دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر می‏کنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است.
فيس‏بوك: يك سايت اجتماعي است كه توسط سازنده جوان خود مارك زاكربرگ9 در چهارم فوريه سال 2004 راه‏اندازي شد. اين سايت هم‏اكنون از نظر تعداد كاربران عضو و نيز از نظر كارشناسان در زمينه سايت‏هاي اجتماعي، برتر از ماي اسپيس و امثال آن و در حقيقت در زمينه كاري خود، سايت شماره 1 جهان محسوب مي‏شود.
جوان : فردی که بین سنین 15 تا 29 قرار دارد و دارای حالات روحی و روانی و نیازهای مخصوص است (معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان، 1384: 11 ).
2-10-3- تعریف عملیاتی مفاهیم
نشانه های فرهنگی: با توجه به موضوع مورد مطالعه از مهمترین نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک می توان به زبان، خط و ادبیات فارسی، اصطلاحات زبانی، الگوها ، اسطوره ها و یادداشت ها اشاره در کرد.
ارزش ها: در این پژوهش ارزشهای سنتی، ملی، ارزشها و حرمت خانواده، نحوه پوشش و آرایش، رعایت و احترام به حقوق دیگران، انجام اعمال دینی( نماز خواندن، شرکت در مراسمات مذهبی)، اشتراکات فرهنگی و ملی به عنوان ارزشهای این پژوهش در نظر گرفته شده.
جنس : منظور نوع جنسيت افراد مي باشد که بر پايه آن هر شخص به يکي از دو گروه زن يا مرد تعلق مي‌گيرد.
وضعیت تاهل: وضع تاهل افراد با دو مفهوم؛ مجرد و متاهل سنجیده می شود.

مقدمه
فصل چهارم با عنوان بررسی یافته های پژوهش دارای دو بخش بررسی یافته های توصیفی و
یافته های تحلیلی است درمبحث یافته های توصیفی ، با کمک جدول توزیع فراوانی ، نمودار توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و بیان درصدی به توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود.
در مبحث یافته های تحلیلی برای سنجش فرضیه ها ، متناسب با سطوح متغیرهای آن از آزمون خی دو استفاده است.

4-4 : نتایج
1-1-4: بررسی داده های جمعیت شناختی

جدول1- 1-4 جدول فراوانی توزیع جنسیت افراد
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زن
217
57.1
57.1
57.1
مرد
163
42.9
42.9
100.0
کل
380
100.0
100.0

نمودار شماره 1-1-4: نمودار دایره ای متغیر جنسیت

با توجه به جدول شماره 1-1-4- : در جامعه مورد بررسی همانطورکه مشاهده می شود 57 درصد(217نفر از 380) پاسخگویان زن و 43 درصد(163نفر از 380نفر) پاسخگویان مرد هستند و این حکایت از مشارکت بیشتر زنان نسبت به مردان دارد.
2- 1- 4 : جایگاه سن در جامعه مورد بررسی چگونه است؟

جمعیت کل
380
میانه
بین 20تا22سال
نما
بین 20تا22سال

2. 1. 4 : جدول توزیع فراوانی سن
رده سنی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از 20 سال
136
35.8
36.0
36.0
20 تا 22 سال
151
39.7
39.9
75.9
23 تا 25 سال
75
19.7
19.8
95.8
بالاتر از 25 سال
16
4.2
4.2
100.0
کل بدون گمشده
378
99.5
100.0

گمشده
2
.5

کل
380
100.0

نمودار 2-1-4: نمودار متغیر سن

با توجه به جدول شماره 2-1-4- : در جامعه مورد بررسی، بیشتر افراد یعنی 39.9 درصد دانشجویان در فاصله سنی 20تا 22 سال با فراوانی(151نفر از 380) و بعد از آن در رده سنی کمتر از20 سال با 36 درصد قرار دارند، اطلاعات بالا نشانگر این نکته است که دانشجویان درگروه سنی22 سال و پایین تر اکثریت جامعه آماری این تحقیق هستند.
3-1-4- جایگاه متغیر وضعیت تاهل در جامعه مورد بررسی چگونه است؟

جدول 3-1-4-:جدول توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مجرد
339
89.2
89.4
89.4
متاهل
40
10.5
10.6
100.0
کل
379
99.7
100.0

نمودار 3-1-4- : نمودار متغیر وضعیت تاهل

باتوجه به جدول شماره3-1-4- :درجامعه مورد بررسی،همانطورکه مشاهده می شود 89 درصد پاسخگویان (339نفر از380) مجرد و 11 درصد پاسخگویان متاهل هستند. با توجه به این اطلاعات اکثریت دانشجویان عضو فیس بوک جامعه آماری مورد مطالعه مجرد هستند.

4-1-4- جایگاه متغیر رشته تحصیلی در جامعه مورد بررسی چگونه است؟

جدول 4-1-4-: جدول متغیر رشته تحصیلی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
رشته ها
6.6
6.6
6.6
25
ادبیات فارسی
9.2
2.6
2.6
10
تاریخ
11.8
2.6
2.6
10
ادبیات عرب
13.9
2.1
2.1
8
فلسفه
18.9
5.0
5.0
19
اقتصاد
27.9
8.9
8.9
34
الهیات
35.5
7.6
7.6
29
تربیت بدنی
43.9
8.4
8.4
32
جغرافیا
51.6
7.6
7.6
29
حقوق
54.7
3.2
3.2
12
علوم سیاسی
55.5
.8
.8
3
کتابداری
62.9
7.4
7.4
28
روانشناسی
77.6
14.7
14.7
56
زبانهای خارجی
88.2
10.5
10.5
40
علوم اجتماعی
95.3
7.1
7.1
27
مدیریت
100.0
4.7
4.7
18
حسابداری
11.8
100.0
100.0
380
کل

نمودار 4-1-4- : فراوانی متغیر رشته تحصیلی

با توجه به جدول فوق بیشترین میزان فراوانی مربوط به رشته های زبان خارجی با (14.7درصد) و رشته علوم اجتماعی با(10.5درصد) و کمترین فراوانی مربوط به رشته کتابداری با (0.8 درصد) است.
5-1-4- چه مدت است که عضو فیس بوک شده اید؟
جمعیت کل
380
میانه
دوسال
نما
یک سال و کمتر
5-1-4-جدول توزیع فراوانی متغیر عضویت در فیس بوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
30.3
30.3
30.3
115
یک سال و کمتر
57.8
27.4
27.4
104
دو سال
83.1
25.3
25.3
96
سه سال
100.0
16.9
16.8
64
چهار سال و بیشتر
30.3
100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

5-1-4-نمودار متغیر عضویت در فیس بوک

30.3% از دانشجویان بیان داشته اندکه یک سال وکمتر است که عضو فیس بوکند، 27.4% دو سال، 25.3% سه سال و 16.9% از آنها بیان کرده اندکه چهار سال و بیشتر است که عضو فیس بوکند. اطلاعات بدست آمده از جامعه آماری مورد بررسی نشانگر این مطلب است که اکثریت افراد مدت دو سال و کمتر است که عضو فیس بوکند.

6-1-4- درطول روز چقدر از شبکه اجتماعی فیس بوک استفاده می کنید؟
جمعیت کل
380
میانه
یک ساعت و کمتر
نما
یک ساعت و کمتر

6-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر استفاده از فیس بوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
68.0
68.0
67.6
257
یک ساعت و کمتر
87.3
19.3
19.2
73
دو ساعت
94.4
7.1
7.1
27
سه ساعت
100.0
5.6
5.5
21
چهار ساعت و بیشتر

100.0
99.5
378
کل

.5
2
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

6-1-4- نمودار توزیع فراوانی استفاده از فیس بوک

68% از پاسخگویان بیان کرده اندکه روزانه یک ساعت یا کمتر از فیس بوک استفاده می کنند. 19.3% دو ساعت، 7.1% سه ساعت و 5.6% از پاسخگویان اذعان کرده اند که روزانه چهار ساعت یا بیشتر از فیس بوک استفاده می کنند. با توجه به اطلاعات بدست آمده اکثریت دانشجویان مدت زمان زیادی را در فیس بوک سپری نمی کنند.
7-1-4- آیا با نام واقعی خود در فیس بوک عضو هستید؟

7-1-4-جدول توزیع فراوانی عضویت در فیس بوک با نام واقعی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
86.3
86.3
86.1
329
بله
99.5
13.2
13.2
50
خیر

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نا معلوم

100.0
380
کل

7-1-4- نمودار متغیر عضویت در فیس بوک با نام واقعی

86.3%(329 نفر از 380) از دانشجویان بیان کرده اند که از فیس بوک با نام واقعی خود استفاده می کنند. 13.2%(50 نفر از 380) از ایشان اذعان داشته اند که با نامی به غیر از نام حقیقی خود در فیس بوک فعالیت دارند. اطلاعات جدول نشان دهنده این است که هویت در فضای شبکه اجتماعی فیس بوک به سمت واقعی تر شدن پیش می رود.
8-1-4- آیا دیگران را به عضویت در فیس بوک تشویق می کنید؟

8-1-4-جدول توزیع فراوانی تشویق به عضویت در فیس بوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
35.6
35.6
35.5
135
بله
58.6
23.0
22.9
87
خیر
100.0
41.4
41.3
157
بی نظر

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

8-1-4-نمودار متغیرتشویق به عضویت در فیس بوک

قریب 36%(135 نفر از 380) از پاسخگویان بیان کرده اند که دیگران را نیز تشویق می کنند که عضو فیس بوک شوند. 23% از دانشجویان اظهار کرده اند که سایر افراد را به عضویت در فیس بوک تشویق نمی کنند.41 % از آنها که بیشترین فراوانی(157 نفر از 380) را به خود اختصاص داده اند، نسبت به این سوال اظهار بی نظری کرده اند؛ که این بیانگر این موضوع است که پاسخگویان برای سایر مخاطبان آزادی در انتخاب قائل شده اند.

9-1-4- انگیزه استفاده شما از فیس بوک بیشتر در کدامیک از موارد زیر قرار می گیرد؟

9-1-4-جدول توزیع فراوانی انگیزه استفاده از فیس بوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
39.6
39.6
39.2
149
آشنایی و یافتن دوستان
75.3
35.6
35.3
134
تفریحی و سرگرمی
87.0
11.7
11.6
44
علمی و آموزشی
100.0
13.0
12.9
49
خبری

100.0
98.9
376
کل

1.1
4
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

9-1-4- نمودار متغیر انگیزه استفاده از فیس بوک

قریب 40%( 149 نفراز 380) از دانشجویان بیان کرده اند که جهت آشنایی و یافتن دوستان از فیس بوک استفاده می کنند. نزدیک به 36% از پاسخگویان انگیزه ی اصلی خود را برای استفاده از فیس بوک تفریحی می دانند.13% از دانشجویان اظهار کرده اند که با انگیزههای خبری از فیس بوک استفاده می کنند. 11.7% از ایشان بیان کرده اند که به دلایل علمی و آموزشی از فیس بوک استفاده می کنند. با توجه به اینکه نزدیک به 80% پاسخگویان هدف اصلی خود رادر استفاده از فیس بوک جهت آشنایی و یافتن دوستان و نیز تفریحی دانسته اند می توان اینگونه استنباط کرد که دانشجویان با دیگر کارکردهای فیس بوک به عنوان یک رسانه آشنا نیستند.
10-1-4- ترجیح می دهید عکس و دیوار نوشت شما در فیس بوک نشانه ای از کدام هویت شما باشد؟

10-1-4- جدول توزیع فراوانی عکس و دیوارنوشت در فیس بوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
8.4
8.4
8.2
31
دینی
18.7
10.3
10.0
38
قومی
32.5
13.8
13.4
51
جنسی
99.7
67.2
65.6
249
فرهنگی

100.0
97.1
369
کل

2.9
11
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

10-1-4- نمودار متغیرعکس و دیوارنوشت در فیس بوک

67.2% از دانشجویان بیان کرده اند که ترجیح می دهند عکس و دیوار نوشتشان در فیس بوک نشانه ای از هویت فرهنگی شان باشد، نزدیک به 14% نشانه ای از هویت جنسی،10.3% هویت قومی و8.4% از دانشجویان اظهار کرده اند که ترجیح می دهند عکس و دیوار نوشتشان در فیس بوک نشانه ای از هویت دینی شان باشد.

114-1–میزان مشارکت و فعال بودن خود را در استفاده از فیس بوک (مثل لایک، شیرکردن، نظردادن و…) چقدر می دانید؟

جدول 11-1-4: توزیع فراوانی میزان مشارکت و فعال بودن در استفاده از فیسبوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
6.3
6.3
6.3
24
خیلی زیاد
24.0
17.7
17.6
67
زیاد
68.9
44.9
44.7
170
متوسط
86.0
17.2
17.1
65
کم
100.0
14.0
13.9
53
خیلی کم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

نمودار114-1-: نمودار متغیر مشارکت در فیس بوک

31% از دانشجویان میزان مشارکت و فعال بودن خود را در فیس بوک را کم، 24% از ایشان میزان مشارکت و فعال بودن خود را در فیسبوک تا حد زیادی می دانند و بیشتر دانشجویان یعنی 45% آنها میزان مشارکت خود را در حد متوسط دانسته اند و این حکایت از این نکته دارد که دانشجویان بیشتر ترجیح می دهند تماشاگر فعالیت سایر کاربران باشند.

12-1-4-تا چه اندازه از فیس بوک برای انعکاس رویداد های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد هویت فرهنگی، علوم انسانی، شبکه های اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، همبستگی ملی