دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………… 137
3-9-1- مدلسازی معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………………… 138
3-9-2- تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
3-9-3- تحلیل عاملی اکتشافی ……………………………………………………………………………………………………………. 139
3-9-4- تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………………………………………. 140
3-9-5- شاخص KMO ………………………………………………………………………………………………………………………… 140
3-9-6- آزمون کرویت بارتلت ………………………………………………………………………………………………………………. 141
3-9-7- ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………………………………………… 142
3-10- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 142
3-11- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی) ………………………………………………………………………………………… 141

فصل چهارم: تحلیل دادهها
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه ………………………………………………………………………….. 145
4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 146
4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
4-2-3- تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
4-2-4- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………… 149
4-3- آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………. 150
4-3-2- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………… 151
4-4- ارزیابی بخش اندازهگیری مدل …………………………………………………………………………………………………………… 152
4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای متغیر فناوری اطلاعات ……………………………………………………. 153
4-4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………… 155
4-5- مدلسازی معادلات ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………. 156
4-5-1- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 159
4-5-2- فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………. 161
4-6- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای ………………………………………… 163
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166
5-2- تحلیل فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 168
5-3- تحلیل فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………. 168
5-3-1- فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………….. 168
5-3-2- فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-3-3- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-3-4- فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 170
5-4- تحلیل میانگین متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………… 170
5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن …………………………………………………………………………………….. 174
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی …………………………………………………………………………………………………….. 175
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 176
پیوست
پرسشنامههای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 188

فهرست جداول
جدول 2-1- ویژگیهای اطلاعات مناسب ……………………………………………………………………………………………………… 36
جدول 2-2- امور پردازشی و ابزارهای فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… 54
جدول 2-3- دستهبندی مدلهای هزینه کیفیت …………………………………………………………………………………………… 82
جدول 3-1- تعداد شعب انتخاب شده در میان تمامی شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران …………….. 130
جدول 3-2- جدول مورگان جهت تعیین اندازه نمونه ………………………………………………………………………………… 131
جدول 3-3- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامهها و ابعاد آنها ………………………………………………………………………… 136
جدول 3-4- نتايج آزمون کرويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه ……………………….. 141
جدول 4-1- توزيع فراواني مربوط به جنسيت …………………………………………………………………………………………….. 146
جدول 4-2- توزيع فراواني مربوط به سن ……………………………………………………………………………………………………. 147
جدول 4-3- توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخدهندگان …………………………………………………………………. 148
جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخدهندگان ……………………………………………………………. 149
جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش ……………………………………………………….. 151
جدول 4-6- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. 152
جدول 4-13- شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………… 159
جدول 4-14- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای کیفیت) ………………………. 159
جدول 4-17- شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………… 160
جدول 4-18- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای پیشگیرانه) ………………….. 161
جدول 4-19- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای ارزیابی) ………………………. 161
جدول 4-20- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای شکست برون سازمانی)….. 163
جدول 4-21- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای شکست درون سازمانی)… 162
جدول 4-22- نتایج آزمون تی تک نمونهای ……………………………………………………………………………………………….. 164

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 26
شکل 2-1- مدل کوه یخی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای فناوری اطلاعات (تخمین استاندارد) ………………………… 153
شکل 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای فناوری اطلاعات (معناداری ضرایب) ………………………… 154
شکل 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير هزینههای کیفیت (تخمین استاندارد) ……………………………….. 155
شکل 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير هزینههای کیفیت (معناداری ضرایب)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، روش نمونهگیری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، معادلات ساختاری، مدل مفهومی، کیفیت جامع