دانلود پایان نامه درمورد تصوير، برانگيختگي، (آرين

دانلود پایان نامه ارشد

مقايسه با دختران، در تراکم بالا مخرب‏تر و پرخاشگرترند و اغلب اسباب بازي‏ها را مي‏شکنند و با يکديگر دعوا مي‏کنند. فقط تعداد کمي از مطالعات (براي مثال لو، 1972) نتوانستند ارتباطي را ميان تراکم بالا و افزايش پرخاشگري در کودکان بيابند. به اعتقاد لو (1973) اين استثناها را مي‏توان با در نظر گرفتن موقعيت‏هاي اين مطالعات تبيين نمود.
اين مطالعات همچنين نشان دادند که مردان بزرگسال، و نه زنان، اغلب تحت شرايط تراکم اجتماعي بالا، پرخاشگرتر مي‏شوند (استچينو و بوردن295، 1976؛ استوکولز و همکاران، 1973). در واقع مردان و زنان به شکلي متفاوت و به طرقي جالب به تراکم بالا واکنش نشان مي‏دادند.
تراکم بالا به تنها بر احساسات ما اثر مي‏گذارد بلکه مي‏تواند توانايي ما را در انجام درست تکاليف تحت تأثير قرار دهد. در حالي که تراکم بالا بر عملکرد در تکليف ساده خيلي تأثير ندارد، عملکرد در تکاليف مشکل و پيچيده‏اي را که به حل مسأله، استمرار و تمايز نياز دارند، دچار تغيير مي‏کند (فريدمن، گلوانسکي و ارليچ296، 1971؛ کلين و هريس297، 1979، نگار و پندي298، 1987؛ پائولوس، آنيس299، سيتا300، چکاد301 و متئوس، 1976؛ شرود302، 1974). عملکرد گروهي نيز مثل عملکرد فردي در تراکم بالا مختل مي‏شود، به ويژه زماني که گروه سازمان يافته و داراي رهبري مشخص و قواعد اجرايي معين نباشد (ورچل و شاکلفورد303، 1991). پژوهشگران مختلف بيان مي‏کنند که تراکم بالا به همان شيوه ساير عوامل محيطي مثل سر و صدا، عملکرد در تکاليف پيچيده را آشفته مي‏سازد. کوهن (1978، 1980) و شرود و کوهن (1978) عنوان مي‏دارند که حضور نزديک غريبه‏ها مي‏تواند محيط را پيش‏بيني ناپذير و غيرقابل کنترل نمايد. چنين محيط‏هايي براي دوري از تهديد يا شگفتي، به کنترل نزديک نياز دارند. اين شرايط نيازمند به ظرفيت مضاعف توجه و تقليل منابع شناختي در دسترس براي انجام تکاليف پيچيده و داراي اطلاعات بالا، است. از اين نظر تراکم فرقي با ساير رويدادهاي کنترل ناپذير ندارد.
الگوي تراکم – شدت
الگوي تراکم- شدت304 که توسط فريدمن (1975) مطرح گرديده يکي از معدود نظريه‏هاي ازدحام است که عنوان مي‏کند اثرات تراکم بالا بر انسان‏ها هميشه منفي نيست. براساس اين نظريه، تراکم به خودي خود نه اثرات خوب و نه اثرات بدي بر افراد دارد اما هرگونه واکنش فرد را به موقعيت شدت مي‏بخشد. بنابراين اگر شخصي خود را در يک موقعيت دلپذير بيابد (باري مثال يک ميهماني يا رويداد ورزشي)، حضور ديگران (ازدحام) ممکن است موقعيت را خوشايندتر نمايد. از طرف ديگر موقعيت‏هاي ناخوشايند مثل آخرين دقائق خريد کريسمس يا ايستادن در صف ثبت نام کلاس با افزايش تعداد افراد، آزاردهنده‏تر مي‏گردند. بالا بردن صداي موسيقي مورد علاقه‏تان باعث مي‏شود که شما لذت بيشتري ببريد؛ اما اگر همسايه‏تان صداي موسيقي را که شما از آن متنفريد بلند کند، اعتراضتان به سرعت شدت مي‏يابد. تعدادي از مطالعات از انديشه‏هاي فريدمن حمايت کرده‏اند مبني بر آن که تراکم احساسات افراد را در موقعيت‏هاي خوشايند و ناخوشايند شدت مي‏بخشد (فريدمن، بيرسکي و کاوکيان305، 1980؛ فريدمن و پرليک306، 1979؛ اسچيفنبائر و چياوو307، 1976؛ والدن و فورسايت308، 1981).

الگوهاي برانگيختگي
بعضي از نظريه‏هاي ازدحام (ايوانز، 1978؛ پائولوس، 1980) بر شواهدي تکيه دارند که نشان مي‏دهند تراکم بالا به خاطر برخي دلائل برانگيزاننده است. اين نظريه‏ها عنوان مي‏دارند که سطوح بالاي برانگيختگي بر انجام تکاليف و رفتارهاي اجتماعي اثر مي‏گذارد. يعني سطوح بالاي برانگيختگي بر تکاليف پيچيده و نه تکاليف ساده تأثير دارد و پديده‏هاي اجتماعي بهنجاري مثل جذابيت بين فردي، پرخاشگري، رفتار کمک بخش و ارتباط غيرکلامي را مختل مي‏سازد. از برخي جهات الگوهاي برانگيختگي به الگوهاي اضافه بار حسي مربوط مي‏شوند، زيرا سطوح افزايش يافته برانگيختگي يک محصول فرعي اضافه بار حسي است که در موقعيت‏هاي با تراکم بالا رخ مي‏دهد.
وورچل و تدلي309 (1976) عقيده دارند که رابطه ميان ازدحام و برانگيختگي پيچيده است و به همين خاطر آنها نظريه دوعاملي310 ازدحام را ارائه نمودند. بر طبق نظريه و ورچل و تدلي تعرض به فضاي شخصي باعث افزايش سطح برانگيختگي مي‏شود. اگر شخص برانگيختگي افزايش يافته را به ديگر افراد حاضر در موقعيت نسبت دهد، آن وقت دچار حس ازدحام مي‏گردد. گوچمن و کيتينگ311 (1980) گزارش مي‏کنند مردم اغلب احساسات ناخوشايند برانگيخته شده توسط ساير عوامل را به ازدحام نسبت مي‏دهند، اگر حتي تبيين‏هاي ديگري نيز در دسترس باشد. از طرف ديگر شواهدي وجود دارد مبني بر آن که مردم اگر فکر کنند برانگيختگي آنها ناشي از منابع ديگري مثل فيلمي که تماشا مي‏کنند (وورچل و براون، 1984) يا حتي سر و صداي غيرمحسوس اطرافشان است، ازدحام کمتري را احساس مي‏نمايند (وورچل و يوهاي312، 1979).

الگوهاي کنترل
کنت (1991) آخرين گروه نظريه‏هاي ازدحام، اگلوهاي کنترل را چنين بيان مي کند؛ ديدگاهي که به طور روزافزون نفوذ بيشتري مي‏يابد. بسياري از نظريه‏هاي قبلي بر محور مفهوم کنترل شخصي شکل گرفته‏اند – يعني مقدار آزادي که فرد در تصميم‏ها و رفتارهايش داراست. کنترل شخصي را مي‏توان دارا بودن احساس کنترل شناختي نيز معني کرد يعني اين که فرد احساس مي‏کند آنقدر محيط را مي‏شناسد و درباره آن اطلاعات دارد که مي‏تواند بر آنچه اتفاق مي‏افتد احاطه داشته باشد. الگوهاي کنترل عنوان مي‏دارند که تراکم بالا بر رفتار و احساسات انسان اثر مي‏گذارد زيرا احساس کنترل فرد را از بين مي‏برد و موجب ازدحام مي‏شود.
به طور کلي مي توان چنين گفت که تفکيک ميان مفاهيم تراکم و ازدحام مهم است. تراکم يک شاخص عيني از تعداد نفرات در هر واحد فضا است؛ ازدحام اشاره به حالت ذهني و روانشناختي دارد که به احساسات منفي منجر مي‏شود. در حالي که تراکم معمولاً يک عنصر مهم در ازدحام است، ادراک ازدحام تحت تأثير ساير متغيرهاي موقعيتي و جغرافيايي مثل معماري، نيازمندي‏هاي تکليف و سن و جنسيت فرد قرار مي‏گيرد.
جاي هيچ شکي نيست که مواجهه طولاني با تراکم بالا مي‏تواند پيامدهاي بسيار منفي بر سلامتي و رفتارهاي اجتماعي گونه‏هاي مختلف حيواني داشته باشد. با اين که اين مورد درباره انسان‏ها نيز صادق است ولي فرد بايستي در تعميم نتايج مطالعات حيواني به انسان‏ها شيوه‏اي مستقيم و ساده، کمال احتياط را بنمايد.
پژوهش‏هاي مربوط به واکنش‏هاي انسان در برابر تراکم بالا را مي‏توان به مطالعات ازدحام کوتاه مدت و درازمدت تقسيم نمود. مطالعات ازدحام کوتاه مدت داراي شکلي ازمايشي هستند و به ندرت بيش از چند ساعت طول مي‏کشند. پژوهش روي ازدحام کوتاه مدت نشان مي‏دهد که اين تجربه مي‏تواند اثري منفي بر احساسات بگذارد و عملکرد را در تکاليف پيچيده مختل سازد. مطالعات ازدحام درازمدت به شکلي طبيعي گروههايي را مورد بررسي قرار مي‏دهد (معمولاً در زندان‏ها يا خوابگاههاي دانشجويي) که به مدت درازي تحت شرايط با تراکم بالا زندگي مي‏کنند. با اين که اين پژوهش‏ها کامل نيستند ولي حاکي از آن‏اند که تجربه طولاني تراکم بالا در اين موقعيت‏ها به ويژه در محيط‏هاي آزاردهنده‏اي مثل زندان، معمولاً منفي است.
نظريه‏هاي مختلفي براي تبيين اثرات تراکم روي انسانها مطرح گرديده است. الگوهاي بوم‏شناسي موقعيت‏هاي رفتاري را با توجه به حضور تعداد بهينه‏اي از افراد براي عملکرد مناسب در محيط، مورد بررسي قرار مي‏دهند. الگوهاي اضافه بار حسي ازدحام را به عنوان پاسخي به تحريک و اطلاعات بيش از حد محيطي تبيين مي‏نمايد. الگوي تراکم شدت فريدمن عنوان مي‏کند که تراکم به خودي خود نه مثبت و نه منفي است، اما هر رفتاري را که در موقعيت حضور داشته باشد شدت مي‏بخشد. الگوهاي برانگيختگي ازدحام را به عنوان محصول فرعي سطوح افزايش يافته برانگيختگي حاضر در موقعيت‏هاي با تراکم بالا توصيف مي‏کنند. الگوهاي کنترل بر نقش فقدان کنترل فرد بر محيط به عنوان عامل اصلي تجربه ازدحام تأکيد دارند. تمام اين نظريه‏ها تا اندازه‏اي از حمايت پژوهشي برخوردارند، اما براي رسيدن به يک نظريه قطعي‏تر درباره ماهيت ازدحام انساني بايد منتظر پژوهش‏هاي آتي باشيم.

4-3- نمونه هاي موردي مراکز درماني و طب مکمل:

بهنيش و شرکاء (Behnish & Partner)
باشگاه سلامتي و آبدرماني ( Health and Spa Facilities)
باد الستر، آلمان (Bad Elster, Germany)
مرکز آبدرماني باد الستر، يکي از قديمي ترين مراکز خصوصا در زمينه حمام هاي لجن در آلمان است که در يک جنگل متراکم بامکان هاي تفريحي متعدد، درياچه هاي کوچک و فضاهاي سبز وسيع، قرار گرفته است. اين ساختمان بارها مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته و تبديل به مجموعه اي جذاب از سبک هاي مختلف معماري شده است. در آخرين بازسازي اين بنا، فضاهاي آبدرماني به واسطه اضافه کردن يک سازه جديد و تخريب بخش هايي از ساختمان قديمي، گسترش پيدا کرد است. فضاي استحمام جديد با استخرهاي متعدد، حمام هاي باز و بخش اطلاعات مرکزي، در فضاي داخلي قرار گرفته اند که توسط ساختمان هاي موجود احاطه شده است. يک ساختمان جديد براي فضاهاي درماني ( ماساژ و حمام هاي لجن) کامل کننده اين توسعه است.

تصوير 4-1 : باشگاه سلامتي وآب درماني باد الستر( آرين مستعدي،72:1388)
در آغاز معماران نمي دانستند چگونه طراحي خود را با ساختمان هاي موجود که دور يک حياط خلوت مثلثي شکل گرفته است، ترکيب کنند.

تصوير 4-3: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 74)
ساختمان جديد طوري طراحي شده اند که مصالح و ساخت و ساز را به کمترين حد ممکن برساند. فضاي استحمام جديد به عنوان مرکز توجه و نقطه عطف جديد مجموعه در نظر گرفته شده است. براي اتصال مرکز آبدرماني به درياچه و محوطه اطراف، اين فضا با سقف شفاف پوشانده شده است. همچنين ديوارهايي که آن را محصور مي کنند، شفاف هستند تا جدايي فضاي داخل به بيرون، که به دلايل اقليمي الزامي است، به وضوح قابل درک باشد. شفافيت، سازه سبک و رنگ هاي روشن، يک محيط آرام و دلنشين خلق مي کند که اين فضا را به يک حياط داخلي براي مجموعه تبديل کرده است.

تصوير 4-4: فضاي استخر روباز (آرين مستعدي، 1388: 76)

تصوير 4-5: نما- برش (آرين مستعدي، 1388: 77)

تصوير 4-6: پلان همکف (آرين مستعدي، 1388: 75)

تصوير 4-7: پلان طبقه اول (آرين مستعدي، 1388: 76)

جداره ها و سقف از شيشه دوجداره با يک متر فاصله هوايي در ميان آنها ساخته شده است تا به واسطه جريان هوا در فضاي مياني، از تاثير تغييرات دما محفوظ باشد. اين راه حل، همچنين از تعريق هوا در شيشه ها و آب ها جلوگيري مي کند. لايه خارجي سقف، شيب دار است تا زهکشي را تسهيل بخشد، در حالي که لايه زيرين افقي نصب شده است و به نظر مي رسد که در کرکره هاي موجدار شيشه اي با رنگ هاي روشن، حل شده است. اين کرکره ها از ورود نور مستقيم خورشيد و گرما جلوگيري کرده و به عنوان عناصر تزئيني عمل مي کنند که به فضا يک زندگي مدرن و عملکردي مي بخشد.
تصوير 4-8: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 77)

تصوير 4-9: نماي خارجي (آرين مستعدي، 1388: 76)

تصوير 4-10: استخر (آرين مستعدي، 1388: 76)
براي ارزش بخشيدن به اين مرکز، فضاي موثر تبديل به يک حياط داخلي با رويکرد فرمي و کيفيت در کف سازي و انتخاب مصالح شده است که به بنا يک شخصيت مدرن و آرامش بخش مي‏دهد.
تصوير 4-11: فضاي باغ مياني و استخر (آرين مستعدي، 1388: 78)

تصوير 4-12: فضاي باغ مياني و استخر (آرين مستعدي، 1388: 78)
45 درصد از سطح کرکره هاي شيشه اي که فضاي استحمام را مي پوشانند را طرح هاي رنگي چاپ شده مي پوشاند. اين کرکره ها، با قرار گيري در جهت عمود بر پرتوهاي خورشيد، نور خورشيد را تلطيف مي کنند.

تصوير 4-13: برش فضاي استحمام (آرين مستعدي، 1388: 79)

تصوير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شرکت مخابرات، مفهوم فضا Next Entries پایان نامه رایگان درمورد شهرستان کاشمر