دانلود پایان نامه درمورد توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

هر پژوهشي پژوهشگر تلاش مي کند تا مناسب ترين روش را انتخاب کند و آن روشي است که دقيق تر از ساير روش هاي ديگر قوانين واقعيت را کشف کرده و روابط موجود بين متغيرها را تبيين کند. بنابراين شناخت واقعيت هاي موجود و پي بردن به روابط بين آنها مستلزم انتخاب روش تحقيق مناسب است. در واقع مي توان گفت اثربخشي يک کار پژوهشي موکول به انتخاب روش تحقيقي است که مناسب با آن روش خاص باشد.
پژوهش و کنجکاوي از تمايلات طبيعي بشر است و ميل به شناخت و ارضاء اين حس، موجب دست يافتن به مجهولات زيادي شده است.
اصول و قوانين علمي عمدتاً حاصل پژوهش‏هاي دانشمنداني است که روش‏هاي علمي را به کار گرفته و پژوهش‏هاي ارزنده‏اي را انجام داده‏اند. بايد توجه داشت آنچه موجب شده تا جوهر علمي رشد يابد شناخت و درک عميق روش‏ها و شيوه‏هايي است که بشر از آن استفاده نموده تا به هدف نهايي تحقيق که روشن ساختن حقيقت يک موضوع است، دست يابد.
پس بايد روش مناسبي را انتخاب نموده تا بتوان دقيق‏تر و سريع‏تر و با حداقل خطا به مقصد رسيد. هدف از انتخاب روش تحقيق اين است که مشخص کند چه شيوه و روشي را اتخاذ کند، تا او را هر چه سريعتر در دستيابي به پاسخ‏هاي پرسش تحقيقي مورد نظر کمک کند.
بنابراين به طور کلي، در اين فصل به بررسي شناختي تحقيق که شامل روش اجراي تحقيق جامعه آماري، روش نمونه گيري، ابزار اندازه گيري متغيرها، روايي و پايايي و روش هاي آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها پرداخت مي شود.
3-2-روش تحقيق
روش انجام پژوهش بستگي به اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و نيز وسعت دامنه آن دارد. به عبارت ديگر پژوهشگر روشي را انتخاب مي نمايد تا هر چه دقيق تر و آسانتر به پاسخ هايي براي پرسش هاي طرح شده خود دست يابد. بنابراين روش تحقيق وسيله يا طريقه تعيين اين امر است كه چگونه يك گزاره تحقيق مورد تاييد قرار مي گيرد يا رد مي شود.
بطور کلي روش هاي تحقيق را ميتوان با توجه به دو ملاک زير تقسيم بندي کرد:
الف) هدف تحقيق
ب) نحوه گردآوري داده ها
الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف
تحقيقات علمي بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم مي شوند: بنيادي، کاربردي، تحقيق و توسعه.
1- تحقيق بنيادي: هدف اساسي اين نوع تحقيقات آزمون نظريه ها، تبيين روابط بين پديده ها و افزودن به مجموعه دانش در يک زمينه خاص است. تحقيقات بنيادي، نظريه ها را بررسي کرده، آنها را تاييد، تعديل و يا رد مي کند.
2- تحقيق کاربردي: هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد عملي شدن دانش هدايت مي شود.
3- تحقيق و توسعه: هدف اساسي اين نوع تحقيقات تدوين يا تهيه برنامه ها، طرح ها و امثال آن است به طوري که ابتدا موقعيت نامعين خاصي مشخص شده و بر اساس يافته هاي پژوهشي، طرح يا برنامه ويژه آن تدوين و توليد مي شود.
ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها (طرح تحقيق)
تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نياز (طرح تحقيق) مي توان به دسته هاي زير تقسيم کرد:
تحقيق توصيفي(غير آزمايشي): تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. يکي از انواع تحقيقات توصيفي، تحقيق همبستگي است. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي گردد.
تحقيق آزمايشي: به منظور برقراري رابطه علت- معلولي ميان دو يا چند متغير از طرح هاي آزمايشي استفاده مي شود. ويژگي هاي اين نوع تحقيق آن است که:
1- متغيرهاي مستقل دستکاري مي شوند.
2- ساير متغير ها بجز متغير وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل مي شود.
3- تاثير متغير(هاي) مستقل بر متغير وابسته مشاهده مي شود.
4- براي اين منظور، گروه هاي آزمايشي و گواه مورد نظر قرار مي گيرند و از طريق آنها تفاوت هاي ميان آزمودني ها کنترل مي شود(سرمد، بازرگان و حجازي،1384).
تحقيق کاربردي: در تحقيق کاربردي موارد و جنبه هاي عملي و کاربردي در مسايل واقعي و استفاده عيني ازنتايج تحقيق کاملاً مورد توجه قرار مي گيرد. هدف محقق از تحقيق کاربردي دستيابي به اصول و قواعدي است که درموقعيت هاي واقعي و عملي به کار بسته مي شوند و به بهبود محصول و کارايي روش هاي اجرايي کمک مي کنند(شريفي،1383 ،87) .
بنابراين تحقيق حاضر هم از نوع تحقيقات کاربردي است و با توجه به اين كه به توصيف شرايط موجود خواهد پرداخت پس از نوع تحقيقات توصيفي است و از آنجا كه اين پژوهش به بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي درمديريت شعب بانک ملت استان سمنان،مي پردازد لذا پژوهش از نوع همبستگي است كه پژوهشگر با استفاده از يك گروه آزمودني، دست كم در مورد دو متغير بدون اينكه هيچ كدام از آنها را دستكاري يا كنترل كند، اطلاعاتي بدست
ميآورد(هومن،1381).
همچنين پژوهش حاضر به لحاظ روش از جمله تحقيقات پيمايش (زمينه يابي70) مي باشد. تحقيق زمينه يابي روشي براي بررسي ماهيت ويژگي ها و ادراک هاي شخصي (نگرش ها، باورداشت ها، عقايد و امور مورد علاقه) مردم از طريق تجزيه و تحليل پاسخ به پرسش هايي است که به دقت تدوين شده اند (روزنبرگ71و ديلي72، 1993).
بنابراين به طور خلاصه مي توان بيان نمود که، اين مطالعه، يک مطالعه غير علي است. در زمينه روش پژوهش، سه انتخاب پيش روي پژوهشگر وجود دارد: روش توصيفي،روش تجربي،روش تحليلي، پژوهش حاضر از روش توصيفي سود مي جويد و از نوع همبستگي مي باشد. همچنين اگر پژوهش را به دو دسته بنيادي73 و کاربردي74 تقسيم شوند. اين پژوهش جز پژوهش کاربردي محسوب مي شود.
3-2-1-جامعه آماري
جامعه عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم. اولين قدم در نمونه گيري، تعريف جامعه مورد نظر است(دلاور، 1382).
به بيان ديگر: جامعه آماري درحقيقت شامل عناصري است که موضوع يک پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي کند و مايليم درباره آن استنباط کنيم(هومن، 1373، 67).
بنابراين جامعه آماري اين پژوهش به صورت يک مطالعه موردي در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان و براساس يک سري زماني بين سال هاي 1391-1381، تعيين شده است.

جدول2-9: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي)
(بانک ملت استان سمنان از سال1381الي 1391)
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الي 91

*ارقام به ميليون ريال*
سال
مبلغ تسهيلات
تعداد تسهيلات
1381
68,321
7,252
1382
179,480
8,974
1383
243,450
9,738
1384
214,040
10,702
1385
235,525
9,421
1386
271,025
10,841
1387
335,801
10,196
1388
382,832
8,423
1389
635,843
11,210
1390
1,098,093
16,851
1391
1,330,327
13,423
جمع کل

117,031
منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.

جدول2-10: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام)
(بانک ملت استان سمنان از سال1381الي 1391)
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الي 91

*ارقام به ميليون ريال*
سال
مبلغ تسهيلات
تعداد تسهيلات

1381
68321
82
1382
148,391
87
1383
161,200
93
1384
175,509
104
1385
198,948
129
1386
228,421
118
1387
233,643
154
1388
1,119,497
451
1389
2,052,151
748
1390
2,945,054
1,105
1391
2,873,935
994
جمع کل

4008
منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.

3-2-2-حجم نمونه
نمونه عبارت است از زيرمجموعهاي از جمعيتي كه پژوهشگر مايل است نتايج را بدانها تعميم دهد. به طور کلي روش نمونه گيري طبقهاي در مطالعه هايي كه محقق قصد مقايسه زيرگروه هاي مختلفي را داشته باشد، مناسب است. بطور خلاصه در روش نمونه گيري طبقهاي محقق مطمئن است كه نمونه انتخاب شده براساس ويژگي ها و عواملي كه اساس آن طبقه بندي بوده اند نماينده واقعي جامعه موردنظر است
(دلاور، 1382).
شيوه مورد عمل در اين تحقيق “اختصاص متناسب” ناميده مي شود. (بازرگان و همکاران،1384) بدين صورت که محقق نمونه را به گونه اي انتخاب کرد که گروه هاي منتخب با همان نسبت که در جامعه هستند، با همان نسبت به عنوان نماينده جامعه در نمونه حضور داشته باشند.
بنابريان انتخاب نمونه به اندازه کافي به منظور جمع آوري اطلاعات معتبر از اهميت بسزايي برخوردار است. حجم نمونه بايد به اندازه اي باشد که نتايج حاصل عيناً با نتايج همان مطالعه در جامعه اي که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد.
شيوه نمونه گيري:
براي انتخاب نمونه در تحقيق حاضر، از آنجاييکه قلمرومکاني و همچنين جامعه آماري تحقيق حاضر به صورت يک مطالعه موردي در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان و براساس يک سري زماني بين سال هاي 1391-1381، مي باشد. بنابراين ازداده هاي مربوط به تحقيق از طريق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج مي شود. به عنوان نمونه آماري در تحقيق حاضر گنجانده مي شود. و در مرحله بعد مورد داده هاي فوق جهت تجزيه و تحليل آماري جهت سنجش روابط متغيرهاي تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرند.
تعيين حجم نمونه75:
نمونه ايده آل، در واقع كل اعضاء جامعه است. اما در پژوهش، به دليل محدوديت زماني، پژوهشگر ناگزير به نمونه‌گيري است تا با بررسي آن، نتايج بدست آمده را به كل جامعه تعميم دهد. در انتخاب نمونه بايد نهايت دقت اعمال شود تا نمونه منتخب، معرف جامعه باشد. در غير اين صورت نتايج پژوهش براي جامعه غير قابل اتكا است. در اين تحقيق، براي انتخاب نمونه، نخست تمام اطلاعات مربوط به تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان از سال1391-1381، انتخاب شده و سپس داده هايي كه در طي قلمرو زماني حاوي معيارهاي پيش گفته شناخته نشدند، از جامعه مورد مطالعه حذف شدند. پس از مشخص شدن
داده هاي قابل نمونه‌گيري، نخست يك مطالعه آغازين براساس فرضيه‌هاي پژوهش به عمل آمد سپس تعداد نمونه مورد نياز براساس فرمول نمونه‌گيري كوكران و به شرح زير استخراج شد.

فرمول تعيين حجم نمونه كوكران:

كه در آن:
z = نرم استاندارد برابر 96/1.
D= ضريب اطمينان و برابر 05/0.
N= حجم جامعه آماري و برابر 121،039 فقره اطلاعات مربوط به تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان تعيين شد.
با توجه به اطلاعات فوق حجم نمونه به شرح زير و برابر 383 فقره اطلاعات مربوط به تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان تعيين شد. كه حجم نمونه تقريباً 32%(درصد)، حجم جامعه آماري بوده است.

براي انتخاب داده هاي نمونه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي76 استفاده شده است. اين روش زماني به كار مي‌رود كه جامعه داراي طبقه‌هاي كاملاً مشخص و تعريف شده باشد. بنابراين، نخست طبقه‌بندي براساس نوع وام يا تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان و با توجه به ملاحظات مزبور انجام شد و سپس از هر طبقه با در نظر گرفتن سهم آن در كل جامعه، نمونه‌گيري77 انجام شد. در جدول 3-1 فرآيند نمونه گيري نشان داده شده است:
جدول (3-1): نمونه آماري تحقيق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الي 1391)
رديف
نام شعبه
تعداد در جامعه
نحوه محاسبه
تعداد در نمونه

گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي)
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام)
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي)
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام)
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي)
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بانک تجارت، ارزش بازار، شناخت علم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مديريت، ريسک، اعتباري