دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

راهنمایی بخواهد.
جاذبه ارتباطی
محرم زائر
ما می توانیم خدمت خود را از نحوه خدمتگزاری خادمان اهل بیت مثل سلمان، مثل قنبر یا فضه الگو بگیریم.
الگوبرداری
تربیت دینی
اصلاً روش خدمتگزاری و فایده آن از طریق خانواده به فرد آموزش و انتقال می یابد تا یک خادم خوب تربیت شود.
تربیت خانوادگی
تربیت دینی
نگرش یا نگاه به پاداش مادی لذت خدمت را کمرنگ می کند در حالی که با توجه به پاداش لذت آور قلبی حتما مادیات هم خواهد آمد
پاداش درونی
تقرب الهی
قابلیت تایید: تاييدپذيري به معناي كوشش در جهت احراز شاخص عينيت در پژوهش است. در پژوهش كيفي اين امر بيشتر به معناي قدرت تحليل و دقت داده ها و ميزان تاييد آنهاست(عباس زاده، 1391). جهت ارتقاء قابلیت تایید پژوهش، محقق در روند تحقیق سوگیری ها و نظرات شخصی خود را کنار گذاشته و به طور دقیق به ضبط و ثبت داده‎های کیفی پرداخته است. پس از آن نتایج تحلیل خود را در اختیار سه نفر از متخصصین و اساتید مرتبط با موضوع خود قرار داد که با اندک اصلاحاتی مورد تأیید آنها قرار گرفت. ضمن اینکه انتشار نتایج حاصل از مطالعه کیفی در مجلات معتبر علمی می‏تواند بر قابلیت تایید نتایج حاصل از مطالعه کیفی بیافزاید که این اقدام صورت گرفت تا نشان از قابلیت تایید مضامین احصاء شده باشد.
قابلیت انتقال: به قابلیت انتقال یافته‌ها به موقعیت‌ها یا مشارکت‌کنندگانی مشابه برمی‌گردد و به این نکته اشاره دارد که آیا نتایج تحقیق در شرایط یا گروه‏های دیگر قابل استفاده هست یا خیر؟(عباس زاده، 1391). برای این منظور باید نویسنده به توصیف دقیق شرایط انجام تحقیق و محقق بپردازد تا خواننده خود تصمیم بگیرد نتایج تحقیق را در شرایط مورد نظر که همخوانی آن را با شرایط انجام مطالعه سنجیده است تا چه حد به کارگیرد؟ در این مطالعه نیز سعی بر گزارش کامل و دقیق جزئیات و زمینه تحقیق شد. برای افزایش قابلیت انتقال، محقق به شرح مبسوط فرایند تحقیق از مرحله نمونه‏گیری تا تفسیر اطلاعات پرداخته و نمونه‏ای از متن مصاحبه‏ها را نیز به عنوان مصادیقی از واحدهای فکر در خصوص هر مقوله در فصل 4 ذکر کرده است.
روایی وپایایی ابزار و یافته های کمی تحقیق
برای بررسی روایی ابزار سنجش روشهای مختلفی وجود دارد که در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شدهاست. در این پژوهش برای بررسی روایی صوری در پرسشنامه، سوالات با توجه به مقولات حاصل شده از مرحله کیفی، طراحی گردید و از اساتید راهنما و مشاور و چند تن از مدیران و کارگزاران سازمان حج و زیارت درخواست گردید که در جهت سنجش روایی پرسشنامه، اظهارنظر نمایند. پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامه توسط اساتید و صاحبنظران مورد نظر، اصلاحات مربوطه در پرسشنامه اعمال گردید و روایی صوری آن تائید شد. همچنین پس از جمعآوری اطلاعات برای بررسی روایی سازه از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، استفاده شدهاست. در تحلیل عاملی تأییدی، پیش فرض اساسی محقق این است که هر عامل با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد (هومن، 1384، 255). در تحلیل عاملی تأییدی که از جنبههای مهم معادلات ساختاری است، فرضیههای معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگیهای متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار میگیرد. در این پژوهش برای درک این موضوع که گویهها بیان کننده عاملهای(سازههای) مورد نظر هستند، از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شدهاست. در تحلیل عاملی تأییدی هرچه میزان بار عاملی به عدد یک نزدیکتر باشد، در واقع گویای این امر است که سوالات پرسشنامه ارتباط قویتری با متغیرهای اصلی دارند. اگر میزان بارعاملی استاندارد صفر باشد به معنای عدم ارتباط بین سوالات پرسشنامه و متغیر اصلی است و بار عاملی منفی به معنای معکوس بودن جهت اثرگذاری سوالات پرسشنامه بر متغیر اصلی میباشد. با توجه به معیار فرنل و لاکر( 1981) بارهای عاملی بزرگتر از 5/0 از اعتبار مناسبی برخوردار میباشند.
منظور از پایایی نیز آن است که اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد (خاکی، 1389، 245). پایایی قابلیت اعتماد و اطمینان است که یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری میباشد. برای اندازهگیری پایایی میتوان از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمود. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را میسنجند محاسبه میکند. آلفای کرونباخ را میتوان شاخص کاملا مناسب برای محاسبه اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد. هر اندازه آلفا به عدد یک نزدیکتر باشد، اعتبار سازگاری درونی بیشتر است (سکاران، 1388، 229).
نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق در فصل 5 ارائه گردیدهاست که نشان دهنده تأیید روایی و پایایی ابزار سنجش است.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
در بخش نخست، داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی156]مضمون157 به نقل از عابدی جعفری وهمکاران(1390)[ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هسیه و شانن158 (2005) سه روش را برای تحلیل محتوای کیفی عنوان کردند. این سه روش، بر اساس درجه استقرایی بودن عنوان شده اند. روش اول، روش قراردادی می باشد. در این روش، کدگذاری به طور مستقیم از داده های خام انجام می شود. روش دوم، روش هدایتی159 است. در این روش، کدگذاری اولیه از نتایج تحقیقات گذشته یا یک تئوری آغاز می شود. سپس در طول تحلیل داده، محقق خودش را در داده ها غرق می کند و به موضوعات اجازه پدیدار شدن از داده را می دهد. هدف این روش، توسعه ی یک چارچوب مفهومی یا تئوری می باشد. سومین روش، تحلیل محتوای تلخیصی160 می باشد. این روش با شمارش لغات یا محتوای اصلی آغاز می شود، سپس تحلیل را گسترش می دهد. این روش، در مراحل اولیه اش کمی به نظر می رسد اما هدفش این است که استفاده ی این لغات را در یک حالت استقرایی اکتشاف کند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر برای شناسایی محتوای رفتار خادمانه کارکنان و عوامل اثرگذار بر آن روش قراردادی خواهد بود چرا که محقق به طور مستقیم با داده های خامی سر و کار دارد که هیچ گونه تحلیلی پیرامون موضوع تحقیق بر روی آنها صورت نگرفته است.
برای این منظور مصاحبه های صورت گرفته به منظور شناسایی محتوای رفتار خادمانه خادمان و عوامل اثرگذار بر آن در زمینه سازمانی مورد نظر، در قالب متن استوار شد، و فرایند تحلیل محتوا در سه سطح انجام گرفت. در سطح اول متن مصاحبه ها به واحدهای فکر161 تجزیه شد. واحدهای فکر در واقع کوچکترین واحد معنی دار و قابل رمزگذاری است که مبنایی جهت درست کردن مقولهها به شمار می رود. این واحدها می تواند کلمه، جمله، عبارت، پاراگراف و بالاخره سندی باشد که در جنبه هایی از زمینه یا محتوای شان با یکدیگر ارتباط دارند به بیان دیگر، هر عبارتی که به نوعی دلالت بر موضوع مورد نظر داشته باشد، خواه یک کلمه یا چند کلمه، و خواه مستقیم یا غیر مستقیم، یک واحد محسوب می‌شود(کریپندروف، 2004).
در سطح دوم واحدهای فکر طبقه بندی و دسته بندی شدند تا مقوله ها ظهور پیدا کنند. بک مقوله، گروهی از واحدهای فکر است که در یک وجه اشتراک، با یکدیگر اشتراک دارند. مقوله ها دارای هماهنگی درونی و ناهمگونی بیرونی اند بدین صورت که حداقل تفاوت بین واحدهای فکر درون یک مقوله و حداکثر تفاوت بین واحدهای فکر مقولات دیگر باشد (باترفیلد و همکاران، 1996). اگرچه که این مرحله بیشتر حالت استنباطی دارد ولی محقق تا آنجا که ممکن بود، سعی بر آن داشت که اجازه دهد تا داده ها خودشان مقوله خود را بسازند. سپس برای هر مقوله نامی انتخاب شد که دربرگیرنده محتوای مشترک همه واحدهای فکر موجود در آن مقوله باشد.
در سطح سوم، مقوله ها خودشان مجدد گروه بندی شدند تا مضامین اصلی استخراج شوند. مفهوم مضمون داراي معناي چندگانه است و ایجاد مضامین شیوه اي است که محتواهاي اساسی را در مقوله ها با هم مرتبط می سازد. یک مضمون می تواند مبین محتواي پنهان متن در نظر گرفته شود (باترفیلد و همکاران، 1996). در این مرحله دقت بیشتری وجود داشت چرا که برخی از مقولات می توانستند در مضامین دیگری جای بگیرند و یا ترکیب چند مقوله می توانست ساختار مضامین را بگونه ای دیگر تغییر دهند. در این مرحله تأکید بر آن بود که گروه بندی به گونه ای انجام شود که در هر گروه مقولات بیشتری جای بگیرد تا کمترین تعداد مضامین با درنظر گرفتن جامعیت و مانعیت آن مضامین حاصل شود که در نهایت برای ویژگی های رفتارخادمانه 4 مضمون و عوامل مؤثر بر آن نیز 4 مضمون دیگر ظهور پیدا کرد که در فصل چهار به آنها اشاره شده است.
در بخش دوم تحقیق از طریق روش های استنباط آماری به ویژه استفاده از رگرسیون پس رو برای آزمون تشخیص روابط بین متغیرها و مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل برای آزمون فرضیات تدوین شده تحقیق، استفاده شد.
از رگرسیون پس رو در این پژوهش برای آزمون تشخیص روابط استفاده شد که در گام نخست آن همه متغیرها وارد مدل رگرسیونی شدند و در گام های بعدی روابط متغیرهایی که کمترین نوسانات جزیی را نسبت به متغیر وابسته داشتند، از مدل حذف شدند.
از سوی دیگر مدليابي معادلات ساختاري يک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري است که به پژوهشگر امکان ميدهد مجموعهاي از معادلات رگرسيونی را به گونهاي همزمان مورد آزمون قرار دهد. این تکنیک آماري جامع براي آزمون فرضيههايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهدهشده و مکنون بسیار مناسباست (هومن،1384، ص11). همچنین این روش رویکردی جامع برای آزمون فرضیات درباره متغیرهای آشکار و پنهان است. در پژوهش حاضر نیز هدف انجام رگرسیون چند متغیره در مدل به طور همزمان بودهاست. در نتیجه از روش معادلات ساختاری بدین منظور استفاده شدهاست و برای این کار از رویه دو مرحلهای پیشنهادی هالاند162 (1999) برای تحلیل دادهها استفاده گردید که در مرحله نخست از برازش مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) و در مرحله دوم از برازش مدل ساختاری (مدل درونی) استفاده شدهاست. مدل سازی معادلات ساختاری با تکنیک PLS همزمان دو مدل را بررسی مینماید؛ مدل بیرونی (مدل اندازهگیری)، ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی میکند و مدل درونی (مدل ساختاری)، ارتباط متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان دیگر را اندازهگیری میکند. موارد مطرح شده در بالا و نیز ارائه نتایج با کاربردهای واقعی و پیچیدگی مدل پژوهش دلایلی عقلایی برای بهرهگیری از نرمافزار SMART PLS در این پژوهش میباشند.

فصل چهارم

یافته های کیفی تحقیق

این فصل به تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها در دو بخش ویژگی های رفتار خادمانه و عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه می پردازد. بدین صورت که با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی ابتدا واحدهای فکر از متن مصاحبه ها استخراج و کدگذاری شده، سپس بر اساس پیوند محتوایی آنها، واحدهای فکر مقوله بندی شدند و در نهایت مقوله های مرتبط، مضامین رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت و عوامل اثرگذار بر آن را تشکیل دادند.
توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی افراد مصاحبه شونده
جدول 4-1 توصیف آماری افراد مشارکت کننده به عنوان خبرگان بخش کیفی تحقیق را نشان می دهد.
نفر
سن
تحصیلات
سابقه اعزام
امتیاز آخرین اعزام
1
57
دیپلم
11
الف1
2
53
فوق لیسانس
7
الف2
3
63
دیپلم
23
الف1
4
61
دیپلم
18
الف1
5
49
لیسانس
8
الف1
6
67
زیردیپلم
22
الف2
7
43
فوق دیپلم
9
الف1
8
39
فوق دیپلم
7
الف1
9
52
لیسانس
11
الف2
10
59
لیسانس
14
الف2
11
49
لیسانس
10
الف2
12
35
فوق دیپلم
11
الف1
13
63
زیردیپلم
27
الف1
14
55
فوق دیپلم
13
الف1
15
51
دیپلم
16
الف1
16
53
دیپلم
10
الف1
17
44
فوق دیپلم
9
الف2
18
49
دیپلم
12
الف1
تحلیل مصاحبه ها
برای استخراج مضامین رفتارخادمانه و عوامل مؤثر بر آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی، منزلت شغلی، تحلیل محتوا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد وظیفه شناسی، رویکرد انفعالی، مسئولیت پذیری