دانلود پایان نامه درمورد جامعه آماری، روش نمونهگیری، علوم انسانی، اعتمادپذیری

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه را توصیف کند. در این رویه، پژوهشگران دادههای کمی و عددی را با استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه گردآوری میکنند، و با استفاده از فنون آماری روندهای پاسخهای سوالها را توصیف و سوالها یا فرضیهها را آزمون میکنند. همچنین معنای دادهها را با استفاده از ارتباط دادن نتایج آزمون آماری با مطالعات پژوهشی گذشته تفسیر میکنند.
پژوهش میتواند چهار هدف متفاوت را دنبال کند. گاهی هدف پژوهش، حل یک مساله متداول و معمول در محیط کار است. گاهی هدف آن ارتقای دانش در حوزهای خاص است و گاهی اوقات هدف پژوهش بررسی اثرات پیشنهادی پژوهشهای کاربردی و بعضا توسعه سرپژوهش قبلی است. وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مساله خاص متداول درون سازمان، انجام میشود چنین پژوهشی، پژوهش کاربردی نامیده میشود (دانایی فرد و دیگران، 1391).
با بررسی انواع پژوهشها در علوم انسانی و رفتاری درمییابیم که در علوم انسانی و رفتاری با دو رویکرد پژوهشی مواجه هستیم که این دو رویکرد عبارتند از: الف)رویکرد خردگرایانه. ب)رویکرد طبیعت گرایانه. پژوهش های کمی در حوزه علوم انسانی و رفتاری بر پایه جهانبینی و پارادایم خردگرایانه قرار دارند. فرض اساسی این پارادایم بیان میدارد که واقعیت چیزی است که فرد میتواند به وسیله حواس خود آن را تجربه نماید. پژوهش كمي رويكردي جزءگرا و تحصّلي براي توصيف عيني متغيرها و توضيح روابط بين آنهاست. بدين معنا كه نگرش و ديدگاه كمي، رياضي و رقمي بر اين گونه پژوهشها حاكم است. به همين دليل در روششناسي اين پژوهش ها نيز هر آنچه به كار گرفته ميشود، بايد قابليت تبديل به رقم و يا عدد را داشته باشد و يا بتوان آن را به صورت رقم و عدد بيان نمود (عابدی و شواخی، 1389).
بنابر مطالب بیان شده این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی میباشد. روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی میباشد. پژوهش مورد نظر از نظر ابزار اندازهگیری یک پژوهش کمی محسوب میشود.
3-3- جامعه آماری مورد بررسی
3-3-1- جامعه
“جامعه” اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیت مشترکی برخوردارند که آنها را از دیگر گروهها متمایز میکند (دانایی فرد و دیگران، 1391).

3-3-2- جامعه هدف
پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه58 را مطالعه نمیکنند، زیرا نمیتوانند همه اعضای آن جامعه را شناسایی کنند یا نمیتوانند فهرست اسامی آنها را بدست آورند. بنابراین در عمل پژوهشگران جامعه هدف59 را (که بعضا چارچوب نمونهبرداری60 نامیده میشود) مطالعه میکنند. این جامعه فهرستی از افراد در یک جامعه است که یک پژوهشگر میتواند به طور واقعی بدست آورد (دانایی فرد و دیگران، 1391).
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران در سال 1393 میباشد که طبق آمار بانک مسکن، تعداد 400 نفر میباشند.
3-4- روش نمونهگیری
بطور کلی سه نوع نمونه وجود دارد. نخستین نوع نمونه که اغلب به آن انباشته یا کومهای گفته میشود، مستلزم انتخاب بخشی از جامعه است که برای مطالعه سهل الوصولتر و نزدیکتر باشد. ضوابط کاربرد این روش در دسترس بودن یا صرفهجویی اقتصادی است. نمونههای کومهای از لحاظ علمی بیارزش در نظر گرفته می شوند زیرا شواهدی در دسترس نیست که چنین نمونهای معرف جامعه باشد و معمولاً راهی برای پژوهش درباره معرف بودن و تعیین میزان دقت آن وجود ندارد. دومین نوع نمونه که نظری یا قضاوتی خوانده میشود مستلزم انتخاب بخشی از جامعه است که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهنده مشخص میشود. البته هدف این نوع نمونهبرداری انتخاب زیر مجموعهای از جامعه است که معرف جامعه اصلی باشد، اما نمونه حاصل ممکن است معرف باشد یا نباشد. راهی برای تحقیق درباره معرف بودن چنین نمونهای وجود ندارد و در این مورد فقط می توان به داوری شخصی که نمونه را انتخاب کرده است استناد جست. نقطه ضعف عمده آن نیز همین است. سومین نوع نمونه که احتمالی نامیده میشود مستلزم انتخاب بخشی از جامعه به گونه تصادفی و بر حسب قوانین احتمالات است و در انتخاب آنها هیچ عامل دیگری اثر ندارد (خلیلی شورینی، 1392). در این پژوهش جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است.
شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به چهار منطقه شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق تقسیم شده است و هر منطقه زیر نظر یک مرکز، مدیریت میگردد. در این پژوهش پس از دریافت مجوز از حراست کل بانک مسکن، اطلاعات مربوط به شعب بانک هر چهار منطقه، از مدیریت مناطق دریافت شد و سپس از هر یک از این مناطق، تعدادی شعب به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید که به شرح جدول ذیل میباشد:

جدول 3-1- تعداد شعب انتخاب شده در میان تمامی شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران
مناطق
شمال غرب
شمال شرق
جنوب غرب
جنوب شرق
تعداد شعب منتخب
25
23
24
23

3-5- اندازه نمونه
برای اینکه بتوان کل جامعه را مورد بررسی قرار داد وقت و بودجه نسبتاً زیاد مورد نیاز است. بنابراین برای کاهش مشکلات مذکور باید نمونهای که حدالامکان معرف جامعه باشد انتخاب کرد (خلیلی شورینی، 1392). تعیین اندازه نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد. روشهای مختلفی جهت تعیین اندازه نمونه وجود دارد. در تعیین اندازه نمونه عوامل زیر موثر است (مومنی و فعال قیومی، 1391):
واریانس دادهها (هرچه پراکندگی دادهها بیشتر باشد اندازه نمونه افزایش مییابد)
سطح اطمینان (هر چه سطح اطمینان بیشتر باشد اندازه نمونه افزایش مییابد)
دقت مورد نظر (دقت بر حسب واحد اندازهگیری دادهها مشخص میشود. برای مثال اگر دادهها بر حسب سانتیمتر باشد، دقت نیز بر حسب سانتیمتر مشخص میشود)
اندازه جامعه
توزیع جامعه آماری
در مواردي که واريانس جامعه يا درصد خطا را در اختيار نداشته باشيم مي توانيم از جدول زیر که معروف به جدول مورگان میباشد حجم نمونه را برآورد کنیم. اين جدول حداکثر تعداد نمونه را ميدهد و چنانچه با فرمول تعيين حجم نمونه کوکران محاسبه شود معمولا تعداد نمونه کمتری بدست خواهد آمد.
راهنمای جدول: با نگاهی به جدول از چپ به راست، ابتدا حجم جامعه و سپس حجم نمونه ذکر شده است: s= نمونه، N= حجم جامعه 

 جدول 3-2- جدول مورگان جهت تعیین اندازه نمونه
 N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
246
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384

بنابراین با توجه به حجم جامعه آماری که تعداد 400 نفر است، حجم نمونه مورد نیاز در این پژوهش تعداد 196 نفر میباشد.
3-6- روش جمعآوری اطلاعات
اهم روشهای جمعآوری اطلاعات برای یک پژوهش به شرح ذیل میباشد (خلیلی شورینی، 1392):
الف) مشاهده. ب) پرسشنامه. ج) مصاحبه. د) آماری. ه) تاریخی. و) کتابخانهای.
بنابراین برای جمعآوری اطلاعات روشهای متعددی وجود دارد. در یک پژوهش ممکن است از چند روش جمعآوری اطلاعات استفاده گردد. در این پژوهش به منظور بررسی ادبیات موضوعی و همچنین تحقیقات انجام شده از روش کتابخانهای استفاده شده است. در این روش مقالات و کتب مختلف مطالعه گردیده و با ذکر منبع، در پژوهش از بررسی‌های آنان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی نظرات اعضای نمونه از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه و مقیاسهای بررسی، احتمالاً پرکاربردترین ابزار تحقیق در علوم اجتماعی است. هزینه پایین، عدم نیاز به منابع زیاد و قابلیتهای بالقوه زیاد برای جمعآوری نمونه، آن را به عنوان یک ابزار تحقیقی موثر و جذاب برای محققان و متخصصان تبدیل کرده است (اعرابی و آقازاده، 1385: 162).
به هر حال یکی از متداولترین طرق جمعآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه است. ابزار اندازهگیری این پژوهش نیز پرسشنامه است که نمونهای از آن در بخش پیوست‌ها ارائه گردیده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که یکی از آنها پرسشنامه بکارگیری فناوری اطلاعات است و دیگری پرسشنامه هزینههای کیفیت میباشد که هر دو پس از مطالعه پرسشنامه پژوهشهای مشابه در داخل و خارج از کشور و متناسبسازی آنها با قلمرو مکانی پژوهش یعنی بانک مسکن تدوین شده است و سوالات آنها به صورت طیف پنجگزینهای لیکرت میباشد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیههای پژوهش از طریق این پرسشنامه‌ها جمعآوری شده است. از آنجایی که احتمال برگشت پرسشنامهها از طریق پست بعید بنظر میرسید بنابراین پژوهشگر خود به توزیع و جمعآوری پرسشنامهها اقدام کرده است. طرح سوال‌ها از طریق پرسشنامه علاوه بر اینکه باعث می شود تا پاسخدهندگان وقت بیشتری را برای فکرکردن داشته باشند، بسیار عملیتر و آسانتر نیز بوده و به پژوهشگر اجازه میدهد تا نمونههای بیشتری را بررسی و مطالعه کند و در نتیجه تعمیمپذیری نتایج، بهبود یابد.
همچنین به منظور اطمینان بیشتر و رفع اثرات پرسشنامههای ناقص تعداد 210 پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع شد که در نهایت 201 پرسشنامه صحیح جمعآوری شد. بنابراین تحلیل دادهها در این پژوهش بر اساس این تعداد یعنی 201 نفر انجام میگردد.
3-7- اعتبار پرسشنامه
اعتبار ابزار اندازهگیری به معنی آن است که این ابزار تا چه اندازه خصوصیات مورد نظر را اندازهگیری میکند. اعتبار ابزار اندازهگیری شامل اعتبار محتوایی و ساختاری است که به پایایی و روایی تعبیر میشود و در ادامه به تشریح هر یک پرداخته میشود:
3-7-1- روایی و پایایی
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهمترین موارد ذکر شده در این ویژگیها، روایی و پایایی است.
تعریف روایی: روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیشبینی، روایی محتوا و … است.
تعریف پایایی: پایایی یک وسیله اندازهگیری عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند (مومنی و فعال قیومی، 1391).
از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد، روایی صوری برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین صورت که از تعدادی از صاحب‌نظران و محققان در زمینه پژوهش، در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه نظرخواهی به عمل می‌آید، که بدین ترتیب از متخصصان صاحب‌نظر در این رشته از جمله اساتید راهنما و مشاور و دیگر اساتید مرتبط، نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند.
در این پژوهش برای افزایش روایی، ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
1- استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید مرتبط با موضوع.
2- مطالعه مقالات، کتب و مجلاتی که از این پرسشنامه یا پرسشنامه‌های مشابه استفاده کرده‌اند.
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به: دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند. پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، فناوری اطلاعات، روش پژوهش، کیفیت جامع Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی