دانلود پایان نامه درمورد تصاوير، ، هزينه

دانلود پایان نامه ارشد

تيتوس (1975) و به اين نتيجه دست يافت که زماني که از تصاوير ماهواره اي استفاده مي شود 65% هزينه ها کمتر از زماني است که بررسي ها فقط به صورت ميداني صورت مي گيرد [115].
اکس و همکاران (2003) دريافتند که استفاده از تصاوير ماهوارهاي براي به روز کردن اطلاعات باعث کاهش هزينه ها ميشود اما با اين حال نتيجه آناليزهاي ثصوير، بستگي به برداشت صحيح داد ه هاي ميداني دار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استان همدان، پوشش گیاهی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آزمون فرضیه، قلام تعهدی، نقدشوندگی