دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، ادبیات فارسی، هویت فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
23-1-4- ترجیح میدهم به ارزشها و حرمت خانواده(انتشار عکس خانوادگی بدون اجازه) در فیس بوک پایبند باشم.

23-1-4- جدول توزیع فراوانی پایبندی به ارزشهای خانواده در فیس بوک
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
51.2
51.2
51.1
194
کاملا موافقم
85.0
33.8
33.7
128
موافقم
93.1
8.2
8.2
31
بی نظر
98.4
5.3
5.3
20
مخالفم
100.0
1.6
1.6
6
کاملامخالفم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

23-1-4- نمودار متغیر پایبندی به ارزشهای خانواده در فیس بوک

در جامعه مورد بررسی51% (194نفر از380)کاملاًموافق، 33،8% (128نفراز380) موافق، 8،2%(31نفراز)بی‌نظر، 5،3%(20نفراز380)مخالف و 1،6%(6نفر از380) کاملاًمخالف هستند. با توجه به اطلاعات بدست آمده از جامعه آماری مورد نظرکه حکایت از موافقت 85% و مخالفت تنها 6% دانشجویان با این گویه دارد که آنها به ارزشهای خانواده در فیس بوک به عنوان؛ یکی از عوامل در پایبندی به هویت فرهنگی می نگرند و به آن احترام می گذارند.
24-1-4- ترجیح میدهم اطلاع رسانی ام در فیس بوک؛ در یکی از حوزه های فرهنگی، تاریخی و هنری باشد.

24-1-4- جدول توزیع فراوانی اطلاع رسانی فرهنگی، تاریخی و هنری در فیس بوک
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
16.6
16.6
16.6
63
کاملا موافقم
53.6
36.9
36.8
140
موافقم
90.8
37.2
37.1
141
بی نظر
97.6
6.9
6.8
26
مخالفم
100.0
2.4
2.4
9
کاملامخالفم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

24-1-4- نمودار متغیراطلاع رسانی فرهنگی، تاریخی و هنری در فیس بوک

در جامعه مورد بررسی 16،6%(63 نفراز380) کاملاً موافق، 36،9% (140نفراز380) موافق،37،2%( 141نفراز380) بی‌نظر، 6،9%(26 نفراز380) مخالف و 2،4%(9 نفر از380) کاملاً مخالف هستند. با توجه به موافقت 54% و مخالفت تنها نزدیک به 9.5% از دانشجویان که بیان کرده اند ترجیحشان به این است که اطلاع رسانی شان در فیس بوک بیشتر در زمینه های هنری ، فرهنگی و تاریخی باشد می توان اینگونه برداشت کرد که دانشجویان در راستای پایبندی به هویت فرهنگیشان، اطلاع رسانی فرهنگی، تاریخی و هنری را دارای اهمیت می دانند.
25-1-4- من درفیس بوک با افرادی که از پیشینه و ارزشهایشان اطلاعی ندارم، به ندرت دوست میشوم.

25-1-4- جدول توزیع فراوانی دوستی در فیس بوک بر اساس ارزشها و هنجارها
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
36.4
36.4
36.1
137
کاملا موافقم
68.1
31.6
31.3
119
موافقم
84.8
16.8
16.6
63
بی نظر
94.9
10.1
10.0
38
مخالفم
100.0
5.1
5.0
19
کاملامخالفم

100.0
98.9
376
کل

1.1
4
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

25-1-4- نمودار متغیردوستی در فیس بوک بر اساس ارزشها و هنجارها

در جامعه مورد بررسی 36،4%(137نفراز380)کاملاً موافق، 31.6% (119نفراز380) موافق، 16،8%(63 نفراز380) بی‌نظر،10%(38نفراز380) مخالف و 5،1%(19نفر از380) کاملاً مخالف هستند. موافقت68% در مقابل مخالفت 16.2% دانشجویان بیانگر این نکته است که فرایند دوست یابی دانشجویان در فیس بوک؛ تحت تاثیر اطلاعشان از ارزشها و هنجارهای سایر کاربران است و این حاکی از این مطلب است که در فضای این رسانه جدید فضای ارزشها و هنجارها وجود دارد و دانشجویان به آن توجه دارند.

26-1-4- در فیس بوک برای انتخاب دوست، جنسیت مهم نیست.
26-1-4- جدول توزیع فراوانی ، جنسیت دوست در فیس بوک
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
26.5
26.5
26.3
100
کاملا موافقم
58.9
32.4
32.1
122
موافقم
79.6
20.7
20.5
78
بی نظر
91.0
11.4
11.3
43
مخالفم
100.0
9.0
8.9
34
کاملامخالفم

100.0
99.2
377
کل

.8
3
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

26-1-4- نمودار متغیر، جنسیت دوست در فیس بوک

قریب 60% از دانشجویان بیان کرده اند که برای انتخاب دوست در فیس بوک جنسیت برایشان اهمیتی ندارند و 20% آنها اظهار کرده اند که برای انتخاب دوست جنسیت برایشان اهمیتی ندارد. اطلاعات جدول بالا بیانگر این مطلب است که جنسیت به عنوان یکی از مشخصه های نشانگر هویتی در فیس بوک برای اکثریت دانشجویان اهمیت ندارد.

27-1-4- هم سن بودن دوستان در فیس بوک برای من اهمیتی ندارد.

27-1-4- جدول توزیع فراوانی اهمیت سن در فیس بوک برای دوستی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
29.0
29.0
28.7
109
کاملا موافقم
68.1
39.1
38.7
147
موافقم
79.8
11.7
11.6
44
بی نظر
91.0
11.2
11.1
42
مخالفم
100.0
9.0
8.9
34
کاملامخالفم

100.0
98.9
376
کل

1.1
4
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

27-1-4- جدول توزیع فراوانی اهمیت سن در فیس بوک برای دوستی

در جامعه مورد بررسی 29%(109نفراز380)کاملاًموافق، 39،1% (147نفراز380) موافق، 11،7%(44نفراز380) بی‌نظر، 11،2%(42نفراز380) مخالف و 9%(34نفر از380) کاملاً مخالف هستند. ابراز موافقت قریب به 68% و مخالفت تنها 19.2%دانشجویان با این گویه که برای انتخاب دوست در فیس بوک هم سن بودن برایشان اهمیتی ندارد؛ نشانگر این نکته است که در روند دوست یابی در فیس بوک، سن دارای اهمیت زیادی نیست و این تغییر را بر هویت فرهنگی دانشجویان داشته است.

28-1-4- احساس تعلق خاطر بیشتری به حفظ خط، زبان و ادبیات فارسی درمحیط فیس بوک دارم.

28-1-4- جدول توزیع فراوانی تعلق خاطر به حفظ خط، زبان و ادبیات فارسی در فیس بوک
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
18.8
18.8
18.7
71
کاملا موافقم
46.3
27.5
27.4
104
موافقم
82.3
36.0
35.8
136
بی نظر
95.2
13.0
12.9
49
مخالفم
100.0
4.8
4.7
18
کاملامخالفم

100.0
99.5
378
کل

.5
2
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

28-1-4- نمودار متغیرتعلق خاطر به حفظ خط، زبان و ادبیات فارسی در فیس بوک

در جامعه مورد بررسی 18،8%(71نفراز380)کاملاًموافق، 27،5% (104نفراز380) موافق، 36%(136نفراز380) بی‌نظر، 13%(49نفراز380)مخالف و 4،8%(18نفر از380) کاملاً مخالف هستند. با توجه به اعلام موافقت46%،36% بی نظر و18% مخالفت دانشجویان به تعلق خاطر در حفظ خط ، زبان و ادبیات فارسی در محیط فیس بوک می توان اینگونه استنباط کرد که حداکثر دانشجویان به حفظ خط وادبیات به عنوان یکی از شاخص های هویت فرهنگیشان در فیس بوک پایبند هستند.
29-1-4- به اصطلاحات زبانی رایج در فیس بوک مثل(پ ن پ و…) علاقمندم.

29-1-4- جدول توزیع فراوانی علاقمندی به اصطلاحات زبانی در فیس بوک
درصد تراکمی
درصد ارزشی
درصد
فراوانی
گزینه ها
9.8
9.8
9.7
37
کاملا موافقم
39.6
29.8
29.5
112
موافقم
74.2
34.6
34.2
130
بی نظر
88.0
13.8
13.7
52
مخالفم
100.0
12.0
11.8
45
کاملامخالفم

100.0
98.9
376
کل

1.1
4
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

29-1-4- نمودار متغیراصطلاحات زبانی در فیس بوک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، همبستگی ملی Next Entries پایان نامه با موضوع هویت فرهنگی، رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی