دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رفتار پرخاشگرانه، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

و فعالیت جنسی از مجموعة سؤال‎ها حذف و در مجموع، از 41 سؤال این سه زیرمقیاس، 37 سؤال در نوجوانان اجرا شدند. نمونة سؤال‎ها از این قرار است: ” من زیاد دعوا می‎کنم” (رفتار پرخاشگرانه)، ” من در خانه، مدرسه و جاهای دیگر قوانین را زیر پا می‎گذارم” (رفتار نقض قانون) و “برایم سخت است که حواسم را جمع کنم” (مشکلات توجه). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس سه درجه‎ای لیکرت ( از 0، این‎ طور نیست تا 2، کاملاً این طور است) درجه‎بندی شده‎اند.

1ـ الف) پایایی زیر‎مقیاس‎ها
پایایی زیر‎مقیاس‎های رفتار پرخاشگرانه، نقض قانون و مشکلات توجه در اجرای نهایی با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ (حذف سؤال به شرط افزایش پایایی) محاسبه شد. پایایی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه 84/0، زیرمقیاس نقض قانون 77/0 و زیرمقیاس مشکلات توجه 74/0 به‎ دست آمد.

2ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه مورد بررسی قرار گرفت. اولین تحلیل عاملی نشان داد که یکی از سؤال‎ها (سؤال15) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 است. برای همین زیرمقیاس مجدداً با 16 سؤال تحلیل عاملی شد که در اینجا نتایج تحلیل دوم گزارش می‎شود (جدول 17ـ3).

جدول 17ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
887/0
183/2
120
001/ 0P
870/4
439/30
سؤالات
3
8
10
11
12
17
20
23
بار عاملی
536/0
364/0
496/0
368/0
328/0
583/0
394/0
478/0
سؤالات
24
27
28
29
30
31
32
34
بار عاملی
631/0
481/0
416/0
643/0
617/0
645/0
579/0
437/0

جدول 17ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 120 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازة بالاتر از 7/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 4 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 44/30 درصد از واریانس رفتار پرخاشگرانه را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 16ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 12 و بالاترین به سؤال 31 اختصاص دارد.
3ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیر مقیاس رفتار نقض قانون
در مورد زیرمقیاس نقض قانون، سه سؤال دارای چولگی و کشیدگی بسیار زیاد بودند (سؤال‎هایی در مورد دزدی در خانه و غیرخانه و ترک مدرسه )، برای همین از ابتدا از دایرة سؤالات حذف شدند.
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس نقض قانون با هشت سؤال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل در جدول 18ـ3 ارائه شده است.
جدول 18ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده
838/0
88/807
28
001/ 0P
956/2
948/36
سؤالات
13
14
16
18
19
22
25
33
بار عاملی
521/0
567/0
676/0
519/0
585/0
363/0
491/0
477/0

جدول 18ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 28 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 8/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 2 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 95/36 درصد از واریانس نقض قانون را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 17ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 22 و بالاترین به سؤال 16 اختصاص دارد.
4ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس مشکلات توجه
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس مشکلات توجه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این تحلیل در جدول 19ـ3 گزارش شده است.

جدول 19ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس مشکلات توجه
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
852/0
806/803
36
001/ 0P
012/3
471/33
سؤالات
1
2
4
5
6
7
9
بارهای عاملی
406/0
382/0
542/0
598/0
466/0
554/0
554/0
سؤالات
21
26

بارهای عاملی
393/0
584/0

جدول 19ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی36 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازة بالاتر از 8/0 را برای این مقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 3 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 47/33 درصد از واریانس مشکلات توجه را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 18ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 2 و بالاترین به سؤال 5 اختصاص دارد.

ب) سیاهة رفتاری کودک
گزارش‎های والدین به وسیلة زیرمقیاس‎های رفتار پرخاشگرانه (17سؤال) و رفتار نقض قانون (11سؤال) از “سیاهة رفتاری کودک” آخن‎باخ و رسکورلا (2001، اقتباس از آخن‎باخ، 2001) اندازه‎‎گیری شدند. تعداد سؤالات زیرمقیاسِ رفتار نقض قانونِ این سیاهه نیز همچون پرسشنامة خودگزارش‎دهی نوجوان کاهش یافت و در کل، والدین به 37 سؤال پاسخ دادند. نمونة سؤال‎ها از این قرار است:”زیاد دعوا می‎کند”(رفتار پرخاشگرانه)،”در خانه، مدرسه و جاهای دیگر قوانین را زیر پا می‎گذارد”(رفتار نقض قانون). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس سه درجه‎ای لیکرت ( از 0، این طور نیست تا 2، کاملاً این طور است) درجه‎بندی شده‎اند.

1ـ ب) پایایی زیرمقیاس‎ها
پایایی زیرمقیاس‎های رفتار پرخاشگرانه و رفتار نقض قانون در اجرای نهایی با بهره‎گیری از روش آلفای
کرونباخ (حذف سؤال به شرط افزایش پایایی) محاسبه شد. پایایی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه 86/0 و زیرمقیاس نقض قانون 67/0 به‎ دست آمد.

2ـ ب) تحلیل عاملی اکتشافی زیر مقیاس رفتار پرخاشگرانه
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه مورد بررسی قرار گرفت. اولین تحلیل عاملی نشان داد که یکی از سؤال‎ها (سؤال15) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 است. برای همین، زیرمقیاس مجدداً با 16 سؤال تحلیل عاملی شد که در اینجا نتایج تحلیل دوم گزارش می‎شود (جدول 20ـ3).

جدول 20ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده
894/0
754/2
120
001/ 0P
416/5
914/33
سؤالات
2
3
8
10
11
12
17
20
بار عاملی
347/0
572/0
616/0
371/0
387/0
332/0
720/0
500/0
سؤالات
24
29
30
31
32
33
35
37
بار عاملی
726/0
619/0
584/0
559/0
555/0
632/0
450/0
555/0

جدول 20ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 120 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازة بالاتر از 7/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویـژه در تحـلیل عاملی یک عـامل با بار ارزشی بالاتر از 5 را نشان داد و بر اسـاس نتایج جـدول واریانس
استخراجی، مشخص شد که این عامل 91/33 درصد از واریانس رفتار پرخاشگرانه را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 20ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 12 و بالاترین به سؤال 24 اختصاص دارد.
3ـ ب) تحلیل عاملی اکتشافی زیر مقیاس رفتار نقض قانون
در مورد زیرمقیاس نقض قانون، سه سؤال دارای چولگی و کشیدگی بسیار زیاد بودند (سؤال‎هایی در مورد دزدی در خانه و غیرخانه و ترک مدرسه )، برای همین از ابتدا از دایرة سؤال‎ها حذف شدند.
با بهره‎گیری از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس رفتار نقض قانون با هشت سؤال مورد بررسی قرار گرفت. اولین تحلیل عاملی نشان داد که دو سؤال (سؤال‎های 25 و 28) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 است. برای همین، زیرمقیاس مجدداً با 6 سؤال تحلیل عاملی شد که در اینجا نتایج تحلیل دوم گزارش می‎شود (جدول 21ـ3).

جدول 21ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
760/0
097/413
15
001/ 0P
239/2
313/37
سؤالات
13
14
16
18
22
36

بار عاملی
499/0
584/0
628/0
487/0
348/0
557/0

جدول 21ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 45 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازة بالاتر از 7/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 2 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 31/37 درصد از واریانس نقض قانون را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎‎طور که نتایج جدول 21ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 22 و بالاترین به سؤال 16 اختصاص دارد.
در پژوهش کنونی با تلفیق کلی گویه‎های هر پرسشنامه، پنج متغیر رفتار پرخاشگرانه (گزارش نوجوان)، رفتار نقض قانون (گزارش نوجوان)، مشکلات توجه (گزارش نوجوان) و رفتار پرخاشگرانه (گزارش والد) و رفتار نقض قانون (گزارش والد) به عنوان نشانگرهای سازة رفتار مشکل آفرین وارد الگو شدند.

5ـ3 الگوی اندازه‎گیری کلی
در پژوهش حاضر افزون بر تحلیل عاملی تأییدی هر یک از زیرمقیاس‎ها، که نتایج آن در پیوست ب آمده‎اند،
الگوی تحلیل عاملی تأییدی کل متغیرها نیز با استفاده از برنامة لیزرل اجرا شد. نتایج این تحلیل که به الگوی کلی (نمونة متشکل از دختران و پسران) اختصاص دارد در جدول 22ـ3 ارائه شده است.

جدول 22ـ3. الگوی اندازه‎گیری کلی
پارامتر
نشانگرها
برآورد پارامتر b
پارامتر
استاندارد شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
کنش وری خانوادگی(گزارش نوجوان)

حمایت خانواده
46/1
64/0
10/0
08/14
41/0
ارتباط والدـ نوجوان
48/5
70/0
35/0
65/16
49/0
دل‎مشغولی والدین
06/2
63/0
15/0
81/13
40/0
والدگری مثبت
72/1
57/0
14/0
17/12
32/0
کنش‎وری خانوادگی(گزارش والد)

حمایت خانواده
56/0
28/0
10/0
51/5
08/0
ارتباط والدـ نوجوان
89/4
61/0
39/0
61/12
37/0
دل‎مشغولی والدین
22/4
85/0
25/0
18/17
71/0
والدگری مثبت
32/1
60/0
11/0
36/12
36/0
کنش‎وری مدرسه

پیوند با مدرسه
43/0
45/0
05/0
48/8
20/0
پیوند با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رفتار پرخاشگرانه، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده