دانلود پایان نامه درمورد تلفن همراه، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

ارجمند؛
پژوهش حاضر با عنوان ” بکارگیری داده‌کاوی جهت تجزیه و تحلیل زمینه‌های کلیدی تاثیرگذار جهت پذیرش و پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه ” در حال انجام بوده و در این راستا از جنابعالی تقاضا می‌گردد، نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام فرمائید. بدون شک اظهار نظر جنابعالی در جهت هر چه پربارتر شدن نتایج این پایان‌نامه بسیار اثرگذار خواهد بود.
یادآوری می‌شود، کلیه اطلاعات موجود در این پاسخ‌نامه‌ها محرمانه بوده و صرفاً استفاده آماری از آنها به عمل خواهد آمد. پیشاپیش از قبول زحمت جهت تکمیل پرسشنامه، کمال تشکر و امتنان را دارم.

با تشکر
لیلا سلیمانی‌نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشخصات فردی:
1. جنسیت: مرد زن

2. سن: 28-22 سال 35-29 سال 45-36 سال 46 سال و بالاتر

3. میزان تحصیلات: لیسانس فوق لیسانس دکتری

4. رشته تحصیلی: …………………………………………

5. سابقه خدمت: کمتر از 5 سال 10-5 سال 20-10 سال 21 سال و بالاتر

6. سمت سازمانی: …………………………………………

7. واحد سازمانی: ………………………………………….

8. پست الکترونیکی (اختیاری): ……………………………………………………………………………………….

ردیف
سوالات پرسشنامه
پاسخ ها (1——————————-5)

کاملا مخالفم
مخالفم
بی تفاوت
موافقم
کاملا موافقم
1
تاثیر استقبال مشتریان بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

2
تاثیر حمایت مدیریت بر رضایت مشتری بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

3
تاثیر استقبال مشتریان بر افزایش درآمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

4
تاثیر هزینه بر رضایت مشتري بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

5
تاثیر حمایت مدیریت بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

6
تاثیر حمایت مدیریت بر افزایش درآمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

7
تاثیر هماهنگی میان mCRM و CRM بر رضایت مشتری بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

8
تاثیر هزینه بر افزایش درآمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

9
تاثیر انجام فعالیت ها از طریق تلفن همراه بر افزایش درآمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

10
تاثیر انجام فعالیت ها از طریق تلفن همراه بر رضایت مشتری بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

11
هدف افزایش در آمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

12
هدف رضایت مشتري بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

13
تاثیر هماهنگی میان mCRM و CRM بر افزایش درآمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

14
تاثیر انجام فعالیت ها از طریق تلفن همراه بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

15
تاثیر هزینه بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

16
هدف بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

17
تاثیر اپراتور بر رضایت مشتری بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

18
تاثیر اپراتور بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

19
تاثیر هماهنگی میان mCRM و CRM بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

20
تاثیر قوانین و مقررات بر رضایت مشتري بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

21
تاثیر ساختار تلفن همراه بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

22
تاثیر قوانین و مقررات بر افزایش درآمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

23
تاثیر اپراتور بر افزایش در آمدها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

24
تاثیر ساختار تلفن همراه بر افزایش درآمد بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

25
تاثیر قوانین و مقررات بر بهبود فرآیندها بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

26
تاثیر ساختار تلفن همراه بر رضایت مشتري بر پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان تحت تلفن همراه تاثیرگذار است؟

پیوست دوم: نتایج آزمون آماری فریدمن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، رضایت مشتریان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بین الملل، تحریم اقتصادی، نظام بین الملل، نظام بین المللی