دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل چهارم

یافته های پژوهش

4-1- مقدمه
در فصل سوم، روش تحقیق پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل در دو بخش جداگانه، به دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن اطلاعات پرداخته شده است.
ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها (آزمون سؤالات پژوهش).
در بخش توصیف داده ها از توزیع فروانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و در بخش استنباطی از آزمونهای t تک گروهی، خی دو و آزمون کروسکال – والیس استفاده شده است.

4-2- شاخص های توصیفی
4-2-1- پایه تحصیلی
جدول (4-1) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی
شاخص

مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
اول

116
9/30
دوم

84
4/22
سوم

100
6/26
چهارم

75
./20
جمع

375
100

با توجه به داده های جدول (4-1)، از کل نمونه هایی که از دانش آموزان انتخاب شده اند، در حدود 9/30 درصد از پایه اول، 4/22 درصد افراد از پایه دوم، در حدود 6/26 درصد از پایه سوم و در حدود 0/20 درصد افراد از پایه چهارم انتخاب شده اند.

نمودار (4-1) درصد دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی

4-2-2- رشته تحصیلی
جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی
شاخص

رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
ریاضی و فیزیک

34
1/9
علوم تجربی

122
5/32
علوم انسانی

103
5/27
پایه اول

116
9/30
جمع

375
100

داده های جدول (4-2)، نشان می دهد که از کل دانش آموزان نمونه پژوهش حاضر، 1/9 درصد از رشته ریاضی و فیزیک، 5/32 درصد از رشته علوم تجربی و 5/27 درصد نیز از علوم انسانی می باشند. سایر موارد نیز که در حدود 9/30 درصد از افراد نمونه می باشند، از پایه اول تحصیلی دوره متوسطه می باشند.

نمودار (4-2) درصد دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی

4-3- شاخص های استنباطی:
4-3-1- بررسی سؤالات کلی:
مسائل و مشکلات بهداشتی خود را بیشتر با چه کسانی در میان می گذارید؟

جدول (4-3) نتایج آزمون خی دو راجع به عملکرد دانش آموزان در مورد در میان گذاشتن مسائل و مشکلات بهداشتی

گزینه
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
تفاضل
اعضای خانواده

200
75
125
دوستان و همسالان

129
75
54
پزشکان و متخصصان بهداشتی

21
75
54-
اقوام و بستگان

18
75
57-
معلمان

7
75
68-
مقدار خی دو

درجه آزادی
سطح معناداری

067/391

4
000/.

جدول(4-3) نشان می دهد که، چون مقدار خی دو در سطح 5% = معنادار است، بنابراین بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و بیشترین انتخاب با فراوانی200 (بیش از ) مربوط به گزینه « اعضای خانواده »، و کمترین آن با فراوانی 7 مورد مربوط به گزینه « معلمان» می باشد. در گزینه های اول و دوم فراوانی مشاهده شده بیشتر از فراوانی مورد انتظار و در گزینه های سوم، چهارم و پنجم فراوانی مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشد.

به نظر شما بهترین راه پیشرفت در امر بهداشت چیست؟

جدول (4-4) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد گویه بهترین راه پیشرفت در امر بهداشت

گزینه ها

شاخص

فراوانی
درصد
دعوت از متخصصان و پزشکان در مدرسه

184
1/49
گنجاندن مطالب بهداشتی در کتابهای درسی

115
7/30
دعوت از والدین در مدرسه و آموزش به آن ها

41
9/10
تبلیغات و گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی

35
3/9

جدول (4-4) نشانگر آن است که تقریباً نیمی از جمعیت نمونه (1/49 درصد)، گزینه « دعوت از متخصصان و پزشکان در مدرسه» را انتخاب نموده اند و کمترین درصد متعلق به گزینه « تبلیغات و گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی» می باشد.

جدول (4-5) نتایج آزمون خی دو در مورد گویه بهترین راه پیشرفت در امر بهداشت

گزینه
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
تفاضل
دعوت از متخصصان و پزشکان در مدرسه

184
8/93
2/90
گنجاندن مطالب بهداشتی در کتابهای درسی

115
8/93
2/21
دعوت از والدین در مدرسه و آموزش به آن ها

41
8/93
8/52-
تبلیغات و گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی

35
8/93
8/58-
مقدار خی دو

درجه آزادی
سطح معناداری

195/158

3
000/.

جدول (4-5) نشان می دهد که، مقدار خی دو در سطح 5% = معنادار است، بنابراین بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد. در گزینه های اول و دوم فراوانی مشاهده شده بیشتر از فراوانی مورد انتظار و در گزینه های سوم و چهارم فراوانی مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشد.

4-3-2- بررسی سؤالات پژوهشی:
سؤال اول: میزان آگاهی دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردي (بهداشت تغذيه، بهداشت دوران قاعدگي) چقدر است؟

پاسخ دانش آموزان به گویه های آگاهی در حوزه بهداشت تغذیه
جدول (4-6) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های آگاهی در حوزه بهداشت تغذیه

شاخص

گویه ها
صحیح
غلط
جمع
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمبود مواد ضروری بدن به مرور زمان در اثر عادت ماهیانه

207
2/55
168
8/44
375
100
نحوه تغذیه در هنگام عادت ماهیانه

229
1/61
146
9/38
375
100
مواد غذایی برای جلوگیری از پوکی استخوان

188
1/50
187
9/49
375
100
مواد غذایی با قابلیت جذب آهن بیشتر

260
3/69
115
7/30
375
100
مواد مانع جذب آهن بلافاصله پس از غذا

299
7/79
76
3/20
375
100
مواد غذایی ایجاد کننده کمبود کلسیم

289
1/77
86
9/22
375
100
منبع غنی امگاء 3

209
7/55
166
3/44
375
100
مواد غذایی دارای پروتئین بیشتر

246
6/65
129
4/34
375
100

نتایج جدول (4-6) نشان می دهد که در گویه های اول، سوم و هفتم تقریباً نیمی از نمونه پژوهشی، در گویه های دوم و هشتم نزدیک به و در مابقی سطرها بیشتر از به کلیه گویه ها پاسخ صحیح داده اند.

جدول (4-7) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال اول پژوهشی در حوزه آگاهی بهداشت تغذیه

شاخص

حوزه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
Test value

t
df
sig

بهداشت تغذیه

375
1387/5
05590/2
345/4-
374
000/.

بر اساس نتایج مندرج در جدول (4-7) می توان چنین استنباط کرد که چون مقدار t محاسبه شده (345/4-) با درجه آزادی 374 در سطح 5%= معنادار می باشد و تفاوت معناداری بین میانگین نظری( 6/5) با میانگین تجربی (1387/5) از لحاظ آماری وجود دارد، لذا می توان نتیجه گرفت که میزان آگاهی دانش آموزان در حوزه بهداشت تغذیه نامطلوب است.

پاسخ دانش آموزان به گویه های آگاهی در حوزه بهداشت دوران قاعدگی

آیا قبل از عادت ماهیانه راجع به آن آگاهی داشتید؟

جدول (4-8) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان در جواب به گویه آگاهی راجع به عادت ماهیانه قبل از وقوع آن
شاخص

گزینه ها
فراوانی
درصد

بله

116
9/30

خیر

259
1/69

جمع

375
100

با توجه به پاسخ دانش آموزان در جدول شماره (4-8) می توان چنین نتیجه گرفت که از کل نمونه، 1/69 درصد افراد یعنی بیشتر از قبل از عادت ماهیانه راجع به آن آگاهی نداشتند.

جدول (4-9) نتایج آزمون خی دو در جواب به گویه آگاهی راجع به عادت ماهیانه قبل از وقوع آن

گزینه
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
تفاضل

بله

116
5/187
5/71-

خیر

259
5/187
5/71

مقدار خی دو

درجه آزادی
سطح معناداری

531/54

1
000/.

جدول (4-9) نشان می دهد که، مقدار خی دو در سطح 5% = معنادار است، بنابراین بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد. در گزینه اول- بله- فراوانی مشاهده شده کمتر از فراوانی مورد انتظار و در گزینه دوم–خیر- فراوانی مشاهده شده بیشتر از فراوانی مورد انتظار می باشد.

آگاهی شما قبل از عادت ماهیانه بیشتر در چه زمینه یا زمینه هایی بوده است؟ (می توانید بیش از یک گزینه انتخاب کنید)
جدول (4-10) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان در جواب به گویه زمینه های آگاهی قبل از عادت ماهیانه

شاخص

گزینه ها
فراوانی
درصد
بهداشت دوران عادت ماهیانه

151
3/40
تغییرات بدنی در دوران قاعدگی

146
9/38
تغییرات روحی و خلقی در دوران

قاعدگی
90
./24
چگونگی تغذیه در دوران قاعدگی

68
1/18

با توجه به پاسخ دانش آموزان در جدول شماره (4-10) می توان چنین نتیجه گرفت که بیش از نمونه پژوهشی، (3/40 درصد ) در زمینه بهداشت دوران عادت ماهیانه قبل از وقوع آن اطلاعات داشته اند. و کمتر از دانش آموزان راجع به چگونگی تغذیه در دوران قاعدگی اطلاعات داشته اند.

جدول (4-11) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های آگاهی در حوزه بهداشت دوران قاعدگی

شاخص

گویه ها
صحیح
غلط

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
استحمام در دوران قاعدگی

283
5/75
92
5/24
نقش نحوه طهارت در ایجاد عفونت رحمی

303
8/80
72
2/19
طبیعی بودن درد زیر دل در روزهای اول قاعدگی

278
1/74
97
9/25
اقدام صحیح در صورت بروز ندادن عادت ماهیانه

254
7/67
121
3/32

نتایج جدول (4-11) بیانگر آن است که در گویه اول 5/75 درصد، در گویه دوم 8/80 درصد و در گویه سوم 1/74 درصد و در گویه آخر 7/67 درصد– در تمامی گویه ها بیشتر از افراد جامعه پژوهشی- به گویه ها پاسخ صحیح داده اند.

جدول (4-12) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال اول پژوهشی در حوزه آگاهی بهداشت دوران قاعدگی

شاخص

حوزه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
Test value

t
df
sig

بهداشت دوران قاعدگی

375
9813/2
88189
982/3
374
000/.

همان گونه که در جدول (4-12) مشاهده می شود، چون مقدار t محاسبه شده (982/3) با درجه آزادی 374 در سطح 5%= معنادار می باشد و با مقایسه میانگین نظری (8/2) و میانگین تجربی(9813/2) می توان نتیجه گرفت که میزان آگاهی دانش آموزان در حوزه بهداشت دوران قاعدگی مطلوب است.

سؤال دوم: وضعیت نگرشی دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردي (بهداشت تغذيه، بهداشت دوران قاعدگي) چقدر است؟
پاسخ دانش آموزان به گویه های نگرش در حوزه بهداشت تغذیه
جدول (4-13) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های نگرش در حوزه بهداشت تغذیه
شاخص

گویه ها
کاملاً موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملاً

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه درسی، آموزش و پرورش، دختران دانش آموز، دانش آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بهداشت تغذیه، رشته های تحصیلی، بهداشت دوران قاعدگی، سطح معنادار