دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، آموزش و پرورش، مقطع تحصیلی، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

قابلیت کنترل و نظارت ندارد باارزش‌های معارض آشنا می‌شوند و زمینۀ ارتکاب رفتار نابهنجار را فراهم می‌نماید.

فصل سوم:
ارزیابی میدانی علل بروز
رفتارهای نابهنجار دانش آموزان

در فصل قبل عوامل بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان در ابعاد فردی – روانی و اجتماعی از لحاظ نظری به تفصیل بیان گردید. در این فصل به بررسی و سنجش هر یک از عوامل مطرح شده در مطالعات میدانی می پردازیم که حاصل آن بیانگر میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان از منظر آنها است.قبل از اینکه به تحلیل وبررسی نتایج حاصل از تحقیق میدانی انجام گرفته بپردازیم لازم است به صورت اختصار به روش انجام تحقیق و راههای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کنیم.
مبحث اول: روش تحقیق
گفتار اول :شناسایی روش
تحقیقات علمی براساس هدف به سه دسته تقسیم می نمایند که عبارتند از تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق توسعه ای.292 تحقیق پیش رو در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و همانگونه که از نام این نوع تحقیقات پیداست پژوهش کاربردی عبارت از انجام یک سلسله بررسی ها و پژوهش های ابداعی برای کسب علم یا فنی جدید با یک هدف علمی مشخص است. یعنی در انجام این نوع پژوهش هدف یا کاربرد خاصی مدنظر است. نتایج حاصل از تحقیقات کاربردی به دست پژوهشگران تحقیقات تجربی و کاربردی برای رفع نیازهای بشر مورد استفاده قرار می گیرد و لذا بر حل مسائل خاص در موقعیت های زندگی تاکید دارد. در این نوع تحقیقات از ابتدا هدف اصلی، کاربرد و بهره گیری از ثمره های پژوهش است.293 تحقیق حاضر نیز همانگونه که در مقدمه اشاره شد به منظور شناسایی علل بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه است که بتواند زمینه ساز مقابله جدی با این پدیده و ریشه کن نمودن آن باشد.
از سوی دیگر تحقیقات علمی را براساس ماهیت و روش ، می توان به پنج گروه تقسیم نمود که عبارتند از : تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا آزمایشی و علی .294 هر یک از روش های مذکور با شیوه های خاص خود و در شرایط متفاوت به کار گرفته می شوند که هر کدام دارای تعاریف جداگانه ای هستند. در تحقیق حاضر با توجه به شرایط موجود روش توصیفی به کار گرفته شده است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب مورد مطالعه چگونه است. تحقیقات توصیفی به چهار گروه عمده تقسیم می شوند که این موارد شامل زمینه یابی یا پیمایشی، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری است. هدف از این نوع تحقیق شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسایل افراد یک جامعه در رابطه با یک یا چند موضوع خاص می باشد. وجود تکنیک های بسیار زیاد برای اجرای تحقیق پیمایشی، آن را به یک ابزار چند منظوره تبدیل کرده است. با این حال تمام پیمایش ها در چند ویژگی مشترکند: نخست پیمایش ها نوعا مشتمل بر جمع آوری داده ها از نمونه بزرگی از افرادند، از این رو تعمیم پذیری یافته های پیمایشی یکی از جنبه های مثبت این روش است. دوم ، در تمام پیمایش ها پاسخگویان باید به تعدادی سوال پاسخ دهند. این سوال ها ممکن است مشتمل بر شاخص های ساده یا مقیاس پیچیده باشند. با این حال ، سوال ها به هر شکل که باشند، داده های پیمایشی عمدتا همان پیزی هستند که مردم در پاسخ به سوال محقق می گویند.295
با توجه به مواردی که گذشت برای مطالعه و بررسی علل نابهنجاری رفتاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه در مرحله میدانی از روش توصیفی زمینه یابی( پیمایشی ) استفاده شده است.
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه
یکی از متداول ترین روش های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات میدانی استفاده از پرسشنامه می باشد. در تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق سعی می نماید از طریق تعدادی سوال، اطلاعات مورد نیاز را از گروه پاسخگو دریافت نماید. در طرح و تنظیم پرسشنامه، بسته به اینکه چه نوع اطلاعاتی مورد نیاز است، از چه افرادی اطلاعات کسب خواهد شد و آیا افراد مورد مطالعه خود قادر به پاسخگویی به سوالات هستند یا خیر، طرحهای مختلفی استفاده می شود.296 در این پژوهش از پرسشنامه عادی مشتمل بر سوال های بسته استفاده شده است.
متغير وابسته، متغيري است كه تأثير (يا رابطه) متغير مستقل بر آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر پژوهشگر با دستكاري متغير مستقل درصدد آن است كه تغييرات حاصل را بر متغير وابسته مطالعه نمايد. متغير مستقل متغيري است كه در پژوهش‌هاي تجربي به وسيله پژوهشگر دستكاري مي‌شود تا تاثير (يا رابطه) آن بر روي پديده ديگري بررسي شود. در این پژوهش متغیر وابسته رفتارهای نابهنجار دانش آموزان است و متغییر مستقل عوامل مختلف در ابعاد فردی – روانی و اجتماعی است .برای تعیین متغیرهای مستقل علاوه بر مطالعه مقالات و کتاب های مرتبط با موضوع به مدارسی در هر دو ناحیه مراجعه شده و پس از مشورت با مشاوران مدارس و مصاحبه با برخی دانش آموزان در زمینه عوامل موثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان، مهم ترین عوامل به عنوان متغیر مستقل در پرسشنامه گنجانده شده است. در ترسیم طیف پاسخ ها از مقیاس « لیکرت» استفاده شده است. در مقیاس لیکرت طیف به صورت 5 درجه ای ( خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) با توجه به موضوع است . برای پرهیز از اطاله زمان به ویژه در محیط آموزشی چون مدرسه سعی شده پرسشنامه به صورت ساده ، روشن و قابل فهم تنظیم گردد.
گفتار سوم:سنجش اعتبار
ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد.در مرحله نخست باید از روایی297 برخوردارباشند و در مرحله دوم باید پایایی298 داشته باشند.
روایی محتوا روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی محتوایی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد.اگر سوال های ابزارمعرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد آزمون دارای روایی محتوا است.299
پایایی یا اعتبار یکی از ویژگی های فنی ابراز اندازه گیری است.مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزارانداره گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. مقصود از پایایی آن است که اگرابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایای» استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند.ضریب پایایی« صفر»معرف عدم پایایی و ضریب پایایی«یک»معرف پایایی است.300
در این پایان نامه جهت تعیین میزان روایی یا اعتبار اندازه گیری از روش اعتبار صوری استفاده شده است بدین صورت که پرسشنامه اولیه تحقیق تهیه شده و پس از مطرح کردن با استاد راهنما نواقص آن برطرف گردیده و پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مطابق این ضریب پایایی پرسشنامه 83/0 می باشدکه مورد تایید است.
گفتارچهارم:نمونه گیری
جامعه ی آماری عبارت است از همه ی اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم ؛ به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک خصیصه مشترک باشند.301 نمونه در معنای کلی هر جزء یا نسبتی از جامعه است ، خواه معرف باشدیا معرف نباشد و به هر نحوی که انتخاب شده باشد.ولی در پژوهشهای علمی به بخشی از جامعه که معرف یا نماینده آن جامعه است و همه ویژگی ها را که از لحاظ موضوع پژوهش مهم تلقی می شود به تناسب دارا باشد و بتوان از راه مشاهده و تجزیه و تحلیل اطلاعات و براساس اصول این ویژگی ها و مشخصات جامعه را استنباط کرد ، نمونه گفته می شود. باید توجه داشت که یک نمونه لزوما معرف واقعی جامعه نیست . امکان دارد نمونه های مختلفی که به صورت تصادفی از یک جامعه آماری انتخاب می شوند با یکدیگر متفاوت باشند،ولی می توان مقدار تفاوتهای نمونه ها را با جامعه با شاخصی که خطای استاندارد نامیده می شود محاسبه کرد.302برای نمونه گیری روشهای مختلفی وجود دارد که در این پژوهش روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است.چنانچه افراد جامعه را بتوان به صورت سلسله مراتبی از انواع واحدهای اندازه‌گیری با اندازه‌های متفاوت مورد نظر قرار داد می توان نمونه‌گیری چند مرحله‌ای را به کار برد.303 جامعه آماری همه ی دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 آموزش و پرورش شهرستان قم می باشد، زیرا براساس بررسی‌های انجام شده بیشترین ناهنجاری های در این نواحی بوده است.تعداد نمونه تحقیق هم 164 نفر دانش آموز است که به صورت تصادفی از مدارسی در هر دو ناحیه انتخاب گردیده است.

توزیع فراوانی ناحیه آموزش و پرورش دانش آموزان پاسخ دهنده
جدول3-1
ناحیه آموزش و پرورش
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

2
82
50.0
50.0
50.0

4
82
50.0
50.0
100.0

مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-1توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه

جدول 3-2توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

اول
50
30.5
30.5
30.5

دوم
40
24.4
24.4
54.9

سوم
54
32.9
32.9
87.8

چهارم
20
12.2
12.2
100.0

مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-2 توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه

جدول3-3 توزیع فروانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

تعداد پاسخ
164

پاسخ داده نشده
0
میانگین
16.43
انحراف استاندارد
1.003

سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

15
35
21.3
21.3
21.3

16
51
31.1
31.1
52.4

17
51
31.1
31.1
83.5

18
27
16.5
16.5
100.0

مجموع
164
100.0
100.0

نمودار3-3 : توزیع فراوانی سن دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه

گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها
تکمیل پرسشنامه ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. پرسشنامه زمانی غیر مستقیم است که پرسشگر آن را بر مبنای پاسخ هایی که پاسخگو می دهد تکمیل نماید. پرسشنامه زمانی مستقیم گفته می شود که پاسخگو شخصا آن را تکمیل نماید. در این صورت پرسشنامه را یا پرسشگر به دست شخص پاسخگو داده و در ضمن توضیحات لازم را به او می دهد یا این پرسشنامه با پست یا وسیله دیگری برای پاسخگو فرستاده می شود که چندان قابل اعتماد نیست.304 در این پایان نامه محقق با مراجعه به مدارس و ارائه مجوز صادره از سوی اداره آموزش و پرورش هر دو ناحیه با رعایت قوانین و مقررات خاص مدرسه و با همکاری مسولین مدرسه شخصا پرسشنامه را در بین دانش آموزان توزیع نموده است. در واقع توزیع پرسشنامه توسط خود محقق انجام پذیرفته و امکان پاسخگویی به سوال های احتمالی دانش آموزان و رفع اشتباهات فراهم بوده است وتکمیل پرسشنامه به صورت مستقیم می باشد.
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده های آماری در نرم افزار رایانه ای مربوط وارد شده و به وسیله نرم افزار spss وexcel داده ها تحلیل شده و نتایج آماری جهت تحلیل کیفی آماده شده است. جهت ارائه نتایج آماری هر یک از متغیرها جداول و نمودار هایی طراحی گردیده است. هر یک از جداول بیانگر فراوانی پاسخ پرسش شوندگان و نیز درصد فراوانی هر یک از پاسخ ها ، درصد معتبر و تجمعی است. علاوه بر این موارد میانگین تاثیرگذاری عوامل از منظر همه دانش آموزان مشخص گردیده است.
در پایان جداول مربوط به متغیرها که تاثیر هریک از آنها را به طور جداگانه سنجیده است، در جدول جداگانه ای میانگین تاثیر گذاری هر یک از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، رسانه‌های جمعی، گروه همسالان Next Entries منبع مقاله با موضوع ادراک خود