اين‌ هزينه‌ها به‌ موجب‌ بيمه‌نامه‌ قابل‌ پرداخت‌ بوده‌ و در تعهدبيمه‌گر باشد.پرداخت‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ براي‌ جلوگيري‌ از خسارت‌ و يا توسعه‌ خسارت‌ انجام‌ مي‌شود.كليه‌ خسارات‌ ناشي‌ از زيان‌ اختصاصي‌ به‌ علت‌ غرق‌، آتش‌سوزي‌، به‌گل‌نشستن‌، انفجار، تصادم‌شناور با اسكله‌، صخره‌، قطعات‌ شناور يخ‌ و يا تخليه‌ اضطراري‌ كالا كه‌ در نتيجه‌ يكي‌ از خطرات‌ مذكوردر اين‌ بند و در بندر پناه‌(بندر بين‌ راه‌) انجام‌ شده‌ باشد.

بند نهم : بیمه کشتی
در بیمه کشتی شرکت بیمه با توجه به نوع پوشش شناورها مسئول جبران خسارت بدنه شناورها می باشد که در بعضی پوششها 4/3 مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی تحت پوشش قرار می گیرند . بنابراین در بیمه کشتی خسارت ناشی از خطرات ذیل تحت پوشش قرار می گیرند.
خسارت وارد به کشتی در نتیجه خطرات زیر:
* آتش سوزی و انفجار
* طوفان
* به گل نشستن و یا برخورد با صخره
* تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر
* برخورد هواپیما یا وسائل مشابه و یا اشیای که از آنها سقوط کند به مورد بیمه ، برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی ، حوضچه تعمیرات تجهیزات و تاسیسات ساحلی
* زمین لرزه ،‌ فوران آتشفشان یا صاعقه
* حوادث ناشی از بارگیری ،‌تخلیه یا جابجایی کالا (یا ماهی صید شده در مورد شناورهای صیادی
* ترکیدن دیگ بخار، شکست شفت
* زیان همگانی و هزینه های نجات
* خسارت وسایل و ادوات صیادی (در مورد شناورهای صیادی)
بند دهم : مسئولیت ناشی ازتصادم
در صورتی که کشتی بیمه شده با کشتی دیگری اعم از شناور یا ثابت تصادم کند و بیمه گذار مسئول جبران خسارت شناخته شود موارد ذیل قابل پرداخت می باشد.
* تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی و یا هر شی دیگر
* تاخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی سهم زیان همگانی ، هزینه های نجات (قراردادی یا غیر قراردادی) به کشتی دیگر و یا اموال آن قابل پرداخت است .
بند یازدهم : جزئیات پوشش های بیمه کشتی:
اموال و منافعی که تحت عنوان بیمه کشتی توسط شرکتهای بیمه مورد تامین قرار می گیرد عبارتند از :
بدنه و ماشین آلات کشتی : Hull and Machinery
در صورتیکه بدنه و ماشین آلات به عنوان مورد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گیرد ، بیمه گر تعهد میکند در صورت از بین رفتن کشتی و یا آسیب دیدن بدنه ، ماشین آلات و تاسیسات و ملزومات آن ناشی از وقوع هر یک از خطرهای بیمه شده ، زیان وارد به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی که بعنوان ارزش مورد بیمه در بیمه نامه تعیین شده با توجه به شرایط بیمه نامه جبران نماید. در این صورت تعهد بیمه گر جبران خسارت به شیء مورد بیمه است.
در صورت از بین رفتن کشتی مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز کشتی ، هر کدام که کمتر باشد ، پرداخت می شود ، مگر اینکه بیمه کشتی مبتنی بر مبلغ توافق شده بیمه شده باشد در این صورت تعهد بیمه گر پرداخت همان مبلغی است که مورد توافق قرار گرفته است و لو اینکه ارزش روز کشتی کمتر از آن مبلغ باشد. در صورت آسیب دیدگی کشتی تعهد بیمه گر جبران هزینه تعمیر و بهای قطعات تعویضی و متفرغات آن خواهد بود.
بدیهی است پرداخت خسارات جزء در صورتی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، حمل و نقل، بیمه گذار، حقوق عمومی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، انقلاب اسلامی، جزایر ایرانی، جبران خسارت