دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت تغذیه، برنامه درسی، بهداشت دوران قاعدگی

دانلود پایان نامه ارشد

ماهیانه……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………..122
جدول (4-17) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های نگرش در حوزه بهداشت دوران قاعدگی………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..123
جدول(4-18) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال دوم پژوهشی در حوزه نگرش بهداشت دوران قاعدگی………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………124
جدول(4-19) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد گویه احساس هنگام اولین عادت ماهیانه………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..125
جدول(4-20) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد نظر دانش آموزان راجع به عادت ماهیانه………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….126
جدول (4-21) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های عملکرد در حوزه بهداشت تغذیه………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….127
جدول(4-22) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال سوم پژوهشی در حوزه عملکرد بهداشت تغذیه………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………128
جدول(4-23) نتایج آزمون خی دو راجع به عملکرد دانش آموزان در مصرف کردن فرآورده های گوشتی در دوره عادت ماهیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
جدول(4-24) نتایج آزمون خی دو راجع به تعداد وعده های مصرف غذا در روز…………………………………………..130
جدول (4-25) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های عملکرد در حوزه بهداشت دوران قاعدگی……… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………131
جدول(4-26) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال سوم پژوهشی در حوزه عملکرد بهداشت دوران قاعدگی……….. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. 132
جدول(4-27) نتایج آزمون خی دو راجع به عملکرد دانش آموزان در حمام کردن در دوره عادت ماهیانه…..133
جدول(4-28) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد منبع کسب اطلاعات راجع به عادت ماهیانه………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. 134
جدول(4-29) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال چهارم پژوهشی راجع به تفاوت بین رشته های تحصیلی مختلف در بهداشت تغذیه ………………………………………………………………………………………………………………..135
جدول(4-30) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال چهارم پژوهشی راجع به تفاوت بین رشته های تحصیلی مختلف در بهداشت قاعدگی……………………………………………. ……………………………………………………………….136
جدول(4-31) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال پنجم پژوهشی راجع به تفاوت بین پایه های تحصیلی مختلف در بهداشت تغذیه………………………………………………………………………………………………………………….137
جدول(4-32) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال پنجم پژوهشی راجع به تفاوت بین پایه های تحصیلی مختلف در بهداشت قاعدگی………………………………………………………………………………………………………………138

فهرست نمودارها

نمودار(4-1) درصد دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی……………………………………………………………………………..107
نمودار(4-2) درصد دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی…………………………………………………………………………..108

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
در دنیای امروز داشتن مسأله جزئی از زندگی فردی و اجتماعی انسانها محسوب می شود (پروند، 1385: 48). و جهان سرشار از مسائلی است که نیازمند راه حلهای جدید است (جویس، کالهون و هاپکینز1، ترجمه مهر محمدی و عابدی، 1385: 118). و انسان از بدو تولد تا آخرین لحظات حیات با مسائل مختلفی مواجه می شود. بعضی از این مسائل را فرد خود بوجود می آورد و معمولاً خود نیز قادر به حل و فصل بعضی از آنهاست و بعضی از مسائل دیگر را جامعه و زندگی اجتماعی برای او بوجود می آورد که فرد به تنهائی قادر به حل و فصل آنها نیست. پیشرفت و تحولات صنعت و تکنولوژی همراه با دست آوردهای رفاهی اش مسائل و مشکلات تازه ای برای انسان امروز و فردا بوجود آورده است (پروند، 1385: 48). این پیشرفتها در حوزه سلامت و مسائل بهداشتی نیز علاوه بر رفاه، گاه پدید آورنده مشکلاتی همچون بیماری های نوپدید، بیماری های جنسی، رفتارهای تغذیه ای غلط و عادات غیر بهداشتی در بین نوجوانان، تولد نوزادان با وزن کم و مشکلات و بیماری هایی است که گریبانگیر این خانواده ها و کودک نه تنها در ایام کودکی بلکه در نوجوانی و بزرگسالی خواهد شد، از آنجایی که سلامت جسمی، روحی و اجتماعی هر یک از افراد جامعه به عنوان مهمترین سرمایه شمرده می شود ( ایرانپور، 1381: 1)، و یکی از ارکان پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور، داشتن نیروی انسانی سالم و کارآمد است، آموزش و پرورش نیروهای انسانی سالم، بویژه کودکان و نوجوانان در هر کشور از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است ( صادقی، 1370: 1)، می توان گفت که این مهم بیشتر از هر نهادی از عهده نهاد تعلیم و تربیت بر می آید زیرا نظام های آموزشی از مهم ترین و زیربنایی ترین نظام های هر کشور برای تربیت سرمایه های انسانی و توسعه همه جانبه و پایدار محسوب می شوند (علیخانی، 1383: 2). بخشی از جمعیت نظام های آموزشی را نوجوانان تشکیل می دهند و در اهمیت این دوران می توان گفت: نوجوانی یکی از مهمترین و پرارزش ترین دوران زندگی هر فرد است زیرا سرآغاز تحولات و دگرگونیهای جسمی، روانی و حضور در فعالیت های اجتماعی برای آنان است، این دوران، زیربنا و جهت دهنده دوره های بعدی زندگی در بزرگسالی و سالمندی است (احمدی، 1376: 2-1). بسیاری از رفتارهای ناسالم بهداشتی که در بزرگسالی ظاهر می شوند در سالهای اولیه زندگی یا در دوران نوجوانی شکل می گیرند، آموزش رفتارهای بهداشتی مثبت در سنین نوجوانی در مقابل تغییر رفتارهای بهداشتی در دوران بزرگسالی، هزینه کمتری بدنبال دارد و کیفیت زندگی نیز در مراحل بعدی از طریق کاهش بیماری و پیشرفتهای خود مراقبتی به میزان زیادی افزایش می یابد (ایرانپور، 1381: 2). توجه به بهداشت دختران بویژه در این دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این دوران زمان اکتساب قدرت باروری است، زمانی است که تغییرات دینامیک در مغز و غدد باعث تغییرات جسمانی، روحی و رفتاری فرد شده و برنامه باروری وی پی ریزی می گردد، بسیاری از مشکلات نازایی، بیماری های عفونی، ازدواجهای ناموفق، حاملگی های مخاطره آمیز، مرگ و میر و معلولیتها از این دوران نشأت می گیرند (احمدی، 1376: 2). علاوه بر مسائل ذکر شده دختران نوجوان به علت مشکلات تغذیه ای و دریافت ناکافی آهن از طریق رژیم غذایی جزء گروههای آسیب پذیرند که بخش عمده ای از مبتلایان به فقر آهن و کم خونی ناشی از آنرا تشکیل می دهند (حیدرنیا و همکاران، 1381: 33). سوء تغذیه عامل اصلی ضعف و ناتوانی جسمی نوجوانان می باشد، کودکان و نوجوانان مبتلا به سوء تغذیه ضمن ناتوانی جسمی، آمادگی کافی برای آموزش گرفتن و استفاده از امکانات را ندارند (رجایی و همکاران، 1380: 128). با توجه به نکات ذکر شده و با عنایت به اینکه دقت در بهداشت دختران تأثیر مستقیمی بر خانواده و کودکان آنها و جامعه خواهد داشت، مطالعاتی در این باب و بررسی آگاهی، دانش و عملکرد دختران نوجوان اطلاعاتی بدست می دهد تا بر اساس آن برنامه های آموزشی، رسانه ها و نهاد تعلیم و تربیت نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف برنامه های خود را اصلاح نمایند و این به بهتر زیستن حال و آینده شخص کمک می نماید (پویه، 1375: 1). زیرا برنامه های صحیح می توانند سبب ایجاد دانش در فرد شوند (ایرانپور، 1381: 5). ایجاد دانش و حساسیت در دانش آموزان نسبت به رشد خود در زمینه های گوناگون به نظر می رسد برای مقابله با رشد نابسامانی های فردی و اجتماعی در آنها مفید واقع شود اما این به تنهایی کافی نمی باشد زیرا گاه دانش آموزان از طریق محتواهای آموزشی به آگاهی در خور توجهی می رسند، اما این آگاهی تغییری در رفتار آنها ایجاد نمی کند، دلیل این مطلب روشن است زیرا طبیعت انسان طوری است که برای انجام عملی نیاز به سه رکن شناخت، مهارت و شور و شوق دارد، به عبارتی زمانی که عوامل شناختی، عاطفی و عوامل مهارتی در کنار هم قرار می گیرند باعث انجام عملی می شود (تیموری، 1382: 4-3). بنابراین در این امر، بررسی هر سه وجه شناخت، نگرش و عملکرد افراد مهم می باشد.
این پژوهش نیز به علت اهمیت این مسئله به بررسی هر سه رکن آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در دو حوزه بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی پرداخته است.

1-2- بیان مسأله
آنچه طراحان و برنامه ريزان درسي براي رشد و تربيت فراگيران طراحي و برنامه ريزي مي كنند‏‎‏‎‍،. برنامه درسي رسمي است، برنامه رسمی هدفهاي آموزشي مدون و آشكار دارد و اصول و روشهاي ياددهي و يادگيري متناسب با هدفها و محتوا تعيين و پيشهاد مي شود و در مورد ارزشيابي نيز تصميم گيري هماهنگي به عمل مي آيد. پرسش اساسي اين است كه آيا مجموعه يادگيريهاي دانش آموز محدود به برنامه درسي رسمي است؟ آيا مي توان عوامل موثر در شكل گيري تجربه ها را تحت كنترل در آورد و جز تأثير و دخالت برنامه درسي آشكار از تأثير عوامل ديگر مانع شد؟ چنين چيزي در عمل ناممكن است (ملكي، 64:1388).
فتحی در تقسیم بندی خود به هشت نوع برنامه درسی اشاره کرده است که یکی از آنها، برنامه درسی یاد گرفته شده است، وی این نوع برنامه درسی را به شکل زیر تعریف می کند:
برنامه درسی آموخته شده عبارت است از آنچه که واقعاً بچه ها از کل تجربیات در انتهای یک برنامه درسی معین فرا گرفته اند و این چیزی است که شناسایی و فهم آن به علت تعدد و تکثر متغیرهای اثرگذار ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، دانش آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد دوره متوسطه، برنامه درسی، آموزش و پرورش، رشته های تحصیلی