دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، عملکرد بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

است.لذا پرسشنامه های توزیع شده براساس شاخصهای جدول مذکور طراحی شدو پس ازتایید خبرگان، پرسشنامه نهایی توزیع گردید.همچنین پرسشنامه دوم، پرسشنامه استاندارد وفاداری آلبرت کارآنا ( 2002 ) می باشد.

عملکرد بازاریابی

کارایی
ورودی: تعدادکل شعب،تعدادنیروی کار،امکانات فن آوری اطلاعات، میزان دارایی های ثابت
خروجی: میزان تسهیلات اعطایی،حجم سپرده ها،میزان مطالبات معوق
اکبرپور و دیگران، 1385

داده : هزینه دستمزد، هزینه سود بانکی و سایر هزینه ها
خروجی : محصولات مالی،سپرده ها، وام، درآمدها
قاضی زاده و کاشانی پور، 1387

ورودی: تعداد کارکنان، دارایی های ثابت، حجم سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه
خروجی: حجم تسهیلات اعطایی
قاضی زاده و کاشانی پور، 1387

ورودی: هزینه ها و سرمایه های مادی،کیفیت خدمات
خروجی: جذب منابع ، تعداد تراکنش ها (تعداد مشتریان)
اکبرپور و دیگران، 1385

نسبت کارایی، سودآوری، کفایت سرمایه، بهره وری کارکنان، نقدینگی
قاضی زاده و کاشانی پور، 1387

اثربخشی
رضایت مشتریان، رضایت شاغلان، رضایت سهامداران و رضایت سایر ذینفعان
اکبرپور و دیگران، 1385

ایجاد ارزش افزوده در منابع اعم از انسانی،مادی،فیزیکی؛ ارتقا سهم کل بازارپولی، بسط و گسترش بانکداری نوین، ایجاد رضایتمندی برای سهامداران (سوددهی بانک)

تمرکز روی نتایج،انجام کار صحیح در زمان مناسب،کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

انطباق پذیری
ایجاد تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی
دنیسون،2002
اسدی و دیگران، 1388
جدول 3-1 شاخصهای مورد بررسی در پرسشنامه عملکرد بازاریابی

3-8- پایایی پرسشنامه
در سنجش پایایی پرسشنامه به این سئوال پاسخ داده می شود که آیا اندازه گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج یکسانی به دست می دهد یا خیر؟ روشهای مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. در این پژوهش به منظور اندزه گیری پایایی پرسشنامه ، از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ، یک مقدار بین صفر و یک می باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 باشد و هرچه این مقدار به عدد یک نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار است.
مطابق با جدول زیر در این پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برای هریک از ابعاد و ضریب کل بالاتر از 7/0 است که نشانه پایایی پرسشنامه می باشد.

جدول 3-2 پایایی پرسشنامه عملکرد بازاریابی

ابعاد و سازه
تعداد سئوالات
ضریب آلفای کرونباخ
ضریب کل ابعاد سازه

کارایی
8
851/0

809/0

اثربخشی
5
739/0

انطباق پذیری
2
819/0

عملکرد بازاریابی
15
831/0

جدول 3-3 پایایی پرسشنامه وفاداری

ابعاد سازه
تعداد سئوالات
ضریب آلفای کرونباخ
ضریب کل ابعاد سازه

رفتاری
6
858/0

891/0

نگرشی
6
924/0

وفاداری
12
758/0

3-9- روایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه تعیین میکند که ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. به بیان دیگر روایی به ما میگوید که مفهوم واقعی را اندازه میگیریم. آزمون روایی را در 3 گروه دسته بندی کردهاند که عبارت است از : روایی محتوا82 ، روایی وابسته به معیار83 و روایی سازه84 (سکاران، 1380). در این تحقیق روایی محتوی و روایی سازه مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روایی محتوی، سوالات اولیه تحقیق در قالب پرسشنامه تهیه و در اختیار تعدادی از خبرگان قرار گرفت. با استفاده از اصلاحات ارائه شده توسط نامبردگان، روایی محتوی اصلاح و پرسشنامه نهایی به دست آمد. به منظور بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزاری های مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. در این تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده نشد چرا که ابعاد مدل با استفاده از مدل های استاندارد و پس از بررسی دقیق ادبیات تحقیق و نیز نظرات صاحب نظران به دست آمده بود و این ابعاد دارای تفکیک معنی داری از یکدیگر بودند. بنابراین تفکیک ابعاد به شیوه ای متفاوت ممکن است نتواند همسو با ادبیات تحقیق حرکت کند. از آن جا که همواره تذکر داده شده است که تئوری حاصل از ادبیات تحقیق قابل اتکا تر از نتایج تحلیل داده ها ست، بنابراین دسته بندی ناشی از ادبیات تحقیق مورد استناد قرار گرفت. اما با هدف اطمینان ازروایی سازه، این ساختار به صورت ترسیمی به نرم افزار لیزرل داده شد ،تا با استفاده از تست های نیکویی برازش و بهره گیری از معادلات همزمان، صحت آن مورد بررسی قرار گیرد.
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است که در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.مقیاس های اندازه گیری نیز از نوع طیف لیکرت می باشند.در این تحقیق از آزمون کلوموگرف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها استفاده شده است.با توجه به آزمون فوق و غیر نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شده است و جهت اطمینان از روایی سازه و بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق ، از تحلیل مسیر مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL8.5 بهره گرفته شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
از مهمترین بخشهای هر تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی میتواند به نتیجهگیریهای نادرستی منجر گردد و انتخاب یک روش تحقیق مناسب، تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر تحقیق یاری میرساند. دادهها و اطلاعات جمعآوری شده منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در فصل سوم، راجع به روش انجام پژوهش بحث شد لذا در این فصل جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به سؤالات پژوهشی به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است.
4-2- آمار توصيفي
در اکثر پژوهش‌های سازمانی، دست کم‌، علاقه‌مندیم بدانیم پدیده‌هایی معین با چه تواتری روی میدهند، میانگین نمره در یک مجموعه ازاعداد چیست ومیزان تغییرپذیری در این مجموعه چگونه است (یعنی، میزان گرایش یا پراکندگی ازمرکزمتغیرهای وابسته ومستقل). این موارد باعنوان آمار توصیفی شناخته شده اند به عبارت دیگر آماری که پدیده های مورد نظر را توصیف می کنند آمار توصیفی نامیده می شوند (سکاران،1385). در ابتدی بخش تجزیه و تحلیل با هدف تحلیل ابتدایی وضعیت سازه های تحقیق، آمار توصیفی مربوط به این پژوهش در جداول و نمودارهای زیر ارائه میشود.
4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-1-1- تفکیک پاسخگویان بر اساس جنسیت
نمودار دایره ای تفکیک جنسیتی پاسخگویان در زیر ارائه شده است:

نمودار 4-1 : نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان
پیداست که جنسیت پاسخگویان این تحقیق غالباً مرد بوده است. حدود 93% درصد از نمونه تحقیق را مردان و حدود 7% را زنان تشکیل می دهند.
4-2-1-2- تفکیک پاسخگویان بر اساس تحصیلات
نمودار تحصیلات پاسخگویان در ادامه ترسیم شده است:

نمودار 4-2 : نمودار میله ای ترکیب تحصیلات پاسخ دهندگان

همانطور که از نمودار پیداست بیشترین فراوانی در رده کارشناسی و کمترین فراوانی در رده کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.
4-2-2- آمار توصیفی سازه های تحقیق
در ادامه توصیف متغیرهای تحقیق، در این بخش سازه ها و ابعاد تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم.
با هدف تبیین وضعیت ابعاد و سازه های تحقیق، شاخص های مرکزی و پراکندگی برای آن ها محاسبه و در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول 4-1 : مشخصات سازه های تحقیق
ابعاد و سازه ها
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
کارایی
2.28
4.89
3.6925
.41608
اثربخشی
2.33
4.67
3.6072
.37600
انطباق پذیری
2.80
4.73
4.1829
.43625
عملکرد بازاریابی
2.61
4.67
3.8275
.36932
وفاداری نگرشی
1.00
4.00
2.4529
.67340
وفاداری رفتاری
1.00
5.00
4.0739
.90545
وفاداری
1.50
4.00
3.2634
.47207

جدول فوق نشان میدهد که وضعیت شاخص های عملکرد بازاریابی در بانک ها نسبتا مناسب بوده است اما این وضعیت درخصوص وفاداری مشتریان اندکی ضعیف تر است. به منظور تحلیل بهتر این محاسبات را به تفکیک بانک های دولتی و خصوصی در زیر مشاهده می نمایید:

جدول 4-2: مشخصات سازه های تحقیق به تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی
ابعاد و سازه ها
میانگین بانک های خصوصی
میانگین بانک های دولتی
اختلاف
کارایی
3.693
3.2490
0.4435
اثربخشی
3.607
3.0812
0.5260
انطباق پذیری
4.183
4.0231
0.1598
عملکرد بازاریابی
3.828
3.4511
0.3764
وفاداری نگرشی
4.086
2.4529
1.6333
وفاداری رفتاری
4.211
4.0740
0.1371
وفاداری
3.263
3.3319
0.4435

مقادیر میانگین اندازه های سازه های تحقیق نشان از تفاوت زیاد در عملکرد بازاریابی و نیز وفاداری مشتریان در دو نوع بانک خصوصی و دولتی دارد. پیداست که در تمامی شاخص ها بانک های خصوصی دارای وضعیت بهتری هستند. بیشترین اختلاف در حوزه وفاداری نگرشی بین یانک های خصوصی و دولتی وجود دارد. این بدین معنی است که نگرش مشتریان نسبت به وفاداری خودشان از بانک های خصوصی بسیار مثبت تر از نگرش مشتریان متناظر در بانک های دولتی است. البته این امر با توجه به وفاداری رفتاری آن ها تعدیل می شود. به عبارت دیگر در عمل مشتریان اختلاف کمتری در وفاداری نشان می دهند، هر جند که در نگرششان تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و این امر در بلند مدت بر روی رفتار آن ها نیز تأثیر خواهد گذاشت و ترازوی رقابت را به سمت بانک های خصوصی سنگین خواهد نمود مگر این که برای این مهم توسط بانک های دولتی تدبیری اندیشیده شود.
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- تحلیل عاملی تأییدی سازه های تحقیق
همانگونه که در فصل سوم گفته شد، روایی سازه در این تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی تحلیل عاملی، تلخیص تعداد زیادی از متغیرها در تعداد محدودی عامل است به طوریکه در این فرایند میزان گم شدن اطلاعات کمترین باشد. در این روش متغیرها بر اساس همبستگی درونیشان در قالب عامل های عمومی دسته بندی می گردند.
در خصوص تعداد نمونه مورد نیاز برای انجام تحلیل عاملی گفته می شود که نباید کمتر از 50 باشد و ترجیحا باید بیش از 100 مورد باشد. به عنوان یک قاعده کلی تعداد نمونه باید حدود 4 یا 5 برابر تعداد متغیرهای مورد استفاده باشد. البته در بسیاری از مواقع محقق مجبور است با نسبت 2 به 1 نیز به تحلیل عاملی بپردازد. اما در این زمان باید با احتیاط بیشتری نسبت به تفسیر داده ها اقدام نمود. به نظر گیلفورد (1956) حداقل تعداد نمونه باید 200 باشد. در این تحقیق به علت وجود تعداد کیس زیاد یعنی 338 عدد، استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با اطمینان کافی و پایایی و تکرار پذیری مناسب قابل انجام است.
تحلیل عاملی خود بر دو نوع است. تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی. در مواردی که ابعاد سازه های تحقیق مشخص نیستند ، پیشنهاد می شود در ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی انجام شود تا ابعاد مشخص شوند و سپس نسبت به تأیید آن ابعاد از طریق تحقیق عاملی تأییدی اقدام شود. اما در مواردی که محقق نظریه های مشخص و مبینی در خصوص ابعاد سازه ها دارد، می تواند مستقیما این ابعاد را با استفاده از تحلیل عاملی تأییذی مورد آزمون قرار دهد. در این تحقیق به دلیل تبیین ابعاد و سازه اه با استفاده از ادبیات تحقیق و ذکر آن در پروپزال تأیید شده، به طور مستقیم از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می گردد. بدین منظور برای دو سازه اصلی تحقیق یعنی وفاداری مشتریان و عملکرد بازاریابی، تحلیل روایی سازه انج

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عملکرد بازار، عملکرد بازاریابی، وفاداری مشتری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، دفاع مشروع