دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عامل، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه
ابعاد
KMO
Sig
فناوری اطلاعات
658/0
000/0
هزینههای کیفیت
652/0
000/0

3-9-7- ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد. ضریب همبستگی پیرسون، روشی پارامتری است و برای دادههایی با توزیع نرمال و یا تعداد دادههای زیاد استفاده میشود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه میشود (دانشگر، 1390)

r=(∑▒xy-(xy) ̅)/(√(∑▒x^2 )-nx ̅^2 √(∑▒y^2 )-ny ̅^2 )

3-10- متغیرهای پژوهش
متغیر به عنوان یکی از عناصر اصلی پژوهش، به شکلهای مختلف و معیارهای متفاوت دستهبندی میشود. در این پژوهش بکارگیری فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و هزینههای کیفیت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
3-11- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)
قلمرو موضوعی
در این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت پرداخته میشود. و به این مقوله میپردازیم که بکارگیری و کاربرد فناوری اطلاعات تا چه حد توانسته بر هزینههای کیفیت تاثیرگذار باشد. و همچنین هر یک از هزینههای کیفیت از دیدگاه رئیسان و معاونان شعب بانک مسکن شهر تهران در چه سطحی قرار دارد.

قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران میباشد.
قلمرو زمانی
مطالعات مقدماتی این پژوهش از اردیبهشت ماه 1393 آغاز گردید و این پژوهش در دی ماه همان سال پایان یافت.

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند و خلاصه، کدبندی، دستهبندی و… شدهاند، در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیندها، دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنباطها و تعمیمهای بعدی دارند (خاکی، 1387: 325).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایههای اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند.
در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی و تحلیل دادههايي كه به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تحلیل دادههای آماری، لازم است این دادهها توصیف شود.
همچنین توصیف آماری دادهها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار میرود. بنابراین در این فصل ابتدا به توصیف آماری دادهها پرداخته میشود:

4-2-1- جنسیت

جدول 4-1- توزيع فراواني مربوط به جنسيت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
178
6/88
زن
23
4/11
جمع
201
100

همانگونه که جدول و نمودار 4-1، نشان میدهند، 6/88 درصد پاسخدهندگان را مردان و 4/11 درصد را زنان تشکیل میدهند.
نمودار 4-1- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني جنسیت پاسخدهندگان

4-2-2- سن
جدول 4-2- توزيع فراواني مربوط به سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
تا 35 سال
55
4/27
بین 36 تا 45 سال
133
2/66
بالای 45 سال
13
5/6
جمع
201
100
همانگونه که جدول و نمودار 4-2، نشان میدهند، 4/27 درصد پاسخدهندگان تا 35 سال، 2/66 درصد بین 35 تا 45 سال و 5/6 درصد بالای 45 سال سن دارند.
نمودار 4-2- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني سن پاسخدهندگان

4-2-3- تحصیلات
جدول 4-3- توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخدهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
35
4/17
فوق دیپلم
60
9/29
لیسانس
84
8/41
فوق لیسانس
22
9/10
جمع
201
100
همانطوري که در جدول و نمودار 4-3 مشاهده مي‌شود 4/17 درصد پاسخدهندگان دیپلم، 9/29 درصد فوق دیپلم، 8/41 درصد لیسانس و 9/10 درصد فوق لیسانس میباشند.
نمودار 4-3- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني تحصیلات پاسخدهندگان

4-2-4- سابقه خدمت
جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخدهندگان
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
بین 10 تا 15 سال
26
8/37
بین 16 تا 20 سال
93
3/46
بین 21 تا 25 سال
27
4/13
بیشتر از 25 سال
5
5/2
جمع
201
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-4 مشاهده میشود 8/37 درصد پاسخدهندگان بین 10 تا 15 سال، 3/46 درصد بین 16 تا 20 سال، 4/13 درصد بین 21 تا 25 سال و 5/2 درصد بیشتر از 25 سال سابقه دارند.
نمودار 4-4- نمودار ميلهاي مربوط به سابقه خدمت پاسخدهندگان

4-3- آمار استنباطی
به منظور تحلیل دادههای پژوهش از تحلیلهای گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای پژوهش و شاخصهای منتج از آنها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار میگیرد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزهای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمونها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنیداری بدست آمده، بزرگتر از مقدار خطا (یعنی 05/0=α) باشد فرض و در غیر اینصورت فرض تاًیید خواهد شد.
دادهها نرمال است (از جامعه نرمال آمدهاند)
دادهها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامدهاند)

جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیر
مقدار آزمون
ابعاد
مقدار آزمون
فناوری اطلاعات

312/0
سخت افزار
066/0

نرم افزار
106/0

شبکهها
093/0

فناوریهای ارتباطی
073/0
هزینههای کیفیت

133/0
هزینههای پیشگیری
076/0

هزینههای ارزیابی
052/0

هزینههای شکست درونی
109/0

هزینههای شکست بیرونی
096/0
با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از 05/0 است پس فرض تایید میشود و نتیجه میگیریم که دادههای جمعآوری شده برای متغیرهای پژوهش نرمال است.
4-3-2- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
جدول (4-6)، ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان میدهد. در اینجا باید اشاره کرد معمولا در نتیجهگیری از چنین آزمونهایی که در آنها رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار میگیرد، چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از 25/0 بدست آید، رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی میشود و چنانچه مقدار این ضریب در دامنهی 6/0 – 25/0 قرار گیرد این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از 6/0 باشد به این معنا است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود دارد.

جدول 4-6- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
1
2
3
4
5
6
فناوری اطلاعات
00/1

هزینههای کیفیت
**830/0-
00/1

هزینههای پیشگیری
**670/0-
**518/0
00/1

هزینههای ارزیابی
**712/0-
**588/0
**413/0
00/1

هزینههای شکست درونی
**663/0-
**733/0
**580/0
**621/0
00/1

هزینههای شکست بیرونی
**881/0-
**411/0
**479/0
**705/0
**572/0
00/1
p0.05* p0.01**
با توجه به نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش، میتوان گفت بین همه متغیرها در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد.
4-4- ارزیابی بخش اندازهگیری مدل
در ارزیابی بخش اندازهگیری مدل، پژوهشگر باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازهگیریهای مورد نظر است.
در بحث اعتبار یا روایی این مساله مطرح است که آیا شاخصها یا متغیرهای آشکار همان چیز را اندازهگیری میکنند که مدنظر پژوهشگر است یا چیز دیگری را. در مقابل مساله اعتماد یا پایایی با این موضوع سر و کار دارد که شاخصهای مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازهگیری میکنند (کلانتری، 1388؛ 136).
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی استفاده میشود.
همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، معادلات اندازهگیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر میشوند (دانشگر،1390؛113). تحلیل عاملی تاییدی سازههای پژوهش به صورت ذیل ارائه میشوند:
4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای متغیر فناوری اطلاعات

شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای فناوری اطلاعات (تخمین استاندارد)

شکل 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای فناوری اطلاعات (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-7 و 4-8)، نشان ميدهد كه تمامي شاخصهاي فناوری اطلاعات از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از 4/0) مورد قبولي برخوردارند و براي سنجش متغیر فناوری اطلاعات شاخصهاي مناسبي محسوب ميشوند.
4-4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینههای کیفیت

شکل 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير هزینههای کیفیت (تخمین استاندارد)

شکل 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير هزینههای کیفیت (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-9 و 4-10)، نشان ميدهد كه تمامي شاخصهاي مربوط به متغير هزینههای کیفیت از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از 4/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغير هزینههای کیفیت شاخصهای مناسبي محسوب ميشوند.
4-5- مدلسازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روشها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چندمتغیری با متغیرهای مکنون است. مدلسازی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده66 و متغیرهای مکنون67 است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدلیابی علّی و گاه نیز LISREL68 نامیده میشود. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادلات ساختاری یا به گونه خلاصه 69SEM میباشد (هومن، 1388؛11).
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه میگردد:
الف) مدل اندازهگیری: جزئی از معادلات ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص میشوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای قابل مشاهدهای هستند که بوسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده میشوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد.
بررسی و تحلیل مدلهای اندازهگیری در مراحل اولیه مطالعات تاییدی مفید بوده چرا که میتواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافتههای پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمدهای داشته باشد، بر این اساس مدلسازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل میباشد. در تدوین مدل پژوهشگر با استفاده از کلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطلاعات در دسترس، به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علّی بین متغیرها را توصیف مینماید

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، ضریب تعیین، مدل مفهومی، معادلات ساختاری