دانلود پایان نامه درمورد جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، موانع و محدودیت، توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

مشابه انجام شده در مورد موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفته، سپس با استفاده از مطالعات ميداني، اقدام به تبيين سؤالات (فرضيه های تحقیق) مطابق با عنوان و هدف تحقيق شده است.
پژوهش حاضر را از نظر هدف آن مي توان از دو زاويه توسعه‌اي و كاربردي مورد توجه قرار داد. اين پژوهش يك تحقيق توسعه‌اي است از اين نظر كه موضوع كاملاً جديد به ويژه در ميان مطالعات جهانگردی است و محقق درصدد است با انجام اين مطالعه به تشریح تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی) بپردازد . اما از آنجائيكه نتايج حاصل از تحليل يافته هاي آن مي تواند در عرصه عمل راهگشا باشد، اين تحقيق را مي توان يك تحقيق كاربردي نيز خواند.
اين پژوهش از نظر روش نيز يك پژوهش توصيفي است و از لحاظ نوع روش پژوهش همبستگی می باشد. در تحقیق توصیفی، محقق به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ویژه نمی پردازد و دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری و کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را که وجود دارد را مطالعه کرده و به توصیف و تشریح آن می پردازد و سپس به شناسایی و بررسی مسایل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد (سرمدوبازرگان،1380).

1-11 روش جمع آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از کتب، نشریات و اسناد موجود در کتابخانه از سایت های اینترنتی و همچنین مشاهده و … (میدانی) از پرسشنامه نیز استفاده شد.

1-12 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار، روشی است که توسط آن اطلاعات جمع آوری می شود و به تحلیل آن پرداخته می شود. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه ی مذکور محقق ساخته می باشد و مقیاس مورد استفاده در این پرسشنامه مقیاس لیکرت از نوع 5 گزینه ای می باشد.

1-13 جامعه آماري
تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر،1381).
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه گردشگران عراقی هستند که در محدوده زمانی شش ماهه اول سال 1393 وارد ایران شده اند . .
1-13-1 حجم نمونه :
به دلیل اجتناب سازمان گردشگری از ارائه آماررسمی و واقعی بر اساس سیاست های خاص سازمان به طوریکه هنوز حتی به سازمان جهانی گردشگری نیز از سوی سازمان آماری ارائه نشده است،در این پژوهش با حجم نامشخصی از گردشگران عراقی روبه رو بوده ایم لذا به گردشگرانی که در طی محدوده شش ماهه اول سال 1393 به ایران سفر کرده ودر دسترس بودند پرسشنامه داده شد . این تعداد در نهایت 250 نفر شده است.
1-13-2 روش نمونه گیری:
نمونه گیری، فرآیند گزینش و انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه می توان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سرمدوبازرگان،1380).
بدیهی است مراجعه به کلیه گردشگران عراقی که درفاصله شش ماه به ایران سفر کرده اند نمی توانست مقدور باشد و انتخاب نمونه ای از جامعه مورد نظر اجتناب ناپذیر بود. همچنین مدیران هتلهاو راهنمایان تورها به هیچوجه اجازه ارتباط مستقیم با گردشگران را نمی دادند لذا در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و با مراجعه به شهرهای توریستی ایران (اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، تبریز، مشهد) و با دسترسی بسیار سخت به گردشگران این پرسشنامه ها تکمیل وجمع آوری شده است. البته نمونه گیری نیز دستخوش محدودیتهای دوره زمانی ورود وخروج گردشگران عراقی به ایران بوده است.

1-14 موانع و محدودیت های تحقیق
با توجه به اهمیت محدودیتهای تحقیق و با عنایت به اینکه تشخیص محدودیتهای تحقیق و بیان آن در طرح تحقیق بر ارزش داخلی و خارجی تحقیق می افزاید (نادری، سیف نراقی، 1371، 204) اهم محدودیتهایی که در این تحقیق برای محقق بسیار قابل لمس و محسوس بوده اند را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
الف _ در اختیار نداشتن آمار درستی از گردشگران عراقی به ایران که متاسفانه منجر به بدست آمدن دقیق حجم نمونه نشده است .
ب_ محدود بودن زمان تحقیق، با عنایت به اینکه تحقیق حاضر بر حسب موضوع می توانست دارای ابعاد وسیعی باشد لذا توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و همچنین انجام مطالعات مقدماتی و بررسی سایر تحقیقات برای انجام تحقیق مذکور امری اجتناب ناپذیر است که این امر مستلزم وقت زیادی می باشد که متاسفانه به دلیل معین بودن طول ایام تحصیل برای محقق یکی از محدودیتهای اصلی قلمداد می شود
ج – یکی دیگر از محدودیتهای این تحقیق را می توان امکان عدم صداقت پاسخ دهندگان در پاسخ به سوالات تحقیق دانست . بدین معنا که برخی پاسخ دهندگان امکان داشت بر اساس نداشتن وقت ، یا کم اهمیت جلوه نمودن تحقیق برایشان پاسخ سوالات را داده باشند .

شکل1-1 متدولوژی تحقیق

1-15 – خلاصه فصل
در فصل اول همان طور که مشاهده گردید در ابتدا به بیان مسئله پرداختیم و پس از آن اهمیت انجام این پژوهش را به تفضیل توضیح دادیم . در ادامه سوالها و فرضیات تحقیق را بیان نموده و به مطالعات داخلی و خارجی در راستای پژوهش پرداختیم. و سپس روش تحقیق خود را توضیح دادیم . و در نهایت موانع و محدودیتهای تحقیق را برشمردیم.و در یک نگاه متدولوژی تحقیق را به تصویر کشیدیم .

2-1 مقدمه:
((جهانگردي پديده‌اي است چند بعدي كه عوامل مختلفي چون شرايط عمومي كشور، ثبات اقتصادي و اجتماعي، امنيت داخلي، تقويت و گسترش زمینه های مختلف خدماتي از قبيل سيستم حمل و نقل، توسعه‌ي هتل‌ها، مراكز تفريحي و… در موفقیت آن سهم بسزایی دارند.))
« نگاهي به تاريخ گسترش جهانگردي در قرن بيستم نشان مي‌دهد كه پس از جنگ جهاني دوم جهانگردي به ويژه در اروپا از رشد صعودي و مداوم برخوردار شده است. از ديد اقتصاددانان اين رشد و تداوم كه از مسافرت و انتقال بخشي از قدرت خريد مردم كشورهاي مختلف به يكديگر و به ويژه انتقال قدرت خريد از كشورهاي مرفه به كشورهاي فقيرتر ناشي مي‌شود، به عنوان منبعي براي درآمد پديدار شده است كه مي‌توان از آن به سود اقتصاد ملي كشورهاي ميزبان بهره گرفت. براساس اين ديدگاه گسترش صنعت گردشگري در هر كشور بخشي از گسترش ظرفيت‌هاي اقتصادي و افزايش كمي و كيفي موقعيت‌هاي شغلي و صنعتي است. بنابراين سهم آن را در توسعه‌ي ملي نمي‌توان ناديده انگاشت. اين صنعت توان آن را دارد كه همواره با جلب جهانگردان بدون نياز اساسي اوليه به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان درآمد ايجاد كند و سودآور باشد.»
نتايج حاصل از تجارب كشورهاي صاحب‌نام در اين صنعت نشان مي دهد كه يكي از عوامل اساسي ركود گردشگري در ايران عدم اطلاع‌رساني و تبليغات مناسب در عرصه‌ي بين‌المللي است. فقدان تبليغات مناسب موجب شده تا كشور ايران عليرغم دارا بودن توانمندي‌هاي بسيار براي جهانيان ناشناخته بماند. از اين روي دغدغه‌ي پژوهشگر بر اين است تا به بررسي تأثير تبليغات در جذب گردشگران خارجي به ايران بپردازد و شيوه‌ها و ابزار مناسب در اين زمينه را شناسايي نمايد. اميد است نتايج حاصل از اين پژوهش موجب ايجاد تحول، رشد و شكوفايي صنعت گردشگري و در نتيجه توسعه‌ي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور عزيزمان ايران گردد.
امروزه با گسترش روزافزون ارتباطات رسانه‌اي مي‌توان از رسانه‌ها بخصوص رسانه‌هاي نوین در ابعاد گسترده براي توسعه‌ي صنعت گردشگري ياري جست. رسانه‌ها باتوجه به قدرت، اهميت و توان خود به معرفی، شناسايي و ترغيب گردشگران براي سفر به مناطق خاص مي‌پردازند.
لازمه اثرگذاري تبليغات جهانی گردشگری آشنايي با ملل مختلف، فرهنگ، ارزشهاوباورها، اعتقادات، قوانین اخلاقی و رفتاري آنان است نیز براي دستیابی به اهداف توسعه گردشگری فراملي لازم است تا تبليغات در زمينه‌ي گردشگري به شكلي علمي و حرفه ای نهادينه شود.

2-2مفهوم تبلیغات
در منابع مختلف با توجه به نوع فعاليت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون شركت‌ها، سازمان‌ها و افراد، تعاريف بسیاری از سوي متخصصان ذكر شده است. تعاريف موجود در كتاب‌هاي عربي تحت عنوان «الاعلان» و در كتاب‌هاي انگليسي تحت عنوان «Advertising» آمده است. كتب لغت فارسي نيز تبليغ را رساندن پيغام يا خبر و همچنين امري را به ديگران شناساندن، امري را خوب يا بد وانمود كردن و چيزي را زياده از حد جلوه دادن تفسير كرده‌اند. (اربابي، 1350، 18)
تبليغ از نظر لغوي به معناي رسانندگي است و مبلغ “رساننده‌ي پيام‌ها و آموزه‌هاي ويژه‌ي تبليغي” است. (زورق، 1368، 39)
فرهنگ و بستر تبليغات را اين‌گونه تعريف كرده است:
«تلاش براي ارائه‌ي آموزه‌ها،ايده‌ها، دلايل، شواهد يا ادعاها از طريق وسايل ارتباط جمعي براي تقويت هدفي يا مبارزه با ضد آن هدف مي‌باشد.»
در منابع مختلف تعاریف دیگری از تبلیغات ارائه شده است که در ذیل می آید :
در كتاب «پژوهش در تبليغ» تبليغات عبارت است از:
«رساندن پيام به ديگران از طريق برقراري ارتباط به منظور ايجاد دگرگوني در بينش و رفتار او كه بر سه عنصر اصلي پيام‌دهنده، پيام‌گيرنده و محتوای پيام مبتني است.» (رهبر، 1371، 80)
“ديفلور14” و “دنيس15” تبليغ را شكل كنترل شده‌اي از ارتباطات مي‌دانند كه مي‌كوشد مخاطب مورد نظر را به گرفتن تصميم در جهت خريد محصول و يا نوع خدمات اقناع كند. اقناع از نظر اين دو، اساس تبليغ است.
به نظر “دان واتسون16” تبلیغات عبارت است از : “برون داده سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی و پرداختن از طریق رسانه های مختلف به منظور آگاه سازی یا اقناع بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه به عنوان محیط سازمان”. این تعریف از دیدگاه سیستمی به تبلیغات پرداخته است. (محسنیان راد، 1379، 266 )
احمد روستا تبلیغات بازرگانی را ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی وغیر انتفاعی یا افرادی که به خوبی در پیام مشخص شده اند می داند.(روستا و همکاران، 1378، 329)
در تعریفی دیگر تبلیغات فن اثرگذاري بر عمل انساني از راه دستكاري نمود گارها است که ممكن است شكل گفتاري، نوشتاري، تصويري يا موسيقيايي بگيرد.
اما در يك مفهوم كلي تبلیغات، رساندن پيام به ديگران از طريق برقراري ارتباط به منظور ايجاد تغيير و دگرگوني در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست.(سورین و تانکارد،148،1385)
تبليغات امروزه در دو زمينه استفاده مي‌شود:
الف) تبليغات بر سر محصول توليد شده يا خدمات ارائه شده (مانند شركت‌هاي توليد كننده‌ي مواد غذايي)
ب) تبليغات براي افراد (مانند تبليغات براي انتخابات رياست جمهوري يك كشور)
تأثيرات تبليغات را مي‌توان براساس بازخورد (فيدبك) يافت و ارزيابي كرد كه آيا تبليغات مؤثر بوده است يا نه.( سايت www.mofty.blogfa.com)

2-3 توریسم چیست؟
واژه ی‌”توريسم17″ از دو بخش تشكيل شده است: از كلمه‌ي تور به معناي گشتن، سفر و مسافرت كه ريشه‌ در لغت لاتين”Turns” به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين مبدأ و مقصد و چرخش دارد كه از يوناني به اسپانيايي، فرانسه و در نهايت به انگليسي راه يافته است.
و “ايسم18” پسوندي است كه اشاره به مكتب يا انديشه‌اي فلسفي، مذهبي، سياسي، ادبي و… دارد. بنابراين توريسم يعني مكتبي كه پايه‌ي فكري آن سياحت و گردشگري است (كاظمي، 1385، 14)

توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود. هر چند که در سال های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می‌شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود.
جهانگردى واژه‌اى است فارسى به مفهوم ” جهان‌گردنده “جهانگردى معادل سیاحت در (عربی) و توریسم در (فرانسه) است. ”سیاحت“ در عربى به معناى زیاد سفر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استراتژی ها، صنعت گردشگری، حمل و نقل، رضایت گردشگران Next Entries دانلود پایان نامه درمورد گردشگری شهری، مسابقات ورزشی، حمل و نقل، مراسم مذهبی