دانلود پایان نامه درمورد تحول گرا، رهبری تحول گرا، رهبری خدمتگزار، اخلاق حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

د شدن انرژي ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد براي توسعه به هر نحو؛
مقصود از اخلاق حرفه اي مجموعه قواعدي است که باید افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه اي رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات هاي قانونی دچار شوند (ناظری، 1391).
رهبری: گروهی، رهبری را تأثیرگذار بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده اند. گروهی دیگر با تأکید بر روابط بین افراد، رهبری را نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمانی تعریف کرده اند.
رهبری تحولگرا : نظریه رهبری تحول گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی کرد. برنز نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود استفاده می کنند:
الف) رهبری تعامل گرا؛ ب) رهبری تحولی.
برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو61993، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند (رابینز، 1381).
رهبری خدمتگزار: این واژه در سال 1970 توسط رابرت گرین لیف7 ابداع شد. این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد، بیشتر فلسفی است و همچنین به عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می‌‌آید. دَفت8 طی سال 1999 چهار قاعده ی اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را بیان نموده است:
1- خدمت رسانی به دیگران قبل از آنکه به خود خدمت کنیم.
2-گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته های آنان
3-ایجاد اعتماد در دیگران
4-رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی (زاهدی، 1378)

1-8-2تعاریف عملیاتی
اخلاق حرفه ای: در این پژوهش به دلیل تعدد تعاریف این واژه و تنوع آن، تعریف متمرکزی مد نظر نبوده و تعاریف گفته شده در بخش تعاریف نظری را به عنوان معنی این واژه در نظر می گیریم. و جهت سنجش رابطه اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء سبک های نوین رهبری، چهار مولفه برای اخلاق حرفه ای مد نظر می باشد که منظور از هر مولفه به شرح ذیل می باشد.

رازداری و بیطرفی حسابدار:
رازداری: حسابدار باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود بدست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کار فرما،استفاده و یا افشاء کند؛مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آنرا داشته باشد.(آیین رفتار حرفه ای،1385)
بیطرفی: حسابدار باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوری،جانبداری،تضاد منافع یا نفوذ دیگران،بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند (آیین رفتار حرفه ای،1385).
مسئولیت پذیری اجتماعی:
یعنی پذیرش؛
1-مسئولیت در قبال جامعه
2-مسئولیت در قبال صاحبکار
3-مسئولیت در قبال سایر اعضای جامعه
4-مسئولیت در قبال خود (حساس یگانه،1391)
الزامات قانونی
عبارتنداز:
1-رعایت قوانین و مقررات تجارتی، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی
2-رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت های مالی و یاداشت های همراه آن
3-نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی
ارزشهای فردی حسابداران: ارزشهای فردی باورهایی درباره آن چه که درست یا غلط است می باشد.این باورها از تجربه، ارزش های خانواده، باورهای دینی، سنتهای فرهنگی، استانداردها و اقدامات حرفه ای نشأت می گیرد.این ارزش ها با تغییر در زمان، فرهنگ، دین و افراد تغییر می کنند (بهاری فر و جواهری کامل، 1389)
سبکهای رهبری: سبک های رهبری نوین گوناگونی همچون رهبری تمام عیار، رهبری تحول گرا، رهبری خدمتگزار و … وجود دارند. در این پژوهش منظور از سبکهای رهبری، بیشتر سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا می باشد.که در ذیل منظور از هر کدام از این سبک ها و شش مولفه اصلی جهت سنجش ارتقا و یا عدم ارتقاء این سبک ها تعریف می شوند.
رهبری تحول گرا: برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. (رابینز، 1381).
رهبری خدمتگزار: در رهبری خدمتگزار، رهبر باید یک مجموعه از ذهنیاتی که مبتنی بر ارزش دادن به افراد و توجه به افراد است را داشته باشد. تمرکز رهبر در این سبک رهبری بر افراد و پیروان است، و رهبر باید علائق شخصی خویش را زیر پا بگذارد. دو سبک رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا ریشه در رهبری کاریزماتیک دارند.
منظور از مولفههای سبک رهبری عبارتنداز:(اجتهادی و شاه طالبی،1387)
جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری
ارزش رهبران در بعد تبیین کننده ی وضعیت موجود
ارزش رهبران در بعد ارتباط با مشتریان
دارا بودن تعریف روشن از رسالت ها و ارزش های سازمانی
در نظر گرفتن مشتریان با عنوان محور تمام برنامه ها
آگاهی از چشم انداز های آینده سازمانی
توجه به عوامل فیزیکی و معماری محیط
توانایی تحلیل تحولات محیطی
اعتقاد به مشارکت و درگیری فعال مشتریان در انجام امور
توانایی ایجاد بصیرت مشترک برای گروه های مختلف
اعتقاد به آزادی فردی(فکر و عمل)
دارا بودن برنامه های روشن برای آموزش و انتقال ارزشها
توجه به فضای سازمانی مورد نیاز مشتریان
ارائه مفهوم مشترک از فرهنگ سازمانی برای کلیه اعضا
تجهیز فضا به فناوری روز
ارائه تصویر سازمانی منطبق با واقعیت
توجه به عوامل نمادی (اندازه و تجهیزات دفتر ریاست و…)
تفکر جهانی (کسب آگاهی از معضلات جهانی)
اختصاص فضا به فعالیت های فوق برنامه
مهارت در ایجاد قابلیت رقابتی
ایجاد فضای شاداب،زنده و با نشاط
ارزش رهبران در ارتباط با وظایف کارکنان
ارزش رهبران در بعد صلاحیت های رهبری
ارائه فرصت برای رشد حرفه ای کارکنان
آگاهی از نظریه های مختلف رهبری
امانت داری و رازداری کارکنان
انجام کار هدفمند
ایجاد فرصت های برابر برای همه ی کارکنان
تاکید بر کیفیت انجام کار
تمایل به حفظ حقوق دیگران
هوش رهبری
شناسایی و تقدیر از عملکردهای خوب و مطلوب
پاسخگویی در قبال وظایف خود
پاسخگویی سریع به نیاز های آنان
ارزیابی مداوم از عملکردها در جو صمیمی و بدون تنش
تحمیل نکردن نقش های متعدد به آنها
خطر پذیری
ارائه مزایای شغلی مناسب
آسانگیری
بر خورد های عادلانه
توانایی ایجاد انگیزه
توجه به تفاوت های فردی در انجام کار
خود اتکایی و داشتن اعتماد به نفس
روشن نمودن معیارهای شایستگی
نو آوری و خلاقیت
توسعه محیط رقابتی برای کارکنان
آینده نگری
 
مشارکت در تصمیم گیری
 
داشتن تفکر چند بعدی و واگرا
ارزش های خود مدیریتی رهبران
ارزش رهبران در بعد روابط انسانی
پرهیز از جمود فکری
توسعه دهنده محیط دوستی
مهارت خود ارزیابی
کاهش دهنده ی کشمکش بین افراد
صداقت
مقدم داشتن دیگران بر خود
تواضع و فروتنی در برخورد با دیگران
توجه به ارتباطات موثر سازمانی در تمام سطوح
معنا گرایی
رفتار محترمانه با دیگران
نشان دادن انسجام شخصیتی در برخورد با دیگران
عدم غرض ورزی در ارائه اطلاعات و آیین نامه ها
پایبندی به اخلاقیات
شنود موثر و فوری در مورد درخواست های کارکنان
پایبندی به ارزش های سازمانی و اعمال فردی
توجه به احساسات فردی کارکنان
ترغیب دیگران به رعایت ارزش های سازمان
راهنمایی و مشاوره به جای توبیخ و سرزنش
جلوگیری از اظهار نظر مخرب نسبت به سازمان
اعتقاد به عضو یک خانواده بودن
قبول اشتباه ها و درس گرفتن از آنها
تخصیص زمان برای ملاقات های چهره به چهره

منظور از سبک های نوین رهبری در بعد مالی عبارتنداز: مدیرانی که برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، کنترل و رهبری فعالیت های عملیاتی سازمان خود از اطلاعات بدست آمده از روش های کنترل جامع کیفیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت،هزینه یابی بر مبنای فعالیت،سیستم مدیریت هزینه،مدیریت به موقع موجودی ها و حسابداری سنجش مسئولیت که توسط حسابداران مدیریت تهیه می شوند،استفاده کنند.

1-9 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش را، کلیه موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد .
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات تعداد حسابداران و متخصصان حسابداری شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1392 و 1393 می باشد.
1-9-3 قلمرو موضوعي تحقیق
این پژوهش به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی می پردازد.

2-1 مقدمه
در این فصل ، ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق حاضر که در مورد تعاریف و ویژگی های اخلاق ، اخلاق حرفه ای ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و سبک های رهبری است ، پرداخته می شود و سپس به بیان و مرور کارها و مطالعات انجام شده در ایران و خارج از ایران پرداخته می شود و در نهایت اقدام به جمع بندی و نتیجه گیری در این فصل می شود .

2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 تعریف اخلاق
اخلاق از مقولاتی است که با فطرت بشر سرشته است و همواره در زندگی او از آغازین روزهای تاریخ تا کنون نقش اساسی داشته است ،البته به این مقوله نگاه های متفاوتی شده است و بنابراین تعریف های متفاوتی هم از آن ارائه شده است. اخلاق بر وزن افعال كلمه‏اى عربى و جمع واژه خلق است. خلق مجموعه صفات ،ویژگی ها، حالات و خوی درونی که در نفس راسخ و سرچشمه‌ي گفتار و رفتار انسان هستند به گونه‏اى كه انسان، بى درنگ و بدون انديشه، كار پسنديده و يا ناپسندى را انجام دهد، در مقابل خَلق که هيأت و شكل ظاهرى و جسمى آدمى است كه با چشم ديده مى‏شود.( بیات ، 1387). اعمال انسان متناسب با ويژگى‏هاى نفسانى اوست؛ يعنى اگر صفات نفسانى كسى نيكو باشد اعمال او هم نيكو خواهد بود. به همين دليل وقتى كسى همواره اعمال خوبى انجام مى‏دهد، مى‏گويند اخلاق او خوب است و كسى که همواره اعمال بدى انجام مى‏دهد مى‏گويند اخلاق او بد است. موضوع اصلى علم اخلاق، نفس انسانى است، كه محل استقرار خوي و خصلت های نيك و بد است و سبب انجام كارهاى پسنديده و ناپسند مى‏گردد. (بیات ، 1385). «تهذيب اخلاق»، «تهذيب نفس» و «تزكيه نفس» بيان ديگرى است از علم اخلاق اند. شهيد مطهرى مى‏نويسد: «اخلاق عبارت است از علم زيستن، يا علم چگونه بايد زيست …. در حقيقت، چگونه زيستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار كردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار كردن، مربوط مى‏شود به اعمال انسان (كه البته شامل گفتار هم مى‏شود) كه چگونه بايد باشد و چگونه بودن، مربوط مى‏شود به خويها و ملكات انسان كه چگونه و به چه كيفيت باشد…». در واقع اخلاق شناخت بایدها و نبایدها و پرورش صفات نيكو و خلقيات فاضله در قلب و دل و بازتاب آنها در عمل است که زیربنای رشدِ شخصیت انسانی هر فردی را تشکیل داده و منجر به ایجاد شخصیتی متعادل و انسانی خواهد شد (اعتمادی و همکاران، 1391). اولین گام در اخلاق، خود شناسی و خودسازی فردی است. اخلاق فردی سه مرحله دارد؛ مرحله اول شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت فردی، مرحله دوم تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف و مرحله سوم رسیدن به عزت و اعتماد به نفس در سایه باور و عمل به دستورات الهی است. در هریک از این سه مرحله موانعی وجود دارد که مانع از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اخلاق حرفه ای، اخلاق محیط زیست، ارتباط با طبیعت، فلسفه اخلاق