دانلود پایان نامه درمورد تهديدها، کالبدي، ويژگي، محلاتي

دانلود پایان نامه ارشد

) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
ويزگي هاي تاريخي، طبيعي ، انساني و کالبدي محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………124
3-1 پيشينه تاريخي شکل گيري شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب …………………………………………………………….125
3-2 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي طبيعي و زمين شناسي شهر تهران ………………………………………………………………………126
3-3 بررسي ويژگي هاي جمعيتي شهر تهران در دوره هاي مختلف ………………………………………………………………………………..130
3-4 سازمان فضايي و کالبدي شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………………..131
3-5 ويژگي هاي تاريخي ، طبيعي انساني ، کالبدي برخي از محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………….132
3-5-1 کلياتي راجع به منطقه 1 شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………132
3-5-2 محله درکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………139
3-5-2-1 موارد قوت و ضعف محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………144
3=5=3 محله زعفرانيه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-5-4 محله دربند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
3-5-4-1 نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدها در محله دربند ( مدل SWOT ) …………………………………………………………..151
3-5-5 محله امامزاده قاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………152
3-5-5-1 موارد قوت ، فرصت و تهديدها در محله امامزاده قاسم……………………………………………………………………………………154
3-5-6 محله تجريش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..156
3-5-6-1 اماکن شاخص محله تجريش ……………………………………………………………………………………………………………………156
3-5-6-2 موارد فرصت و تهديدها در محله تجريش …………………………………………………………………………………………………….158
3-5-7 محله دارآباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….159
3-5-7-1 اماکن محله دارآباد ………………………………………………………………………………………………………………………………….161
3-5-7-2 موارد قوت و ضعف محله دارآباد ……………………………………………………………………………………………………………… 163
3-5-8 محله ولنجک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………163
3-5-8-1 اماکن شاخص محله ولنجک …………………………………………………………………………………………………………………….164
3-5-8-2 موارد قوت و ضعف محله ولنجک ………………………………………………………………………………………………………………165
3-5-9 محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………………………………………..165
3-5-9-1 سوهانک قديم ………………………………………………………………………………………………………………………………………167
3-5-9-2 سوهانک امروز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-5-9-3 مکان هاي شاخص محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………….168
3-5-9-4 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدها در محله سوهانک ……………………………………………………………………………….169
3-5-10 محله حکمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-1 اماکن و مشاهير خاص محله حکمت ………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-2 موارد قوت ، فرصت و تهديدها در محله حکمت …………………………………………………………………………………………173
3-5-11 محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-5-11-1 شاخص هاي محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………..175
3-5-11-2 موارد قوت و ضعف محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………..177
3-5-12 محله چيذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-1 اماکن شاخص در محله چيذر ………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-2 مواردفرصت و تهديدمحله چيذر ………………………………………………………………………………………………………………181
3-5-13 محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
3-5-13-1 موارد قوت و ضعف محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………….184
3-5-14 محله شهرک محلاتي ………………………………………………………………………………………………………………………………184
3-5-14-1 ويژگي هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و کالبدي محله شهرک محلاتي …………………………………………………….185
3-5-14-2 موارد قوت ، ضعف ، تهديد و فرصت ها در محله شهرک محلاتي ………………………………………………………………….187
3-5-15 محله شهرک دانشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………187
3-5-15-1 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدها در محله شهرک دانشگاه ……………………………………………………………………188
3-5-16 محله گلابدره …………………………………………………………………………………………………………………………………………189
3-5-16-1 مکان هاي تاريخي ، اماکن مذهبي و مجموعه هاي ورزشي محله گلابدره …………………………………………………………191
3-5-17 محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………………………………193
3-5-17-1 اماکن شاخص محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………..194
3-5-17-2 نقاط فرصت ها و تهديدهاي محله جماران …………………………………………………………………………………………………196
3-5-18 محله نياوران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..196
3-5-18-1 اماکن شاخص محله نياوران …………………………………………………………………………………………………………………..198
3-5-18-2 موارد فرصت ها و تهديدهاي محله نياوران ………………………………………………………………………………………………..199
3-5-19 محله دزاشيب …………………………………………………………………………………………………………………………………………200
3-5-20 محله شهرک نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………201
3-5-20-1 موارد قوت و ضعف محله شهرک نفت ………………………………………………………………………………………………………203
3-5-21 محله باغ فردوس …………………………………………………………………………………………………………………………………….204
3-5-21-1 اماکن شاخص محله باغ فردوس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کودکان مبتلا، محله حصار