دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، آموزش و پرورش، خود تنظیمی، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

شوند و نوآوری دائما تجربه می شوند.اهداف نهایی و کلی تعلیم تربیت ناگریز باید تغییر یابد.به عبارت دیگر،روشهای سنتی تدریس و یادگیری یعنی جایگاه منفعل فراگیران در محیط آموزشی و تکیه بر پرکردن ذهن از اطلاعات، دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی نسل حاضر وآینده نخواهد بود و برای تربیت صحیح فراگیران نیاز است.تا آنها آزادانه، خلاقانه و نقادانه و به طور علمی بیاندیشند. برنامه های مدارس و مراکز آموزشی باید نظم فکری را به فراگیران منتقل نمایند و آنان را برای روبرو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم بطور فزاینده ای به مهارتهای تفکر جهت تصمیم گیری مناسب و حل مساله پیچیده ی جامعه مجهز نمایند.(ابیلی،1386،ص46)
به همین دلیل متخصصان تعلیم وتربیت بجای انتقال حقایق علمی،پرورش و تقویت روشها و نگرشهای علمی را توصیه می کند و به جای تولید مجدد حقایق علمی، فرایند را مورد توجه قرار داده اند،آنها معتقدند که فراگیران برای کسب حقایق علمی باید به روش کسب حقایق علمی توجه کنند و بجای انباشت حقایق علمی در ذهن بیاموزند که چگونه شخصا فکر کنند،تصمیم بگیرند و درباره امور مختلف قضاوت کنند.فراگیران در فرایند آموزش باید بتوانند ادراک حسی، فهم نظریات مختلف و تفکر علمی و نقاد خود را تقویت کنند و رشد دهند،رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرصت های یادگیری مطلوب است(جزایری و رحیمی،1387، ص39).
تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که هنوز بسیاری ازمعلمان بیشترین زمان کلاس خود را صرف ارائه مطلب یا طرح سوالهایی می کنند که صرفا جمع آوری مجدد حقایق ساده علمی را می طلبد و فقط یک درصد از زمان صرف شده در کلاس را به سؤال هایی اختصاص می دهند که به پاسخ متفکرانه نیاز دارد. اغلب معلمان با دادن فرصت اندک برای پاسخگویی به سؤال ها، دانش آموزان را از ارائه نظرهای متفکرانه دلسرد می کنند.
در سالهای اخیر بسیاری از آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزان همانگونه که می خواهند با مهارت و به طور انتقادی تفکر نمی کنند؛ در حالی که کتابها، مجله ها و گزارش های بسیاری در حمایت از آموزش و پرورش تفکر انتشار یافته است.برای مثال سازمانهای مهمی همچون((کمیسیون تعلیم و تربیت ایالت ها66)) نکات عمده تدریس تفکر را روشن وبرجسته ساخته اند، همچنین مجله های پر خواننده ای همچون رهبری آموزشی شماره های متعدد خود را به این موضوع اختصاص داده اند(شعبانی،1388،ص42).
در طرح ملی آموزش عالی برای آمریکا که در سال 2001 توسط سیاستگذاران تربیتی تهیه شد، اشاره شده است که برای مجهز نمودن دانشجویان به مهارتها ضروری است که آنها دارای تفکر انتقادی باشند واین مهارت برای مشارکت شهروندان در جامعه مردم سالار ضروری است.آنها بیان نمودند که در دنیای فعلی الگوی عمومی تعلیم وتربیت در حال تغییر از آموزش برای اشتغال و استخدام به آموزش برای قابلیت استخدام است.این امر نیازمند آن است که نهادهای آموزشی، افرادی را پرورش دهند که توانایی تشخیص،حل مسأله و توانایی تصمیم گیری از طریق استفاده از تفکر انتقادی و خلاق را داشته باشند(مانگنا و چابلی67،2005،ص3)
2-21مهارت های تفکر انتقادی
توجه نظام آموزش و پرورش و برنامه درسی به عنوان یکی از حلقه های اساسی نظام کلان تربیتی و آموزشی به مهارت های تفکر به ویژه تفکر انتقادی نقطه قوتی است که می تواند آموزش و پرورش بالنده را به همراه داشته باشد و ضرورتی اجتناب ناپذیر باید محسوب گردد، در این راستا مهارتهای تفکر انتقادی،که هسته تفکر انتقادی را تشکیل می دهند شامل تفسیر،تحلیل، ارزشیابی، استنباط، توضیح وخود تنظیمی می باشد.
تفسیر68:درک و بیان معنی و با اهمیت انبوهی از بیانات، موقعیتها، اطلاعات، وقایع و قضاوتها، قراردادها،گمان ها، قوانین، رویه ها و معیارها به کارمی رود وشامل خرده مهارتهای طبقه بندی، رمز گشایی امور و معنی کردن دقیق می باشد.
تحلیل69: مشخص کردن روابط استنباطی واقعی قصد شده و میان گفته ها،سؤالات، مفهوم ها، توصیفات و یا مشکل های دیگر برای اظهار کردن گمان، قضاوت و تجارب، دلایل، اطلاعات وعقاید می باشد.
ارزشیابی کردن70: تعیین و برآورد کردن اعتبار و صحت گفته ها یا دیگر اشکال بیانی که نشانگر درک وفهم تجربه، موقعیت باور واعتقاد شخصی بوده ونیز به تعیین و برآورد رابطه منطقی بین گفته ها،توضیحات، سؤالات ودیگر گونه های کلامی تأکید دارد.
استنباط71: تشخیص دادن عناصر و شواهد مطمئن برای نتیجه گیری می باشد، خرده مهارتهای آن شامل پرسش کردن از وقایع،حدس زدن متناوب و ترسیم کردن نتایج می باشد.
توضیح دادن: توانایی بیان اینکه چگونه به یک قضاوت دست می یابیم وتوانایی برای ارائه یک راه متقاعد کننده نتایجی از تفکر فردی می باشد.خرده مهارتهای آن شامل قوانین روش های توجیهی، هدف داشتن با دلایل خوب و بیانیه های مفهومی از وقایع ها یا دیدگاهها و ارائه کامل و خوب مدلل شده از بحث ها برای بهترین فهم ممکن است.
خود تنظیمی72: عقاید قبلی خود را گسترش داده و اصلاح کنند به عبارتی تجدید نظر و دوباره شکل بندی کردن، گام برداشتن به عقب و بررسی چگونگی فرایند انجام کار می باشد.خرده مهارت های آن شامل ارزشیابی و تصحیح کردن خود می باشد(فاشیون73،2000،ص7)
تفکر انتقادی یکی از جنبه های مهم تفکر است، این نوع از تفکر به پرورش افرادی که دارای ذهن معتدل،خالی از غرض عینی و متعهد و دقیق هستند معتبر می شود. این تفکر را می توان فعالیت و تلاش سیستماتیک برای فهمیدن، ارزشیابی و یافتن عیوب در استدلالات دانست و با فرایند تعیین اعتبار(صحت، دقت وارزش) اطلاعات یا دانش ادعا شده قلمداد کرد.تفکر انتقادی را می توان متشکل از دو قسمت((مهارت های انتقادی)) و((تمایل و نگرش انتقادی)) دانست.
برخی دیگر از مهارت های تفکر انتقادی را می توان شامل توانایی تشخیص اساس استدلالات، اطمینان در استدلال کردن، توضیح دادن مباحث و نتیجه گیری ها،توضیح و تحلیل کلمات و عبارات شناسایی معیارهایی برای ارزشیابی، ارزشیابی اعتبار منابع اطلاعات، تشخیص تناقضات و کشف دلالت ها و نتایج منطقی دانست.همچنین، برخی از گرایشهای تفکر انتقادی شامل اعتماد به نفس و خودگردانی ذهنی، کنجکاوی ودقت و اشتیاق وپشتکار، واقع بینی، صداقت و تواضع می شود. حل وفصل کردن ابهام به عنوان بخش اساسی تفکر انتقادی مورد تأکید می باشد و ابهام و تردید، بخش مولد این نوع تفکر به شمار می آید.
از مهمترین خصوصیات تفکر انتقادی، درست سؤال کردن می باشد. افرادی که درست فکر می کنند، آنهایی هستند که راه درست سؤال کردن را می دانند. چگونه سؤال کردن نشان دهنده پردازش درست اطلاعات در ذهن است، افرادی که در زمینه مهارتهای تفکر انتقادی تعلیم می بینند در پذیرش عقاید احتیاط می کنند و در جستجوی دلایل و سنجش آنها هستند، اینگونه افراد در برابر تعصب های گمراه کننده خود مقاوم هستند(طالب زاده و دیگران، 1388،ص19).
موفقیت در هر جامعه دموکراتیک وابسته به توانایی افراد در تحلیل مسائل و تصمیم گیری است و پیشرفت دموکراسی منوط به داشتن افراد متفکری است که قادر به انتقاد و تفکر خلاق در مورد مسائل باشند (شعبانی،1389، ص7)
تفکر انتقادی را می توان دربرگیرنده دو جنبه زیر دانست:
1) مجموعه ای از مهارت های شناختی شامل تحلیل، ترکیب، تفسیر، توصیف، ارزیابی، تعمیم، استنباط، روشنگری، مقایسه وتشخیص استدلال های غلط.
2) توانایی و تعهد فکری برای بکارگیری این مهارتها در هدایت رفتار.تفکر انتقادی صرفا جمع آوری اطلاعات نیست، فردی که حافظه خوبی دارد و از دانش بسیاری نیز برخوردار است، لزوما نمی تواند دارای تفکر انتقادی نیز باشد.کسی که این مهارت را دارد قادر است بر اساس دانشی که دارد پیامد ها را استنباط کند و می داند که چطور از اطلاعاتش برای حل مشکلات استفاده کند و چگونه به جستجوی منابع اطلاعاتی مناسب بپردازد.
برای تبدیل شدن به فردی با تفکر انتقادی، در ابتدا باید، تا جایی که ممكن است درباره همه چیز به جمع آوری اطلاعات پرداخت تا صرفا به یک حوزه اختصاصی با موضوعات خاص محدود نشویم، این مسأله مهم است چون نداشتن دامنه اطلاعاتی وسیع از مسائل را در برمی گیرد و لذا ما ممکن است به نتیجه گیری یا استنباطی ضعیف و ناپخته دست یابیم، با وجودی که آگاهی هر چه بیشتر راجع به یک مسأله خاص بد نیست اما اطلاعات جزئی در قضاوت راجع به موضوعات دیگر که محتوای متفاوتی دارند، کاملا بی فایده و بلا استفاده خواهد بود وبه جای اینکه با پرداختن بیش از حد به جزئیات هر موضوع، زمان و نیروی فکر خود را بیهوده مصرف کنید، سعی کنید با بررسی اصول کلی موضوعات مختلف، به دامنه اطلاعات خود بیفزایید(جزایری و رحیمی،1387، ص42)
دوره متوسطه یکی از دوره های حساس تحصیلی است که درآن« دانش آموزان، به دلیل پشت سر گذاشتن دوران بلوغ، از نظر ماهیت و نوع تفکر دچار تحولات اساسی می شوند و به تفکر انتزاعی دست می یابند، به علاوه زمینه لازم برای کسب مهارت های انتقادی بیش از دوره های قبلی برایشان فراهم می آید.
بنابراین برنامه های درسی این دوره باید به نحو شایسته ای روحیه تحقیق، خلاقیت و نقادی در تحلیل موضوعات و مسائل اجتماعی را در آنها پرورش دهد(یعقوبی و معروفی،1389،ص6)
2-22انگیزه پیشرفت تحصیلی
اصطلاح انگیزش از فعل لاتین movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است مفهوم کلی جنبش (تحرک) منعکس کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم(شهر آرای۱۳۸۶)
انگیزش به حالت های درونی ارگانیزم که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف می شود اشاره می کند. به طور کلی، انگیزش را می توان به عنوان نیروی محرک فعالیت های انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند و در این مقایسه نیرو وجهت، مفاهیم عمده انگیزش هستند. بنابراین انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان است (سبحانی نژاد، 1389)
انگیزه اصطلاحی است که غالباً با انگیزش مترادف به کار می رود. با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش و به عنوان حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاری معین می شود تعریف کرد. به سخن دیگر انگیزش عامل کلی مولد رفتار به حساب می آید در حالی که انگیزه حالت اختصاصی رفتار یک شخص می باشد. مثلاً وقتی که می پرسیم چرا فلان شخص رفتار خاصی را انجام داد به دنبال انگیزه او هستیم (همان)
یکی از عوامل انگیزشی جانداران نیاز ها و سائق های حاصل از آنها می باشد. نیازها انواع گوناگونی دارند که معروفترین طبقه بندی نیاز های انسان، طبقه بندی مازلو می باشد.
مازلو نیاز های انسان را به دو دسته تقسیم می کند:نیاز های کاستی(نیاز های اساسی) و نیاز های بالندگی(فرا نیازها)

نیاز های اساسی شامل:
۱) نیاز های فزیولوژیک یا جسمی
۲)نیاز به امنیت یا ایمنی
۳) نیاز به عشق و تعلق
۴) نیاز به عزت نفس یا احترام به خود.
اما برخلاف نیاز های کاستی که از محرومیت انسان سرچشمه می گیرند فرا نیاز ها نیرویشان را از میل آدمی به رشد و بالندگی کسب می کنند که به خودشکوفایی یا تحقق خویشتن نیز معروف هستند. (کشتی آرای،۱۳۸۴)
نیاز های هر سطح باید حداقل کمی ارضا شوند تا اینکه نیازهای سطح بعدی بصورت انگیزه نقش آفرین رفتار درآید اگر غذا و و امنیت به سختی و با دشواری بدست آید تلاش برای ارضای این نیازها بر رفتار فرد تسلط یافته و انگیزه های والاتر نقش و اهمیت نخواهند داشت. از نظر مازلو در جوامعی که مردم برای بدست آوردن نیازهای اولیه مانند غذا و مسکن باید سخت در تلاش باشند فعالیت های هنری و علمی رشد نخواهد کرد. مازلو بالاترین نیاز را خودشکوفایی می نامد و موضوعاتی از قبیل:یکپارچگی، کامل بودن، سرزنده بودن، یگانه و بی نظیر بودن، آسان بودن، خودکفایی و ارزشهای زیبایی و خوبی و حقیقت را در رفتار و پاسخ های افراد خود شکوفا برجسته می داند(عابدی،1387)
نیاز به پیشرفت عبارتست از: میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با معیار برتری. این نیاز افراد را برای جستجو کردن «موفقیت در رقابت با معیار برتری» با انگیزه می کند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، بازاندیشی، مهارتهای زندگی، کتابهای درسی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد انگیزه پیشرفت، اجتماعی شدن، ویژگی های شخصیت، یادگیری اجتماعی