دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ارزش ویژه، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

لی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش نوجوان)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجه آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده
581/0
505/125
3
001/ 0P
526/1
857/50
سؤالات
5
7
10

بار های عاملی
724/0
356/0
481/0

جدول 7ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 3 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 5/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 1 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 857/50 درصد از واریانس حمایت خانواده را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 7ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 7 و بالاترین به سؤال 5 اختصاص دارد.
در ادامه، با بهره‎گیری از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش والد) نیز مورد بررسی قرار گرفت. این زیرمقیاس بر اساس نتایج به‎ دست آمده از تحلیل پایایی با 3 سؤال وارد تحلیل عاملی اکتشافی شد. نتایج این تحلیل در جدول 8ـ3 گزارش شده است.

جدول 8ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش والد)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجه آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
640/0
622/214
3
001/ 0P
720/1
333/57
سؤالات
5
7
10

بار های عاملی
603/0
520/0
681/0

جدول 8ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 3 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 6/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 1 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 333/57 درصد از واریانس حمایت خانواده را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 8ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 7 و بالاترین به سؤال 10 اختصاص دارد.
در پژوهش کنونی با تلفیق کلی گویه‎های هر پرسشنامه، چهار متغیر دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوان)، والدگری مثبت (گزارش نوجوان)، ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش نوجوان) و حمایت خانواده (گزارش نوجوان) به عنوان نشانگرهای کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) و چهار متغیر دل‎مشغولی والدین (گزارش والد)، والدگری مثبت (گزارش والد)، ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش والد) و حمایت خانواده (گزارش والد) به عنوان نشانگرهای کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) وارد الگو شدند.

4ـ4ـ3 بافت مدرسه
در حیطة بافت مدرسه، پیوند با مدرسه و حمایت معلم با گزارش‎های نوجوانان سنجیده شدند.

الف) مقیاس اشخاص زندگی من
پیوند با مدرسه با استفاده از زیرمقیاس پیوند با مدرسة مقیاس” اشخاص زندگی من” کوک و دیگران (1995، اقتباس از موری و گرینبرگ، 2001) (8 سؤال) سنجیده شد.
مقیاس ” اشخاص زندگی من” چهار زیرمقیاس دارد که بر ادراکات کودکان و نوجوانان از روابطشان با معلمان و به‎طور کلی ادراکاتشان در مورد مدرسه متمرکز است. سؤال‎های مربوط به پیوند با مدرسه بر مبنای نظریه و تحقیق در حوزة پیوند اجتماعی (هاوکینز و کاتالانو، 1992، نقل از موری و گرینبرگ، 2001) تدوین یافته‎اند و برای اندازه‎گیری تجربه‎های مثبت و نیز ادراکات منفی محیط مدرسه طراحی شده‎اند (برای مثال، “در مدرسه احساس آرامش می‎کنم”).
تحلیل مؤلفة اصلی این ابزار حاکی از چهار عامل پایا است: پیوندجویی با معلم (88/0= α)، عدم رضایت از معلم (66/0= α)، پیوند با مدرسه (80/0= α)، و خطرناکی مدرسه (60/0= α). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت چهار درجه‎ای (هرگز این‎طور نیست، 1 تا همیشه این‎طور است، 4) تنظیم شده‎اند. موری و گرینبرگ (2000، 2001) شواهدی دال بر اعتبار مقیاس را ارائه کرده‎اند.
در ادامه به نتایج به‎ دست آمده در باب پایایی و اعتبار سازة این زیرمقیاس در اجرای نهایی خواهیم پرداخت.
1ـ الف) پایایی زیرمقیاس پیوند با مدرسه
پایایی زیرمقیاس پیوند با مدرسه از مقیاس اشخاص زندگی من با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی این زیرمقیاس 71/0 به‎ دست آمد.
2ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس پیوند با مدرسه
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی مقیاس پیوند با مدرسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل عاملی در جدول 9ـ3 گزارش شده است.

جدول 9ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس پیوند با مدرسه
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصدواریانس
تبیین شده
766/0
529/744
28
001/ 0P
684/2
548/33
سؤالات
1
2
3
4
5
6
7
8
بار عاملی
640/0
625/0
617/0
396/0
342/0
386/0
462/0
401/0

جدول 9ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 28 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 7/0 را برای این مقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 2 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 55/33 درصد از واریانس پیوند با مدرسه را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 9ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 5 و بالاترین به سؤال 1 اختصاص دارد.
در این پژوهش، دو سؤال اول این زیرمقیاس که دارای بالاترین بار عاملی بودند، به عنوان نیمی از نشانگرهای کنش وری مدرسه وارد الگو شدند.

ب) مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی
حمایت معلم با بهره‎گیری از زیرمقیاس حمایت معلمِ مقیاس”ارزیابی حمایت اجتماعی” دوبوئا و المان (1989) (5 سؤال) اندازه‎گیری شد.
مقیاس”ارزیابی حمایت اجتماعی”در کل 31 سؤال دارد که ادراک نوجوان را از دریافت حمایت از سوی خانواده، همسال (دوستان و همکلاسی‎ها) و معلمان می‎سنجد. پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‎ای
(از هرگز، 1 تا همیشه، 5) درجه‎بندی شده است (برای مثال،”آیا فکر می‎کنید معلمانتان به شما اهمیت می‎دهند؟”).
ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 31 سؤال، 88/0 است. دامنة ضرایب آلفا برای زیرمقیاس‎ها 78/0 تا 83/0 گزارش شده است. پایایی آزمون ـ پس‎آزمون برای کل مقیاس 75/0 و پایایی‎های زیرمقیاس‎ها 66/0 تا 73/0 گزارش شده است. شواهدی دال بر اعتبار همگرا و تمییزی برای کل زیرمقیاس‎ها گزارش شده است (دوبوئا و المان، 1989).
در ادامه به نتایج به‎ دست آمده در باب پایایی و اعتبار سازة زیرمقیاس حمایت معلم در اجرای نهایی خواهیم پرداخت.

1ـ ب) پایایی زیرمقیاس حمایت معلم
پایایی زیرمقیاس حمایت معلم از مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد . پایایی این زیرمقیاس 71/0 به‎ دست‎ آمد.

2ـ ب) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت معلم
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس حمایت معلم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل عاملی در جدول 10ـ3 گزارش شده است.
جدول 10ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت معلم
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده
750/0
144/566
10
001/ 0P
352/2
042/47
سؤالات
16
17
18
19
20

بار عاملی
760/0
729/0
784/0
562/0
558/0

جدول10ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 10 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 7/0 را برای این مقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 2 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل، 47 درصد از واریانس حمایت معلم را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 10ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 20 و بالاترین به سؤال 18 اختصاص دارد.
در پژوهش حاضر، دو سؤال (سؤال‎های 16 و 18) این زیرمقیاس که دارای بالاترین بار عاملی بودند، به عنوان نیمی دیگر از نشانگرهای کنش‎وری مدرسه وارد الگو شدند.

5ـ4ـ3 بافت همسال
در حیطة بافت همسال، حمایت همسال با گزارش‎های نوجوانان اندازه‎گیری شدند.

الف) مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی
حمایت همسال با استفاده از زیرمقیاس حمایت همسالِ مقیاس” ارزیابی حمایت اجتماعی” دوبوئا و المان(1989) (15 سؤال) اندازه‎گیری شد. پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‎ای (از هرگز، 1 تا همیشه، 5) درجه‎بندی شده‎اتد (برای مثال،”آیا در کلاس شما، بچه‎ها کارهای زیادی برای هم انجام می‎دهند؟”).
ویژگی‎های روان‎سنجی مقیاس کلی قبلاً در ابزارهای بافت مدرسه ارائه شده‎اند. در قسمت بعد به پایایی و اعتبار سازة زیرمقیاس حمایت همسال بر اساس نتایج به‎ دست آمده از اجرای نهایی اشاره خواهیم کرد.
1ـ الف) پایایی زیرمقیاس حمایت همسال
پایایی زیرمقیاس حمایت همسال از مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی این زیرمقیاس 87/0 به‎ دست آمد.
2ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت همسال
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس حمایت همسال با 15 سؤال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل عاملی در جدول 11ـ3 گزارش شده است.

جدول 11ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت همسال
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
882/0
865/2
105
001/ 0P
317/5
444/35
سؤالات
1
2
3
4
5
6
7
بار های عاملی
498/0
646/0
550/0
547/0
534/0
530/0
639/0
سؤالات
8
9
10
11
12
13
14
15
بار های عاملی
561/0
721/0
455/0
478/0
604/0
576/0
583/0
322/0

جدول 11ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 105 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 8/0 را برای این مقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 5 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 44/35 درصد از واریانس حمایت همسال را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 11ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 15 و بالاترین به سؤال 9 اختصاص دارد.
در این پژوهش، پرسش‎های این زیرمقیاس با تلفیق سه گویه‎ای به عنوان پنج نشانگر متغیر بافت همسال وارد الگو شد.

6ـ4ـ3 هویت
هویت بر اساس بعد هویت شخصی نوجوان سنجیده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارزش ویژه، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رفتار پرخاشگرانه، تحلیل عاملی اکتشافی