دانلود پایان نامه درمورد توسعه پایدار، رنگین کمان، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

(لينولئيك) مي باشند. هر دو اين اسيدها براي سلامتي مفيد و در كاهش كلسترول خون موثرند. چون مقدار اسيد لينولنيك (با 3 اتصال دوگانه) موجود در روغن آفتابگردان كم و در حدود 5/0% است، اين روغن در مقايسه با روغن هاي داراي اسيد لينولنيك زياد نظير سويا، عمر نگهداري بيشتري دارد. عواملي نظير منطقه كشت، شرايط آب و هوايي و عوامل ژنتيكي، در تركيب و بازده روغن آفتابگردان تاثير مي گذارد. در بعضي از گونه هاي اين گياه، مقدار اسيد اولئيك بسيار زياد است. در فصلي سردتر از متوسط دماي فصل كشت، مقدار اسيد لينولئيك در روغن آفتابگردان بالاتر از حد متوسط است (مالك، 1379).

جدول 10-1 : تركيب اسيدهاي چرب روغن آفتابگردان (مالك، 1379)
مقدار معمول براي روغن آفتابگردان آمريكا
حدود (درصد)
اسيدچرب

كمتر از 5/0
C14:0
6
10-3
C16:0
1/0
كمتر از 1
C16:1
4
10-1
C18:0
5/16
65-14
C18:1
4/72
75-20
C18:2
5/0
كمتر از 7/0
C18:3
4/0
كمتر از 1
C20:0
1/0
كمتر از 5/0
C20:1
7/0
كمتر از 1
C22:0

كمتر از 5/0
C22:1

كمتر از 2/0
C:24

2-2-8-2-3-1- سويا (Glycine max (L.) Merr.)
به نقل از Mckevith (2005) و با توجه به گزارش هاي Brien و همكاران (2000)، سويا و فرآورده هاي آن قرن هاست كه سهم مهمّي را در رژیم غذایي آسيايي ها دارند، هر چند كه تا قبل از جنگ جهاني دوّم، به علّت عدم امكان بهبود طعم نامناسب آن، مصرف روغن سويا بسيار كمتر بود. زماني كه روشي براي رفع مشكل طعم نامطبوع روغن سويا يافت شد، مصرف آن به سرعت توسعه يافت. به نقل از Mckevith (2005)، Wang (2002) گفته مي شود كه سويا هم اكنون عمده ترين دانه روغني و روغن سويا مهمترين روغن نباتي است كه در جهان توليد مي شوند. اين اهميّت به دليل فراواني، ارزاني، كيفيّت خوب روغن، محصول پروتئيني با ارزش به جا مانده از فرآيند روغن كشي و بازده بالاي روغن است كه روغن سويا را به روغن برتر در بازارهاي محلي و بين المللي بدل نموده است. وجود مقدار نسبتاً زياد (8-7%) اسيد لينولنيك، پايداري روغن در مقابل اكسيداسيون را كاهش مي دهد. برگشت طعم و بوي روغن پس از تصفيه و بي بو كردن را به لينولنات ها (نمك هاي اسيد لينولنيك) نسبت مي دهند (مالك، 1379).

تركيب اسيدهاي چرب روغن سويا :
روغن سويا داراي مقادير زيادي از اسيدهاي چرب لينولئيك و لينولنيك است. مقدار اين اسيدها بر حسب نوع دانه و شرايط آب و هوايي، بين 13-2% ( به طور متوسط 7%) متغيّر است. تركيب و مقدار اسيدهاي چرب روغن سويا در جدول 11-1 آمده است (مالك، 1379).

جدول 11-1: تركيب اسيدهاي چرب روغن سويا (مالك، 1379)
حدود تعيين شده استاندارد كدكس
مقدار (درصد وزني)
اسيدهاي چرب تشكيل دهنده

حدود
متوسط

اشباع شده
كمتر از 1/0

1/0
لوريك
كمتر از 5/0
كمتر از 5/0
2/0
ميريستيك
14-7
12-7
7/10
پالميتيك

5/5-2
9/3
استئاريك
كمتر از 6/0
كمتر از 1
2/0
آراشيديك
كمتر از 5/0
كمتر از 5/0

بهنيك

19-10
15
كل اشباع شده

غير اشباع
كمتر از 5/0
كمتر از 5/0
3/0
پالمتيولئيك
26-18
20-5
8/22
اولئيك
57-50
60-35
8/50
لينولئيك
10-5/5
13-2
8/6
لينولنيك
كمتر از 5/0
كمتر از 1

ايكوزونوئيك


7/80
كل غير اشباع

3-2-8-2-3-1- شلغم روغني (B. juncea) و كانولا ( Brassica napus L. وB. rapa L.)
به نقل از Meckevith (2005) و با توجه به گزارشات BNF (1992)، دانه شلغم به وسيله گياه شلغم كه گل هاي زرد روشن دارد و عضوي از خانواده شلغم مي باشد، توليد مي شود. در گذشته، دانه شلغم به جهت داشتن مقادير بالاي اسيد چرب اروسيك استفاده مي شد، امّا به سبب مشاهده سميّت در اين اسيد، نژادهاي جديد كه به جاي اسيد اروسيك حاوي اسيد اولئيك هستند، پرورش داده مي شوند. در حالي كه در اتحاديه اروپا هنوز نام اصلي دانه شلغم استفاده مي شود. دانه شلغم غني از اسيدهاي چرب با يك پيوند دوگانه (MUFA) و آلفا اسيد لينولنيك (ALA) است (Mckevith, 2005).
روغن كانولا در كانادا توليد مي شود. اين روغن از دانه هاي گياهان Brassica napus و B. rapa كه اصلاح ژنتيكي شده اند، به دست مي آيد و داراي مقادير كم اسيد اروسيك (C22:1) و گلوكوزينولات ها و از نظر ويژگي هاي شيميايي، فيزيكي و تغذيه اي كاملاً متفاوت از روغن شلغم روغني است كه اسيد اروسيك زيادي دارد (مالك، 1379).

تركيب اسيدهاي چرب روغن كانولا و شلغم روغني:
ارزش غذايي روغن كانولا به خاطر مقدار كم اسيدهاي چرب اشباع شده ( كمتر از 4% اسيد پالميتيك) و مقدار نسبتاً زياد اسيد اولئيك (60%) و آلفالينولنيك (10%) است. تركيب اسيدهاي چرب روغن كانولا در جدول 12-1 نشان داده شده است (مالك، 1379).

جدول 12-1: تركيب اسيدهاي چرب اصلي در روغن كانولا و شلغم روغني (درصد وزني) (مالك، 1379)
كانولا
HO
كانولا
LL
شلغم روغني
(HEAR)
كانولا
اسيد چرب
1/0
1/0

1/0
C14:0
4/3
9/3
4
5/3
C16:0
5/2
2/1
1
5/1
C18:0
9/0
6/0
1
6/0
C20:0
5/0
4/0
8/0
3/0
C22:0
4/7
2/6
9/6
6
كل اشباع شده
2/0
2/0
3/0
2/0
C16:1
8/76
1/61
15
1/60
C18:1
6/1
5/1
10
4/1
C20:1
1/0
1/0
1/45
2/0
C22:1
7/87
9/62
1/70
9/61
كل تك غير اشباعي
8/7
1/27
1/14
1/20
C18:2n-6
6/2
1/2
1/9
6/9
C18:3n-3
4/10
2/29
2/23
7/29
كل چند غير اشباعي

4-2-8-2-3-1- روغن گلرنگ Carthamustinctorius:
گلرنگ گیاهی بیابانی است. ریشه عمودی اصلی که عمیقاً در خاک فرو می رود، برگهای مومی و پوشش نسبتاً ضخیم گیاه گویای این حقیقت است. روغن گلرنگ معمولی زرد کمرنگ است. مقدار اسید لینولئیک روغن گلرنگ بیشتر از تمام روغن های نباتی موجود در تجارت است(مالك، 1379). مقدار زیاد اسید لینولئیک و فقدان اسید لینولنیک، بعنوان یک روغن خوراکی با بالاترین مقدار ترکیبات غیر اشباع، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
جدول 13-1 : ترکیب اسیدهای چرب روغن های اولئیک و لینولئیک گلرنگ (درصد وزنی) (مالك، 1379)

اسید چرب
گلرنگ معمولی
گلرنگ اولئیک
پالمیتیک
25/5
5/4
استئاریک
5/1
5/1
اولئیک
15
77
لینولئیک
77
15
دیگر اسیدهای چرب
25/1
2

5-2-8-2-3-1- روغن بذر کتان Linumusitatissimum:
فرآورده های حاصله از کتان از بذرهای موجود در داخل آن تهیّه میشود. بذرهای این گیاه حاوی روغنهای چربی به نام اسید آلفا لینولنیک (ALA) است. اسید آلفا لینولنیک (ALA) در واقع همان روغن امگا-۳ موجود در کتان است. کتان همچنین حاوی سایر مواد مهمّی نظیر “لیگنال ها” است که می تواند از بدن شما در قبال برخی از انواع سرطان مراقبت کند.
روغن کتان حاوی اسیدهای چربی امگا۳ و همچنین اسیدهای چرب امگا-۶ است. روغن این گیاه غنی ترین منبع اسیدهای چرب امگا۳ در طبیعت است و حاوی بیشتر از دو برابر امگا۳ موجود در روغنهای ماهی است و از نظر قیمت هر انس آن ارزانتر از انواع روغن ماهی است (مالك، 1379).
جدول 14-1- تركيب اسيدهاي چرب اصلي در روغن بذر کتان (درصد وزنی) (مالك، 1379)
لینو لنیک
18:3 C
لینولئیک
18:2C
اولئیک
18:1C
استئاریک
18:0C
پالمیتیک
16:0 C
اسیدچرب
59
15
17
3
5
بذرکتان

3-3-1- نیازهای معدنی و ویتامینی قزل آلای رنگین کمان :
وجود مواد معدني به مقدار كم در جيره غذايي ماهي قزل آلا نيز نظير جانوران بزرگتر الزامي مي باشد. اغلب مقادير مزبور مشخص نشده اند، امّا مي توان اين طور فرض نمود كه بيشتر مواد معدني كه براي ادامه حيات قزل آلا ضروري هستند، به طور مستقيم از آب قابل جذب مي باشند. ماهي قزل آلا توانايي جذب كلسيم، كبالت و فسفر را از آب دارد. نمك دريايي حاوي يد به عنوان يك ماده افزودني سودمند به تركيبات غذايي قزل آلا شناخته شده و مي توان به نسبت بيش از 4% جيره آن را به غذا افزود. افزودن مقدار كم يد (0011/0-0006/0) ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ماهي به جيره غذايي قزل آلا ضروري است. برخي از مواد غذايي كه در تأمين مواد معدني داراي اهميّت مي باشند، عبارتند از : ماهي، استخوان، نوعي علوفه دريايي به نام كلپ (Kelp)، آرد گوشت، سر شير خشك، گوشت هاي تازه و Brown.1993; Stoskopf. 1993).(Retiz, 1988;.
جدول15-1 :نيازهاي معدني ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( (Sedgwick. 1990; Brown. 1993; Retiz, 1988
مقدار(ميليگرم دركيلوگرم جيره)
ماده معدني
مقدار (درصد)
ماده معدني
10-5
100-50
300-100
4-1
100-30
50-20
5/-25/
2/-1/
كبالت
آهن
يد
مس
روي
منگنز
كروم
سلنيوم
5/
05/
03/-01/
07/
03/-01
5/-1/
05/-03
كلسيم
منيزيوم
پتاسيم
فسفر
سديم
كلر
گوگرد

 در خصوص نيازهاي ويتاميني ماهي قزل آلا منابع مختلف ارقام نسبتاً متفاوتي را ارائه مي كنند. محققين در اروپا و آمريكا استفادة روزانه از ويتامين در جيرة غذايي قزل آلا را توصيه مي نمايند. در مقايسه با بيشتر پستانداران و پرندگان، سيستم معدي و روده اي ماهيان فاقد منابع غني ميكروارگانيزم هاي مناسب جهت توليد برخي از ويتامين ها مي باشد. بنابراين، نبايد تصور كرد كه ماهيان مي توانند ميزان قابل توجه اي از ويتامين ها را از طريق سنتز روده اي به دست آورند. در آزاد ماهيان مقدار بسيار كمي اسيد آمينة تريپتوفان به ويتامين نياسين تبديل مي شود (ميار و جلالی، 1372).
 يازده ويتامين و مواد شبه ويتامين محلول در آب و چهار ويتامين محلول در چربي در تغذية آزادماهيان ضروري هستند. البته ترديدهايي در مورد نيازهاي غذايي قطعي آزاد ماهيان براي دو مادة شبه ويتامين محلول در آب يعني كولين و اينوزيتول (ميواينوزيتول) وجود دارد، زيرا آزاد ماهيان مي‌توانند نيازشان به اين تركيبات را برآورده كنند و به عبارتي، قادر به سنتز اين ويتامين ها مي‌باشند. اطلاعات ذكر شده در جدول 16-1 ، عموماً براي رفع نيازهاي زيستي اغلب ماهيان به ويتامين ها قابل استفاده هستند (Post, 1987 ; Stoskopf, 1993).

جدول16-1: حداقل نيازهاي ويتاميني آزادماهيان (برحسب ميليگرم به ازاي هركيلوگرم جيره) (Stoskopf, 1993)
Sedgwick
(1990)
Post
(1981)
NRC109
(1973)
Torrissen
(1982)
Halver
(1972-1989)
گزارش دهنده
نوع ويتامين

ويتاميهاي محلول در آب:
*(15/-2/) 10
10
10
15-10
15-10
تيامين (B1)
(1-5/) 20
20
20
25-10
25-20
ريبوفلاوين (B2)
(25/-5/) 10
10
15-10
20-10
15-10
پيريدوكسين (B6)
(0003/-0002/) 02/
02/
02/
02/
02/
سيانوكوبالامين (B1)
(5-3) 100
100
100
150-100
150-80
اسيدآسكوربيك (C)
(08/-04) 1
1
1
1/5-1
1/5
بيوتين (H)
(60-50) 3000
3000كولين
(15/-1/) 5
5
5
10-5
6-10
اسيدفوليك
(20-18)400
400
400
300-200
400-300
اينوزيتول
(7-4) 150
150
150
200-120
200-150
نياسين
(2-1) 40
40
40
50-40
50-40
اسيدپانتوتنيك

ويتامينهاي محلول در چربي:
(IU 1/) IU 10-5
IU 10
10

8
ويتامينK
(IU 75) IU 2500
IU 2500
IU2500
IU 2500-2000
IU 2500-2000
ويتامينA
(IU 72) IU 2400
IU 2400
IU 2400
IU 200

ويتامينD
(IU 1/) IU 30
IU 30
90
50-40
50-40
ويتامينE
* اعداد داخل پرانتز برحسب ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در هر روز است.

4-1- مرور منابع:
افزايش جهاني توليدات آبزيپروري و كاهش همزمان ذخاير ماهيان مورد استفاده جهت توليد روغن ماهي، جايگزيني روغن ماهي در جيره غذايي ماهیان را به عنوان ضرورتی برای توسعه پایدار صنعت آبزي پروري تبديل كرده است (Bell et al., 2002; Mourente et al., 2005; Miller et al., 2007). زيرا توليد جهاني روغنهاي حاصله از دانههاي گياهي در سالهاي اخير به طور پيوسته افزايش يافته، به طوري كه قيمت آنها نسبتاً ثابت و قابليّت دسترسي به آنها بيشتر است (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007). روغنهاي گياهي كه غني از اسيدهاي چرب غير اشباع زنجیره کوتاه 18 كربنه (C18 PUFA) و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رنگین کمان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رنگین کمان، مواد غذایی، فعّال سازی