دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عامل اکتشافی، ارزش ویژه

دانلود پایان نامه ارشد

نظرهای ایشان، برای اجرای اولیه آماده شدند. به دنبال این مرحله، پرسشنامه‎ها به‎طور مقدماتی در تعداد محدودی از افراد نمونة تحقیق (30 نفر) اجرا شدند که نمرة پایایی پرسشنامه‎ها با روش آلفای کرونباخ مبیّن ثبات درونی ابزارهای اندازه‎گیری در پژوهش بودند.
پایایی پرسشنامه‎ها، در اجرای نهایی نیز محاسبه شده ‎است. در این محاسبه از روش”حذف گویه به شرط افزایش پایایی”استفاده شده است. بر اساس این روش، اگر حذف گویه‎ای ضریب پایایی را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد، این گویه حذف می‎شود. در این پژوهش در برخی از پرسشنامه‎ها، با کاربرد این روش، گویه‎هایی حذف شدند. همچنین اعتبار عاملی پرسشنامه‎ها که صورتی از اعتبار سازه است (سرمد و دیگران، 1383) از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی بررسی شد. در بخش‎های بعدی گزارش، نتایج به‎ دست آمده از تحلیل عامل اکتشافی هر یک از زیرمقیاس‎ها گزارش می‎شوند. از آنجا که در این فصل الگوی تحلیل عاملی تأییدی کل زیرمقیاسها ارائه خواهد شد، نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی هر یک از زیرمقیاس‎ها در پیوستِ ب گزارش پژوهش، آورده شده‎اند. به استثنای مقیاس هویت که برای ارائة نمونه‎ای از روند کارِ تعیین اعتبار سازة پرسشنامه‎ها، نتایج هردو نوع تحلیل عاملی گزارش شده است.
در سطوری که در پی می‎آیند، پیش از بیان مشخصات هر یک از پرسشنامه‎‎ها و ویژگی‎های روان‎سنجی آنها، رویة اجرای ابزارهای پژوهش، توضیح داده خواهند شد.

1ـ4ـ3 رویة اجرای پرسشنامه‎ها
پس از تدارک نهایی پرسشنامه‎ها، با مراجعه به دفتر تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهرتهران، مجوز اجرای پرسشنامه‎ها با اعمال محدودیت‎هایی اخذ شد. بدین‎ترتیب که سه سؤال از پرسشنامه‎ای که رفتار مشکل‎آفرین را براساس گزارش نوجوان می‎سنجید و چهار سؤال از پرسشنامه‎ای که رفتار مشکل‎آفرین نوجوان را بر اساس گزارش والدین اندازه‎گیری می‎کرد، به دلیل اینکه محتوای آنها به فعالیت جنسی و مصرف مواد مربوط بود، مجوز اجرا در مدارس راهنمایی را دریافت نکردند و از مجموعة سؤالات حذف شدند.
به‎دنبال اخذ مجوز از دفتر تحقیقات، با مراجعه به مناطق آموزش و پرورش، فهرست اسامی مدارس راهنمایی دولتی دخترانه و پسرانة سه منطقة 1، 13 و 19 دریافت شد. در مراجعه به مدارس منتخب، در جلسه‎ای با مدیر مدرسه پس از برقراری ارتباط مؤثر و بیان توضیحاتی در باب پژوهش، در ابتدا در مورد اجرای پرسشنامه‎های نوجوانان در کلاس، هماهنگی‎های لازم صورت گرفت و در وهلة بعد، برای اجرای پرسشنامه‎های والدین، جلسه‎ای تعیین ‎شد تا مراقب اصلی نوجوان، یعنی، کسی که مسئولیت امور روزمرة او را دارد ـ که در فرهنگ ما به‎طور عمده مادران عهده‎دار چنین مسئولیتی هستند ـ در آن جلسه حضور یابند.
کلیة پرسشنامه‎های نوجوانان در کلاس به‎طور گروهی و بدون ذکر نام اجرا شدند (قبلاً هر پرسشنامه بر اساس نام دانش‎آموز در دفتر کلاس، کدگذاری شد).
هر نوجوان، دفترچه‎ای حاوی هفت پرسشنامه دریافت می‎کرد. در ابتدای هر دفترچه، راهنمایی تعبیه شده بود تا شرکت‎کنندگان به‎طور کلی با تحقیق آشنا شوند و از محرمانه بودن نتایج آن مطمئن شوند. با این حال، در ابتدا پس از ایجاد ارتباط با دانش‎آموزان، به‎طور شفاهی نیز در باب تحقیق و اینکه نتایج آن محرمانه است، لزومی به ذکر نام نیست، اطلاعات فردی به صورت کلی تفسیر خواهد شد و اینکه پاسخگویی به پرسشنامه‎ها ارتباطی به رابطة نوجوان با مدرسه ندارد و در نتایج تحصیلی آنها بی‎تأثیر است، توضیحاتی داده می‎شد و پس از کسب موافقت دانش‎آموزان، پرسشنامه‎ها اجرا می‎گردید. برای جلوگیری از خستگی دانش‎آموزان، در صورت نیاز وقت استراحتی به آنها داده می‎شد. زمان پاسخگویی به کلیة پرسشنامه‎ها به‎طور متوسط 55 دقیقه بود.
در مورد مراقبان اصلی نوجوان (عمدتاً مادران)، در جلسة‎ تعیین‎شده پس از برقراری ارتباط، مادران دفترچه‎ای حاوی چهار پرسشنامه دریافت می‎کردند. در ابتدای هر دفترچه، راهنمایی قرار شده بود تا شرکت‎کنندگان به‎‎طور کلی با تحقیق آشنا شوند و از محرمانه بودن نتایج آن مطمئن شوند. با این حال، به‎طور شفاهی نیز در باب تحقیق و این که نتایج آن محرمانه است، لزومی به ذکر نام نیست (قبلاً پرسشنامه ـ ها بر اساس کد دانش‎آموز، کدگذاری شده بود)، اطلاعات فردی به صورت کلی تفسیر خواهد شد و اینکه پاسخگویی به پرسشنامه‎ها ارتباطی به رابطة آنها با مدرسه ندارد و در نتایج تحصیلی فرزندان آنها بی‎تأثیر است، توضیحاتی داده می‎شد و پس از کسب موافقت والدین، پرسشنامه‎ها اجرا می‎گردید. والدینی که سواد کافی برای پاسخگویی به پرسشنامه‎ها را داشتند، خود به تکمیل آنها اقدام کردند. در این گروه از مادران، زمان پاسخگویی به‎طور متوسط 40 دقیقه بود، اما در مورد والدین بی‎سواد و کم سواد، آزمونگر سؤالات را برای آنها می‎خواند و بدین‎ترتیب پرسشنامه‎ها تکمیل می‎شدند.

2ـ4ـ3 پرسشنامة جمع‎آوری اطلاعات
برای دستیابی به اطلاعات جمعیت‎شناختی، پرسشنامه‎هایی حاوی مواردی از مشخصات فردی و خانوادگی هم برای نوجوانان (15مورد) و هم برای والدین (20مورد) تدارک شد که هر دو گروه آنها را تکمیل کردند
بر اساس اطلاعات به‎ دست آمده از پرسشنامه‎های جمع‎آوری اطلاعات، از مجموع 613 دانش‎آموز (51 درصد دختر و 49 درصد پسر)، 33 درصد به منطقة 1، 33 درصد به منطقة سیزده و 34 درصد به منطقة نوزده تعلق داشته‎اند. 88 درصد از دانش‎آموزان و 55 درصد از والدین متولد تهران و 12درصد دانش‎آموزان و 45
درصد والدین در شهرستان تولد یافته‎اند. 91 درصد از والدین شرکت‎کننده را مادران (86 درصد خانه دار، 51 درصد دارای تحصیلات دبیرستانی و دیپلم) و 9 درصد را پدران (60 درصد دارای شغل آزاد، 42 درصد دارای تحصیلات دبیرستانی و دیپلم) تشکیل داده‎اند. 83 درصد از خانواده‎ها، تا پنج نفر عضو داشته‎اند.83 درصد از دانش‎آموزان هم در خانواده با پدر، مادر و خواهران و برادران زندگی کرده‎اند.

3ـ4ـ3 بافت خانواده
همان‎طور که پیش‎تر بیان شد (فصل یک: تعریف‎های مفهومی و عملیاتی متغیرها)، در پژوهش حاضر، بافت خانواده بر حسب متغیرهای (1) دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، (2) والدگری مثبت، (3) ارتباط
والد ـ نوجوان و نهایتاً (4) حمایت خانواده عملیاتی شده است. هم والدین و هم نوجوانان کلیة مقیاس‎های مربوط به چهار نشانگر را تکمیل کردند.
برای کلیة مقیاس‎های والدگری، سؤالات مشابهی برای گزارش‎های نوجوان و والد مورد استفاده قرار گرفت، لکن متناسب با گزارش‎دهنده، فقط تطبیق‎های جزئی در بیان سؤال داده شد. برای مثال، جملة “وقتی با مادرم صحبت می‎کنم، او به من گوش می‎دهد”(گزارش نوجوان) به جملة”وقتی فرزندم با من صحبت می‎کند، من به او گوش می‎دهم”تغییریافت.
الف) مقیاس شیوه‎های والدگری
دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان و والدگری مثبت با استفاده از مقیاس”شیوه‎های والدگری” گورمن ـ اسمیت و دیگران (1996، اقتباس از شوارتز و دیگران، 2005) اندازه‎گیری شدند.
زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوان: 11سؤال و گزارش والد: 21 سؤال) میزان رغبت والدین و نگرانی آنها را در بارة زندگی نوجوان می‎سنجد. پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت درجه‎بندی شده‎اند. نمره ـ های بالاتر در این زیرمقیاس مبیّن رغبت و نگرانی بیشتر والدین است (برای مثال، “وقتی خانه نیستید، آیا والدین‎تان می‎دانند که با چه کسانی بیرون هستید؟”).
زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش نوجوان: 10سؤال؛ گزارش والد: 9 سؤال) میزان استفاده از پاداش ـ های مثبت و تشویق رفتار مناسب از سوی والدین را می‎سنجد. پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت سه درجه‎ای (تقریباً هرگز، 1؛ بعضی اوقات، 2؛ بیشتر اوقات، 3 ) درجه‎بندی شده‎اند (برای مثال،”وقتی شما کاری انجام داده باشید که والدین‎تان دوست دارند یا آن را می‎پسندند، آیا آنها به شما لبخند می‎زنند؟”).
گورمن ـ اسمیت و دیگران (1996)، پایایی زیرمقیاس‎ها را 68/0 تا 81/0 گزارش کرده‎اند. این زیرمقیاس‌ها در چندین پژوهش مورد استفاده قرارگرفته‎اند (برای مثال، شوارتز و دیگران2006؛ شوارتز و دیگران 2009). این پژوهشگران پایایی زیرمقیاس‎های مذکور را 75/0 تا 89/0 گزارش کرده‎اند.
در ادامه، به نتایج به‎ دست آمده در باب پایایی و اعتبار عاملی این زیرمقیاس‎ها در اجرای نهایی خواهیم پرداخت.
1ـ الف) پایایی زیرمقیاس‎های دل‎مشغولی والدین و والدگری مثبت
پایایی دو زیرمقیاس از مقیاس شیوه‎های والدگری با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ (حذف سؤال به شرط افزایش پایایی) محاسبه شد. پایایی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوان) با حذف سؤالات 1،2،3، 62/0 و برای گزارش والد 74/0 به‎ دست آمد. همچنین پایایی زیرمقیاس والدگری مثبت برای گزارش نوجوان 62/0 و برای گزارش والد 66/0 حاصل شد.
2ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوان) مورد بررسی قرار گرفت. این زیرمقیاس بر اساس نتایج به‎ دست‎آمده از تحلیل پایایی با 8 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. اولین تحلیل عاملی نشان داد که یکی از سؤال‎ها (سؤال 7) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 است. کلاین (1997، ص.52) اظهار می‎دارد که بار عاملی 3/0 مبیّن این است که 9 درصد واریانس توسط عامل تبیین می‎شود و این مقدار به اندازه‎ای بزرگ است که بار عاملی چشمگیر باشد، برای همین با حذف سؤال 7، زیرمقیاس مجددا با 7 سؤال تحلیل عاملی شد که در اینجا نتایج تحلیل دوم گزارش می‎شود (جدول1ـ3).

جدول 1ـ3. تحلیلی عامل اکتشافی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوان)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده
726/0
506/532
21
001/ 0P
356/2
652/33
سؤالات
4
5
6
8
9
10
11
بار های عاملی
612/0
605/0
588/0
452/0
662/0
514/0
601/0

جدول 1ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 21 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 7/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب، بر اساس این سه شاخص امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 2 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 652/33 درصد از واریانس دل‎مشغولی والدین را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 1ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 8 و بالاترین به سؤال 9 اختصاص دارد.
در ادامه با بهره‎گیری از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش والد) نیز مورد بررسی قرار گرفت. این زیرمقیاس بر اساس نتایج به‎ دست آمده از تحلیل پایایی با 21 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. اولین تحلیل عاملی نشان داد که 6 سؤال (سؤالات 1،2،3،4،15،17) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 هستند. برای همین زیرمقیاس مجدداً با 15 سؤال، تحلیل عاملی شد. نتایج تحلیل عاملی مجدد نشان داد که سؤال 19 دارای بار عاملی کمتر از 3/0 است. بدین ترتیب، با حذف سؤال 19 تحلیل عامل نهایی با 14عامل صورت گرفت که در اینجا نتایج این تحلیل گزارش می‎شود (جدول2ـ3).

جدول 2ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیر مقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش والد)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
823/0
788/1
91
001/ 0P
869/3
634/27
سؤالات
5
6
7
8
9
10
11
بار های عاملی
397/0
322/0
624/0
563/0
338/0
627/0
401/0
سؤالات
12
13
14
16
18
20
21
بارها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، رگرسیون، تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارزش ویژه، تحلیل عاملی اکتشافی