دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

معنوی، پیشرفت تحصیلی نیز افزایش مییابد؛ به عبارت دیگر، با اطمینان 95 درصد میتوان گفت دانشآموزانی که معدل بالاتری دارند از نمرهی هوش بالاتری نیز برخوردارند. در ادامه به بررسی ارتباط بین خرده مقیاسهای هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی پرداخته شده است.

جدول شماره 4-7: همبستگی خرده مقیاسهای “هوش معنوی” و “پیشرفت تحصیلی” دانشآموزان دختر
نتیجه آزمون در سطح معناداری 0.05
سطح معناداری
مقدار آماره آزمون پیرسون
متغیرها
معنادار
0.00
0.376
معدل* تفکر انتقادی وجودی (CET)
معنادار
0.00
0.264
معدل* تولید معنای شخصی(PMP)
معنادار
0.00
0.334
معدل* آگاهی فرا رونده (TA)
معنادار
0.00
0.277
معدل* بسط حالت خود آگاهی (CSE)
معنادار
0.00
0.65
تفکر انتقادی وجودی (CET)*تولید معنای شخصی (PMP)
معنادار
0.00
0.59
تفکر انتقادی وجودی (CET)*آگاهی فرا رونده (TA)
معنادار
0.00
0.58
تفکر انتقادی وجودی (CET)*بسط حالت خود آگاهی (CSE)
معنادار
0.00
0.73
تولید معنای شخصی (PMP)*آگاهی فرا رونده (TA)
معنادار
0.00
0.69
تولید معنای شخصی (PMP)*بسط حالت خود آگاهی (CSE)
معنادار
0.00
0.70
آگاهی فرا رونده (TA)*بسط حالت خود آگاهی (CSE)
هوش معنوی از چهار خرده مقیاس تفکر انتقادی وجودی (CET)، تولید معنای شخصی (PMP)، آگاهی فرا رونده (TA) و بسط حالت خود آگاهی (CSE) تشکیل شده است. مقادیر جدول فوق نشان دهندهی میزان همبستگی بین خرده مقیاسهای هوش معنوی با توجه به نمونهی اندازهگیری شده میباشد که در همهی موارد، این همبستگی معنادار است؛ به عبارت دیگر بین همهی خرده مقیاسهای هوش معنوی با خودشان و نیز بین این خرده مقیاسها و پیشرفت تحصیلی که به وسیلهی معدل سنجیده شده است همبستگی وجود دارد و این همبستگیها همگی مثبت هستند.در توضیح و برای مثال میتوان گفت اگر نمرهی تفکر انتقادی وجودی (CET) دانشآموزی بالا باشد، با اطمینان 95 % میتوان گفت سایر خرده مقیاسهای هوش معنوی او که شامل تولید معنای شخصی (PMP)، آگاهی فرا رونده (TA) و بسط حالت خود آگاهی (CSE) میباشد نیز بالا خواهد بود. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، با اطمینان 95 % میتوان گفت دانشآموزانی که معدل بالایی دارند، نمرات هر چهار خرده مقیاس هوش معنوی او نیز بالا خواهد بود.
فرضیه 2: بین مهارتهای تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر، همبستگی وجود دارد.
جدول شماره 4-8: همبستگی “مهارت‌های تفکر انتقادی” و “پیشرفت تحصیلی” دانشآموزان دختر
سطح معناداری
مقدار
نوع آزمون
متغیرها
0.74
0.019
پیرسون
مهارتهای تفکر انتقادی*معدل

مقدار آماره نشان دهندهی همبستگی بسیار کم و نزدیک به صفر بین “مهارت‌های تفکر انتقادی” و “پیشرفت تحصیلی” میباشد. در سطح معناداری 0.05، آزمون همبستگی معنادار نمیباشد. بنابراین با افزایش یا کاهش پیشرفت تحصیلی، در مورد کاهش یا افزایش مهارتهای تفکر انتقادی هیچ پیشبینیای نمیتوان انجام داد. در ادامه همبستگی بین خرده مقیاسها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

جدول شماره 4-9: همبستگی بین خرده مقیاسهای “مهارت‌های تفکر انتقادی” و “پیشرفت تحصیلی” دانشآموزان
نتیجه آزمون در سطح معناداری 0.05
سطح معناداری
مقدار آماره آزمون پیرسون
متغیرها
عدم معناداری
0.458
0.045-
معدل*تحلیل
عدم معناداری
0.740
0.020-
معدل*ارزیابی
عدم معناداری
0.114
0.095
معدل*استنتاج
عدم معناداری
0.833
0.013
معدل*استدلال قیاسی
عدم معناداری
0.641
0.028
معدل*استدلال استقرایی
معنادار
0.000
0.381-
تحلیل*ارزیابی
عدم معناداری
0.831
0.013-
تحلیل*استنتاج
معنادار
0.006
0.163
تحلیل*استدلال قیاسی
معنادار
0.003
0.176-
تحلیل*استدلال استقرایی
معنادار
0.000
0.278-
ارزیابی*استنتاج
معنادار
0.001
0.200-
ارزیابی*استدلال قیاسی
معنادار
0.000
0.872
ارزیابی*استدلال استقرایی
معنادار
0.000
0.802
استنتاج* استدلال قیاسی
معنادار
0.003
0.176-
استنتاج* استدلال استقرایی
معنادار
0.000
0.330-
استدلال قیاسی* استدلال استقرایی
مقادیر جدول فوق نشان دهندهی میزان همبستگی بین خرده مقیاسهای تفکر انتقادی و این خرده مقیاسها با پیشرفت تحصیلی -که به وسیله معدل سنجیده میشود- میباشد. همبستگیهای پیشرفت تحصیلی و هیچیک از خرده مقیاسهای مهارتهای تفکر انتقادی معنادار نمیباشد؛ پس میتوان گفت ارتباط معناداری در سطح 0.05 بین پیشرفت تحصیلی و خرده مقیاسهای تفکر انتقادی وجود ندارد. لذا اگر دانشآموزی معدل بالایی داشته باشد، در مورد میزان مهارتهای تحلیل، ارزیابی، استنتاج، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی او هیچ اظهار نظری نمیتوان کرد.
اما بین همهی خرده مقیاسهای مهارتهای تفکر انتقادی همبستگی وجود دارد به جز تحلیل و استنتاج که همبستگی انها در سطح معناداری 0.05 معنادار نمیباشد. در آن دسته از خرده مقیاسهایی که همبستگی بین آنها معنادار است، همبستگی بین تحلیل و ارزیابی، تحلیل و استدلال استقرایی، ارزیابی و استنتاج، ارزیابی و استدلال قیاسی، استنتاج و استدلال استقرایی و نیز بین استدلال قیاسی و استدلال استقرایی منفی و در بقیه موارد مثبت میباشد.
به عبارت دیگر، نتایج نشان میدهند به طور مثال اگر دانشآموزی از مهارت تحلیل بالایی برخوردار باشد، مهارت ارزیابی و نیز استدلال استقرایی او با اطمینان 95 درصد بالا نیست ولی مهارت استدلال قیاسی او با همین میزان اطمینان بالاست (با توجه به نتایج، همبستگیای بین خرده مقیاسهای تحلیل و استنتاج وجود ندارد).
فرضیه 3: بین هوش معنوی و مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان دختر، همبستگی وجود دارد. جدول شماره 4-10: همبستگی “هوش معنوی” و “مهارتهای تفکر انتقادی” دانشآموزان دختر
سطح معناداری
مقدار
نوع آزمون
متغیرها
0.377
0.053
پیرسون
مهارتهای تفکر انتقادی*هوش معنوی

نتیجهی این آزمون نیز همانند آزمون فرضیه دوم میباشد و بین مهارتهای تفکر انتقادی و هوش معنوی همبستگی معنادار نیست و بین آنها ارتباط خطیای وجود ندارد.

جدول شماره 4-11: همبستگی بین خرده مقیاسهای “هوش معنوی” و “مهارتهای تفکر انتقادی” دانشآموزان دختر
نتیجه آزمون در سطح معناداری 0.05
سطح معناداری
مقدار آماره آزمون پیرسون
متغیرها
عدم معناداری
0.377
0.053
نمرههای کل مهارتهای تفکر انتقادی*هوش معنوی
عدم معناداری
0.59
0.032
تفکر انتقادی وجودی (CET)*تحلیل
عدم معناداری
0.43
0.047
تفکر انتقادی وجودی (CET)*ارزیابی
عدم معناداری
0.45
0.045
تفکر انتقادی وجودی (CET)*استنتاج
عدم معناداری
0.60
0.032
تفکر انتقادی وجودی (CET)*استدلال قیاسی
عدم معناداری
0.23
0.071
تفکر انتقادی وجودی (CET)*استدلال استقرایی
عدم معناداری
0.89
0.008-
تولید معنای شخصی(PMP)*تحلیل
عدم معناداری
0.99
0.005-
تولید معنای شخصی(PMP)*ارزیابی
عدم معناداری
0.70
0.023-
تولید معنای شخصی(PMP)*استنتاج
عدم معناداری
0.63
0.029
تولید معنای شخصی(PMP)*استدلال قیاسی
عدم معناداری
0.40
0.050-
تولید معنای شخصی(PMP)*استدلال استقرایی
عدم معناداری
0.87
0.010
آگاهی فرا رونده (TA)*تحلیل
عدم معناداری
0.90
0.007
آگاهی فرا رونده (TA)*ارزیابی
عدم معناداری
0.68
0.025
آگاهی فرا رونده (TA)*استنتاج
عدم معناداری
0.55
0.036
آگاهی فرا رونده (TA)*استدلال قیاسی
عدم معناداری
0.90
0.008
آگاهی فرا رونده (TA)*استدلال استقرایی
عدم معناداری
0.37
0.054
بسط حالت خود آگاهی (CSE)*تحلیل
عدم معناداری
0.77
0.017
بسط حالت خود آگاهی (CSE)*ارزیابی
عدم معناداری
0.93
0.005-
بسط حالت خود آگاهی (CSE)*استنتاج
عدم معناداری
0.73
0.020
بسط حالت خود آگاهی (CSE)*استدلال قیاسی
عدم معناداری
0.78
0.017
بسط حالت خود آگاهی (CSE)*استدلال استقرایی
نتیجهی این آزمون نیز همانند آزمون فرضیه دوم به دست آمده است و نه تنها بین نمرات کل مهارتهای تفکر انتقادی و هوش معنوی همبستگی معناداری وجود ندارد، بین هیچیک از خرده مقیاسهای آن دو نیز همبستگی معناداری در سطح 0.05 وجود ندارد و لذا بین آنها ارتباط خطیای وجود ندارد. بنابراین اگر دانشآموزی دارای نمرهی هوش بالایی باشد، در مورد بالا یا پایین بودن مهارتهای تفکر انتقادی او و حتی خرده مقیاسهای آن هیچ اظهار نظری نمیتوان کرد.
فرضیه 4: ارتباط بین مهارتهای تفکر انتقادی وهوش معنوی را رشته تحصیلی دختران تعدیل میکند.
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون z- فیشر استفاده خواهیم نمود. از جمله شروط استفاده از این آزمون، نرمال بودن نمرات تفکر انتقادی و هوش معنوی میباشد که در قسمت 4-3-1 مورد بررسی و تایید قرار گرفت. مقدار همبستگی مهارتهای تفکر انتقادی و هوش معنوی بدون دخالت رشتهی تحصیلی برابر 0.053 r_1= و با دخالت رشتهی تحصیلی برابر 0.076 r_2= میباشد، همچنین 278 n_1=n_2=.

جدول شماره 4-12: بررسی تعدیل رشته تحصیلی بر همبستگی بین مهارتهای تفکر انتقادی و هوش معنوی
نتیجه آزمون در سطح معناداری 0.05
سطح معناداری
مقدار آماره
نوع آزمون
متغیرها
عدم معناداری
0.78
0.27
z- فیشر
مهارتهای تفکر انتقادی*هوش معنوی

همانطوری که در جدول بالا آمده است، مقدار آمارهی آزمون z- فیشر برابر با 0.27 به دست آمده و سطح معناداری آن 0.78 میباشد که براساس آن، فرض صفر که عدم معناداری اختلاف همبستگیهاست، در سطح معناداری 0.05 رد نمیگردد. به عبارت دیگر رشتهی تحصیلی ارتباط بین مهارتهای تفکر انتقادی و هوش معنوی را تعدیل نمیکند.

فرضیه 5: ارتباط بین مهارتهای مهارت‌های تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی را رشته تحصیلی دختران تعدیل میکند.
به منظور بررسی این فرضیه نیز از آزمون z- فیشر استفاده خواهیم نمود. از جمله شروط استفاده از این آزمون، نرمال بودن نمرات تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی میباشد که در قسمت 4-3-1 مورد بررسی و تایید قرار گرفت. مقدار همبستگی مهارتهای تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی بدون دخالت رشتهی تحصیلی برابر 0.019 r_1= و با دخالت رشتهی تحصیلی برابر 0.041 r_2= میباشد، همچنین 278 n_1=n_2=.

جدول شماره 4-13: بررسی تعدیل رشته تحصیلی بر همبستگی بین مهارتهای تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی
نتیجه آزمون در سطح معناداری 0.05
سطح معناداری
مقدار آماره
نوع آزمون
متغیرها
عدم معناداری
0.79
0.26
z- فیشر
مهارتهای تفکر انتقادی*پیشرفت تحصیلی

با توجه به جدول بالا، مقدار آمارهی آزمون z- فیشر برابر با 0.26 و سطح معناداری آن 0.79 میباشد که براساس آن، فرض صفر در سطح معناداری 0.05 رد نمیگردد. به عبارت دیگر رشتهی تحصیلی ارتباط بین مهارتهای تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی را تعدیل نمیکند.
فرضیه 6: ارتباط بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی را رشته تحصیلی دختران تعدیل میکند.
این فرضیه نیز به کمک آزمون z- فیشر بررسی خواهد شد. از جمله شروط استفاده از این آزمون، نرمال بودن نمرات پیشرفت تحصیلی و هوش معنوی میباشد که در قسمت 4-3-1 مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با دانستن اینکه مقدار همبستگی مهارتهای هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی بدون دخالت رشتهی تحصیلی برابر 0.358 r_1= و با دخالت رشتهی تحصیلی برابر 0.335 r_2= باشد و همچنین 278 n_1=n_2= داریم:
جدول شماره 4-14: بررسی تعدیل رشته تحصیلی بر همبستگی بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی

نتیجه آزمون در سطح معناداری 0.05
سطح معناداری
مقدار آماره
نوع آزمون
متغیرها
عدم معناداری
0.75
0.31
z- فیشر
هوش معنوی*پیشرفت تحصیلی

با توجه به جدول بالا، مقدار آمارهی آزمون z- فیشر برابر با 0.31 و سطح معناداری آن 0.75 میباشد که براساس آن، همانند دو فرضیهی بالا فرض صفر در سطح معناداری 0.05 رد نمیگردد. به عبارت دیگر رشتهی تحصیلی ارتباط بین مهارتهای هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی را تعدیل نمیکند.
قبل از پرداختن به فرضیه آخر، میخواهیم سه رشتهی تحصیلی تجربی، انسانی و ریاضی را با یکدیگر مقایسه کنیم. برای این منظور از آزمون F یاANOVA استفاده خواهیم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، رگرسیون