دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت دوران قاعدگی، آموزش و پرورش، بهداشت تغذیه

دانلود پایان نامه ارشد

ان 15-14 ساله شرکت داشتند. یافته های بررسی نشان داد که شیر، نان، میوه و سبزی مواد غذایی بودند که به حد کافی مصرف می شدند در حالیکه ماهی، گوشت، تخم مرغ و محصولات لبنی و حبوبات در این گروه کمتر استفاده می شد.

2-17- جمع بندی
بهداشت فردی عبارت است از کلیه مفاد بهداشتی که در ارتباط با بهداشت مو، پوست، ناخن، دهان و دندان، چشم، گوش، تغذیه و سایر اندامها و همچنین فعالیتهای بدنی وجود دارد (پویه، 1375: 9).
تغییر گرایشها و شیوه ها در سلامت، ممکن است تحت تأثیر عوامل فرهنگی و خرده فرهنگی وسیعی قرار گیرند (کرتیس، ترجمه فتحی آشتیانی و عظیمی آشتیانی، 1387: 131).
نقش مهم و تعیین کننده رفتار و شیوه زندگی در سلامت فرد و جامعه و به تبع آن نقش آموزش بهداشت برنامه ریزی شده، در تغییر مطلوب رفتار و شیوه زندگی در جهت نیل به سلامتی فرد، خانواده و جامعه در طی تحقیقات اپیدمیولوژیک، آزمایشگاهی و تحقیقات متعدد تجربی و نیمه تجربی بارز گردیده است (Gardner, H; 1989).
مهم تر از هر جایی و هر نهاد دیگری آموزش و پرورش به دلیل جمعیت وسیع تحت پوشش خود و ویژگی خاص آموزش پذیری این جمعیت و مشکلات فراوانی که پیش روی آنها قرار دارد وظیفه ای بس سنگین دارد. زیرا آموزش و پرورش تنها منحصر به آموزش مهارت های خواندن، نوشتن و حساب کردن و آمادگی برای اشتغال در یک حرفه نیست، بلکه رشد شخصیت و آموزش شیوه های سالم زیستن نیز باید در کانون توجه قرار گیرد و به تعلیم و تربیت مهارتهای زندگی گسترش یابد (Narajima, H; 1992-93).
همانطور که در فصل اول ذکر شد بهداشت و سلامتی در لیست مهارتهای زندگی می باشند و این مهارتها اکتسابی می باشند که از طریق آموزشهای رسمی و غیر رسمی می توانند حاصل شوند.
در این فصل موارد متعددی در ارتباط با برنامه درسی و بهداشت فردی توضیح داده شد. پس از بررسی مفهوم و ماهیت و سطوح برنامه درسی، به بررسی ویژگی ها و خصوصیات نوجوانان و اهداف آموزش و پرورش متوسطه و طبقه بندی هدفهای آموزشی پرداخته شد. سپس مفهوم و ماهیت یادگیری و مسائل مربوط به آن بررسی شد. در بخش دیگر این فصل مسائل بهداشت و سلامت و اهمیت آن در زندگی بویژه برای قشر نوجوان علی الخصوص دختران مورد بحث بود. در قسمت دیگر این فصل به بررسی دو بعد مهم بهداشت فردی شامل بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی پرداخته شد. و در پایان پژوهشهای انجام یافته در این باب ذکر شدند.

فصل سوم

روش پژوهش

3-1- مقدمه
در این فصل پژوهشگر به بررسی روش انجام پژوهش، جامعه آماری پژوهش، نحوه تعیین نمونه آماری و ابزار اندازه گیری پژوهش، چگونگی سنجش روایی و اعتبار ابزار پژوهش و روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد.

3-2- روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات زمینه یابی101 می باشد. تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که در آن از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی سؤالهای خاص پاسخ دهند. تحقیق زمینه یابی به منظور کشف واقعیتهای موجود یا آنچه هست، انجام می شود. در واقع این روش پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می شود (دلاور، 1388: 102-101).
3-3- جامعه آماری پژوهش
«جامعه آماری پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعه ای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکانها، رویدادها و بطور کلی اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند» (میرزایی، 1388: 170).
افرادی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند، کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شاخه نظری استان ایلام می باشند که تعداد این دانش آموزان در سال تحصیلی ( 89 -1388)، 14026 نفر می باشد.
جدول 3-1 تعداد کل دانش آموزان در رشته و پایه تحصیلی
پایه
رشته
جمع

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

اول
………………..
……………….
……………….
4214
دوم
283
1725
1251
3259
سوم
352
1718
1693
3763
چهارم
315
1353
1122
2790
جمع
950
4796
4066
14026

3-4- نمونه و روش نمونه گیری
«نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود به گونه ای که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد» ( نادری و سیف نراقی، 1387: 109).
در این پژوهش، نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای102 تصادفی انجام شده است. «در این روش ابتدا خوشه ها انتخاب می شوند و سپس در داخل هر خوشه افراد انتخاب می شوند» (گال و دیگران، ترجمه نصر و دیگران، 1384: 381).
به منظور تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ابتدا استان ایلام به پنج قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد، سپس از هر قسمت، دو دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب شد، در مجموع ده مدرسه به عنوان واحد نمونه گیری انتخاب شده است.
برای تعیین حجم نمونه در سطح کلاس و تعداد دانش آموزان، ابتدا با مراجعه به ادرات آموزش و پرورش هر منطقه، آمار و تعداد دانش آموزان دبیرستان های دخترانه موجود در مناطق دریافت شد. سپس از هر منطقه، دو دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب و با توجه به نسبت جمعیت در هر رشته ( ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی)، و پایه ( اول، دوم، سوم و چهارم)، نمونه انتخاب گردیده است، که از طریق جدول مورگان ( پاول، ترجمه حریری، 1385: 110)، 375 نفر به عنوان نمونه دانش آموزان انتخاب شده است.
در جدول زیر، مشخصات در سطح مناطق، نمونه دانش آموزان و تعداد آزمودنی ها نشان داده شده است:

جدول3-2 حجم نمونه به تناسب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام
دانش آموزان

مناطق

اول
دوم
سوم
چهارم

جمع

ریاضی
تجربی
انسانی
ریاضی
تجربی
انسانی
ریاضی
تجربی
انسانی

مرکز استان
61
7
23
14
9
21
20
7
18
12
192
منطقه شمالی
11
1
5
1
1
5
3
1
4
3
35
منطقه جنوبی
16
1
6
3
1
6
6
1
5
5
50
منطقه شرقی
21
1
7
10
1
10
10
1
7
7
75
منطقه غربی
7
0
2
3
1
2
4
1
1
2
23
جمع
116
10
43
31
13
44
43
11
35
29
375

3-5- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش
ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه می باشد. «پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیقی است که شامل مجموعه ای سؤال (گویه) است که پاسخ دهندگان با ملاحظه آنها، پاسخ لازم را ارائه می نمایند. این پاسخها، داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد» (بازرگان و دیگران، 1376: 98).
برای تهیه پرسشنامه، پژوهشگر ابتدا با مراجعه به پژوهشگاه تعلیم و تربیت و مصاحبه با افراد متخصص و مطالعه برنامه درسی دوره متوسطه، اطلاعات اولیه را جمع آوری نمود و سپس با مراجعه به منابعی همچون کتب موجود در کتابخانه ها، پژوهشکده ها و دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت، نشریات، اسناد و مدارک و اینترنت، اطلاعاتی در حوزه مبانی نظری و تئوریکی پژوهش، به دست آورده شد، و مبتنی بر اطلاعات کسب شده پرسشنامه تنظیم گردید. پرسشنامه دارای 46 گویه بسته پاسخ می باشد، که به صورت دو تا شش گزینه ای طراحی شده است. سپس این پرسشنامه ها، بین افراد نمونه توزیع گردید، و پرسشنامه های تکمیل شده که تعداد آنها 375 پرسشنامه بود، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
گویه های مربوط به سؤالات پژوهشی به تفکیک عبارت است از:
سؤالات 44- 43- 42-41-40 – 39- 36- 35 مربوط به آگاهی در زمینه تغذیه و بهداشت آن می باشد.
سؤالات 45- 29- 28- 27- 23 مربوط به نگرش در زمینه تغذیه و بهداشت آن می باشد.
سؤالات 38 – 31- 21- 20- 19- 18- 17- 16- 15 مربوط به عملکرد در زمینه تغذیه و بهداشت آن می باشد.
سؤالات 37- 9- 8- 7- 5- 4 مربوط به آگاهی در زمینه قاعدگی و بهداشت این دوران می باشد.
سؤالات 33- 26- 25- 24- 22- 6 مربوط به نگرش در زمینه قاعدگی و بهداشت این دوران می باشد.
سؤالات 32- 30- 14- 13- 12- 11- 10 مربوط به عملکرد در زمینه قاعدگی و بهداشت این دوران می باشد.
سؤالات 46- 34 بصورت کلی در زمینه بهداشت می باشد.
روایی103 و پایایی104 ابزار پژوهش
«روایی پرسشنامه یا آزمون به طور کلی بستگی به این دارد که آزمون تا چه میزان هدف مورد سنجش را اندازه می گیرد. به عبارتی دیگر روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن هدف تهیه شده است اشاره دارد» (سیف، 1376: 145).
به منظور بررسی روایی پرسشنامه، روایی محتوایی105 مورد توجه قرار گرفت و تلاش گردید سؤالات پرسشنامه، معرف محتوای انتخاب شده در حیطه های یادگیری در زمینه بهداشت فردی در دو حوزه تغذیه و قاعدگی باشد. سپس پرسشنامه در اختیار ده نفر از متخصصان و صاحبنظران علوم تربیتی و علوم پزشکی و بهداشتی جهت بررسی و اظهار نظر قرار گرفت و سپس با توجه به نظرات آنها، پرسشنامه، اصلاح و تدوین نهایی شد. در این پژوهش، جهت تعیین ضریب پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرانباخ106 استفاده شده است.
به منظور تعیین ضریب پایایی، پرسشنامه بین 20 نفر از نمونه ها اجرا شد و پس از محاسبه، ضریب آلفای کرانباخ در حوزه آگاهی 92 % ، در حوزه نگرش 86% و در حوزه عملکرد 88% بدست آمد، که نشان دهنده ضریب پایایی بالای پرسشنامه می باشد.

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این قسمت در دو بخش جداگانه به دسته بندی اطلاعات پرداخته شده است. ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها (آزمون سؤالات پژوهش). در بخش توصیف داده ها از توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمون t تک گروهی، آزمون خی دو و آزمون کروسکال- والیس استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل سؤالات مربوط به آگاهی بهداشت تغذیه – سؤالات 44- 43- 42-41-40 – 39- 36- 35 – از آزمون t استفاده شده است.
در تحلیل سؤالات 29- 28- 27- 23 در حوزه نگرش بهداشت تغذیه از آزمون t و سؤال 45 از توزیع فراوانی و درصد و خی دو استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل سؤالات حوزه عملکرد بهداشت تغذیه – سوالات 21- 20- 19- 18- 17- 16- 15- از آزمون t استفاده شده است و از آزمون خی دو در تحلیل سؤالات 31 و 38 استفاده شده است.
سؤالات 37- 9- 8- 7 مربوط به آگاهی بهداشت دوران قاعدگی با آزمون t و سؤال 4 با استفاده از توزیع فراوانی و درصد و خی دو و سؤال 5 با استفاده از توزیع فراوانی، درصد و میانگین فراوانی ها پاسخ داده شده است.
سؤالات مربوط به نگرش در حوزه بهداشت دوران قاعدگی با دو آزمون تحلیل شده است، به این صورت که در تحلیل سؤالات 26- 25- 24- 22 از آزمون t و در تجزیه و تحلیل سؤالات 6 و 33 از توزیع فراوانی، درصد و میانگین فراوانی ها استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل سؤالات 14- 13- 12- 11- 10 در حوزه عملکرد بهداشت دوران قاعدگی از آزمون t ، و از آزمون خی دو در تحلیل سؤال 30 و از توزیع فراوانی، درصد و میانگین فراوانی در سؤال 32 استفاده شده است.
در تحلیل دو سؤال کلی از آزمون خی دو برای سؤال 34 و از توزیع فراوانی و درصد و خی دو برای سؤال 46 استفاده شده است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه درسی، آموزش و پرورش، دختران دانش آموز، دانش آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بهداشت تغذیه، رشته های تحصیلی، بهداشت دوران قاعدگی، سطح معنادار