دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، یشرفت تحصیلی، هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

نگرش معنوی با سن، نمره، پیشرفت تحصیلی، درآمد خانواده، گروههای مختلف تحصیلی و وضعیت تأهل رابطهی معنی داری بدست نیامده است(احمدی وکجباف،١٣٨٧).
– علیوندی وفا (١٣٨٤)پژوهشی انجام داده است که هدف آن بررسی رابطه تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بوده است. نتایج این پژوهش نشان داده که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی حاکم است. همچنین میزان نمرات تفکر انتقادی و علوم پایه متفاوت است،ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نمی باشد. از طرفی تفاوتی بین میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دخترو پسر مورد تأیید قرار نگرفته است.
– بهمني و همكاران(1384) مطالعه اي تحت عنوان بررسي مهارت هاي انتقادي دانشجويان علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در مواجهه با متون علمي در سال 1384انجام دادند. در اين مطالعه تجربي، دانشجويان گروه پزشكي (پزشكي، دندان پزشكي، داروسازي) در سه گروه مختلف، نوشته هاي علمي و يا سؤالاتي در ارتباط با درس را دريافت كردند كه حاوي اشتباهات فاحش منطقي ادراكي بود. ميزان اشتباهاتي كه از سوي دانشجويان شناسايي و مورد توجه قرار گرفت، ملاكي براي بهره گيري آنان از مهارت هاي تفكر انتقادي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه دانشجويان گروه پزشكي در مواجهه با سؤالات غلط امتحاني به هيچ وجه از مهارتهاي تفكر انتقادي استفاده نكرده و در مواجهه با جزوات درسي تنها حدود8/6 درصد صرفاً به برخي از اشتباهات توجه كرده اند. بیابانگرد(1384) براین باور است که اگر یک کودک پیشرفت تحصیلی خوبی با توجه به معیارهای مورد قبول جامعه داشته باشد (که طبیعتاً این معیارها توسط خانواده، مدرسه، معلمان و دوستان شکل گرفته اند) ، از عزت نفس تحصیلی که ناشی از هوش معنوی بالا می باشد، برخوردار است.
– احمدی وکجباف(١٣٨٤) به منظور سنجش تجربیات معنوی، مذهبی و عرفانی، همچنین بررسی ارتباط بین معنا یابی، سلامت روان و تجربیات معنوی در گرو های مختلف جامعه اقدام به طراحی و ساخت ابزاری معتبر بنام تجربه معنوی نمودند، آنها شش مولفه از جمله معنا داری زندگی ،تاثیر ارتباط معنا داری وجود دارد. به عبارتی زنان نسبت به مردان از نگرش معنوی بالاتری برخوردارند. همچنین بین نگرش معنوی با سن، نمره، پیشرفت تحصیلی،درآمد خانواده، گروههای مختلف تحصیلی و وضعیت تاهل رابطه ی معنی داری بدست نیامده است(احمدی وکجباف،١٣٨٧).
– جواد زاده شمشهای (1383) یک پژوهشی کیفی با هدف بررسی هویت دینی و تفکر انتقادی و رابطه ی این دو در دانشجویان 22-20 ساله انجام داده است. نتایج تحلیل کیفی و محتوای مصاحبه ها نشان داده که وضعیف هویت دینی دانشجویان مورد بررسی و میزان بهره مندی آنها از تفکر انتقادی به این صورت است: کسانی که مهارت تفکر انتقادی به خوبی استفاده کرده یا می کنند از هویت دینی شکل یافته تری برخورداند و یا اینکه مراحل جستجو برای دستیابی به هویت دینی شکل یافته  را طی می کنند. همچنین در این تحلیل،  عواملی که بر شکل گیری هویت دینی افراد وچگونگی رشد تفکر انتقادی در افراد موثر بوده است. شناسایی شدند که از آن جمله می توان، زمینه مذهبی خانواده، عملکرد افراد به ظاهر این دارد و سطح  جامعه، تاثیر روابط دوستانه، تاثیر محیط مدرسه و معلم و داشتن تعامل فکر با اساتید دانشگاه را نام برد.
– بابامحمدي و خلیلی( 1383 ) در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که نمرات مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته پرستاري، طی سال هاي تحصیل،رو به پیشرفت بوده است. آزمون آماري تحلیل واریانس یک طرفه بین میانگین نمرات سال هاي مختلف تحصیل دانشجویان پرستاري کارشناسی پیوسته،اختلاف معنا داري را نشان داد.
– همچنین در پژوهشی که به وسیله اسلامی( 1382 ) انجام گرفت، نتایج نشان داد که اکثریت دانشجویان ترم اول و ترم آخر پرستاران بالینی داراي توانایی تفکر انتقادي ضعیف می باشند و بین میانگین امتیازات توانایی تشخیص پیش فرض ها و استنتاج دانشجویان ترم هاي اول و آخر پرستاران تفاوت معناداري وجود نداشت.
– در مطالعه ای تحت عنوان “روند تحول تفکر انتقادي در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد” که توسط جاویدي کلاته جعفرآبادي (1389) بر روی 150 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت بین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چهارم تفاوت معناداری مشاهده شد هرچند که نمره کل تفکر انتقادی دانشجویان در سطح پایینی قرار داشت.
– خليلي(1380) پژوهشي تحت عنوان مقايسه سطح مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي سمنان با دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران انجام داد. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقايسه اي بود كه با هدف مقايسه سطح مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان كارشناسي پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي سمنان با دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران انجام شد. حجم نمونه شامل كليه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي(70) و 400 دانشجو از دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي و ايران كه به شيوه تصادفي طبقاتي از ترم هاي مختلف انتخاب شدند. ابزار پزوهش آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا فرم ب بود. يافته هاي پژوهش نشان مي داد كه ميانگين نمرات دانشجويان پرستاري دانشگاه سمنان و دانشجويان تهران در آزمون مذكور به ترتيب 12/34 با 2/45=SD و 11/68 با 3/25=SD بود كه اختلاف اين ميانگين ها از نظر آماري معني دار بود (02/0P= ، 97/1T=). در دانشگاه سمنان بين نمرات آزمون دانشجويان سال هاي مختلف اختلاف معني داري وجود داشت (00/0P=، 28/4 F=) در دانشگاه هاي تهران صرفاً بين ميانگين نمرات دانشجويان سال اول(11/04) و سال آخر كارشناسي(12/42) در آزمون مذكور اختلاف معني داري وجود داشت (00/0P=، 77/2- T=). همچنين بين سن و جنس با ميانگين نمرات دانشجويان همبستگي معناداري وجود نداشت، همچنين دانشجوياني كه رشته تحصيلي دوره دبیرستان آن ها رياضي فيزيك بوده نسبت به رشته علوم تجربي از ميانگين نمرات بالاتري برخوردار بوده كه اين اختلاف از نظر آماري معنادار بود (00/0P=، 86/5T=). نتايج پروهش نشان داد كه دانشجويان پرستاري دانشگاه سمنان از سطح مهارت هاي تفكر انتقادي بالاتري نسبت به دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و دانشجويان با معدل بالاتر، از سطح مهارت هاي تفكر انتقادي بيشتري برخوردار بودند و دانشجويان با رشته تحصيلي رياضي فيزيك در دوره دبيرستان داراي سطح مهارت هاي تفكر انتقادي بالاتري نسبت به بقيه بودند.
– تحقیق دیگر را هاشمیان (1380) با عنوان ارائه چارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی انجام داده است در این تحقیق هشت مهارت برای تفکر انتقادی در نظر گرفته شده است، این مهارت ها عبارتند از: 1- سوال کردن 2- تحلیل کردن 3- ارزیابی 4-ارتباط دادن 5- استدال کردن 6- سازماندهی مفاهیم علمی مربوط 7- کاربرد واژگان انتقادی 8- فرا شناخت که معلمان می بایست در حین تدریس خود به این مهارت توجه نمایند در حالی که هیچ یک توجهی بدان نداشتند.
– نتایج تحقیقی که حسن شعبانی (١٣٨٠) با عنوان تأثیر روش حل مسئله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایهی چهارم ابتدایی در شهر تهران انجام داده است، نشان می دهد که روش حل مسئله به روش فعالیت گروهی نقشی ارزنده در پرورش مهارت های تفکر انتقادی دارد.
– مهمترین یافتۀ تحقیق دیگری که جعفر جهانی (1380) در آن به نقد وبررسی مبانی فلسفی الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن پرداخته این است که آموزش تفکر انتقادی منحصراً از طریق فرآیندهای پژوهش ممکن می شود. پس معلمان مجریان با عنایت به این نکته باید به پرورش روح پژوهشگر و رشد قوۀ تفکر دانش آموزان بپردازند.
– تحقیق دیگر را هاشمیان (1380) با عنوان ارائه چارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی انجام داده است در این تحقیق هشت مهارت برای تفکر انتقادی در نظر گرفته شده است، این مهارت ها عبارتند از: 1- سوال کردن 2- تحلیل کردن 3- ارزیابی 4-ارتباط دادن 5- استدال کردن 6- سازماندهی مفاهیم علمی مربوط 7- کاربرد واژگان انتقادی 8- فرا شناخت که معلمان می بایست در حین تدریس خود به این مهارت توجه نمایند در حالی که هیچ یک توجهی بدان نداشتند.
– عباسی( 1380) تحقیقی با عنوان “بررسی مهارت های مؤثر بر پرورش تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی دورۀ متوسطه ” انجام داد. در این پژوهش از روش نیمه تجربی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان شهر سمنان است که از میان چهار مدرسه انتخاب شده وگروه تجربی و شاهد به تصادف انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشانگر کارآیی عمل آزمایشی بود و نشان داده شد که مهارتهای تفکر انتقادی قابل پرورش است.
– زرقي) 1379( مطالعه اي توصيفي مقايسه اي تحت عنوان مقايسه تفكر انتقادي دانشجويان سال هاي مختلف مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري دانشكده پرستاري مامايي شهيد بهشتي رشت انجام داد. اين مطالعه روي 89 دانشجو سال هاي مختلف رشته پرستاري كه در طي نيمسال دوم 79-78 مشغول به تحصيل بودند به روش سرشماري انجام گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات آزمون استاندارد تفكر انتقادي واتسون- گليزر بود. از 89 نفر شركت كننده، 18 نفر سال اول، 24 نفر سال دوم، 34 نفر سال سوم و 23 نفر سال چهارم بودند. ميانگين نمره تفكر انتقادي دانشجويان سال اول 46/38، سال دوم 45/66، سال سوم 54/45 و سال 47/30 بود. مقايسه ميانگين تفكر انتقادي در بين دانشجويان مختلف با استفاده از آزمون آناليز واريانس، نشان داد كه بين ميزان تفكر انتقادي دانشجويان مختلف تفاوت معناداري وجود ندارد.(85/0)P= از طرفي بين سن، وضعيت تأهل و سابقه باليني با ميزان تفكر انتقادي رابطه معني داري وجود نداشت.
– نتایج تحقیقی که حسن شعبانی (1378) به عنوان رساله دکتری انجام داده است، به بررسی تأثیر روش حل مساله به صورت گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران پرداخته است. وی تأثیر روش حل مساله به صورت کارگروهی را بر روی سه مهارت مقایسه تشخیص، قضاوت بررسی نموده است. نتایج حاصله از تحقیق نشانگر تأثیر مثبت روش حل مساله بر رشد تفکر انتقادی بوده است و در مجموع نمرات گروه آزمایش با گروه کنترل دارای اختلاف معنا داری بوده و گروه آزمایش نمرات بالاتری را کسب کرده است (شعبانی1378).

پیشینه در خارج از کشور
– کینگ (2008) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین هوش معنوی با اختلالات روانی پرداخته است. به این نتیجه رسید که هوش معنوی با افسردگی، پرخاشگری، خصومت، اضطراب، و خود فریبی رابطه منفی دارد. بررسی کینگ (2008 ،2009) هم که که نشان داد هوش معنوی با حساسیت اجتماعی، رضایت از زندگی، انرژی، و فعالیت رابطه مثبت دارد، هوش معنوی را در هر دو حوزه زندگی شخصی واجتماعی مورد کنکاش قرار داده است. این پژوهش نیز حاکی ازپیامدهای مفید هوش معنوی در زندگی است.
– همچنین بررسی ها نشان می دهد که بین هوش معنوی، هوش هیجانی، صلاحیتهای شخصی، و سلامتی ذهن همبستگی بالائی وجود دارد (مؤسسه آگاهی سنجی آمریکا ، 2005، راس ، 2005، تامپسون، 2002، اوسوالد، 2004، وان لیوین و کاسولر، 2004، و الکینز و کاوندش، 2004، به نقل از فرامرزی و همکاران، 1388) پرتیوای و همکاران (2009، به نقل از حسینیان وهمکاران ،1390) نیز رابطه معنی داری بین سطوح هوش هیجانی و معنوی ومیزان موفقیت دانش آموزان در استفاده از زبان به دست آوردند.
– ميلر، (Miller) دانشجويان داروسازي دانشكده اي در داكوتاي شمالي را مورد بررسي قرار داد. نتايج پژوهش وي نشان داد كه ميانگين نمره كل مهارت تفكر انتقادي در دانشجويان سال چهارم بالاتر از حد هنجار بوده است. همچنين ميانگين نمره كل گرايش به تفكر انتقادي در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی