دانلود پایان نامه درمورد تلفن همراه، عرضه کننده، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

جمهوري اسلامي،26/8/1391). شرکت ايرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در ايران، به ارائه خدمات نسل 2.5 و 2.75 ميپردازد. خدمات نسل 2.5 يک سري خدمات به نام خدمات حامل از قبيل امکان ارسال پيام کوتاه، تعريف صندوق صوتي و … را در اختيار کاربر قرار ميدهد. نسل 2.75 علاوه بر انتقال صدا و خدمات نسل 2.5، توانايي انتقال داده با استفاده از فناوري اينترنت همراه (GPRS)، خدمات اينترنت پرسرعت بيسيم (وايمکس) و خدمات پيام چند رسانهاي (MMS) را دارد. از ديگر خدمات اين اپراتور ميتوان به خدمات سامانه جهاني ارتباطات همراه اشاره کرد که يکي از متداولترين استانداردهاي تلفنهاي همراه در جهان است. اين خدمت، مشترکين را قادر ميسازد از تلفنهاي همراه خود در بيشتر نقاط دنيا استفاده کنند. اين خدمت بيشتر به نام رومينگ شناخته ميشود (بهزادياننژاد،1391، 2).
در راستاي سياست خصوصيسازي، بخش مخابرات نيز مشمول سياستهاي کلي اصل 44 قرار گرفت اما در اين ابلاغيه برخي موارد همچون شبکههاي مادر مخابراتي و خدمات پايه پستي، همچنان تحت حاکميت دولت باقي خواهد ماند. براساس بند 2 بخش ” سياست هاي کلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي” ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي کلي اصل 44 مورخ 1/3/1384 : ” سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه هاي مذکور در اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه ها و نهاد هاي عمومي غير دولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:…6-2- کليه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي”. همچنين بند ج سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مورخ 10/4/1385 امکان واگذاري سهام بنگاه هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبکه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي به بخش هاي خصوصي و تعاوني و سهامي عام و بنگاه هاي غير دولتي را مجاز شمرده است. بند ج ماده 4 قانون اصل 44 قانون اساسي، فعاليت بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي را در مورد خدمات مخابرات مجاز دانسته است. البته به موجب بند ج تبصره 3 ماده 3 اين قانون، مالکيت و مديريت شبکه مخابرات مادر و خدمات پستي پايه در انحصار دولت خواهد بود.
4-6-3- شيوههاي عرضه خدمات ارتباطات
شيوه عبور از مرز: خدمات پستي و خدمات انتقال داده به اين شيوه ميتواند ارائه شود.خدمات ارتباطات با استفاده از روشهاي انتقال داده، خدمات تلگراف، دورنگار، پست الکترونيک و امثال آن ميتواند از مرزها عبور کند. يکي از نمونههاي پرکاربرد جابجايي دادهها ميان مرزها، استفاده سيستم بانکي کشورها از خدمات سوئيفت[11] است که نوعي خدمات انتقال داده به شمار ميرود. در اين خدمت، مرکز خدماتي سوئيفت که در بلژيک مستقر است اطلاعات مالي محرمانه مربوط به نقل و انتقال حسابها بين بانکهاي کشورهاي مختلف را بين بانکها رد و بدل ميکند.
شيوه مصرف در خارج: نمونه استفاده از اين شيوه، استفاده گردشگران از خدمات مخابراتي کشور محل گردشگري است.
شيوه حضور تجاري: بخش خدمات پستي و مخابرات پايه بسياري از کشورها از جمله ايران همچنان دولتي است. بنابراين در اين بخشها در ايران امکان فعاليت بخش خصوصي وجود ندارد. ساير خدمات بخش مخابرات ميتواند از طريق تشکيل موسسه تجاري در کشور مقصد از سوي عرضهکنندگان خارجي مورد عرضه قرار گيرد. تشکيل شرکتهاي مشترک ميان عرضهکنندگان داخلي و عرضهکنندگان خارجي، تاسيس شعبه و نمايندگي از ديگر موارد مطرح در شيوه سوم است. ماده 1 ضوابط صدور مجوز توزيع کنندگان اينترنت و اينترانت مصوب 1/5/1385 توسط کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات، مقرر کرده است که اشخاص حقوقي متقاضي دريافت مجوز توزيع اينترنت، بايد يا شرکت غير دولتي ثبت شده در ايران باشند يا جزو شرکتهاي مخابراتي استان. با وجود اين ماده، شرکتهاي خارجي نميتوانند عرضهکننده خدمات اينترنتي در ايران باشند مگر اينکه در ايران ثبت شوند. در حال حاضر ارائه دهنده خدمات اينترنتي خارجي در ايران ثبت نشده است.
شيوه انتقال اشخاص حقيقي: از آنجا که ارائه خدمات ارتباطات معمولا از طريق شرکتها صورت ميگيرد، فعاليت يک شخص حقيقي جداي از يک شرکت عملي نيست مگر در خصوص فعاليتهاي مربوط به بازاريابي براي بخش ارتباطات. در بازاريابي، شخص حقيقي ميتواند براي شرکتهايي که عرضهکننده خدمات ارتباطات هستند، در کشور ديگر بازاريابي کند. از آنجا که به موجب ماده 28 گاتس (تعاريف)، بازاريابي نيز جزو فعاليتهاي عرضه خدمت محسوب ميشود، براي شيوه چهارم، ميتوان بازاريابي خدمات مخابرات را مثال زد که خود در گروه خدمات مخابرات قرار ميگيرد.
4-6-4- ضميمه مربوط به ارتباطات از راه دور
ضميمه مربوط به ارتباطات از راه دور يکي از ضمايم موافقت نامه است که بخش مهمي از خدمات را پوشش مي دهد و نقش حياتي در عرضه بسياري از خدمات ديگر ايفا مي کند. ضميمه مذکور به نقش دوگانه مخابرات به عنوان يک بخش اقتصادي مستقل و همچنين به عنوان عامل انتقال اطلاعات مربوطه به ديگر بخش هاي اقتصادي اشاره نموده و چگونگي دستيابي و بهره برداري از خدمات و شبکه هاي مخابراتي را مشخص مي کند. اين ضميمه مستقل از تعهدات خاصي است که هر عضو ممکن است براي باز نمودن بازارهايش به روي خدمات ارتباطات راه دور اعطا نمايد.
اساسا اين ضميمه به حق استفاده و دسترسي به خدمات و شبکه هاي انتقال از طريق ارتباطات راه دور عمومي تاکيد مي کند که از اهميت فراواني براي عرضه کنندگان هر نوع خدمتي برخوردار است. مطابق اين ضميمه هر عضو تضمين خواهد کرد که هر عرضه کننده خدمات به اعضاي ديگر طبق ترتيبات و شرايطي معقول و غير تبعيض آميز اجازه دسترسي و استفاده از خدمات و شبکه هاي انتقال از طريق ارتباطات از راه دور عمومي را براي عرضه خدمات مذکور در جدول آن عضو داشته باشد (کمالي اردکاني،1383: 330-333).
تعهداتي که در بخش خدمات ارتباطات داده شده است شامل خدمات پست و پست پيشتاز، خدمات سمعي و بصري و خدمات مخابرات پايه مي باشد و 109 کشور در حداقل يک زير بخش مربوطه تعهد داده اند. در خدمات پستي فقط 11 کشور تعهد داده اند، چرا که هنوز اين بخش جز انحصارات عمومي اغلب کشورهاست. خدمات پست پيشتاز نيز چنين وضعي دارد. در خصوص خدمات سمعي بصري تنها 27 کشور متعهد شده اند. اين بخش معمولا به دليل گره خوردن با مسائل ارزشي و فرهنگي بشدت تحت کنترل قوانين سنگين دولتي است. آزادسازي در بخش مخابرات يکي از دستاوردهاي موفق موافقتنامه عمومي تجارت خدمات در بخش مخابرات محسوب مي شود. خدمات مخابرت ارزش افزوده (مثل پست الکترونيکي، پست صوتي، داده پردازي برخط ، بازيافت و ذخيره اطلاعات برخط و تبادل داده هاي الکترونيکي ) زير پوشش متن اصلي موافقتنامه خدمات و تعهدات آن قرار دارد. با وجود اين، تصميمات در مورد مخابرات پايه ( مثل تلفن صوتي، تلکس، تلگراف، دورنگار، تلفن همراه، پيجو، خدمات ارتباطات شخصي، خدمات انتقال داده ها به صورت بسته سوئيچ شده و انتقال داده ها) به زمان ديگري براي مذاکره موکول شد، چرا که شرکت هاي دولتي عرضه کننده خدمات مخابرات پايه در اغلب کشورها در برابر آزادسازي اين بخش مقاومت نشان مي دادند و آن را نوعي تهديد عليه قانون گذاران ملي و حتي حاکميت ملي مي دانستند.
حتي شرکت هاي پست پيشتاز که در حال حاضر در خدمات ارتباطات طبقه بندي شده اند، وظايف گسترده اي را در توزيع بر عهده دارند و انبارهاي خاصي را براي مشتريان و توليدکنندگان بزرگ ايجاد کرده اند. انتظار مي رود تجارت الکترونيک نقش عمده اي در خدمات توزيع ايفا کند. تاثيرات تجارت الکترونيک ساختاري خواهد بود. تحولات روندهاي بين مرزي ناشي از مبادله الکترونيکي داده ها، شاهد اين مدعاست. ارائه خدمات خرده فروشي با رقابت فروشگاه هاي اينترنتي و خرده فروشان برخط (Online) و فروشگاه هاي بزرگ چند محصولي برخط مواجه شده اند. خرده فروشي از طريق اينترنت با کاهش هزينه ها از طريق کاهش هزينه هاي فضاي فروش و ذخيره کالاها، صرفه هاي ناشي از مقياس ايجاد مي کند، گردش مالي سريعتر مي شود و قدرت انتخاب بيشتري مي هد. خريد الکترونيک به فروشندگان برخط اجازه رديابي الگوهاي خريد و سلايق مشتريان را براي پيگيري اهداف بازار يابي مي دهد.
4-7- خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي
خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي شامل خدمات سرگرم سازي، خبرگزاريها، خدمات مربوط به کتابخانه، بايگاني و موزه مي باشد. اين خدمات، حوزه نسبتا جديدي است که آزاد سازي شده و 69 کشور عمدتا در زمينه خدمات ورزشي و سرگرم سازي تعهد آزادسازي داده اند.
زيربخش هاي بخش خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي( به جز خدمات صوتي-تصويري) در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات به شرح ذيل مي باشد: 1- خدمات مربوط به سرگرم سازي از جمله مربوط به تئاتر و گروه هاي داراي حيوانات و سيرک، 2- خدمات بنگاه هاي خبري، 3- خدمات مربوط به کتابخانه، بايگاني، موزه و ساير خدمات فرهنگي، 4- خدمات ورزشي و ساير خدمات تفريحي، 5- ساير موارد
4-7-1- شيوههاي عرضه خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي
خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي معمولاً به سه شيوه عرضه ميشود. حضور گروههاي تئاتر و برگزاري کنسرتهاي موسيقي در کشور مصرفکننده نمونهاي از حضور اشخاص حقيقي محسوب ميشود. ممکن است مصرفکننده به محل عرضه خدمات برود و از خدماتي مثل سيرک در کشور ديگر استفاده کند (مصرف در خارج). ايجاد شرکت و شعبه يا نمايندگي در کشور مصرفکننده به منظور عرضه خدمات، نيز معمولاً شامل مواردي مثل تاسيس محلي براي برگزاري فعاليتهايي همچون تئاتر، سيرک، موزه و … است (حضور تجاري). اين دسته از خدمات به ندرت ذخيره ميشود و معمولاً همزمان با توليد به مصرف ميرسد از اين رو حضور مصرفکننده و عرضهکننده در يک محل ضرورت دارد. ممکن است در مواردي خدمات مذکور ذخيره شوند (مثلاً در قالب فيلم) و محصول جديد(فيلم) براي عرضه ارائه شود. در اين صورت در اينچنين مواردي، استفاده از شيوه عبور از مرز امکانپذير خواهد شد. در خصوص امانت دادن کتب، نيز ممکن است کتابخانهاي، خدمات خود را به شيوه عبور از مرز ارائه کند. در ادامه خدمات بنگاههاي خبري، خدمات موزه و خدمات کتابخانهاي توضيح داده مي شود.
4-7-2- خبرگزاري
خبرگزاري، سازماني است که گزارشهاي خبري را براي روزنامهها، نشريات، ايستگاههاي تلويزيوني و کاربران ديگر تهيه ميکند اما نميتواند اخبار را براي مشترکان خود چاپ و منتشر کند. خبرگزاريها، مطالب خبري جمعآوري شده را به روزنامهها و ايستگاههاي راديو و تلويزيوني که براي تهيه خبر پول ميپردازند، ميفروشند. خبرگزاريها از نظر عرضه خدمات خبري به سه دسته تقسيم ميشوند: 1- خبرگزاريهايي که اخبار خود را به فروش ميرسانند (مثل رويترز)، 2- خبرگزاريهايي که به صورت مشترک از روزنامههايي تشکيل شدهاند که مقالات خبري خود را با يکديگر سهيم ميشوند (مانند آسوشيتدپرس)، خبرگزاريهاي تجاري که از سازمانهاي خاصي براي انعکاس اخبار آنها مبالغي دريافت ميکنند (مانند خبرگزاري RP) (گيبسون، 1371: 69). در ايران در حال حاضر 23 خبرگزاري ايجاد شده يا در حال راهاندازي است. مهمترين ويژگي اين خبرگزاريها، انتشار اخبار بر روي اينترنت است. اگرچه در گذشته خبرگزاريها، اخبار خام را در اختيار مطبوعات ميگذاشتند تا پس از پردازش منتشر شود اما امروزه سعي ميکنند خبر را به شکل نهايي آن منتشر کنند زيرا با کمک اينترنت ميتوانند با مخاطبان نهايي خود در ارتباط باشند (علي آبادي و اسدي، 1382: 84).
4-7-3- موزه
شوراي بينالمللي موزه که زير نظر يونسکو فعاليت ميکند در بند 3 و 4 اساسنامه خود موزه را اينگونه تعريف کرده است:” موزه موسسه اي است دائمي و بدون هدف مادي که درهاي آن به روي همگان باز است و در خدمت جامعه و پيشرفت آن فعاليت ميکند. هدف موزهها، تحقيق در آثار و شواهد به جاي مانده انسان و محيط زيست او، گردآوري آثار، حفظ و بهرهوري معنوي و ايجاد ارتباط بين اين آثار، به ويژه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تلفن همراه، برنامه سوم توسعه، شرکت مخابرات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد شيوه، طريق، کتابخانهاي