دانلود پایان نامه درمورد تحلیل محتوا، جامعه آماری، رویکرد آمیخته، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

کند(کرسول، 2003). دغدغه اصلی عملگرایان کاربرد و نیز یافتن راه حل عملی برای مسائل و پاسخی مناسب برای سوال های پرسیده شده است. در پژوهش های مبتنی بر پارادایم عمل گرایی، روش ها رنگ می بازند و در عوض این مسائل هستند که پر رنگ می شوند؛ از این رو پژوهشگر عملگرا می کوشد، روش های مختلفی را برای فهم و حل مسأله پژوهش به کار بگیرد و از هر دو مأخذ کمّی و کیفی گردآوری داده بهره می گیرند (کرسول، 2003).
از آنجا که پژوهش حاضر بر اساس رویکرد آمیخته انجام می شود؛ این رویکرد به ادعای دانش از نوع عمل گرایانه منجر می شود بگونه ای که محقق رویکردهای مختلف را برای جمع آوری و تحلیل داده بجای تمرکز مطلق بر یک روش بکار گرفته است تا درک بهتری از از مسئله تحقیق فراهم آورد.
رویکرد تحقیق
سه نوع رویکرد در انجام پژوهش میتواند سرلوحه کارپژوهشگر قرارگیرد که ماهیت پژوهش، محیط پژوهش محدودیت‏های احتمالی و پارادایمهای زیربنایی حاکم بر روند انجام پژوهش تعیین کننده یکی از آن سه است(دانائی فرد و مظفری،1387). این رویکردها عبارتند از رویکرد قیاسی، رویکرد استقرایی و رویکرد قیاسی-اسقرایی. رویکرد قیاسی(کمی) ماهیت حقیقت را مبتنی بر نظریه های موجود و از طریق آزمون فرضیهها مشخص میسازد، رویکرد استقرایی( کیفی) به دنبال توصیف متغیرها بر اساس داده های خام است و در نهایت رویکرد استقرایی- قیاسی(ترکیبی یا آمیخته) بسته به مرحله تحقیق از روشهای کیفی و کمی بهره میگیرد.
در تحقیق حاضر در گام نخست (مرحله کیفی تحقیق) رویکرد حاکم استقرائی است زیرا محقق با بهره‌گیری از مصاحبه به دنبال دست یابی به داده ها و طبقه بندی آنها می باشد و در گام دوم (مرحله کمی تحقیق) با تأکید بر رویکرد قیاسی براساس الگوی فرایندی و گزاره های حکمی بدست آمده از مرحله اول، فرضیه های تحقیق تدوین و در میان افراد جامعه آماری بصورت کمی آزمون می شود. بنابراین رویکرد تحقیق حاضر رویکرد استقرایی- قیاسی با رویکرد آمیخته می باشد. شکل 3-1 این مراحل را به تصویر کشیده است.

شکل 3-1: چرخه رویکرد استقرایی و قیاسی تحقیق
از میان طرح های آمیخته144، رویکرد آمیخته اکتشافی بر گردآوری، تحلیل و ترکیب توأمان داده های کیفی و کمی در مطالعه ای واحد یا مجموعه ای از مطالعه ها متمرکز است. در رویکرد آمیخته اکتشافی محقق اولویت گردآوری و تحلیل را به داده های کیفی اختصاص می دهد و در مرحله تفسیر، یافته های کیفی و نتایج کمی را با یکدیگر تلفیق می کند. هدف اصلی از این طرح، کاوش یک پدیده است (کرسول، 2003). به تعبیر مورگان145 (1998)، استفاده از این رویکرد زمانی مناسب است که محقق به دنبال آزمون مؤلفه های نظریه ای نوظهور- بدست آمده از مرحله نخست تحقیق- است (کرسول، 2003). به زعم مورس146 (1991)، یکی از اهداف بکارگیری این رویکرد، تعیین توزیع پدیده ای مشخص در جامعه ای معین است؛ بنابراین طرح اکتشافی معمولا بر دوگونه است: مدل ایجاد ابزار147 و مدل تدوین طبقه بندی148.
الف.1) مدل ایجاد ابزار: از این مدل برای ایجاد ابزاری جهت سنجش کمی پدیده مورد بررسی در مرحله نخست استفاده می شود. در این مرحله پس از آنکه پدیده مورد بررسی کاوش و ابعاد گوناگون آن شناسایی گردید؛ گویه های مختلفی نشانگر هریک از مؤلفه های آن پدیده در قالب ابزار سنجشی کمی تدوین می گردند. در مرحله دوم، ابزار بصورت کمی جهت آزمون مورد استفاده قرار می گیرد. در این مدل تأکید بر بعد کمی تحقیق است (کرسول، 2003).
الف.2) مدل تدوین طبقه بندی: از این مدل زمانی استفاده می شود که هدف از اجرای نخستین مرحله از تحقیق، شناسایی متغیرهایی مهم و اصلی، تدوبن نظامی برای دسته بندی یا طبقه شناسی ، یا خلق نظریه ای بدیع و نوظهور و نیز هدف از اجرای مرحله دوم آزمون یا بررسی دقیق تر این یافته ها است. دراین مدل، از تحلیل داده های کیفی، مقوله ها یا روابط خاصی ایجاد می شوند که خود زمینه ساز طرح سوال ها و فرضیه هایی جهت آزمون در مرحله دوم می گردند. در این مدل تأکید بر بعد کیفی تحقیق است (کرسول، 2003).
با توجه به اینکه هدف نهایی این تحقیق الگوی رفتار خادمانه کارکنان در سازمان های مذهبی است، استفاده از طرح اکتشافی- مدل تدوین طبقه بندی- مناسب است؛ چرا که در مرحله نخست محقق به اتکای داده های کیفی گردآوری شده از متن و مشارکت کنندگان، به شناسایی مؤلفه های رفتار خادمانه و عوامل مؤثر بر آن در سازمان های مذهبی می پردازد و سپس براساس الگوی فرایندی و گزاره های حکمی بدست آمده از مرحله اول، فرضیه های تحقیق به تفضیل تدوین و روابط و شدت تأثیر گذاری را بصورت کمی در میان افراد جامعه آماری مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. بنابراین از آنجا که تأکید اصلی تحقیق حاضر بر شناسایی عوامل موثر و ابعاد رفتار خادمانه در روش کیفی است، لذا با رویکرد تدوین طبقه بندی انطباق بیشتری دارد.
استفاده از طرح اکتشافی نقاط قوت بارزی دارد؛ اولا از آنجا که این طرح در دو مرحله مجزا انجام می شود، هر مرحله به صورت مستقل اجرا می شود وگزارشی مخصوص به خود دارد؛ دوم اینکه علارغم تأکیدی که در این طرح بر بعد کیفی تحقیق می شود؛ مرحله کمی آن را برای مخاطبان کمی گرا پذیرفتنی می سازد؛ و درنهایت اینکه می توان براحتی از این طرح برای مطالعات پژوهشی چندمرحله ای استفاده کرد. هرچند باید توجه داشت که استفاده از این طرح به سبب دو مرحله ای بودن، زمانبر است.
استراتژی تحقیق
هومن(1385) در یک دسته بندی، نظریه بنیادین، تحلیل روایت، مشاهده مشارکتی، مطالعه موردی و تحلیل محتوا را از انواع گوناگون استراتژی ها در تحقیقات کیفی بر می شمرد. روش تحلیل محتوا149 از راهبردهای تفسیری تحلیل داده های کیفی محسوب می شود. از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمده است. کریپنیدورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده ها در مورد متن آن ها به کار می رود. او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیکهای پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل می داند (کریپندروف، 1373) در یکی از جدیدترین تقسیم بندی های تحلیل محتوا، دوگونه ی تحلیل محتوای کمی و تحلیل محتوای کیفی ذکر می شود. روش کیفی تحلیل محتوا که گاهی استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگی هایی که در پیام تعریف شده است، می باشد، غالباً برای اجرای بهتر مسایل در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. حامیان فنون کیفی این فرض را مورد تردید قرار داده اند که برای نتیجه گیری، فراوانی شاخص ها لزوما نشانه اهمیت آنها می باشد. از نظر این گروه، ممکن است وجود یا حذف یک واحد در اسناد، از فراوانی نسبی خصوصیات دیگر اهمیت بیشتری داشته باشد(هولستی، 1373). موضوع تحلیل محتوای کیفی می تواند تمامی انواع ارتباط ثبت شده در دست نوشته های مصاحبه ها، گفتمان ها، قواعد مشاهدات ، نوارهای ویدئو، مستندات و… باشد.
بر این اساس به منظور کشف ویژگی های رفتارخادمانه و عوامل مؤثر بر آن در پاسخ به سوالات اول و دوم تحقیق از استراتژی تحلیل محتوا استفاده شده است و در مرحله دوم تحقیق که جهت گیری کمی به خود می گیرد، استراتژی تحقیق پیمایشی – تحلیلی خواهد بود که از طریق آن به دنبال سنجش الگوی استخراج شده در میان اعضای جامعه هدف می باشد.
جامعه تحقیق
بطور کلی خادمان سازمان حج و زیارت در سه گروه طبقه بندی می شوند؛ خادمان اعزامی به عتبات عالیات، خادمان عمره مفرده و خادمان حج تمتع. خادمان عتبات بیشتر وظیفه ستادی دارند و کمتر در تعامل مستقیم با زائرین قراردارند. خادمان حج تمتع هم معمولا با گروه محدودی از زائران و در زمان محدودی در تعامل هستند و وقتی زائران از هتل خارج می شوند، دیگر خدمتی از سوی خادمان حج و زیارت دریافت نمی کنند. اما از بین این گروه ها، خادمان عمره مفرده با تنوع زیادتری از زائران و در زمان طولانی تر در تعامل هستند، بنابراین طیف گسترده تری از رفتارها را در برخورد با زائر ارائه می دهند. بر این اساس جامعه تحقیق حاضر در بخش کیفی، کلیه کارگزاران خادم اعزامی سازمان حج و زیارت از شهر تهران به اماکن مقدس مکه و مدینه در عمره مفرده است که از سال 1388 تا 1392 حداقل سه بار اعزام شده باشند و حداقل سه بار نمره ارزیابی الف1 دریافت کرده باشند که آمار این افراد در حدود 140 نفر می باشد و خزانه خادمان خبره تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. مبنای این انتخاب در قسمت روش نمونه گیری توضیح داده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق در بخش کمی نیز کلیه کارگزاران خادم اعزامی سازمان حج و زیارت از شهر تهران به اماکن مقدس مکه و مدینه در عمره مفرده می باشد که اسامی آنها در سازمان حج و زیارت حدود 64000 نفر به ثبت رسیده است.
اندازه و روش نمونه گیری
الف) نمونه بخش کیفی
به منظور انجام نمونه گیری در مرحله کیفی تحقیق از نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شده است. در این راستا ملاک های انتخاب برای مشارکت کنندگان مطلع در پژوهش، مبتنی بر نظام نامه ارزیابی عملکرد خادمان حج و زیارت است که بر اساس نظام نامه ارزیابی عملکرد، کارگزاران خادم اعزامی به اماکن مقدسه مکه و مدینه در عمره مفرده در 10 امتیاز الف1، الف 2، الف 3، ب1 تا ج 4 ارزیابی می شود. شاخص های این ارزیابی عبارتند از:
اجرای درست دستورالعمل ها و وظایف محوله
رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات و در خواست های زائرین
تعامل و همکاری با عوامل ستادی، اجرایی و همچنین همکاران سازمان
برخورداری از نظم و انضباط
توانمندی، تخصص و مهارت
توجه به مسائل فرهنگی، معنوی و آموزشی حجاج
رعایت آداب، اخلاق و احکام اسلامی در طول سفر
اهمیت قائل شدن به بهداشت فردی و جمعی و نیز مسائل پزشکی
با توجه به اینکه این ارزیابی ها از سال 1388 صورت گرفته است و در بازه 5 ساله 1388 تا 1392 در اختیار محقق قرار گرفته است، لذا خزانه اولیه خبرگان تحقیق را این افراد که حدود 8000 نفر هستند، تشکیل دادند. در مرحله دوم نمونه گیری، افرادی انتخاب شدند که دراین مدت 5 ساله حداقل سه بار اعزام شده باشند و حداقل سه بار نمره ارزیابی الف1 دریافت کرده باشند که آمار این افراد در حدود 140 نفر، بدست آمد. در مرحله سوم نمونه گیری، باتوجه به اینکه در این تحقیق “محوریت خدمت به زائرین” مبنای اصلی رفتارخادمانه درنظر گرفته شده است، لذا براساس شاخص دوم ارزیابی عملکرد یعنی”نحوه رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات و در خواست های زائرین” از بین 140 نفر افرادی انتخاب شدند که در این مورد نمره الف1 کسب کرده باشند که تعداد آنها 25 نفر است. بنابراین فرایند مصاحبه ها با انتخاب این 25 نفر به جریان افتاد و با مصاحبه ای که با هجدهمین نفر از خادمین صورت گرفت پس از آنکه داده های مفید دیگری بدست نیامد، اشباع نظری داده ها و کفایت نمونه گیری به تأیید محقق رسید.
ب) نمونه بخش کمی
در مرحله کمی تحقیق با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری تحقیق، محقق با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان یا دردسترس از طریق حضور در مجامع، همایش ها و هیئاتی که تعداد قابل توجهی از خادمین حضور داشتند، اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز خود کرده است.
برای تعیین حجم نمونه با توجه به معلوم بودن حدود تعداد جامعه آماری از فرمول حجم نمونه میانگین جامعه نامحدود استفاده شده است که بر اساس نمونه گیری مقدماتی به حجم 30 نفر، میزان واریانس 127/0 بدست آمده است. بنابراین در سطح تشخیص 0.05 و خطای 5 درصد حجم نمونه تحقیق به صورت زیر محاسبه شد.

محاسبه حجم نمونه :
n=(Z_(∝/2)^2.σ^2)/(d^2 )= (〖1.96〗^2×0.127)/〖0.05〗^2 ≥195
پارامترهای موجود در فرمول به صورت زیر می باشد:
Z_(∝/2)^2: مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان در نظر گرفته شده می باشد. در این تحقیق سطح اطمینان 95% درنظر گرفته شده است. در اینصورت Z متناظر با 95%، 96/1 می باشد.
d: میزان اشتباه مجازی می باشد که مقدار آن بر اساس تحقیقاتی که قبلاً صورت گرفته است مشخص می شود. در این تحقیق مقدار d برابر 05/0 در نظر گرفته شده است.
n:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد احساس عدالت، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، پایگاه اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی، منزلت شغلی، تحلیل محتوا