دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از روشهای همبستگی درونی و تفاوت های گروهی تأیید شد. هنجار نمرات آزمون نیز براساس جداول توزیع فراوانی، هنجار درصدی نمرات تعیین شد. این آزمون حاوی 34 سؤال چند گزینه ای با یک پاسخ صحیح در پنج حوزه مهارتهای شناختی تفکر انتقادی (تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال استقرائی و قیاسی ) است که به ازای هر سؤال صحیح یک نمره به فرد تعلق میگیرد و مجموع سؤالات صحیح آزمون، نمره کل آن محسوب میشود.
آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا، از روایی محتوایی قوی برخوردار است زیرا که بر پایه تعریف تفکر انتقادی ارائه شده توسط انجمن فلاسفه کالیفرنیا تدوین یافته است. فاشیون و فاشیون(1994) پایایی این آزمون را که با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون 20 ارزیابی و بین 78/0 تا 80/0گزارش کرده اند.
در طراحی این پرسشنامه یک زمینه عمومی از دانش که به سادگی و در نتیجه بلوغ طبیعی و در مدارس ابتدایی و دبیرستان قابل دستیابی است مفروض شده است. هیچ دانشی محتوایی که تخصص رشته خاصی باشد در پاسخگویی به سؤالات لازم نیست(هیگوچی 2002).
درباره روایی این پرسشنامه نیز نتایج پژوهش ها نشان داده است که این آزمون با معدل نمرات دانشجویان، نمرات استعداد ریاضی و دروس شفاهی آن ها و نمرات آزمون خواندن نلسون – دنی همبستگی مثبت معنا داری دارد. همچنین نتیجه تحلیل عاملی در ایران در تعیین اعتبار سازۀ آزمون حاکی از آن است که آزمون از پنج عامل (تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدلال استقرایی واستدلال قیاسی) تشکیل شده است که همۀ پنج عامل، با نمرۀ کل آزمون همبستگی مثبت و بالایی داشته است. همچنین آزمون مذکور قادر به تمیز اختلاف سطح مهارت های تفکر انتقادی میان دانشجویان، پرستاری و فلسفه بوده است(خلیلی،1385).
نتایج حاصل حاکی از آن است که سؤالات آزمون از اعتماد لازم بعنوان یک ابزار پژوهشی برخوردار بوده و با ساختار تئوریکی آزمون نیز هماهنگ می باشد، همچنین همگی یک سازه واحد (تفکر انتقادی) را مورد سنجش قرار داده و از قدرت تمیز خوبی بین افراد با سطوح مختلف تفکر انتقادی ( CT ) برخوردار هستند.
پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ (SISRI-24): این مقیاس دارای 24 گویه وشامل چهار مؤلفه تفکر انتقادی وجودی، معنا سازی شخصی، آگاهی متعالی، گسترش خودآگاهی میباشد. گویه های پرسشنامه هوش معنوی در طیف پنج درجه ای لیکرت(کاملاً مخالفم، مخالفم، گهگاهی، موافقم، بسیار موافقم) تنظیم شده اند. کینگ (2008) در بررسی مقدماتی پرسشنامه هوش معنوی که بر روی 619 نفر از دانشجویان دورۀ لیسانس(488زن و131 مرد) دانشگاه پتربورگ انجام داد، آلفای کرونباخ به دست آمده95/0 و متوسط ارتباط درونی سؤالات 36/0 گزارش کرد. در تحقیق دیگری که برای معتبر سازی پرسشنامه بر روی 305 نفر از دانشجویان دوره لیسانس انجام شد ضریب آلفای کرونباخ برابر958/0 به دست آمد(کینگ،2008).
حسین چاری وهمکاران (1389) در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفا کرونباخ 93/0 وروایی آن را با ضریب آلفا کرونباخ برای مؤلفه های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خود آگاهی به ترتیب 78/0 ، 68/0، 74/0و 72/0 گزارش کردند.

روش تحلیل اطلاعات و نوع پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است، همان طور که در متون روش تحقیق آمده است تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانون بندیها، اصول و فنونی که درتحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشوند (سرمد، بازرگان و حجازی،1376). از حیث روش، این پژوهش تحقیق همبستگی1 است. در این نوع از روش تحقیق هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه بین دو یا چند متغییر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از همبستگی ممکن است. برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیشبینیها است (خاکی،1387).
در انتخاب یک آزمون باید تصمیم بگیریم که آیا از آزمون‌های پارامتریک استفاده کنیم یا آزمون‌های ناپارامتریک یکی از اصلی‌ترین ملاک‌ها برای این انتخاب انجام آزمون کولموگروف- اسمیرنوف است. این آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها را نشان می‌دهد. اگر داده‌ها دارای توزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارامتریک وجود دارد و در غیر این صورت باید از آزمون ناپارمتریک استفاده کنیم. پس از تحلیل spss در برونداد آزمون کولموگروف – اسمیرنوف اگر آزمون معنی‌دار بود یعنی p کوچک‌تر از ۵ صدم بود، به معنی این است که توزیع نرمال نیست و باید از آزمون ناپارمتریک استفاده کنیم؛ بنابراین اگر نتیجه این آزمون معنی‌دار نباشد امکان استفاده از آزمون‌های پارامتریک وجود دارد؛ در این پژوهش برای نرمال بودن از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است.
برای ارائه نمای توصیفی از جامعه مورد پژوهش از جداول پارامترهای مرکزی میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. و همچنین از آزمون پیرسون، رگرسیون خطی چند گانه، و آزمون (Z) فیشر، استفاده شد، و در نهایت، برای مقایسه سه رشته (تجربی ، انسانی، ریاضی) از آزمون F یا ANOVA استفاده شده است.

فصل چهارم:
یافته‌های پژوهش

مقدمه
اطلاعات جمع‌آوري شده، منابعي خام هستند كه بايد با وسايل مناسب تجزيه و تحليل و تشريح شده تا بتوانند بار كاربردي اطلاعاتي خود را منتقل نمايند. در تحقيقي از اين دست، مناسب‌ترين وسيله براي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌هاي به‌ دست آمده، تحليلهاي آماري هستند. با تحليلهاي آماري، رابطه بين متغيرهاي مختلف را پيدا كرده و در نهايت به پاسخ سؤال‌هاي مورد پاسخ داده شده است.
معدل
جدول شماره4-1: توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک نمره معدل
شاخص آماری
فراوانی
درصد
نمره معدل

10.99-10
1
0.4
11.99-11
9
3.2
12.99-12
10
3.6
13.99-13
24
8.6
14.99-14
29
10.4
15.99-15
42
15.1
16.99-16
64
23
17.99-17
55
19.8
18.99-18
38
13.7
20-19
6
2.2
جمع
278
100

نمودار شماره4-1: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها
با توجه به توصیف دادهها براساس جدول و نمودار فوق، بیشترین فراوانی مربوط به معدل 16 و با درصد فراوانی 23 درصد و کمترین فراوانی نیز به ترتیب مربوط به معدلهای 10 و 19 میباشد.
تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهشی
در این بخش به بررسي مولفههای پژوهش پرداختیم. به منظور آزمون فرضيه‌های تحقیق، بر اساس پیش آزمون‌های مناسب، در مورد استفاده از آزمون‌های پارامتریک یا غیر پارامتریک تصمیم گرفته شد. مهمترین شروط استفاده از آزمونهای پارامتریک عبارتند از:
سطح سنجش متغیر وابسته حداقل فاصلهای باشد؛
توزیع دادهها نرمال باشد؛
واریانس گروههای مورد مطالعه دارای همگونی باشد، و همانگونه که در ادامه خواهد آمد، این شرایط برای متغیرهای این پژوهش برقرار میباشد.

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول شماره 4-2: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق بر اساس آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

متغیرها
مهارت‌های تفکر انتقادی
هوش معنوی
شاخصهای آماری

آماره K-S
1.35
1.46
سطح معنی داری
0.051
0.023

تفسیر جدول
با این آزمون فرض آماری زیر را بررسی شده است:
توزیع دادهها نرمال است : H0
توزیع دادهها نرمال نیست : H1
در صورتی که سطح معنی داری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف کمتر از 0.01=α می باشد میتوان نتیجه گرفت توزیع دادههای مربوط به متغیر، تفاوت معنیداری با توزیع نرمال دارد. چون آماره Kolmogorov-Smirnov Z در سطح کوچکتر از 0.01 برای هیچ یک از متغیرهای تحقیق معنیدارنشده است ، با 0.99 اطمینان فرض H0 ؛ یعنی نرمال بودن دادهها رد نمی شود. بنابراین با توجه به نرمال بودن داده‌ها میتوان از آزمون پارامتری استفاده کرد.
نتايج توصيفي
ابتدا به نتایج توصیفی از مشخصات عمومي پاسخ‌دهندگان پرداخته شده است و در ادامه به نتايج حاصل از نگرش پاسخدهندگان به “بررسی رابطه هوش معنوی و مهارت‌های تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی” و نیز گويههاي تشکیل دهندهی پرسشنامهها پرداخته ایم.

جدول شماره4-3: توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک نمره معدل
شاخص آماری
فراوانی
درصد
نمره معدل

10.99-10
1
0.4
11.99-11
9
3.2
12.99-12
10
3.6
13.99-13
24
8.6
14.99-14
29
10.4
15.99-15
42
15.1
16.99-16
64
23
17.99-17
55
19.8
18.99-18
38
13.7
20-19
6
2.2
جمع
278
100
میانگین: 15.59 انحراف استاندارد: 1.90

خرده مقیاسهای هوش معنوی
هوش معنوی از چهار خرده مقیاس تفکر انتقادی وجودی (CET)، تولید معنای شخصی (PMP)، آگاهی فرا رونده (TA) و بسط حالت خود آگاهی (CSE) تشکیل شده است. میانگین و انحراف استاندارد مربوط به این خرده مقیاسها در جدول زیر آمده است:
جدول شماره4-4: میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاسهای هوش معنوی
شاخص آماری
میانگین
انحراف استاندارد
خرده مقیاسهای هوش معنوی

تفکر انتقادی وجودی (CET)
18.78
5.13
تولید معنای شخصی (PMP)
12.56
3.27
آگاهی فرا رونده (TA)
17.49
4.32
بسط حالت خود آگاهی (CSE)
12.32
3.58
نمره کلی هوش معنوی
60.46
13.07

خرده مقیاسهای مهارتهای تفکر انتقادی
تفکر انتقادی از پنج خرده مقیاس تحلیل، ارزیابی، استنتاج، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی تشکیل شده است که میانگین و انحراف استاندارد مربوط به این خرده مقیاسها در جدول زیر آمده است:

جدول شماره4-5: میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاسهای مهارتهای تفکر انتقادی
شاخص آماری
میانگین
انحراف استاندارد
خرده مقیاسهای هوش معنوی

تحلیل
4.58
3.39
ارزیابی
7.89
4.75
استنتاج
6.35
3.62
استدلال قیاسی
9.90
4.06
استدلال استقرایی
7.35
4.45
نمره کلی مهارتهای تفکر انتقادی
18.83
5.00

تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهشی
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده کردهایم که نتایج آن در جدول زیر آمده است:

متغیرها
مهارت‌های تفکر انتقادی
هوش معنوی
شاخصهای آماری

آماره K-S
1.35
1.46
سطح معنی داری
0.051
0.023

تفسیر جدول:
با این آزمون در واقع قصد داریم فرض آماری زیر را آزمون کنیم:
توزیع دادهها نرمال است H0:
توزیع دادهها نرمال نیست H1:
در صورتی که سطح معنی داری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف کمتر از 0.01=α باشد میتوان نتیجه گرفت توزیع دادههای مربوط به متغیر، تفاوت معنیداری با توزیع نرمال دارد. چون آماره Kolmogorov-Smirnov Z در سطح کوچکتر از 0.01 برای هیچیک از متغیرهای تحقیق معنیدار نیست، با 0.99 اطمینان فرض H0؛ یعنی نرمال بودن دادهها رد نخواهد شد. بنابراین با توجه به نرمال بودن داده‌ها میتوانیم از آزمون پارامتری استفاده کنیم.
تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهشی
فرضیه 1: بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر، همبستگی وجود دارد.
برای این منظور و با توجه به مقیاس فاصلهای دادهها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میکنیم. لازم به ذکر است برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی از معدل استفاده میکنیم.
جدول شماره 4-6: همبستگی “هوش معنوی” و “پیشرفت تحصیلی” دانشآموزان دختر
سطح معناداری
مقدار
نوع آزمون
متغیرها
0.000
0.358
پیرسون
هوش معنوی*معدل

میزان همبستگی پیرسون برابر 0.35 است و در سطح معناداری 0.05، این مقدار همبستگی معنادار است؛ بدین معنی که فرض عدم وجود همبستگی بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی -که به وسیله معیار معدل سنجیده شده- همبستگی معناداری وجود دارد. مقدار همبستگی مثبت است و این نشان میدهد با افزایش هوش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، رگرسیون